Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waddenfonds

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Waddenfonds van 13 maart 2020 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris / directeur (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds – onderdeel P&O)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaddenfonds
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Waddenfonds van 13 maart 2020 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris / directeur (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds – onderdeel P&O)
CiteertitelBesluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds – onderdeel P&O
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2020nieuwe regeling

13-03-2020

bgr-2020-268

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Waddenfonds van 13 maart 2020 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris / directeur (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds – onderdeel P&O)

Onderdeel B. Personeel & Organisatie

Initieel mandaat aan: secretaris / directeur

Laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur en de voorzitter, d.d.: 13 maart 2020

 

 

Met inachtneming van het bepaalde in kolom III en artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds worden onder de hieronder genoemde bevoegdheden tevens begrepen de daarmee samenhangende taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard.

Het openbaar lichaam Waddenfonds is cfm. art. 1.1, derde lid, van de CAO provinciale sector ‘werkgever’, met dien verstande dat het Waddenfonds een eigen functiegebouw heeft (bijlage 10 CAO provinciale sector). Bevoegdheden worden uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in de CAO en zo nodig na raadpleging van het team Personeelszaken van de provincie Fryslân.

 

Wettelijke grondslag

Bevoegdheid

Clausulering/instructies

Arbeidsovereenkomst

Cao, art. 3.1

Besluiten tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst, al dan niet voor bepaalde tijd

Met inachtneming van de vastgestelde (personele) begroting.

Salaris, salaristoelagen en IKB

Cao, art. 4.1.4

Besluiten inzake kostenvergoedingen

Cao, art. 4.1.4 i.r.t. Provinciaal Reisbesluit Fryslân

Besluiten inzake (een tegemoetkoming in de) reis- en verblijfkosten

Cao, art. 4.1.5

Besluiten inzake vergoeding van de voor eigen rekening blijvende kosten bij bedrijfsongevallen of beroepsziekten.

Cao, art. 4.1.6, lid 1

Besluiten inzake schadevergoeding van aan de ambtenaar toebehorende kleding en uitrusting

Cao, art. 4.2.1

Besluiten inzake het bepalen van de salarisschaal

Cao, art. 4.2.2

Besluiten inzake het bepalen van het salaris

Cao, art. 4.2.3

Besluiten inzake het bepalen van het salaris bij opdrachten

Cao, art. 4.2.4

Besluiten inzake de salarisontwikkeling

Cao, art. 4.2.5

Besluiten inzake de beloning van bijzondere prestaties of extra inzet

Cao, art. 4.3.1

Besluiten inzake een toelage voor waarneming in een andere functie

Cao, art. 4.4.1

Jubileumgratificatie

Cao, art. 4.4.2

Besluiten tot het toekennen van een vergoeding voor overwerk

Wettelijke grondslag

Bevoegdheid

Clausulering/instructies

Cao, art. 4.4.3

Besluit tot toekenning tegemoetkoming in ziektekosten

Cao, art. 4.5.1 t/m 4.5.7

Besluiten inzake IKB

Vakantie en verlof

Cao, art. 6.2, lid 1

Besluit tot overhevelen wettelijk vakantieverlof naar volgend kalenderjaar

Cao, artt. 6.4 t/m 6.7

Besluiten inzake vakantie en ziekte, vakantie bij einde dienstverband en verlof op grond van de Wet arbeid en zorg

Cao, artt. 6.8 en 6.9

Besluiten inzake buitengewoon verlof of vakbondsverlof

Cao, art. 6.10

Besluiten inzake non-activiteit

Cao, artt. 6.11, 6.12 en 6.13

Besluiten tot het toekennen van langdurend onbetaald, buitengewoon of extra verlof en eventuele bijbehorende rechten voor bepaalde tijd

Wijzigingen in de arbeidsovereenkomst

Cao, art. 7.1, lid 1

Verplichten tot het verrichten van een opdracht of tijdelijke waarneming andere functie.

Cao, art. 7.1, lid 2

Verplichten tot aanvaarding van een andere functie vanwege een zwaarwegend dienstbelang.

Cao, art. 7.2

Besluiten tot wijziging omvang arbeidsovereenkomst

Met inachtneming van de vastgestelde (personele) begroting

Gezondheid en arbeidsomstandigheden

Cao, art. 8.2.2

Besluiten tot een verplicht individueel gericht arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Cao, art. 8.2.4

Besluiten tot buitendienststelling wegens geestelijke of lichamelijke toestand van de medewerker

Uitsluitend met inachtneming van het advies van de Bedrijfsarts

Cao, paragraaf 8.4,

Besluiten inzake aanspraken bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, de samenloop met andere inkomsten en het einde van de aanspraken.

Wettelijke grondslag

Bevoegdheid

Clausulering/Instructies

Cao, paragraaf 8.5

Besluiten inzake compensatie, aanvulling, de verrekening i.v.m. samenloop en voortgezette uitkering WGA.

Cao, paragraaf 8.6

Besluiten inzake de gevolgen van algemene salariswijziging, overlijdensuitkering oud-ambtenaar bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en aanvullende uitkering bij overlijden door dienstongeval/beroepsziekte.

Cao, paragraaf 8.7

Besluiten inzake toekenning werkgeversbijdrage IPAP en verhaalsrechten werkgever i.h.k.v. de WGA

Ontwikkeling, opleiding en inzetbaarheid

Cao, art. 9.1.1

Besluiten inzake wijziging fase i.h.k.v. het driefasenmodel

Cao, art. 9.2.2

Besluiten inzake een beoordeling

In geval van een negatieve beoordeling wordt de voorzitter van het dagelijks bestuur vooraf geraadpleegd.

Cao, art. 9.3.1 en 9.3.2

Besluiten POB en toekenning studieverlof

  • 1.

     

Besluiten tot het opdragen van een opleiding en wettelijk verplichte scholing en de benodigde faciliteiten

Einde arbeidsovereenkomst

Cao, art. 10.1.1

Besluiten tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Met uitzondering van toepassing van art. 10.1.1 aanhef en onder d (opzegging vanwege een dringende reden).

Cao, art. 10.1.3

Besluiten inzake beëindiging arbeidsovereenkomst wegens pensionering vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de dag waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit wordt per brief bevestigd.

Cao, art. 10.1.1 jo art. 10.1.5

Besluiten tot ontslag wegens overlijden en toekenning nabestaandenuitkering.

Cao, paragraaf 10.4

Besluiten inzake aanvullende voorzieningen bij werkloosheid

Cao, paragraaf 10.5, 10.6 en 10.7

Besluiten inzake aanvullende uitkering op de WW en nawettelijke uitkering