Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2009
CiteertitelVerordening reclamebelasting 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpreclamebelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is de geconsolideerde versie van de Verordening reclamebelasting 2009.

De verordening is op 18 december 2008 vastgesteld en trad op 1 januari 2009 in werking. De eerste wijziging is op 28 juni 2010 vastgesteld en trad met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2009.

De verordening is per 1 januari 2010 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 227 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-201001-01-200901-01-2010Wijziging

28-06-2010

De Stad Wageningen, 07-07-2010

Onbekend
01-01-200901-01-2010Nieuwe regeling

18-12-2008

De Stad Wageningen, 24-12-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2009

De raad van de gemeente Wageningen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2008;

gelet op artikel 216 juncto artikel 227 Gemeentewet;

besluit vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2009.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  voorwerp van belasting: het voorwerp van belasting is de openbare aankondiging zichtbaar vanaf de openbare weg, zoals bedoeld in artikel 227 Gemeentewet;

 • b.

  onroerende zaak: onroerende zaak zoals afgebakend overeenkomstig artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken;

 • c.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of andere materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond;

 • d.

  tussenpersoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en het sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat;

 • e.

  exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op door hem daartoe beschikbaar gestelde oppervlakten.

Artikel 2. Belastinggebied

De verordening reclamebelasting is van toepassing binnen het gebied van de gemeente Wageningen zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende toelichting en kaart.

Artikel 3. Belastbaarfeit

Onder de naam "reclamebelasting" wordt een directe belasting geheven ter zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg.

Artikel 4. Belastingplicht

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie openbare aankondigingen worden aangetroffen.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel wordt de reclamebelasting voor aankondigingen die zijn aangebracht, in stand gehouden of verwijderd door een exploitant, zoals bedoeld in artikel 1 van deze verordening, geheven van die exploitant en niet van degene ten behoeve van wie de openbare aankondiging wordt gedaan;

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De reclamebelasting naar als een vast bedrag voor één of meer aankondigingen die worden aangetroffen per onroerende zaak of bouwwerk:

  • a.

   voor aankondigingen in de Hoogstraat: € 600,-;

  • b.

   voor aankondigingen in andere straten binnen het in artikel 3 gedefinieerde gebied: € 450,-.

 • 2.

  Indien ter zake van twee of meerdere aangrenzende onroerende zaken, dezelfde persoon belastingplichtig is en deze onroerende zaken, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren, dan worden deze onroerende zaken voor de maatstaf van de heffing overeenkomstig het eerste lid aangemerkt als ware het één onroerende zaak.

Artikel 6. Belastingtijdvak

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Het ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de reclamebelasting verminderd op schriftelijk verzoek van de belastingplichtige voor zoveel 12e gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8. Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen:

 • a.

  waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden onderscheidenlijk een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is;

 • b.

  die als algemene bewegwijzering en/of andere verkeersaanwijzingen en andere verkeers- en/of openbaar vervoeraanduidingen, waarmee een algemeen belang wordt gediend, kunnen worden aangemerkt;

 • c.

  die door of in opdracht van de gemeente zijn geplaatst of aangebracht, indien de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;

 • d.

  die door een (semi)overheidsinstantie dan wel een instelling met een cultureel, maatschappelijk dan wel daarmee gelijk te stellen doel zijn geplaatst of aangebracht en die een cultureel, charitatief of ideëel belang dienen;

  op zuilen, borden, muren of andere constructies die daartoe uitdrukkelijk zijn aangewezen door de gemeente;

 • e.

  aangebracht op als vervoermiddel bestemd en op als zodanig in gebruik zijnd materieel, zoals aanhangwagens en opleggers;

 • f.

  voorzien van opschriften aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

 • g.

  die met, danwel zonder vermelding van de naam van de tussenpersoon zijn gedaan in verband met de verhuur of de verkoop van roerende woon- of verblijfruimten of onroerende zaken.

 

Artikel 10. Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 kunnen de aanslagen ineens worden betaald, dan wel moeten deze worden voldaan in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reclamebelasting.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als Verordening reclamebelasting 2009.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2008.

Toelichting

bij de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelastingen 2009

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de begrippen, die binnen de verordening gelden, van een vaste definitie voorzien. Belangrijk is de bepaling onder a. De reclame, die in aanmerking komt voor belasting, is gelijk aan hoe de gemeentewet deze definieert.

 

Artikel 2. Belastinggebied

Er is gekozen voor een definitie van het belastinggebied op basis van een opsomming in deze toelichting. Verder wordt verwezen naar een kaart van het centrum.

Het gebied in Wageningen wordt gevormd door:

6701 BJ

Hoogstraat

1 t/m 11

6701 BK

Hoogstraat

13 t/m 19

6701 BL

Hoogstraat

21 t/m 35

6701 BM

Hoogstraat

37 t/m 51

6701 BN

Hoogstraat

53 t/m 59

6701 BP

Hoogstraat

65 t/m 77

6701 BR

Hoogstraat

79 t/m 93

6701 BS

Hoogstraat

95 t/m 109

6701 BT

Hoogstraat

2 t/m 20

6701 BV

Hoogstraat

22 t/m 38

6701 BW

Hoogstraat

40 t/m 60

6701 BX

Hoogstraat

62 t/m 80

6701 BZ

Hoogstraat

82 t/m 92

6701 AA

Bevrijdingsstraat

1 t/m 25

6703 AA

Bevrijdingsstraat

2 t/m 40

6703 AB

Bevrijdingsstraat

42 t/m 52

6701 AB

Bergstraat

1 t/m 17

6701 AC

Bergstraat

2 t/m 16

6701 AD

Bergstraat

18 t/m 60

6701 AE

Gerdesstraat

1 t/m 37

6701 AG

Gerdesstraat

39 t/m 67

6701 AH

Gerdesstraat

69 t/m 101

6701 AJ

Gerdesstraat

103 t/m 153

6701 AK

Gerdesstraat

2 t/m 26

6701 AL

Stadsbrink

2 t/m 42

6706 AH

Stadsbrink

44 t/m 98

6701 AM

Stationsstraat

1 t/m 23

6701 AM

Stationsstraat

2 t/m 92

6701 AS

Plantsoen

1 t/m 57

6701 AS

Plantsoen

2 t/m 74

6701 AT

Plantsoen

76 t/m 200

6701 CX

Markt

1 t/m 29

6701 CZ

Markt

2 t/m 28

6701 DC

Vijzelstraat

1

6701 DC

Vijzelstraat

2 t/m 10

6701 DG

Herenstraat

1 t/m 21

6701 DH

Herenstraat

23 t/m 51

6701 DJ

Herenstraat

2 t/m 6

6701 DK

Herenstraat

8 t/m 22

6701 DL

Herenstraat

24 t/m 36

6701 DH

2e Kloostersteeg

1

6701 DH

2e Kloostersteeg

2 t/m 16

6701 DL

1e Kloostersteeg

1 t/m 5

6701 DL

1e Kloostersteeg

2

6701 GA

Conventstraat

13 t/m 63

6701 GA

Conventstraat

2 t/m 6

6701 DN

Bowlespark

1 t/m 7

6701 DN

Bowlespark

2 t/m 8

6701 DP

Bowlespark

9 t/m 15

6701 DP

Bowlespark

10 t/m 16

6701 DR

Bowlespark

17 t/m 25

6701 DR

Bowlespark

18 t/m 24

6701 DS

Bowlespark

27 t/m 31

6701 DS

Bowlespark

26 t/m 32

6701 DT

Spijk

1 t/m 33

6701 DT

Spijk

12

6701 DB

Salverdaplein

1 t/m 17

6701 DB

Salverdaplein

2 t/m 16

6701 DM

Molenstraat

1 t/m 9

6701 DM

Molenstraat

2 t/m 16

6701 CA

Emmapark

1 t/m 17

6701 CB

Emmapark

19 t/m 31

6701 BD

Walstraat

2 t/m 10

6701 BE

Walstraat

12 t/m 20

6701 BG

Walstraat

22 t/m 50

6701 BC

Riemsdijkstraat

1 t/m 107

6701 BC

Riemsdijkstraat

2 t/m 206

6701 BA

Rouwenhofstraat

1 t/m 19

6701 BB

Rouwenhofstraat

10 t/m 26

6701 AX

Junusstraat

1 t/m 59

6701 AX

Junusstraat

2 t/m 18

6701 DD

Kapelstraat

1 t/m 15

6701 DD

Kapelstraat

2 t/m 14

6701

Kerkstraat

 

6701 DE

Nieuwstraat

1 t/m 15

6701 DE

Nieuwstraat

2 t/m 26

6701 AW

Beuningstraat

1 t/m 3

6701 AZ

Poststraat

2 t/m 60

6701 AW

Schoolstraat

2 t/m 14

6701 AZ

Schoolstraat

1 t/m 19

6701 AV

Schuijlensteeg

1 t/m 5

6701 DA

Burgtstraat

1 t/m 5

6701 DA

Burgtstraat

6

6701 DG

5 Mei Plein

6 t/m 12

6701 DW

5 Mei Plein

5 t/m 13

6703 CC

5 Mei Plein

2 t/m 4

6703 CD

5 Mei Plein

1 t/m 3

 

Generaal Foulkesweg

1

 

Generaal Foulkesweg

3 t/m 11

 

Generaal Foulkesweg

 

Artikel 3. Belastbaar feit

In dit artikel is beschreven wanneer er sprake is van een feit, dat aanleiding geeft om een belastingaanslag te sturen. In dit geval is sprake van een belastbaar feit als iemand een reclame-uiting plaatst of doet plaatsen binnen het belastinggebied.

 

Artikel 4. Belastingplicht

De reclamebelasting moet worden betaald door degene die de reclame-uiting doet of laat doen. Het gaat dus altijd om het bedrijf, de instelling of de persoon wiens goederen of diensten worden aangeprezen.

Dit gaat niet op voor reclame-exploitanten die in het gebied adverteren; zij worden voor de door hen gevoerde reclame-uitingen aangeslagen. Denk hierbij aan stadsinfopanelen, mupi’s en billboards.

 

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

Ten behoeve van de eenvoud is gekozen voor een vlak tarief; op jaarbasis is voor reclame in de Hoogstraat 600 euro per jaar verschuldigd, voor alle andere straten in het gebied geldt 450 euro.

 

Artikel 6. Belastingtijdvak

De belasting wordt per kalenderjaar geheven.

 

Artikel 7. Ontstaan van belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

In dit artikel is aangegeven dat de belasting in principe per 1 januari van het belastingjaar van kracht is. Als na deze datum pas een reclame-uiting wordt geplaatst, geldt dat de belasting hiervoor vanaf die de eerste van de daarop volgende maand geheven wordt. De reclame moet daarvoor wel bekend zijn bij de gemeente. De feitelijke situatie wordt dus, dat de belastingschuld ontstaat na vaststelling van de reclame door een (belasting)ambtenaar van de gemeente Wageningen.

Als een reclame in de loop van het jaar wordt verwijderd, kan degene, die daarover de belasting betaalt de gemeente verzoeken de belasting te verlagen.

 

Artikel 8. Wijze van heffing

Het betreft een belasting. Deze wordt per aanslag geheven.

 

Artikel 9. Vrijstellingen

De reclamebelasting geldt alleen voor reclame die als commercieel kan worden aangemerkt. Het is dus niet de bedoeling dat belasting moet worden betaald voor zaken die men moet aankondigen op last van de gemeente. Ook is het niet de bedoeling dat voor verkeersborden, straatnaamborden, wegwijzers en andere publieke borden belasting wordt geheven. Denk daarbij aan haltepalen van vervoersmaatschappijen of de handwijzerborden van de ANWB.

Ook zijn reclame-uitingen voor andere overheden of semi-overheden vrijgesteld, net als reclame voor kunst- en cultuuruitingen of goede doelen, dan wel ideële reclame, net als alle uitingen op de door de gemeente als openbare plakplaats aangewezen locaties.

Omdat het (1) niet uitvoerbaar is om alle plaatsingen en verwijderingen van makelaarsborden bij te houden, en (2) omdat het niet zeker is dat de adverterende makelaar in kwestie gevestigd is binnen het belastinggebied, wordt voor deze aankondigingen uit praktisch oogpunt geen belasting geheven.

 

Tot slot zijn bouwborden bij bouwplaatsen alsmede voertuigen die niet zijn bedoeld als reclame-object van de reclamebelasting uitgesloten. Anders zou ieder bedrijfsbusje met opschrift moeten worden aangeslagen.

 

Artikel 10. Termijnen van betaling

De belasting kan ineens of in twee termijnen worden voldaan. De gemeente Wageningen int haar belastingen niet per automatische incasso, dus in deze verordening wordt die mogelijkheid derhalve niet geboden.

 

Artikel 11. Kwijtschelding

Er wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12. Nadere regels

Indien gewenst of nodig kan het college nadere regels stellen. Dergelijke beleidsregels gelden als uitwerking van hetgeen in deze verordening is opgenomen. Beleidsregels mogen niet tegen de bepalingen van deze verordening ingaan.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

De verordening gaat pas in nadat deze is gepubliceerd in de Stad Wageningen. Vanaf 1 januari is het voor de gemeente mogelijk de belasting te heffen. De belastingschuld ontstaat pas na vaststelling van het belastbaar feit door de daartoe bevoegde ambtenaren.