Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Subsidieregeling Sport gemeente Wageningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Sport gemeente Wageningen
CiteertitelSubsidieregeling Sport gemeente Wageningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht (Awb) en Algemene subsidie verordening (Asv)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-07-2012Onbekend

19-09-2011

Stad Wageningen, 14-12-11

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Sport gemeente Wageningen

Het college van burgemeester en wethouders,

Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen op het gebied van subsidiëring van sport, gelet op artikel 156 lid 3 van de Gemeentewet en artikel 1.5 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Wageningen;

Mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de: ‘Subsidieregeling Sport gemeente Wageningen’.

Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze subsidieregeling verstaat onder:

 • 1.

  sportorganisatie: een instelling als bedoeld in artikel 1.1. Asv die voldoet aan de volgende eisen:

  • a.

   zij gaat niet uit van medewerkers of leerlingen van een school;

  • b.

   zij honoreert op geen enkele wijze het beoefenen van sport op financiële of materiële wijze, waarbij deze honorering ten goede zou komen aan (semi-) beroepsspelers en/of amateurspelers.

  • c.

   zij heeft tot doel de lichamelijke vorming en sportbeoefening van haar leden te bevorderen;

  • d.

   de vorming en de sportbeoefening vinden plaats in verenigingsverband met contribuerende leden onder leiding van voor dat doel gediplomeerde trainers;

  • e.

   de organisatie is aangesloten bij een door de NOC*NSF erkende landelijke sportbond;

 • 2.

  sportactiviteit: een door een sportorganisatie georganiseerde sportactiviteit die wordt gehouden in of vanuit de gemeente Wageningen, waaraan door middel van een open inschrijving kan worden deelgenomen en waarmee geen commercieel doel wordt nagestreefd. Onder open inschrijving wordt verstaan de mogelijkheid tot deelname aan de sportactiviteit door anderen dan de contribuerende leden van de sportorganisatie die de sportactiviteit organiseert.

 • 3.

  jeugdsportactiviteit: een door een sportorganisatie georganiseerde sportactiviteit ten behoeve van de deelname van jeugdigen tussen de leeftijd van vijf en achttien jaar;

 • 4.

  jeugdlid: een contribuerend lid van de sportorganisatie die op 1 januari van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft tenminste vijf jaar oud is en de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt.

 • 5.

  training: het samenstel van oefeningen dat door de sportorganisatie wordt georganiseerd en gefinancierd uit contributieopbrengsten, zonder dat de betrokken leden extra abonnementen, lesgelden en dergelijke verschuldigd zijn, en

  • a.

   ofwel wordt gebezigd in het kader van de algemene wedstrijdsport en gericht is op een sportactiviteit die onder de noemer van de sportorganisatie in competitieverband tegen een andere sportorganisatie zal plaatsvinden;

  • b.

   ofwel er op is gericht bepaalde persoonlijke basisvaardigheden op sportgebied te ontwikkelen.

 • 6.

  gediplomeerd trainer: een met de training belaste persoon met een bewezen bevoegdheid, met inachtneming van de beoefende tak van sport, te blijken uit één van de volgende akten of diploma's:

  • a.

   de akte MO-lichamelijke opvoeding;

  • b.

   de lagere akte lichamelijke opvoeding akte J;

  • c.

   de aantekening J onderwijzend personeel;

  • d.

   het CIOS- of soortgelijk diploma;

  • e.

   door het NOC*NSF - of bij deze koepel aangeslotenlandelijke sportbonden - uitgegeven trainersdiploma's.

 • 7.

  kaderlid: een in Wageningen woonachtig contribuerend lid van de sportvereniging die deel uitmaakt van het sporttechnisch kader van de desbetreffende sportvereniging;

 • 8.

  sporttechnisch kader: het deel uitmaken van het sporttechnisch kader behelst een leidinggevende functie die zich richt op het actief of passief verbeteren van de sporttechnische aspecten in de sportorganisatie;

Subsidie jeugdsport

Artikel 2 Subsidie jeugdsport

 • 1.

  Op grond van deze subsidieregeling kan het college een jaarlijkse subsidie verlenen aan sportorganisaties als bijdrage in de kosten van de deelname van in Wageningen woonachtige jeugdleden aan door de sportorganisatie verzorgde trainingen en competities.

 • 2.

  Om voor subsidie jeugdsport in aanmerking te komen dient de sportorganisatie te voldoen aan de voorwaarde dat de trainingen van de jeugdleden dienen te worden gegeven door en/of onder toezicht van daarvoor bevoegde en gediplomeerde trainers.

Artikel 3 Aanvullende gegevensvereisten subsidieaanvraag jeugdsport

Met de aanvraag tot verlening van de subsidie dient de sportorganisatie – naast de genoemde gegevensvereisten in de Asv - te overleggen:

 • a.

  een zo actueel mogelijk overzicht met betrekking tot het aantal in Wageningen woonachtige contribuerende jeugdleden waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft;

 • b.

  een overzicht van de gediplomeerde trainers die de training van de jeugdleden verzorgen met vermelding van:

 • -

  de naam van de gediplomeerd trainer(s) die daadwerkelijk de jeugdleden traint;

 • -

  de akten en diploma's waarover de trainer(s) beschikt;

 • -

  of de trainer(s) op basis hiervan volgens de regels van desbetreffende sportbond bevoegd is om zelfstandig trainingen voor jeugdleden te verzorgen.

 • c.

  een opgave van de contributie per jeugdlid en de totale (begrootte) contributie van jeugdleden met betrekking tot het subsidietijdvak waarvoor de subsidie jeugdsport wordt aangevraagd.

Artikel 4 Verlening subsidie jeugdsport

 • 1.

  Het college kan de subsidie jeugdsport als jaarlijkse subsidie verlenen voor een subsidietijdvak van één jaar of meerdere jaren. Voorafgaand aan een nieuw subsidietijdvak maakt het college bekend voor welke jaren de subsidie jeugdsport kan worden aangevraagd.

 • 2.

  De subsidie jeugdsport wordt verleend op grond van het aantal contribuerende en/of deelnemende Wageningse jeugdleden van de desbetreffende sportorganisatie. Het aantal contribuerende en/of deelnemende Wageningse jeugdleden dat voor subsidie in aanmerking komt, wordt vastgesteld op grond van het in artikel 3 sub a genoemde overzicht van in Wageningen woonachtige contribuerende jeugdleden. Voorafgaand aan een nieuw subsidietijdvak maakt het college bekend op welke wijze de subsidie wordt verdeeld, berekend en toegekend.

Subsidie jeugdsportactiviteiten

Artikel 5 Verlening van de subsidie jeugdsportactiviteiten

 • 1.

  Op grond van deze subsidieregeling kan het college subsidie verlenen aan sportorganisaties als tegemoetkoming in de kosten van kortdurende jeugdsportactiviteiten welke in of vanuit Wageningen worden gehouden en tot doel hebben jeugdigen en jongeren te bewegen tot actieve deelname aan sport.

 • 2.

  De subsidieverstrekking van deze subsidie geschiedt als eenmalige subsidie.

Artikel 6 Eisen aan de jeugdsportactiviteit

 • 1.

  Om voor subsidie jeugdsportactiviteiten in aanmerking te kunnen komen, dient aan de volgende eisen te worden voldaan:

 • a.

  er is sprake van de mogelijkheid tot deelname aan de jeugdsportactiviteit op grond van een open inschrijving, behoudens indien er sprake is van een jeugdsportactiviteit specifiek ten behoeve van de deelname van scholieren van een in Wageningen gevestigde school;

 • b.

  de jeugdsportactiviteit wordt georganiseerd in of vanuit Wageningen

 • c.

  de jeugdsportactiviteit wordt niet georganiseerd in het kader van het reguliere competitie- of bekerverband;

 • 2.

  Het college kan bij verlening van de subsidie jeugdsportactiviteit nadere eisen stellen aan:

 • a.

  de omvang van de jeugdsportactiviteit, onder meer ten aanzien van:

 • -

  het (minimum) aantal jeugddeelnemers aan de jeugdsportactiviteit;

 • -

  de verhouding tussen het aantal deelnemende jeugdleden van de sportorganisatie en het aantal jeugddeelnemers welke op basis van open inschrijving deelneemt;

 • -

  de leeftijd(categorieën) van de jeugddeelnemers;

 • -

  het aantal jeugddeelnemers dat in Wageningen woonachtig is.

 • b.

  de mate waarin de jeugdsportactiviteit voor publiek openbaar toegankelijk dient te zijn.

 • c.

  de samenwerking met andere sportorganisaties met betrekking tot de jeugdsportactiviteit;

 • d.

  de hoogte van contributie, entreegelden en deelnemersbijdragen ten behoeve van de jeugdsportactiviteit;

 • e.

  het aandeel van het gevraagde subsidiebedrag ten opzichte van de in totaal begrootte kosten en/of het dekkingsplan met betrekking tot de jeugdsportactiviteit.

Artikel 7 Aanvullende gegevensvereisten bij de aanvraag tot subsidieverlening

Het college kan verlangen dat met de subsidieaanvraag, naast de genoemde gegevensvereisten in de Asv, de volgende gegevens moeten worden ingediend:

 • a.

  een gespecificeerde begroting met betrekking tot de jeugdsportactiviteit met vermelding van een of meer van de in artikel 8 lid 1 genoemde kostensoorten;

 • b.

  gespecificeerde gegevens omtrent een of meer van de in artikel 6 lid 2 van deze subsidieregeling gestelde nadere eisen aan de jeugdsportactiviteit.

Artikel 8 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het te verlenen subsidiebedrag is een financiële tegemoetkoming in de bij de aanvraag tot subsidieverlening ingediende begroting en de daarin opgenomen kosten:

 • a.

  die rechtstreeks samenhangen met de organisatie van of deelname aan de jeugdsportactiviteit. Onder deze kosten worden onder meer begrepen de kosten van ereprijzen, EHBO, geluidsinstallaties, en specifiek voor de jeugdsportactiviteit benodigde materialen. De kosten voor personeel, kleding, catering en recepties zijn van subsidie uitgesloten;

 • b.

  van de gehuurde accommodatie, maar niet hoger dan de door de gemeente Wageningen vastgestelde gebruiksvergoedingen voor haar eigen (vergelijkbare) accommodaties.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend tot een maximum subsidiebedrag per jeugdsportactiviteit en/of een periodiek maximum subsidiebedrag per sportorganisatie, waarbij al dan niet onderscheid kan worden gemaakt naar de kostensoorten zoals genoemd in het eerste lid van dit artikel. Deze maximum subsidiebedragen worden periodiek door het college vastgesteld, met vermelding van het subsidietijdvak waarvoor deze van toepassing zijn.

 • 3.

  Het college kan de (maximum) hoogte van het te verlenen subsidiebedrag afhankelijk stellen aan de in artikel 6 lid 2 van deze subsidieregeling genoemde nadere eisen aan de jeugdsportactiviteit.

 • 4.

  Uitgesloten van deze subsidie zijn de kosten van sportactiviteiten, welke al op grond van de subsidieregeling sportactiviteiten worden of zullen worden gesubsidieerd.

Subsidie sportactiviteiten

Artikel 9 Verlening van de subsidie sportactiviteiten

 • 1.

  Op grond van deze subsidieregeling kan het college een subsidie verlenen aan sportorganisaties als tegemoetkoming in de kosten van een kortdurende sportactiviteit met als doel:

 • a.

  mensen te stimuleren tot daadwerkelijke en regelmatige sportbeoefening;

 • b.

  de kwaliteit van de sportbeoefening te bevorderen;

 • c.

  meer bekendheid te geven aan de sportorganisaties en/of de beoefening van een – al dan niet specifieke – sport of tak van sport, dan wel sportorganisaties aan meer leden te helpen.

 • 2.

  De subsidieverstrekking van deze subsidie geschiedt als eenmalige subsidie.

Artikel 10 Eisen aan de sportactiviteit

 • 1.

  Met betrekking tot de sportactiviteit gelden de volgende vereisten:

 • a.

  aan de sportactiviteit kan worden deelgenomen op grond van een open inschrijving;

 • b.

  de sportactiviteit wordt georganiseerd in of vanuit Wageningen;

 • c.

  de sportactiviteit wordt niet georganiseerd in het kader van het reguliere competitie- of bekerverband;

 • d.

  de sportactiviteit wordt niet slechts georganiseerd ter viering van een feest of een jubileum.

 • e.

  met de sportactiviteit wordt geen commercieel doel nagestreefd, noch wordt het beoefenen van sport op financiële of materiële wijze gehonoreerd, waarbij deze honorering ten goede zou komen aan (semi-) beroepsspelers en/of amateurspelers.

 • 2.

  Het college kan nadere eisen stellen aan:

 • a.

  de omvang van de sportactiviteit, onder meer met betrekking tot:

 • -

  het (minimum) aantal deelnemers;

 • -

  het aantal deelnemers dat woonachtig is in Wageningen;

 • -

  de deelname van een of meerdere bepaalde doelgroep(en);

 • -

  de verhouding tussen het aantal eigen deelnemers van de sportorganisatie en het aantal deelnemers welke op basis van een open inschrijving deelneemt.

 • b.

  de mate waarin de sportactiviteit voor publiek / toeschouwers openbaar toegankelijk dient te zijn;

 • c.

  de samenwerking met andere sportorganisaties met betrekking tot de sportactiviteit;

 • d.

  de hoogte van contributie, entreegelden en deelnemersbijdragen ten behoeve van de sportactiviteit;

 • e.

  het aandeel van het gevraagde subsidiebedrag ten opzichte van de in totaal begrootte kosten of een dekkingsplan met betrekking tot de sportactiviteit.

 • 3.

  Het college kan bij voorrang subsidie verlenen ten behoeve van sportactiviteiten:

 • a.

  met een bovenregionale of landelijke uitstraling;

 • b.

  waaraan overwegend Wageningse ingezetenen deelnemen.

Artikel 11 Aanvullende gegevensvereisten bij de aanvraag tot subsidieverlening

 • 1.

  Met de subsidieaanvraag dienen, naast de genoemde gegevensvereisten in de Asv, de volgende gegevens te worden ingediend:

 • a.

  een gespecificeerde beschrijving van de sportactiviteit;

 • b.

  een opgave van het aantal en de herkomst van de deelnemers;

 • c.

  een gespecificeerde beschrijving met betrekking tot een of meer van de in artikel 10 lid 2 en 3 genoemde vereisten.

 • 2.

  Uit de subsidieaanvraag en de begroting met betrekking tot de sportactiviteit dient te kunnen worden opgemaakt welke activiteiten c.q. kosten van activiteiten betrekking hebben op deelnemers in de leeftijdcategorie tot achttien jaar.

Artikel 12 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het te verlenen subsidiebedrag is een financiële tegemoetkoming in de bij de aanvraag tot subsidieverlening ingediende begroting opgenomen kosten die rechtstreeks samenhangen met de organisatie van of deelname aan de sportactiviteit.

 • 2.

  Van deze subsidie sportactiviteiten zijn uitgesloten:

 • a.

  kosten welke specifiek betrekking hebben op (het deel van) activiteiten waarvoor een subsidie jeugdsportactiviteiten is aangevraagd, en op welke aanvraag een subsidie jeugdsportactiviteiten is of zal worden verleend;

 • b.

  de kosten voor personeel, kleding, catering en recepties.

 • 3.

  De subsidie wordt verleend tot een maximum subsidiebedrag per sportactiviteit, een periodiek maximum subsidiebedrag per sportorganisatie en/of een maximum percentage van de bij de aanvraag begrootte kosten van de sportactiviteit, waarbij al dan niet onderscheid wordt gemaakt naar kostensoorten. Deze maxima worden periodiek door het college vastgesteld, met vermelding van het subsidietijdvak waarvoor deze van toepassing zijn.

 • 4.

  Het college kan de (maximum) hoogte van het te verlenen subsidiebedrag afhankelijk stellen aan de in artikel 10 lid 2 en 3 van deze subsidieregeling genoemde nadere eisen aan de sportactiviteit.

Subsidie trainerscursus sportverenigingen

Artikel 13 Subsidie trainerscursus sportverenigingen

 • 1.

  Op grond van deze subsidieregeling kan het college een subsidie verlenen aan sportorganisaties als tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor cursussen en opleidingen ten behoeve van trainers van de sportorganisatie.

 • 2.

  De subsidieverstrekking van deze subsidie geschiedt als eenmalige subsidie.

Artikel 14 Aanvullende eisen

 • 1.

  Voor een sportorganisatie die een tegemoetkoming in de kosten van cursusgelden voor de eigen trainers wil ontvangen gelden de volgende aanvullende eisen:

 • a.

  op het moment waarop de subsidie wordt aangevraagd, dient ten minste 2/3 deel van het totaal aantal contribuerende leden van de sportorganisatie in Wageningen woonachtig te zijn;

 • b.

  de gevolgde cursus of opleiding dient aantoonbaar in het belang te zijn van de kwaliteitsverbetering van de sportactiviteiten van de sportorganisatie.

 • 2.

  Met betrekking tot de cursus of opleiding kan het college vereisen dat deze:

 • a.

  moet zijn opgezet door een regionaal of landelijk erkende sportorganisatie;

 • b.

  geen beroepsopleiding mag betreffen;

 • c.

  wordt afgesloten met het behalen van een diploma of certificaat.

Artikel 15 Aanvullende gegevensvereisten

 • 1.

  Met de aanvraag tot subsidieverlening dienen de volgende gegevens te worden ingediend:

 • a.

  een omschrijving van de opleiding of cursus en de inhoud ervan, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen in artikel 14 is voldaan;

 • b.

  een opgave van het aantal trainers die de opleiding of cursus volgen, onder vermelding van naam en adres en het al aanwezige opleidingsniveau per deelnemende trainer;

 • c.

  een gespecificeerd overzicht van de verwachte kosten van de opleiding of cursus.

 • 2.

  Ter vaststelling en verantwoording van de subsidie kan worden verlangd dat de volgende gegevens moeten worden ingediend:

 • a.

  een kopie van het behaalde diploma of certificaat;

 • b.

  een gespecificeerd overzicht van de daadwerkelijke cursuskosten.

Artikel 16 Subsidiegrondslag

 • 1.

  Het subsidiebedrag voor de tegemoetkoming in de cursus- of opleidingskosten voor trainers wordt bepaald aan de hand van de begrootte zuivere kosten van de opleiding of cursus per deelnemer. Onder de zuivere kosten van de opleiding of cursus worden in ieder geval niet begrepen reis- en verblijfkosten.

 • 2.

  De subsidie wordt verleend tot een maximum subsidiebedrag, een maximum percentage van de begrootte cursuskosten of een periodiek maximum subsidiebedrag per sportorganisatie. Deze maxima worden periodiek door het college vastgesteld, met vermelding van het subsidietijdvak waarvoor deze van toepassing zijn.

Subsidie badhuur zwemsportorganisaties

Artikel 17 Doel van de subsidie badhuur zwemsportorganisaties

 • 1.

  Op grond van deze subsidieregeling kan het college subsidie verlenen aan sportorganisaties in de gemeente Wageningen als tegemoetkoming in de kosten van badhuur in het kader van de beoefening van zwemsport.

 • 2.

  De subsidie badhuur wordt verleend als jaarlijkse subsidie.

Artikel 18 Aanvullende begripsbepalingen

 • 1.

  zwemactiviteit: een sportactiviteit te weten trainingzwemmen, elementair zwemmen, wedstrijdzwemmen of wedstrijdwaterpolo;

 • 2.

  trainingzwemmen: het samenstel van oefeningen dat door de sportorganisatie wordt georganiseerd en wordt gebezigd in het kader van wedstrijdzwemmen en –waterpolo;

 • 3.

  elementair zwemmen: een sportactiviteit te weten door de sportorganisatie gegeven zwemlessen;

 • 4.

  wedstrijdzwemmen: een sportactiviteit te weten een strijd, wedijver op het gebied van tijdzwemmen, schoonzwemmen e.d. van twee of meer personen om uit te maken wie op dat gebied het sterkst is, wie het meeste presteren kan, al of niet om een uitgeloofde prijs te behalen, die onder de noemer van de sportorganisatie in desbetreffende competitieverband zal plaatsvinden;

 • 5.

  wedstrijdwaterpolo: een sportactiviteit te weten een balspel in het water, die onder de noemer van de desbetreffende sportorganisatie in competitieverband zal plaatsvinden.

Artikel 19 Aanvullende gegevensvereisten

 • 1.

  De aanvraag tot verlening van de subsidie dient te worden vergezeld van een gespecificeerd overzicht van de verwachte badhuur voor het tijdvak van de subsidieverlening, met daarin een onderscheid naar de verschillende zwemactiviteiten.

 • 2.

  Met de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dienen gespecificeerde rekening(en) van de zwembaden als bewijsstuk te worden ingediend, waarbij op de rekening(en) dient te zijn aangegeven op welk soort zwemactiviteit het in rekening gebrachte gebruik betrekking heeft.

Artikel 20 Subsidiegrondslag

 • 1.

  Subsidiëring van badhuur buiten Wageningen is in beginsel niet mogelijk. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan hiervan door het college worden afgeweken.

 • 2.

  Het college stelt het maximaal aantal te subsidiëren uren badhuur per sportorganisatie vast, gespecificeerd naar soort zwemactiviteit. Het urenmaximum bedraagt:

 • a.

  voor sportorganisatie Wageningse zwem- en poloclub De Rijn in totaal 956 uur, onderverdeeld in:

 • i.

  Trainingzwemmen: max. 386 uur per subsidiejaar.

 • ii.

  Wedstrijdzwemmen: max. 386 uur per subsidiejaar.

 • iii.

  Elementair zwemmen: max. 220 uur per subsidiejaar.

 • b.

  voor sportorganisatie Wageningse Watervrienden in totaal 356 uur, onderverdeeld in:

 • i.

  Trainingzwemmen en wedstrijdzwemmen samen: max. 156 uur per subsidiejaar.

 • 3.

  Elementair zwemmen: max. 200 uur per subsidiejaar.

 • 4.

  Het college bepaalt het aantal te subsidiëren uren badhuur voor zwemsportorganisaties die niet in lid 2 onder a en b worden genoemd, maar die wel conform lid 1 in aanmerking komen voor deze subsidie.

 • 5.

  De maximum subsidie voor het gebruik van het zwembad voor elementair zwemmen is 28% van de kosten per baduur.

 • 6.

  De maximum subsidie voor het gebruik van het zwembad voor wedstrijdzwemmen en -waterpolo zijn de kosten van de badhuur die uitgaan boven de kosten voor het gebruik van een gemeentelijke sporthal per uur.

 • 7.

  De maximum subsidie voor het gebruik van het zwembad voor trainingsdoeleinden ontvangt de zwemsportorganisatie een subsidie voor de kosten van badhuur die uitgaan boven 75% van de kosten voor het gebruik van een gemeentelijke sporthal per uur.

Slotbepalingen

Artikel 21 Overgangsbepaling

Deze subsidieregeling is niet van toepassing op subsidieverzoeken die voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling zijn ingediend c.q. verleend.

Artikel 22 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als de ‘Subsidieregeling sport gemeente Wageningen’.

Artikel 23 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op ……………..

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van …..