Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waalwijk

Horecabeleid gemeente Waalwijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaalwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHorecabeleid gemeente Waalwijk
CiteertitelHorecabeleid gemeente Waalwijk
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2005nieuwe regeling

31-03-2005

Gemeenteblad, 14-04-2005

2005/019

Tekst van de regeling

Intitulé

Horecabeleid gemeente Waalwijk

 

 

Definities horeca in Waalwijk

Bij diverse beleidsonderdelen wordt een onderscheid gemaakt in “droge” en “natte” horeca.

Met droge horeca bedoelen we alle horecabedrijven waarin uitsluitend of in hoofdzaak bedrijfsmatig alcoholvrije drank voor directe consumptie ter plaatse en/of spijzen worden verstrekt (cafetaria’s, shoarmazaken ed.). Met natte horeca bedoelen we alle horecabedrijven waarin uitsluitend of in hoofdzaak bedrijfsmatig alcoholhoudende drank voor directe consumptie ter plaatse wordt verstrekt (cafés, bars ed.).

Functies horeca in Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft twee belangrijke regionale, economische functies; namelijk werkgelegenheid en winkelen. Horeca heeft een toegevoegde economische waarde. De horeca speelt in op de functies winkelen en werkgelegenheid en ondersteunt deze functies. Daarnaast heeft de horeca een zelfstandige, regionale functie. De horeca is dus een onmisbaar bestanddeel van de totale economie in Waalwijk.

Ruimere mogelijkheden voor horeca

Om meer tegemoet te komen aan de behoeftes van onze inwoners en de regio, geven we de horeca meer mogelijkheden om op deze behoeftes te kunnen inspelen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om de mogelijkheid om langer geopend te zijn of de mogelijkheid dat zich een discotheek in onze gemeente kan vestigen. Echter, alles op de schaal van Waalwijk en gekoppeld aan duidelijke randvoorwaarden.

Locaties (zie gedetailleerder hfdst. 2)

Om de aantrekkelijkheid en kwaliteit van de horeca te vergroten creëren we meer vestigingsmogelijkheden voor de horeca. Uitgangspunt is dat in principe nieuwvestiging van horeca mogelijk is in gebieden waar de winkel- en horecafunctie de overhand hebben, mits de ruimtelijke kwaliteiten zich daartegen niet verzetten. Tweede uitgangspunt is dat de uitbreidingen en nieuwvestiging van de horeca in principe in het centrum van Waalwijk plaatsvindt. Daarom creëren we met name in het centrum van Waalwijk meer mogelijkheden voor nieuwvestiging van horecabedrijven om zo de positieve wisselwerking met de andere functies in het centrum te stimuleren. Bij verzoeken voor Sprang-Capelle en Waspik geldt een meer terughoudend toelatingsbeleid dan voor Waalwijk, waarbij we ons met name richten op kleinschalige horeca.

 • Ook bij de woonboulevard willen we stimuleren dat de horeca meer zijn ondersteunende functie kan vervullen, door bijvoorbeeld mogelijkheden te scheppen voor het vestigen van een horecagelegenheid ter ondersteuning van de functie van de woonboulevard.

 • Als laatste willen we in het buitengebied mogelijkheden scheppen om lichte horeca-activiteiten ter ondersteuning van de agrarische activiteit te ontplooien.

Vestigingsbeleid

Het is van belang dat er een duidelijk vestigingsbeleid voor horeca-inrichtingen binnen de gemeente Waalwijk komt. Door inzichtelijk te maken voor ondernemers wat wel en niet is toegestaan, wordt het voor een ondernemer aantrekkelijker zich te vestigen in de gemeente Waalwijk. Het vestigingbeleid faciliteert (vertaald in de bestemmingsplannen) de gewenste ontwikkelingen binnen de gemeente.

Relevante stukken met betrekking tot het vestigingsbeleid zijn:

 • ·

  Economisch beleidsplan (1997-2000) Dit beleidsplan wordt momenteel herzien.

 • ·

  De vigerende bestemmingsplannen van de gemeente Waalwijk

In de gemeente Waalwijk is nieuwvestiging van een horecaonderneming momenteel niet mogelijk. Een pand zonder horecabestemming kan deze zonder bestemmingsplanwijziging of vrijstelling ook niet krijgen. Een pand dat positief bestemd is voor horecadoeleinden kan echter wel een woonbestemming krijgen. Een ondernemer die zich in de gemeente wil vestigen of nieuwe dingen wil ondernemen kan zijn plannen kenbaar maken bij de gemeente. De gemeente gaat per geval kijken in hoeverre de plannen te realiseren zijn (evt. met vrijstelling).

 

Algemeen

Om de aantrekkelijkheid van de horeca in Waalwijk te vergroten hebben we in onze visie aangegeven dat we ruimere mogelijkheden willen scheppen voor de vestiging van horeca. In principe is nieuwvestiging van horeca mogelijk in gebieden waar de winkel- en horecafunctie de overhand hebben, mits de ruimtelijke kwaliteiten (zoals stedenbouwkundige gevoeligheid, beeldkwaliteit en welstandseisen) zich daartegen niet verzetten. Zo stimuleren we de positieve wisselwerking tussen de horeca en andere functies binnen de gemeente. Echter, alles op de schaal van Waalwijk en vooral ter ondersteuning van de Waalwijkse economie.

 

Horecaconcentratie in centrum Waalwijk

Uitgangspunt is dat de uitbreidingen en nieuwvestiging van de horeca in het centrum van Waalwijk plaatsvinden binnen de bestaande horecaconcentratie in het gebied Markt-Raadhuisplein, Hooisteeg en (toekomstig) Cultuur Historisch Ankerpunt. Dit gebied is op bijgevoegde kaart uit het ontwerpbestemmingsplan “Centrumgebied Waalwijk” aangegeven.

De uitloop van de horecaconcentratie kan beperkt worden vergroot in de westelijke richting van de “Grotestraat” tot aan de “Gedempte Haven”. De locatie Gedempte Haven leent zich tevens voor een beperkte concentratie van horeca. We streven echter naar versterking van de horecaconcentratie rondom Markt en Raadhuisplein. Bij de herontwikkeling van locaties zoals het Unnaplein (na 2009) en het Raadhuisplein/ gemeentehuis van Waalwijk (± 2010) worden mogelijkheden geschapen voor kleine en ondersteunende vormen van horeca.

 

Sprang-Capelle en Waspik

De jachthavens in Waspik (Jachthaven ’t Oude Maasje) en Sprang-Capelle (Capelsche Haven) komen in aanmerking voor uitbreiding van de horecafunctie. Voor Sprang-Capelle en Waspik geldt een meer terughoudend en strenger toelatingsbeleid dan voor Waalwijk. We richten ons daarbij op kleinschalige horeca ter ondersteuning van de recreatiemogelijkheden aldaar, die past binnen de dorpse uitstraling en die weinig druk legt op de omgeving van de jachthavens en de leefbaarheid in deze kernen.

 

Geen horecaconcentratiegebied

Het is mogelijk om bij verordening een horecaconcentratiegebied aan te wijzen. In dit gebied kunnen dan ruimere normen gelden dan buiten het gebied. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk afwijkende milieueisen te stellen aan de horecaondernemingen binnen het horecaconcentratiegebied. Ook kunnen voor terrassen bijvoorbeeld andere regels gelden in een horecaconcentratiegebied. We kiezen ervoor om voorlopig geen horecaconcentratiegebied aan te wijzen (zie ook hfdst. 9). Het is wel een optie die we nadrukkelijk openhouden, maar we kiezen ervoor allereerst met dit horecabeleid te gaan werken en daarna te beoordelen of een horecaconcentratiegebied voor de gemeente Waalwijk voordelen biedt.

Buitengebied

In overeenstemming met de visie uit de Wijde Biesbosch en het bestemmingsplan Buitengebied geven we meer mogelijkheden in het buitengebied om ter ondersteuning van de toeristisch recreatieve functie lichte horeca-activiteiten ter ondersteuning van de agrarische activiteit te ontplooien. Gezien de aantrekkelijke toeristische route van Made/ Drimmelen naar Heusden komen met name locaties binnen dat gebied daarvoor aanmerking. Het gaat hierbij om kleinschalige horeca ter ondersteuning van de agrarische activiteiten. Gedacht kan worden aan een combinatie van verkoop van agrarische en streekeigen producten met kleinschalige horeca. De horeca-activiteit mag geen druk leggen op de landelijke, agrarische omgeving. Autonome vestiging van horeca in het buitengebied is geheel niet aan de orde. Echter, de vestiging en/of uitbreiding van ondergeschikte horeca in het buitengebied wordt van geval tot geval bekeken.

Woonboulevard

De winkelfunctie in Waalwijk neemt steeds meer de vorm aan van vrijtijdsbesteding (leisure-activiteiten). De winkelfunctie beperkt zich daarbij niet enkel tot het centrum van Waalwijk, maar is ook duidelijk van toepassing op de meubelbranche. Een bezoek aan de woonboulevard wordt vaak gezien als een dagje uit. Ook op deze locatie willen we stimuleren dat de horeca meer zijn ondersteunende functie kan vervullen, door bijvoorbeeld mogelijkheden te scheppen voor het vestigen van een ondersteunende daghorecagelegenheid.

Kwaliteit van de horeca

Bij nieuwvestiging van horecagelegenheden streven we naar een kwaliteitsverbetering. Het zwaartepunt van deze verantwoordelijkheid ligt echter bij de ondernemers zelf, zij hebben de verantwoordelijkheid om moderne, hedendaagse bedrijven neer te zetten. Als gemeente stimuleren een goede afstemming met andere functies, zoals detailhandel, wonen en verkeer.

Discotheek

Uit analyses blijkt dat een discotheek ontbreekt in het horeca-aanbod van de gemeente Waalwijk. Ook onze inwoners en de horeca zelf geven aan behoefte te hebben aan een dergelijke uitgaansgelegenheid. We staan niet negatief tegenover de vestiging van een discotheek in Waalwijk. We doen begin 2005 een onderzoek waaruit blijkt of en zo ja op welke locatie en onder welke voorwaarden een discotheek binnen onze gemeente kan worden gevestigd. Belangrijk daarbij is handhaving van de openbare orde en veiligheid. We kunnen dit niet geheel op de politie afwentelen en verwachten daarom van een exploitant volledige medewerking en ondersteuning. En natuurlijk wordt elke aanvraag op zijn merites beoordeeld.

In dit beleid beperken we ons tot de “traditionele” horeca. Een onderzoek dat zich tevens richt op vestigingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld een kartbaan, indoor golfcentrum ed. is daarom op dit moment nog niet aan de orde. We sluiten niet uit dat in de toekomst een dergelijk onderzoek wel interessant kan zijn, bijvoorbeeld bij de herontwikkeling van het Taxandriagebied of de locatie Unnaplein.

1-Loketbeleid

Vanuit de horecaondernemers is duidelijk behoefte aan één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie waar ze terechtkunnen met al hun vragen en verzoeken.

Momenteel is geen sprake van een 1-loketfunctie voor horecaondernemers. Wel is er een horecaoverleg en een toetsingsoverleg. In het horecaoverleg komen alle betrokken partijen (aanvrager van een vergunning, de afdeling BenO, Brandweer, BOR, MBZ en politie) bij elkaar en worden alle uitvoerende zaken die samenhangen met de vergunningaanvraag besproken. Dit overleg wordt vanuit de afdeling BenO gecoördineerd omdat daar de vergunningaanvragen binnenkomen. Verder neemt de afdeling BenO deel aan het carré-overleg. In dit overleg worden de zaken die binnen de gemeente spelen met betrekking tot horeca besproken met de KvK, KHN en de politie.

Uit onze horecavisie blijkt dat we de horeca beschouwen als een gewone bedrijfstak en als een volwaardig onderdeel van de Waalwijkse economie. Daarom is KHN aangesloten bij de Waalwijkse Ondernemers federatie (WOF). Op die manier hebben zij toegang tot de gemeentelijke organisatie en hebben zij regelmatig overleg met de portefeuillehouder. Wanneer horecaondernemers problemen ondervinden of ergens tegenaan lopen kunnen zij via dit kanaal een signaal afgeven.

Bij het realiseren van een frontoffice/ backoffice concept in het nieuwe gemeentehuis houden we nadrukkelijk rekening met het realiseren van een 1-loketfunctie voor de horeca/ het bedrijfsleven.

Tot die tijd zal de afdeling Bestuur en Ondersteuning als aanspreekpunt fungeren op het gebied van openbare orde en veiligheid en blijft de bedrijvencontactfunctionaris, zoals nu ook het geval is, aanspreekpunt voor overige zaken (bijv. vestiging, parkeren ed.). Daarnaast faciliteren we de horeca door middel van uitgebreide voorlichting en informatieverstrekking. In de producten- en dienstencatalogus van de gemeente wordt een hoofdstuk voor de horeca toegevoegd.

Sluitingstijdenbeleid

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van sluitingstijden is een actueel en continu onderwerp van discussie. Niet alleen in de gemeente Waalwijk maar ook in buurtgemeenten wordt deze discussie gevoerd.

Relevante stukken met betrekking tot het sluitingstijdenbeleid zijn:

 • ·

  APV

 • ·

  Regelgeving omliggende gemeenten

In artikel 2.3.1.4 APV staat dat zowel de natte als de droge horecabedrijven in Waalwijk de hele week van 08.30 uur tot 03.00 uur open mogen zijn. De paracommerciële instellingen hebben andere sluitingstijden. Vanuit de KHN afdeling Waalwijk is meerdere malen aangegeven dat de ondernemers in Waalwijk vóór vrije openingstijden zijn. De trend is dat mensen tegenwoordig steeds later uitgaan. Omdat die mogelijkheid in Waalwijk niet bestaat, wijken veel mensen uit naar omliggende gemeenten.

Er is geïnventariseerd welke sluitingstijden binnen de gemeenten in de buurt van Waalwijk worden gehanteerd. In de gemeenten Heusden, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Aalburg is (een deel van) de horeca op vrijdag en zaterdag tot 04.00 uur open.

 • ·

  De gemeente Heusden is momenteel bezig het horecabeleid te herzien. In oktober heeft de raad ingestemd met verruiming van de sluitingstijden van 03.00 uur naar 04.00 uur. Onder voorwaarden mogen horecazaken tot 04.00 uur open zijn. Onlangs is er een conferentie gehouden waarbij alle belanghebbenden aanwezig waren. Naar verwachting zullen de openingstijden nog dit jaar worden aangepast in de APV zodat alle horecaondernemingen op vrijdag en zaterdag tot 04.00 uur open kunnen zijn.

 • ·

  In de gemeente Aalburg zijn de sluitingstijden volgens de APV 02.00 uur. Discotheek De Schuur heeft ontheffing en mag op vrijdag en zaterdag tot 04.00 uur geopend zijn.

 • ·

  In de gemeente Tilburg is in de APV vastgelegd dat op vrijdag en zaterdag buiten het horecaconcentratiegebied de sluitingstijden 03.00 uur zijn en binnen het horecaconcentratiegebied 04.00 uur.

 • ·

  In de gemeente ’s-Hertogenbosch mogen vanaf 1 oktober 2004 horecagelegenheden op aangewezen plaatsen op vrijdag en zaterdag onder voorwaarden tot 04.00 uur open zijn.

Het beleid dat Waalwijk voert met betrekking tot de sluitingstijden wijkt dus af van de omliggende gemeenten. Zowel de gemeente als politie zijn er voorstander van deze sluitingstijden gelijk te trekken.

Als we in onze visie aangeven dat we de horeca meer willen stimuleren, dan is een ruimer sluitingstijdenbeleid voor de natte horeca (cafés, bars ed.) daarvan een belangrijk onderdeel. Door een ruimer sluitingstijdenbeleid te voeren schept de gemeente Waalwijk de mogelijkheid om later uit te gaan. De gemeente schept hiermee de voorwaarden die ondernemers nodig hebben om in te spelen op de ontwikkelingen die zich op uitgaansgebied voordoen. Ook wordt Waalwijk daarmee aantrekkelijker voor horecaondernemers om zich te vestigen. En dat komt weer tegemoet aan de wensen van veel jongeren in de gemeente Waalwijk. Zij hebben namelijk onder andere aangegeven dat het uitgaansaanbod is Waalwijk te mager is. Het verruimen van de openingstijden is dus een wens vanuit zowel de bezoekers van de horecagelegenheden als van de exploitanten. Om adequaat te kunnen inspelen op eventuele negatieve bijeffecten van het ruimere sluitingstijdenbeleid, kiezen we nu nog niet voor een definitieve verruiming, maar voor het volgende “proefscenario”:

 • ·

  We houden een proef met een looptijd van één jaar waarbij het voor de natte horeca in het centrum van Waalwijk mogelijk is een vergunning te krijgen om op vrijdag- en zaterdagavond/ nacht tot 04.00 uur open te mogen zijn.

 • ·

  De horecaondernemingen die in aanmerking willen komen voor deze vergunning moeten aan een aantal aanvullende eisen voldoen.

Natte horecagelegenheden die zijn gevestigd in het centrum van Waalwijk kunnen een dergelijke vergunning krijgen als ze aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen. Deze eisen hebben tot doel te voorkomen dat de horecaondernemingen die langer geopend zijn voor overlast gaan zorgen en dat de openbare orde en veiligheid in gevaar komt. Er zijn verschillende gemeenten die dergelijke voorwaarden hebben vastgesteld. We stellen de volgende aanvullende voorwaarden:

 • ·

  Portiersverplichting op vrijdag en zaterdag vanaf 00.00 uur tot een half uur na sluitingstijd. (zie ook hoofdstuk 5 Portiersbeleid)

 • ·

  Een uur voor sluitingstijd worden geen bezoekers meer toegelaten

 • ·

  Een half uur voor sluitingstijd gaat het licht aan, de muziek uit en worden geen consumpties meer verstrekt

Na een jaar wordt de proef geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt gekeken of een definitieve verruiming van de sluitingstijden wenselijk is. De sluitingstijden voor de droge horeca (cafetaria’s, shoarmazaken ed.) blijft 03.00 uur.

Portiersbeleid

Het eerstelijns toezicht en handhavend optreden berust bij de politie. Zonder afbreuk te doen aan het primaat van de politie kan het toezicht worden aangevuld door het inzetten van een horecaportier. Door een horecaportier preventief in te zetten wordt voorkomen dat de politie repressief moet optreden. Wanneer we conform onze visie de horeca meer mogelijkheden geven, verwachten we daar onder andere voor terug dat de horeca zich inspant voor het waarborgen van de openbare orde een veiligheid. Het inzetten van een portier draagt daaraan bij.

Van 1998 tot en met 2003 is jaarlijks een convenant Toezichthouders voor de horeca ondertekend door de gemeente, horecaondernemers, KHN en politie. Dit convenant is per 1 januari 2004 beëindigd. Er is afgesproken dat vooruitlopend op het horecabeleid een portiersbeleid voor de gemeente Waalwijk zou worden vastgesteld. Het portiersbeleid wordt in deze nota opgenomen.

Het portiersbeleid bevat de criteria die gelden voor het inzetten van portiers bij de natte horeca en is gericht op het tegengaan van verstoring van de openbare orde rond de individuele uitgaansgelegenheden. De horecaportiers moeten voldoen aan de eisen van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Aangezien het inzetten van een portier kosten met zich meebrengt voor de ondernemers maken we zorgvuldige afwegingen over wanneer een portier verplicht is.

In ieder geval wordt in de volgende situaties een portier voor de natte horecaondernemingen (dus cafés, bars ed.) verplicht gesteld:

 • ·

  Als de inrichting beschikt over een vergunning om tot 04.00 uur open te zijn (bij een proef met sluitingstijden)

 • ·

  Als de inrichting gebruikmaakt van de ruimere openingstijden tijdens ontheffingsdagen, zoals met Oudjaar en “80 van de Langstraat”

 • ·

  Bij een structureel klachtenpatroon met betrekking tot de openbare orde en veiligheid

Omdat eventuele problemen met betrekking tot de openbare orde rond de horecabedrijven zich zowel bij het betreden als bij het verlaten van de gelegenheid kunnen voordoen, is het verplicht om van 00.00 uur tot een half uur na sluitingstijd een portier aan de deur te hebben. De horecaondernemer is natuurlijk vrij om al eerder en vaker een portier in te zetten.

Handhavingsbeleid

Handhaving is een belangrijke voorwaarde om de voornemens in dit horecabeleid te bereiken en onze visie te realiseren. We zijn bereid de horeca in Waalwijk ruimere mogelijkheden te geven, maar zij moeten zich houden aan de verleende vergunningen en gestelde voorwaarden.

De handhaving bij horeca-inrichtingen ziet met name toe op regels uit de APV (sluitingstijden, overlast etc.), de Drank- en Horecawet, Bouwbesluit/ Bouwverordening, het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer en de Wet milieubeheer. Daarbij gaat het voornamelijk om het handhaven van de openbare orde en veiligheid, brandveiligheid en het terugdringen van overlast.

De Kadernota Integrale Handhaving 2004 Gemeente Waalwijk geeft de uitgangspunten van de handhaving in Waalwijk. In de kadernota is aangegeven dat er nu te weinig capaciteit is om bovengenoemde zaken te handhaven. Aan de raad is gevraagd om de formatieruimte met 2,5 fte te mogen uitbreiden. De raad is akkord gegaan met de gevraagde formatie-uitbreiding zodat vanaf 2005 de handhaving in relatie tot het horecabeleid intensief kan worden opgepakt. Er is dan 0,5 fte beschikbaar voor toezicht en handhaving van APV en bijzondere wetten en 0,5 fte voor toezicht en handhaving gebruiksvergunningen en brandveiligheidsvoorschriften.

Na vaststelling van de kadernota word een handhavingsprogramma gemaakt dat de basis is voor de handhavingsactiviteiten in onze gemeente. Toezicht en handhaving van horecagerelateerde onderwerpen krijgt prioriteit in het handhavingsprogramma. Daarbij gaat het vooral om het handhaven van vergunningen, bijzondere wetten (Drank- en Horecawet) en brandveiligheidseisen. De volgende uitgangspunten worden in ieder geval gehanteerd:

 • ·

  Alle horeca-inrichtingen worden periodiek (1 à 2 keer per jaar afhankelijk van de grootte van de inrichting), integraal gecontroleerd

 • ·

  Wanneer “nieuwe” klachten worden ingediend over horecazaken wordt altijd een indicatief onderzoek gedaan

 • ·

  Wanneer “gegronde” (= minimaal drie klachten OF klachtenpatroon OF handhavingsverleden) klachten worden ingediend wordt altijd direct een nader onderzoek gedaan

 • ·

  En het belangrijkste: bij geconstateerde overtredingen wordt altijd opgetreden.

Terrassenbeleid

Terrassen leveren een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van het centrum en dragen bij aan de aantrekkelijkheid en sfeer in het centrum. Daarnaast zijn terrassen zijn een belangrijke ondersteuning van de winkelfunctie. Daarom kiezen we ook voor, om onder bepaalde voorwaarden, winterterrassen toe te staan.

Tot op heden zijn geen specifieke richtlijnen over terrassen vastgelegd. In diverse

beleidsdocumenten worden echter wel onderdelen van een terrassenbeleid geregeld:

Terrassen aan de Markt in Waalwijk

·Algemene Plaatselijke Verordening

In artikel 2.3.1.2 APV staan regels over de vergunningverlening.

·Welstandsnota

Hierin zijn richtlijnen over het uiterlijk aanzien van terrassen opgenomen. De nota werkt echter nog niet omdat de weigeringsgrond voor terrassen niet in de APV is opgenomen.

·Bestemmingsplan Centrum

In het ontwerp bestemmingsplan Centrum zijn ook richtlijnen over terrassen opgenomen. Echter dit bestemmingsplan is nog niet vastgesteld en werkt dus nog niet.

·Precarioverordening

Behalve dat de regelgeving versnipperd en onduidelijk is, is ook niet duidelijk welke afdeling verantwoordelijk is voor de terrassen. De afdeling BenO verleent de exploitatievergunning (incl. terrasvergunning), maar heeft adviezen nodig van de afdelingen BOR en MBZ.

 

Terrassennota

In de gemeente Waalwijk is in 1995 een terrassennota geschreven. Deze nota is echter nooit vastgesteld, maar wordt wel gebruikt bij de toetsing van een vergunningaanvraag. In de terrassennota uit 1995 is onder andere bepaald dat in beginsel positief wordt gereageerd op verzoeken om een terras in te richten. Verder is opgenomen dat het terrassenseizoen van 1 maart tot 1 november loopt en dat winterterrassen niet mogelijk zijn. De terrassen mogen van 07.30 uur tot 01.00 uur zijn geopend. Echter, deze onderwerpen zijn dus niet formeel vastgelegd en moeten nog in de APV worden opgenomen.

 

APV

De APV bevat regels over de exploitatievergunning. Deze regels gelden ook voor terrassen omdat een terras wordt gezien als een deel van de horeca-inrichting. Bij iedere vergunningaanvraag wordt beoordeeld of er geen bezwaren zijn tegen de ligging van het terras.

 

Welstandsnota

Binnen het huidige welstandsbeleid is het wenselijk dat het niet voldoen aan de redelijke eisen van welstand een weigeringsgrond voor de vergunning is. In de welstandsnota zijn namelijk criteria opgenomen waaraan een terras moet voldoen. In de APV is echter niet opgenomen dat het terras moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Ook wordt er momenteel geen advies ingewonnen bij de welstandscommissie als een aanvraag voor een terras binnenkomt.

(Ontwerp)Bestemmingsplan Centrum

In het kader van de totstandkoming van dit bestemmingsplan is een Convenant Promenade in voorbereiding. Hierin worden met name zaken geregeld over het uiterlijk aanzien en de kwaliteit van het centrumgebied. Zaken als graffiti, afval en terrassen komen aan de orde. Dit convenant is echter nog niet ondertekend.

 

Precarioverordening

De hoogte van de precario wordt jaarlijks door de Raad vastgesteld. De horecaondernemer moet over het in gebruik nemen van gemeentegrond voor het exploiteren van een terras precario betalen aan de gemeente Waalwijk. Deze belasting wordt door BOR geïnd.

Omdat zowel vanuit de gemeente als vanuit de horeca dringend behoefte is aan richtlijnen voor terrassen worden in dit beleid de volgende concrete voorstellen gedaan:

 • ·

  Openingstijden terrassen: 08.30 uur tot 01.00 uur

 • ·

  Terrasseizoen: zomer 1 maart tot 1 november en winter 1 november tot 1 maart

 • ·

  Winterterrassen zijn in de hele gemeente onder voorwaarden toegestaan. In de winter van 2004 wordt gestart met een proef en in 2005 worden hiervoor richtlijnen ontwikkeld

 • ·

  De opstelling en afmeting van het zomerterras moeten blijven binnen de zgn. punaises en/of andere kleurstelling van de verharding

 • ·

  Het niet voldoen aan redelijke eisen van welstand wordt als weigeringsgrond opgenomen in de APV

 • ·

  Bij coffeeshops worden geen terrassen toegestaan.

Deze richtlijnen worden tevens in de voorwaarden bij de vergunning opgenomen. Voor muziek op geluidsinstallaties op terrassen zie hoofdstuk 9 over Milieubeleid.

Paracommercieel beleid

Paracommercie is een vorm van ongewenste mededinging of oneerlijke concurrentie door (al dan niet gesubsidieerde) instellingen die buiten hun doelstellingen om horecadiensten verlenen aan het publiek (art. 4 Dhw). Onder paracommerciële instellingen kunnen worden verstaan instellingen van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard.

Relevante stukken met betrekking tot het paracommercieel beleid zijn:

 • ·

  Drank- en Horecawet

 • ·

  APV

Er is binnen de gemeente Waalwijk momenteel geen apart vastgesteld beleid op het gebied van paracommercie. Artikel 4 van de Drank- en Horecawet geeft aan m.b.t. welke onderwerpen voorschriften mogen worden verbonden aan de vergunning die wordt verstrekt aan paracommerciële instellingen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de Drank- en Horecavergunning van deze instellingen. Het gaat om de volgende onderwerpen:

 • A.

  In de inrichting te houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen

 • B.

  Het openlijk aanprijzen van de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten als bedoeld onder A

 • C.

  De tijden gedurende welke in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank wordt verstrekt (1 uur voor, tijdens en 1 uur na het gebruik overeenkomstig de bestemming van de accommodatie)

Ons beleid is gericht op het voorkomen van oneerlijke concurrentie door (gesubsidieerde) instellingen en stichtingen. Om paracommercie tegen te gaan zijn voor paracommerciële instellingen andere openingstijden opgenomen in de APV dan voor horecaondernemingen. De reguliere horeca mag de hele week tot 03:00 uur open zijn. Voor paracommerciële instellingen verschillen de sluitingstijden per kern. De huidige sluitingstijden zijn als volgt:

 

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Sprang-Capelle

01:00

01:00

01:00

01:00

01:00

01:00

01:00

Waalwijk

00:00

00:00

00:00

00:00

01:00

01:00

00:00

Waspik

01:00

01:00

01:00

01:00

02:00

02:00

02:00

De verschillende sluitingstijden zijn na de herindeling niet geharmoniseerd. De verschillende regels zijn moeilijk te handhaven waardoor het lastiger is om oneerlijke concurrentie uit te sluiten. Het is wenselijk dat de sluitingstijden in de APV worden geharmoniseerd. De sluitingstijden zoals ze nu in Sprang-Capelle gelden (tot 01.00 uur) bieden de instellingen voldoende ruimte voor de activiteiten waarvoor ze bestemd zijn.

Daarnaast is in de Drank- en Horecavergunning de beperkende voorwaarde opgenomen dat paracommerciële instellingen slechts 1 uur voor, tijdens en 1 uur na het gebruik overeenkomstig de bestemming van de accommodatie, alcoholhoudende dranken mogen verstrekken. Deze regelgeving is in de APV niet goed overgenomen. Dit moet worden aangepast.

Sociaal cultureel centrum Den Bolder - Waspik

Milieubeleid

Het milieubeleid met betrekking tot horeca is erop gericht dat de leefbaarheid zo min mogelijk wordt aangetast door geluid-, afval- en stankoverlast die horeca-inrichtingen produceren. Ook controleert de afdeling Milieu- en Bouwzaken bepaalde brandveiligheidseisen.

Relevante stukken met betrekking tot het milieubeleid zijn:

 • ·

  Milieubeleidsplan en milieu-uitvoeringsprogramma

 • ·

  Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer” (besluit Hsr)

Een belangrijk gemeentelijk instrument op het terrein van milieu is het “Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer” (besluit Hsr). Het besluit stelt onder andere eisen op gebied van geluid en licht. Het besluit HSR geeft ook de mogelijkheid om een nadere eis aan een horecaonderneming te stellen op bepaalde onderdelen van de milieuregels. In de praktijk komt het er op neer dat de klachten die over een horecaonderneming bij Milieuzaken binnenkomen worden onderzocht. Indien deze klachten gegrond blijken te zijn wordt beoordeeld in hoeverre het noodzakelijk is een nadere eis te stellen.

Het is mogelijk om bij verordening een horecaconcentratiegebied aan te wijzen. In dit gebied kunnen dan ruimere normen gelden dan buiten het gebied. Het besluit Hsr biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid afwijkende milieueisen te stellen aan de horecaondernemingen binnen het horecaconcentratiegebied. Ook kunnen voor terrassen bijvoorbeeld andere regels gelden in een horecaconcentratiegebied. Op dit moment kiezen we ervoor om in het centrum van Waalwijk geen horecaconcentratiegebied te benoemen (zie ook hfdst. 2).

De milieunormen binnen de gemeente Waalwijk zijn per gebied vastgesteld. Er zijn echter momenteel geen vaste richtlijnen voor geluidsinstallaties op terrassen waardoor een aantal ondernemers wel muziek op het terras hebben en een aantal dit niet mogen (n.a.v. klachten).

Binnen de gemeente Waalwijk worden op basis van artikel 4.1.2 APV jaarlijks collectieve ontheffingsdagen (voor geluid) benoemd. Dit aantal is elk jaar anders en is gerelateerd aan festiviteiten en evenementen. Naast de collectieve dagen is het voor de ondernemingen mogelijk om op basis van artikel 4.1.3 APV acht individuele dagen per jaar ontheffing te krijgen. Omdat de individuele ontheffingsdagen moeilijk te handhaven zijn, kunnen we overwegen bij een eventuele aanwijzing van een concentratiegebied enkel nog binnen dat gebied individuele ontheffingen te verlenen.

Brandveiligheidsbeleid

(Brand)veiligheid in horecagelegenheden is van groot belang. In horecagelegenheden zijn soms veel mensen tegelijk aanwezig. De veiligheid in horeca-inrichtingen moet zo veel mogelijk zijn gewaarborgd. We verwachten op dit onderdeel volledige medewerking van de horeca-exploitanten en zullen de brandveiligheidseisen streng handhaven.

De regelgeving die ten grondslag ligt aan de gebruiksvergunning:

 • ·

  Bouwbesluit

 • ·

  Bouwverordening

De brandveiligheid van de horecaondernemingen wordt gewaarborgd door het afgeven van een gebruiksvergunning. De brandweer beoordeelt bij de aanvraag de veiligheid van het gebouw en geeft aan op welke punten aanpassingen noodzakelijk zijn. Verder is de brandweer ook betrokken bij het afgeven van een evenementenvergunning zodat hier ook de brandveiligheid is gewaarborgd.

Momenteel controleert de brandweer op ad hoc basis. In de Kadernota Integrale Handhaving 2004 Gemeente Waalwijk is opgenomen dat in de toekomst structureel wordt gecontroleerd en op grond van een handhavingsprogramma wordt gehandhaafd (zie hoofdstuk 6 Handhavingsbeleid). Dit is alleen mogelijk indien de extra formatie waarom is verzocht in de kadernota daadwerkelijk ter beschikking wordt gesteld.

Zie voor standpunt onder hoofdstuk 6 Handhaving

Openbare orde en veiligheid

Een aantrekkelijk uitgaanscentrum draagt in onze visie bij aan het imago van de gemeente Waalwijk en de aantrekkelijkheid van de gemeente. Wanneer de openbare orde wordt verstoord gaat dit juist ten koste van het imago.

Relevante stukken met betrekking tot de openbare orde en veiligheid zijn:

 • ·

  APV

 • ·

  Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2003

In de quickscan van ADDvisie is de volgende schets van de openbare orde problematiek gemaakt:

 • ·

  In Waalwijk-centrum betreft dit lawaaioverlast en vandalisme van vertrekkende bezoekers (hoofdzakelijk na 24.00 uur in het weekend) in de aanloopstraten naar het centrum. Met name de Wilhelminastraat, Putstraat, deel van de Grotestraat en Mr. van Coothstraat.

 • ·

  Overlast waar de woonbebouwing en de horeca elkaar vrijwel direct raken. Op deze plaatsen is het vaak een combinatie van muziekoverlast van de horeca zelf maar zeker ook door vertrekkende bezoekers in de vorm van lawaaioverlast, wildplassen en glas op straat. Ook deze overlast wordt het meest ondervonden tijdens het weekend, in de zomerperiode en na 24.00 uur.

 • ·

  In Sprang-Capelle blijft de overlast in feite beperkt tot die voor de directe omwonenden van het Evenemententerrein. Hieraan wordt in het Evenementenbeleid aandacht besteed.

 • ·

  In Waspik hangt de overlast samen met een tweetal specifieke horecabedrijven en/of de bezoekers daarvan.

In 2003 is het integraal lokaal veiligheidsplan 2003 vastgesteld. In dit plan zijn de prioriteiten van het veiligheidsbeleid van Waalwijk opgenomen. Het beperken van aantasting van geweld op straat (aantasting van de lichamelijke integriteit) is één van de doelstellingen van het veiligheidsplan. Het opzetten van een horecabeleid (inclusief een portiersbeleid) moet bijdragen om deze doelstelling te bereiken.

We realiseren ons dat wanneer we de horeca ruimere mogelijkheden bieden, dat dit gevolgen kan hebben voor de openbare orde en veiligheid. Echter, door het scheppen van bepaalde randvoorwaarden zoals het portiersbeleid, willen we proberen te voorkomen dat zich problemen voordoen met betrekking tot de openbare orde en veiligheid. We beseffen dat de politie slechts beperkte mogelijkheden voor uitbreiding van het politietoezicht heeft, daarom zullen we moeten accepteren dat misschien verschuiving in de prioriteiten zal plaatsvinden.

In hoofdstuk 15 wordt het beleid met betrekking tot de exploitatievergunning behandeld en in hoofdstuk 5 wordt het portiersbeleid behandeld. In hoofdstuk 6 werd ingegaan op het handhavingsbeleid.

Zie voor standpunt onder hoofdstuk 6 Handhaving

Coffeeshopbeleid

Uit de definitie die de APV van een horecabedrijf blijkt dat coffeeshops worden gezien als horecabedrijven. Het coffeeshopbeleid mag dan ook niet ontbreken in het integraal horecabeleid.

Relevante documenten met betrekking tot het coffeeshopbeleid:

 • ·

  Raadsbesluit 27 maart 1997 over wijziging van de APV (inclusief bijlage 13)

 • ·

  Opiumwet

Het coffeeshopbeleid van de gemeente Waalwijk is in maart 1997 door de Raad vastgesteld. Samengevat komt het beleid op het volgende neer:

 • ·

  In de gemeente Waalwijk mogen maximaal twee coffeeshops worden gevestigd, met dien verstande dat deze gelegen zijn in de kern Waalwijk

 • ·

  Er geldt een “AHOJ-G beleid”. (A = geen affichering, H = geen verkoop van harddrugs, O = geen overlast, J = geen verkoop aan jeugdigen beneden de 16 jaar, G = geen verkoop van meer dan 5 gram softdrugs per persoon per etmaal en in de coffeeshop een handelsvoorraad aan softdrugs van maximaal 500 gram)

Omdat het beleid inmiddels ruim 7 jaar oud is, wordt het in 2004 geëvalueerd. Begin 2005 wordt een aangepaste versie van het beleid vastgesteld. In tegenstelling tot onze visie op de mogelijkheden van andere horecagelegenheden worden voor de coffeeshops binnen de gemeente de mogelijkheden niet verruimd.

In overleg met de raad is bepaald dat het terugdringen van overlast door gebruik van en handel in verdovende middelen één van de speerpunten van het Integraal Lokaal Veiligheidsbeleid is. Daarbij gaat het echter om handel en gebruik in de openbare ruimte, en niet om de coffeeshops.

Speelautomatenbeleid

In horecabedrijven is het toegestaan om met een vergunning speelautomaten te plaatsen. De ondernemer heeft hiervoor een vergunning nodig waaraan een aantal voorschriften zijn verbonden.

De relevante stukken en wetgeving met betrekking tot het speelautomatenbeleid zijn:

 • ·

  Wet op de kansspelen

 • ·

  Nota speelautomatenbeleid

 • ·

  Speelautomatenverordening Waalwijk

 • ·

  Verordening inzake speelautomatenhallen

De plaatsing van speelautomaten is geregeld in de Wet op de kansspelen en het Speelautomatenbesluit. De gemeente Waalwijk beschikt over een Speelautomatenverordening die op 22 april 2004 is aangepast aan het dualisme. Daarin is vastgelegd dat in hoogdrempelige inrichtingen maximaal 2 speelautomaten zijn toegestaan en dat in laagdrempelige inrichtingen maximaal 1 behendigheidsautomaat is toegestaan.

Er is een nota inzake speelautomatenbeleid welke is gericht op het voorkomen / tegengaan van problematisch speelgedrag, illegaliteit en criminaliteit. Ook geeft de nota een verduidelijking van regelgeving met betrekking tot samengestelde inrichtingen, hoog- en laagdrempeligheid en voldoende afscheiding tussen deze categorieën.

In de “Verordening inzake speelautomatenhallen” is het expliciet verboden in Waalwijk een speelautomatenhal te vestigen.

Evenementenbeleid

Evenementen bieden gelegenheid tot culturele uitingen en dragen bij aan een positief imago van de gemeente Waalwijk.

In de gemeente Waalwijk wordt jaarlijks een groot aantal evenementen georganiseerd. Een evenement is een publieksgerichte activiteit die geluid- of verkeershinder kan veroorzaken en waarvoor één of meer (verschillende) vergunningen of ontheffingen nodig zijn. De gemeente Waalwijk streeft ernaar de vergunningaanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken.

De 80 van de Langstraat

Momenteel ligt er een concept evenementenbeleid voor de gemeente Waalwijk. Het doel van dit beleid is enerzijds aantrekkelijke evenementen in Waalwijk te organiseren, zodat bezoekers worden aangetrokken en het imago van Waalwijk positief wordt beïnvloed. Daarnaast schept het beleid een kader voor organisatoren waarbinnen evenementen gehouden kunnen worden.

Beleidsvelden die de horeca raken, zoals de ontheffingsdagenregeling komen in de dit beleid in het hoofdstuk Milieubeleid aan de orde.

De verwachting is dat het Evenementenbeleid begin 2005 in werking treedt.

Exploitatievergunning

Een horecabedrijf heeft een exploitatievergunning nodig. De exploitatievergunning heeft als doel het woon- en leefklimaat in de omgeving van een horecabedrijf en de openbare orde te beschermen. De exploitatievergunning is een belangrijk instrument voor de handhaving (zie hoofdstuk 6).

Volgens art. 2.3.1.2 van de APV is het verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. Deze vergunning is ook van toepassing op terrassen. De exploitatievergunning is een preventief middel om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen.

Een exploitatievergunning wordt geweigerd indien:

 • ·

  De vestiging of de exploitatie van het horecabedrijf in strijd is met het geldende bestemmingsplan

 • ·

  Moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf en/of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van het horecabedrijf, waarbij rekening wordt gehouden met:

  • -

   Het karakter van de straat en de wijk, waarin het horecabedrijf is gelegen of zal zijn gelegen

  • -

   De aard van het horecabedrijf en de spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen te staan door de exploitatie van het horecabedrijf

 • ·

  De houder geen verklaring omtrent gedrag overlegt die uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de vergunningaanvraag is ingediend, is afgegeven (wet BIBOB)

Een exploitatievergunning wordt geweigerd als de exploitatie van een horecabedrijf in strijd is met het geldende bestemmingsplan. Als de horecafunctie verbonden is aan een andere functie (zoals een winkel- of sportfunctie) kan dit voor tegenstrijdige situaties zorgen. Een pand kan bijvoorbeeld positief bestemd zijn voor sport en negatief bestemd zijn voor horeca. Dit betekent dat de sportclub die in dit pand gevestigd is, formeel geen mogelijkheid heeft om een sportkantine de exploiteren. Deze problematiek hangt nauw samen met het vestigingsbeleid en het beleid op het gebied van bestemmingsplannen. Tegenstrijdigheden moeten bij de herziening van de bestemmingsplannen worden aangepast.

Momenteel hebben nog niet alle horecabedrijven een exploitatievergunning en bestaat er een lichte achterstand in de afhandeling van de aanvragen. Het streven is dat eind 2004 alle aanvragen voor exploitatievergunningen zijn behandeld.

Wet BIBOB

Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (BIBOB) in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk ongewilde facilitering van criminele organisaties door de overheid tegen te gaan. De wet BIBOB geeft de gemeente een extra weigerings- en/of intrekkingsgrond, op grond waarvan vergunningen of subsidies kunnen worden geweigerd of ingetrokken. Niet alle overheidsbeschikkingen vallen onder de wet BIBOB, Voor wat betreft de vergunningen gaat het over de sectoren horeca (ook coffeeshops), prostitutie, transport, bouw en milieu.

De implementatie van deze wet wordt regionaal opgepakt. De regionale projectgroep heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak en is gestart met de implementatie van de wet BIBOB in de horeca- en prostitutiebranche. In een later stadium wordt de wet BIBOB binnen de overige branches toegepast.

In een beleidsregel die is gepubliceerd en op 1 april 2004 in werking is getreden, hebben we aangegeven hoe de wet BIBOB in Waalwijk in de horeca- en prostitutiebranche wordt toegepast.

Exploitatievergunning

Volgens art. 2.3.1.2 van de APV is een exploitatievergunning nodig om een horecabedrijf te mogen uitoefenen. In het kader van de wet BIBOB is een extra weigeringsgrond voor het verkrijgen deze vergunning aan het artikel toegevoegd. Op grond van lid 5 weigert de burgemeester namelijk de vergunning als de aanvrager geen verklaring omtrent gedrag kan overleggen.

Drank- en Horecavergunning

In de beleidsregel is aangegeven dat we niet bij alle vergunningaanvragen een intern BIBOB-onderzoek uitvoeren. Wat betreft de Drank- en Horecawetvergunningen worden vanaf 1 april 2004 alle nieuwe en bestaande aanvragen onderworpen aan een intern BIBOB-onderzoek als:

 • -

  Uit politiële en justitiële registers blijkt dat de aanvrager een strafrechtelijk verleden heeft

 • -

  Er onduidelijkheden bestaan over de ondernemingsvorm.

Met ingang van 1 april 2004 worden alle aanvragen voor de vestiging van een seksinrichting of coffeeshop onderworpen aan een intern BIBOB-onderzoek.

Ruimtelijke ordening

Het bestemmingsplan het belangrijkste instrument om gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te stimuleren en ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Om onze visie ook daadwerkelijk te kunnen realiseren is het belangrijk dat het geformuleerde vestigingsbeleid uit hoofdstuk 2 ook daadwerkelijk zijn neerslag krijgt in de bestemmingsplannen.

Relevante stukken met betrekking tot de ruimtelijke ordening in Waalwijk zijn:

·Vigerende bestemmingsplannen

Bij de herziening van de bestemmingsplannen en bij het ontwikkelen van nieuwe bestemmingsplannen moeten de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot het vestigingsbeleid (hoofdstuk 2) worden meegenomen. In het bestemmingsplan Centrum dat momenteel wordt herzien zijn beperkte mogelijkheden opgenomen voor nieuwvestiging van horecaondernemingen. De overige bestemmingsplannen van de gemeente Waalwijk worden de komende tijd herzien.

Als in het bestemmingsplan de mogelijkheden voor de horecavestiging veranderen behoren de verschillende vakafdelingen hierbij betrokken te worden. Er moet een duidelijke koppeling komen tussen de verschillende beleidsterreinen. Om de input van de juiste personen te krijgen zal de persoon die de 1-loketfunctie heeft ervoor moeten zorgen dat informatievoorziening met betrekking tot de ontwikkelingen op het terrein van horeca wordt geoptimaliseerd. Het horecaloket behoort ook de ondernemers juist te kunnen informeren over hun mogelijkheden.

Welzijns- en jeugdbeleid

In de Gemeente Waalwijk zijn (horeca)voorzieningen aanwezig die zich richten op jeugd en jongeren. Daarnaast is er in Waalwijk en Waspik een jongerencentrum. In Sprang-Capelle is een unit.

Relevante stukken met betrekking tot welzijns- en jeugdbeleid:

 • ·

  Notitie Jeugd- en Jongerenbeleid gemeente Waalwijk

 • ·

  Nota Jongeren en Overlast

In de “notitie Jeugd- en Jongerenbeleid gemeente Waalwijk” is aangegeven dat 8,7% van de jongeren van 13 tot en met 21 jaar softdrugs gebruikt. 97,7% van de jongeren drinkt alcohol, waarvan 13,2% meer dan tien glazen op een weekenddag. Landelijk onderzoek wijst uit dat waar bij volwassenen 75% van de alcoholconsumptie thuis plaatsvindt, voor jongeren het omgekeerde geldt. 75% van de alcoholconsumptie vindt plaats in publieke drinkgelegenheden. Alcoholgebruik is de laatste jaren toegenomen onder jongeren. Hierbij gaat het met name om de hoeveelheid alcohol die per gelegenheid wordt ingenomen. Nederlandse jongeren tussen de 16 en 25 jaar drinken excessief. 40% van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar kan beschouwd worden als een zware drinker. Jongeren beginnen eerder met alcohol. Eén op de vier jongeren van 12 en 13 jaar, en de meerderheid (60%) van de 14- en 15-jarigen drinkt regelmatig alcohol.

Er wordt de laatste jaren meer gewerkt aan jongerenparticipatie. Jongeren geven aan met name behoefte te hebben aan een bioscoop en een discotheek. Omdat deze voorzieningen ontbreken gaan jongeren ergens anders in de regio stappen waardoor ze ’s nachts aan het verkeer moeten deelnemen en voor extra overlast zorgen wanneer ze terug in de gemeente komen. Met name in Sprang-Capelle en Waspik zijn er hanggroepjongeren die zichzelf voorzien van drank op straat omdat ze geen plek hebben om naar uit te wijken.

Toeristisch-recreatief beleid

Toerisme en horeca hebben duidelijke raakvlakken en versterken elkaar. Een actief toeristisch-recreatief beleid heeft echter niet alleen een positieve uitwerking de horeca, maar op alle economische functies binnen de gemeente. Daarom is het van belang een goed doordacht toeristisch-recreatief beleid te formuleren.

Relevante stukken met betrekking tot het toeristisch-recreatief beleid zijn:

 • ·

  Economisch beleidsplan 1997-2000

 • ·

  Quick-scan horecabeleid Waalwijk

Binnen de gemeente Waalwijk wordt geen actief toeristisch-recreatief beleid gevoerd. De gemeente heeft een beperkt aantal toeristische voorzieningen en de recreatieve voorzieningen zijn voornamelijk gericht op de plaatselijke bevolking.

In het economisch beleidsplan 1997-2000 (dat momenteel wordt herzien) zijn een aantal toeristische en recreatieve potenties van de gemeente Waalwijk aangegeven. Beleid met betrekking tot deze onderwerpen is verder niet ontwikkeld waardoor de potentie van Waalwijk vooralsnog niet wordt benut. Ook in de quick-scan horecabeleid gemeente Waalwijk wordt aangegeven dat er voor de gemeente Waalwijk kansen aanwezig lijken te zijn op het gebied van recreatie en toerisme, al is het alleen al om in de toekomst zo optimaal mogelijk te profiteren van de sterke toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de omgeving.

We moeten keuzes maken over de wenselijkheid van toeristisch-recreatief beleid. Uit de ambitie van Waalwijk (regiofunctie) blijkt dat het wenselijk is om op zoek te gaan naar de mogelijkheden om de potenties die de gemeente heeft te benutten. Deze keuze kan alleen gemaakt worden als er budget beschikbaar is voor het realiseren van dit beleid. Als er een uitgewerkt toeristisch-recreatief beleid komt, dan heeft dit ook implicaties voor het vestigingsbeleid en de herziening van de bestemmingsplannen.

Slot

De gemeente Waalwijk had tot op dit moment geen vastgestelde horecavisie. Wel was voor verschillende deelterreinen aangegeven wat de gewenste ontwikkelingsrichting is. Dit is terug te vinden in de verschillende beleidsdocumenten. De horeca werd vooral benaderd vanuit een defensieve houding. We hebben ons lange tijd voornamelijk gericht op het voorkomen van eventuele problemen.

Met het formuleren van dit horecabeleid is daarin duidelijk een ommekeer gekomen. In deze beleidsnota kiezen we voor een bredere inkadering en positionering van de horeca. Daarom komen we op bepaalde terreinen tegemoet aan wensen die vanuit de horecaondernemers al reeds lange tijd worden uitgesproken, zoals een contactfunctionaris en ruimere sluitingstijden. Maar daar tegenover staat dat we ook iets terugverwachten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het zich houden aan vergunningen en het instellen van portiers.

We gaan dus vanaf nu vanuit een meer strategische manier naar de horeca kijken. Hierbij worden de belangen van de gemeente, politie, horecaondernemers en burgers meegewogen.

In de volgende matrix staan alle standpunten uit deze beleidsnota beschreven.

Overzicht Beleidsuitgangspunten

Hoofdstuk

Onderdeel

Standpunt

Actie

1

Horecavisie

In deze beleidsnota kiezen we voor een bredere inkadering en positionering van de horeca. Kort gezegd bieden we de horeca meer mogelijkheden om hun economische en regionale functie te kunnen vervullen en uitbreiden.

 

2

Vestigingsbeleid

In ons horecabeleid willen we de horecafunctie binnen de gemeente Waalwijk op de volgende manier stimuleren:

-Uitbreiding en nieuwvestiging van horeca in principe in het centrum van Waalwijk binnen de bestaande horecaconcentratie (Markt-Raadhuisplein)

-Uitbreiding eventueel bij jachthaven Waspik en Sprang-Capelle

-Voorlopig wijzen we geen horecaconcentratiegebied aan

-In het buitengebied, vooral langs de toeristische route Made/ Drimmelen – Heusden, geven we meer mogelijkheden voor vestiging van ondergeschikte horeca in combinatie met agrarische activiteiten.

-Bij nieuwvestiging streven we naar kwaliteitsverbetering

-We doen begin 2005 een onderzoek naar de mogelijkheden en voorwaarden voor het vestigen van een discotheek in de gemeente.

Afdeling EZ en ROV

3

1-loketbeleid

Omdat we de horeca beschouwen als een gewone bedrijfstak en onderdeel van de Waalwijkse economie is de horeca aangesloten bij de WOF. Bij het realiseren van een frontoffice/ backoffice concept in het nieuwe gemeentehuis houden we nadrukkelijk rekening met het realiseren van een 1-loketfunctie voor de horeca/ het bedrijfsleven. Tot die tijd zal de afdeling Bestuur en Ondersteuning als aanspreekpunt fungeren op het gebied van openbare orde en veiligheid en blijft de bedrijvencontactfunctionaris aanspreekpunt voor overige zaken.

Afdeling BenO

Afdeling EZ

4

Sluitingstijdenbeleid

De gemeente Waalwijk start een proef met looptijd van één jaar waarbij de natte horeca in het centrum van Waalwijk voor een vergunning in aanmerking kan komen om vrijdag- en zaterdagavond tot 04.00 uur open te mogen zijn en waarbij aanvullende voorwaarden worden gesteld aan deze horecaondernemingen.

Deze proef wordt pas gehouden als dit horecabeleid wordt vastgesteld door de raad. Na een jaar wordt de proef geëvalueerd.

Afdeling BenO

5

Portiersbeleid

Natte horeca-inrichtingen zijn verplicht een portier in te zetten van 00.00 uur tot een half uur na sluitingstijd in de volgende situaties: · Als de inrichting beschikt over een vergunning om tot 04.00 uur open te zijn (bij een proef met sluitingstijden) · Als de inrichting gebruikmaakt van de ruimere openingstijden tijdens ontheffingsdagen zoals met Oudjaar en “80 van de Langstraat” · Bij een structureel klachtenpatroon met betrekking tot de openbare orde en veiligheid

Afdeling BenO

6

Handhavingsbeleid

Toezicht en handhaving van horecagerelateerde onderwerpen krijgt prioriteit bij het ontwikkelen van de handhavingsprogramma’s. De volgende uitgangspunten worden in ieder geval gehanteerd:

·Alle horeca-inrichtingen worden periodiek ( 1 à 2 keer p.j.), integraal gecontroleerd

·Wanneer “nieuwe” klachten worden ingediend over horecazaken wordt altijd een indicatief onderzoek gedaan

·Wanneer “gegronde” (= minimaal drie klachten OF klachtenpatroon OF handhavingsverleden) klachten worden ingediend wordt altijd een nader onderzoek ingesteld

·En het belangrijkste: bij geconstateerde overtredingen wordt altijd opgetreden

Afdeling BenO, MBZ, brandweer en politie gezamenlijk

7

Terrassenbeleid

 

Afdeling BenO en BOR

8

Paracommercieel beleid

De sluitingstijden worden in de APV geharmoniseerd waarbij als sluitingstijd 01.00 uur gaat gelden voor alle kernen. Verder wordt in de APV opgenomen dat het in deze inrichtingen slechts is toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken “1 uur voor, tijdens en 1 uur na het gebruik overeenkomstig de statutaire doelstelling van de vereniging/ stichting of de bestemming van de accommodatie”. Aanpassing vindt plaats na accordering van het horecabeleid

Afdeling BenO

9

Milieubeleid

In 2005 worden voorschriften opgesteld voor geluidsinstallaties op terrassen.

Afdeling MBZ

10

Brandveiligheidsbeleid

Zie voor standpunt onder hoofdstuk 6 Handhaving

 

11

Openbare orde en veiligheid

Zie voor standpunt onder hoofdstuk 6 Handhaving

 

12

Coffeeshopbeleid

In 2004 wordt het coffeeshopbeleid geëvalueerd en begin 2005 wordt het beleid opnieuw vastgesteld.

Afdeling BenO

13

Speelautomatenbeleid

We handhaven ons beleid ten aanzien van de speelautomaten en speelautomatenhallen.

 

14

Evenementenbeleid

In afwachting van het nog vast te stellen Evenementenbeleid wordt dit beleidsveld hier niet verder uitgewerkt.

Afdeling BenO

15

Exploitatievergunning

Eind 2004 zijn alle aanvragen voor een exploitatievergunning behandeld

Bij de herziening van bestemmingsplannen worden de tegenstrijdigheden met betrekking tot horeca zoveel mogelijk gecorrigeerd.

Afdeling BenO

Afdeling ROV

16

Wet BIBOB

De wet BIBOB wordt vanaf 1 april 2004 in Waalwijk als volgt toegepast:

-Exploitatievergunning: geen verklaring van goed gedrag vormt extra weigeringsgrond

-Drank- en Horecavergunning: als uit politiële en justitiële strafregisters blijkt dat de aanvrager een strafrechtelijk verleden heeft OF als er onduidelijkheden bestaan over de ondernemingsvorm

Alle aanvragen voor de vestiging van een seksinrichting of coffeeshop worden onderworpen aan een intern BIBOB onderzoek

Afdeling BenO

17

Ruimtelijke ordening

De economische visie en keuzes over het vestigingsbeleid en onze horecavisie dienen te worden verwerkt in bestemmingsplannen.

Afdeling ROV

18

Welzijns- en Jeugdbeleid

Bij een eventuele uitbreiding van de mogelijkheden van de horeca worden de jeugd en de wensen van de jeugd nadrukkelijk betrokken

Afdeling Welzijn Onderwijs, Zorg

19

Toeristisch-recreatief beleid

De gemeente Waalwijk moet haar toeristische en recreatieve potenties beter benutten. Een toeristisch-recreatief beleid wordt als onderdeel opgenomen in het economisch beleidsplan.

Afdeling EZ

Afkortingen

Afkorting

Verklaring

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Besluit HSR

Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer

BenO

Afdeling Bestuur en Ondersteuning

BIBOB

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur

BOR

Afdeling Beheer en Onderhoud openbare Ruimte

Dhw

Drank- en Horecawet

EZ

Afdeling Economische Zaken

KHN

Koninklijk Horeca Nederland

KvK

Kamer van Koophandel

MBZ

Afdeling Milieu- en Bouwzaken

MT

Management Team

ROV

Afdeling Ruimtelijke Ordening/ Volkshuisvesting

WOF

Waalwijkse Ondernemers Federatie

Bijlage 1: Samenvatting quickscan ADDvisie

Zoals al eerder aangegeven is door het adviesbureau ADDvisie in 2001 een quick-scan gemaakt. In deze bijlage worden van het functioneren van de horeca de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen weergegeven. Ook is er een overzicht van de sterke en zwakke punten van het horecabeleid.

Functioneren van de horeca

 

 

 

Sterk

Zwak

Kern Waalwijk (algemeen)

·Ontsluiting

·Regiofunctie met dito voorzieningenpakket

·Toeristische functie

·Draagvlakontwikkeling privé markt en zakelijke markt

·Ruimtelijke relatie tussen jachthavens en (horeca in) het centrum

Waalwijk-centrum

·Aantrekkelijk winkelapparaat

·Parkeermogelijkheden dichtbij het centrum

·Winkelondersteunende functie van de horeca

·Uitgaansfunctie "uit eten"

·Kwalitatief hoogwaardig aanbod maaltijdverstrekkers

·Wisselend algemeen kwaliteitsbeeld

·Beperkte mogelijkheden (winter-)terrassen

·Uitgaansfunctie ("stappen")

·Ruimtelijke spreiding cafés

·Beperkte variatie in het café aanbod

·Discotheek ontbreekt in het aanbod

·Externe en/of interne presentatie cafés

Waalwijk buiten het centrum

·Meerdere horecabedrijven met een sterk onderscheidend concept en verzorgingsfunctie

·Sterk wisselend economisch functioneren van de horeca

·Extern en/of interne presentatie cafés

Sprang-Capelle

 

·Geen kern/centrum

·Beperkt en weinig gevarieerd horecadraagvlak

·Draagvlakontwikkeling

·Wisselende kwaliteit interne en/of externe presentatie van de horeca

Waspik

·Aanwezigheid centrum/plein

·Sterk wisselend kwaliteitsbeeld centrum/plein

·Beperkt en weinig gevarieerd horecadraagvlak

·Draagvlakontwikkeling

·Ruimtelijke relatie tussen jachthavens en (horeca in) het centrum

Kansen

Bedreigingen

Waalwijk

·Versterking toeristisch-recreatieve functie (o.a. sterker profiteren van de ontwikkeling van die functie van die regio)

·Krachtenbundeling sector maaltijdverstrekking (Waalwijk "culinair")

·Kwalitatieve opwaardering en herinrichting centrum ("Structuurvisie centrum")

·Verdere afkalving van de uitgaansfunctie "stappen" in Waalwijk-centrum

·Functieverlies van de horeca in de periferie van het centrum o.a. door uitvoering "structuurvisie centrum"

Sprang-Capelle

·Ontwikkeling restauratieve horecavoorziening bij jachthaven

 

Waspik

·Kwalitatieve opwaardering Dorpsplein (inrichting en uitstraling)

·Uitbreiding terrasmogelijkheden Dorpsplein voor functie overdag en vroege avond (o.a. bij het trefpunt)

·Weinig ruimtelijke scheiding tussen wonen en horeca op en nabij het Dorpsplein (overlastgevoelig gebied)

Horecabeleid

 

 

 

Sterk

Zwak

·Vrijwel alle relevante beleidsterreinen zijn gedekt

·Regelmatig overleg tussen horeca (KHN) en Gemeente: 4 partijenoverleg

·Horecaoverleg ("startersloket")

·Een veelal adhoc vestigingsbeleid (niet gebaseerd op een onderliggende ontwikkelingsvisie)

·Differentiatie in sommige beleidsaspecten (sluitingstijden, geluidsnormering, vestigingsbeleid (bestemmingsplan))

·Integratie regelgeving beleidsaspecten

·Interne gemeentelijke coördinatie horecabeleid

·Transparantie in regelgeving/vergunningenbeleid voor (potentiële) horecaondernemers

·Evenementenbeleid (alleen in voorbereiding voor Evenemententerrein in Vrijhoeve)

·Terrassenbeleid (alleen voor Waalwijk centrum)

 • Bijlage 2: Kaart horecaconcentratie

 • Bijlage 3: Kaart verruiming sluitingstijden

 • Bijlage 4: Kaart toekomstige functiestructuur centrum Waalwijk