Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalre

Nadere regels algemene ondersteunings- en subsidiebeleid Waalre 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalre
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels algemene ondersteunings- en subsidiebeleid Waalre 2017
CiteertitelNadere regels algemeen ondersteunings- en subsidiebeleid Waalre 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpNadere regels algemeen ondersteunings- en subsidiebeleid Waalre 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waalre/CVDR411924/CVDR411924_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-201801-01-2017nieuwe regelgeving

22-06-2016

gmb-2018-11395

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels algemene ondersteunings- en subsidiebeleid Waalre 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre;

 

Overwegende dat,

 

De “Algemene ondersteunings- en subsidie verordening Waalre 2017” op 19 juli 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.

 

Besluit:

Vast te stellen de nadere regels ondersteunings- en subsidiebeleid Waalre 2017.

 

Hoofstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Werkingssfeer van de nadere regels

 • 1.

  De nadere regels zijn van toepassing op de maatschappelijke subsidies, pilot subsidies, overige subsidies en de ondersteuning.

 • 2.

  Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag voor een subsidie in het kader van deze nadere regel indienen. Rechtspersonen met een winstoogmerk kunnen in het kader van deze nadere regel geen subsidie aanvragen.

 • 3.

  Rechtspersonen en natuurlijke personen kunnen ondersteuning aanvragen. Rechtspersonen en natuurlijke personen met een winstoogmerk kunnen in het kader van deze nadere regels geen ondersteuning aanvragen.

Artikel 2 Algemene beleidsdoelen

Activiteiten, evenementen dienen aantoonbaar een bijdrage te leveren aan een of meerdere door de raad vastgestelde beleidsdoelen.

De hoofddoelen zijn:

 • De activiteit is van algemeen belang;

 • De activiteit het sociaal-culturele leven versterkt en de sociale cohesie binnen de Waalrese gemeenschap bevordert;

 • De activiteit draagt aantoonbaar bij aan de brede maatschappelijke problematiek;

 • Er worden geen subsidies verstrekt voor commerciële activiteiten.

 • De subsidie of ondersteuning wordt niet verleend voor:

  • jubilea of vieringen van welke aard ook;

  • consumpties en of traktaties;

  • op geld waardeerbare goederen of diensten (behoudens het Besluit van algemene strekking inzake Wet markt en Overheid.

Artikel 3 Budgetplafond

 • 1.

  Het beschikbare budget voor de maatschappelijke en pilotsubsidie is het door de raad vastgesteld subsidieplafond.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt, bij de vaststelling van de gemeentebegroting voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, bekend gemaakt.

Hoofdstuk 2 Maatschappelijke en pilotsubsidie

Artikel 4 Maatschappelijke subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt door het college beoordeeld kan op voorhand door het college worden aangegeven.

 • 2.

  De subsidie wordt direct vastgesteld en kan voor een periode van maximaal 4 jaar worden verleend.

Artikel 5 Hoogte van de subsidie

Een maatschappelijke subsidie kan maximaal € 2.500,00,- per jaar bedragen.

Artikel 6 Pilot subsidie

 • 1.

  De subsidie kan voor een periode van maximaal 3 jaar worden aangevraagd.

 • 2.

  Na de periode van 3 jaar kan de subsidie omgezet worden als een maatschappelijke of een prestatie subsidie.

 • 3.

  De activiteit waarvoor subsidie gevraagd wordt, versterkt aantoonbaar een of meerdere andere beleidsterreinen dan het eigen beleidsterrein.

 • 4.

  De beleidsterreinen zijn zoals in de verordening genoemd; jeugd, onderwijs, Wmo , Participatiewet, duurzaamheid, volksgezondheid, milieu, cultuur, muziek, sport, toerisme en recreatie.

 • 5.

  De activiteit is nieuw (niet bestaand binnen het eigen beleidsterrein) en hierdoor innovatief.

Artikel 7 Overige subsidies

 • 1.

  De overige subsidies zijn opgenomen als bijlage in de “Lijst overige subsidies”

 • 2.

  Deze bijlage maakt onderdeel uit van deze nadere regels.

 • 3.

  De “Algemene ondersteunings- en subsidie verordening Waalre 2017” is van toepassing op de overige subsidies.

Hoofstuk 3 Ondersteuning

Artikel 8 Reikwijdte ondersteuning

 • 1.

  Ondersteuning wordt altijd geleverd in natura.

 • 2.

  Ondersteuning wordt beoordeeld door de “Verenigingscontactfunctionaris”.

 • 3.

  Ondersteuning is breed inzetbaar en draagt bij aan de zelfredzaamheid van de vereniging/ stichting.

Artikel 9 Evenementen

 • 1.

  Evenementen die vergunningsplichtig zijn ( zoals bedoeld in artikel 2.25, eerste lid APV) en evenementen die meldingsplichtig zijn, komen voor ondersteuning in aanmerking.

 • 2.

  Het college kan op aanvraag ondersteuning bieden bij een evenement indien:

  • de vergunning is verleend of de melding is geaccepteerd

  • Het evenement plaatsvindt in de gemeente Waalre.

 • 3.

  De ondersteuning bestaat uit het kosteloos beschikbaar stellen van dranghekken, kliko’s en afzetmaterialen.

 • 4.

  Per evenement zijn maximaal 20 dranghekken beschikbaar.

Hoofstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen een of meerdere artikelen van de nadere regels buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of ontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11 Inwerkingtreding

De nadere regels treden in werking op 1 januari 2017.

Artikel 12 Evaluatie

De nadere regel wordt na één jaar geëvalueerd, en waar nodig (tussentijds) bijgesteld.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als ‘Nadere regels algemeen ondersteunings- en subsidiebeleid Waalre 2017”

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 22 juni 2016.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris, de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne, drs. J.W. Brenninkmeijer