Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2012
CiteertitelVerordening reclamebelasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpreclamebelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 227 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013Nieuwe regeling

28-11-2011

De Stad Wageningen, 7 december 2011

11.0201022, team FC

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2012

De raad van de gemeente Wageningen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad van 4 oktober 2011;

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

Besluit de Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2012 vast te stellen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  voorwerp van belasting: het voorwerp van belasting is de openbare aankondiging zichtbaar vanaf de openbare weg, zoals bedoeld in artikel 227 Gemeentewet;

 • b.

  tussenpersoon: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat;

 • c.

  exploitant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op door hem daartoe beschikbaar gestelde oppervlakten;

 • d.

  voorziening: specifiek hulpmiddel bestemd voor het aanbrengen van één of meer (al dan niet wisselende) openbare aankondigingen;

 • e.

  vestiging: een gebouw, of deel daarvan, dat door één organisatie of bedrijf wordt gebruikt.

Artikel 2. Belastinggebied

De verordening reclamebelasting is van toepassing binnen het gebied van de gemeente Wageningen zoals aangegeven in de bij deze verordening behorende bijlage.

Artikel 3. Belastbaar feit

Onder de naam reclamebelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Artikel 4. Belastingplicht

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de openbare aankondiging is.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van een openbare aankondiging die is aangebracht, in stand gehouden of verwijderd door tussenkomst van een exploitant, zoals bedoeld in artikel 1 van deze verordening, geheven van die exploitant en niet van degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging wordt gedaan.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De reclamebelasting bedraagt voor één of meer aankondigingen die worden aangetroffen per vestiging per belastingjaar:

 • a.

  voor aankondigingen in de Hoogstraat: €600,-;

 • b.

  voor aankondigingen in andere straten binnen het in artikel 2 gedefinieerde gebied: €450,-.

Artikel 6. Belastingtijdvak

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de reclamebelasting verminderd op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige voor zoveel 12e gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8. Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen:

 • a.

  waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden onderscheidenlijk een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is;

 • b.

  die als algemene bewegwijzering en/of andere verkeersaanwijzingen en andere verkeers- en/of openbaar vervoeraanduidingen, waarmee een algemeen belang wordt gediend, kunnen worden aangemerkt;

 • c.

  die door of in opdracht van de gemeente zijn geplaatst of aangebracht, indien de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;

 • d.

  die door een (semi)overheidsinstantie dan wel een instelling met een cultureel, maatschappelijk dan wel daarmee gelijk te stellen doel zijn geplaatst of aangebracht en die een cultureel charitatief of ideëel belang dienen;

 • e.

  op zuilen, borden muren of andere constructies die daartoe uitdrukkelijk zijn aangewezen door de gemeente;

 • f.

  aangebracht op als vervoermiddel bestemd en op als zodanig in gebruik zijnd materieel, zoals aanhangwagens en opleggers;

 • g.

  voorzien van opschriften aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

 • h.

  die met, danwel zonder vermelding van de naam van de tussenpersoon zijn gedaan in verband met de verhuur of de verkoop van roerende woon- of verblijfruimten of onroerende zaken;

 • i.

  die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen zijn geplaatst in een voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende openbare aankondigingen worden geplaatst, die individueel korter dan 13 weken aanwezig zijn, maar waarbij de verschillende openbare aankondigingen gezamenlijk 13 weken of meer aanwezig zijn;

 • j.

  op een bord met een maximale oppervlakte van 0,09 m2, indien er voor het overige geen openbare aankondigingen op de vestiging zijn, waarbij het college van burgemeester en wethouders over de aard en inhoud van de aankondiging alsmede de afmetingen en overige kenmerken van het bord nadere regels kan geven;

 • k.

  die nostalgische uitingen aan de gevel zijn ouder dan 50 jaar en die geen relatie hebben met de uitoefening van het bedrijf.

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening reclamebelasting 2011 van 29 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening reclamebelasting 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 november 2011.

de voorzitter,

de griffier,

Bijlage Verordening reclamebelasting 2012

Bijlage behorende bij en deel uitmakende van de Verordening reclamebelasting 2012.

 

Belastinggebied

Het belastinggebied wordt gevormd door het aangegeven gebied op de bijgevoegde kaart van het centum. Dit gebied omvat in elk geval de volgende straten:

6701

Kerkstraat

 

6701 AA

Bevrijdingsstraat

1 t/m 27

6701 AB

Bergstraat

1 t/m 17

6701 AC

Bergstraat

2 t/m 16

6701 AD

Bergstraat

18 t/m 60

6701 AE

Gerdesstraat

1 t/m 37

6701 AG

Gerdesstraat

39 t/m 67

6701 AH

Gerdesstraat

69 t/m 101

6701 AJ

Gerdesstraat

103 t/m 153

6701 AK

Gerdesstraat

2 t/m 26

6701 AL

Stadsbrink

2 t/m 42

6701 AM

Stationsstraat

1 t/m 23

6701 AM

Stationsstraat

2 t/m 92

6701 AS

Plantsoen

1 t/m 57

6701 AS

Plantsoen

2 t/m 74

6701 AT

Plantsoen

76 t/m 202

6701 AV

Schuijlensteeg

1 t/m 5

6701 AW

Beuningstraat

1 t/m 3

6701 AW

Schoolstraat

2 t/m 14

6701 AX

Junusstraat

1 t/m 59

6701 AX

Junusstraat

2 t/m 18

6701 AZ

Schoolstraat

1 t/m 19

6701 AZ

Poststraat

2 t/m 60

6701 BA

Rouwenhofstraat

1 t/m 19

6701 BB

Rouwenhofstraat

10 t/m 26

6701 BC

Riemsdijkstraat

1 t/m 107

6701 BC

Riemsdijkstraat

2 t/m 206

6701 BD

Walstraat

2 t/m 10

6701 BE

Walstraat

12 t/m 20

6701 BG

Walstraat

22 t/m 50

6701 BJ

Hoogstraat

1 t/m 11

6701 BK

Hoogstraat

13 t/m 19

6701 BL

Hoogstraat

21 t/m 35

6701 BM

Hoogstraat

37 t/m 51

6701 BN

Hoogstraat

53 t/m 59

6701 BP

Hoogstraat

65 t/m 77

6701 BR

Hoogstraat

79 t/m 93

6701 BS

Hoogstraat

95 t/m 109

6701 BT

Hoogstraat

2 t/m 20

6701 BV

Hoogstraat

22 t/m 38

6701 BW

Hoogstraat

40 t/m 60

6701 BX

Hoogstraat

62 t/m 80

6701 BZ

Hoogstraat

82 t/m 92

6701 CA

Emmapark

1 t/m 17

6701 CB

Emmapark

19 t/m 31

6701 CL

Niemeijerstraat

1 t/m 27

6701 CM

Niemeijerstraat

29

6701 CP

Niemeïjerstraat

2 t/m 4

6701 CV

Boterstraat

1 t/m 11

6701 CW

Boterstraat

2 t/m 28

6701 CX

Markt

1 t/m 29

6701 CZ

Markt

2 t/m 28

6701 DA

Burgtstraat

1 t/m 5

6701 DA

Waagstraat

4

6701 DB

Salverdaplein

1 t/m 17

6701 DB

Salverdaplein

2 t/m 16

6701 DC

Vijzelstraat

1

6701 DC

Vijzelstraat

2 t/m 10

6701 DD

Kapelstraat

1 t/m 15

6701 DD

Kapelstraat

2 t/m 14

6701 DE

Nieuwstraat

1 t/m 15

6701 DE

Nieuwstraat

2 t/m 26

6701 DG

Herenstraat

1 t/m 21

6701 DG

5 Mei Plein

6 t/m 12

6701 DH

Herenstraat

23 t/m 51

6701 DH

2e Kloostersteeg

1

6701 DH

2e Kloostersteeg

2 t/m 16

6701 DJ

Herenstraat

2 t/m 6

6701 DK

Herenstraat

8 t/m 22

6701 DL

Herenstraat

24 t/m 36

6701 DL

le Kloostersteeg

1 t/m 5

6701 DL

le Kloostersteeg

2

6701 DM

Molenstraat

1 t/m 9

6701 DM

Molenstraat

2 t/m 16

6701 DN

Bowlespark

1 t/m 7

6701 DN

Bowlespark

2 t/m 8

6701 DP

Bowlespark

9 t/m 15

6701 DP

Bowlespark

10 t/m 16

6701 DR

Bowlespark

17 t/m 25

6701 DR

Bowlespark

18 t/m 24

6701 DS

Bowlespark

27 t/m 31

6701 DS

Bowlespark

26 t/m 32

6701 DT

Spijk

1 t/m 33

6701 DT

Spijk

12

6701 DW

5 Mei Plein

5 t/m 13

6701 GA

Conventstraat

13 t/m 63

6701 GA

Conventstraat

2 t/m 6

6703 AA

Bevrijdingsstraat

2 t/m 40

6703 AB

Bevrijdingsstraat

42 t/m 52

6703 BG

Generaal Foulkesweg

1

6703 BH

Generaal Foulkesweg

3 t/m 11

6703 BR

Generaal Foulkesweg

2 t/m 20

6703 CC

5 Mei Plein

2 t/m 4

6703 CD

5 Mei Plein

1 t/m 3

6706 AH

Stadsbrink

44 t/m 98

Kaart belastinggebied: