Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Nadere regels subsidiëring verenigingen/hoofdgebruikers gemeentelijke zaalsportaccommodaties Tarthorst, Aanloop, Vlinder I en II.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidiëring verenigingen/hoofdgebruikers gemeentelijke zaalsportaccommodaties Tarthorst, Aanloop, Vlinder I en II.
Citeertitelsubsidieregeling verenigingen/hoofdgebruikers gemeentelijke zaalsportaccommodaties
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, Algemene subsidie verordening Wageningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-11-2012Nieuwe regeling

27-11-2012

Stad Wageningen, 28-11-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidiëring verenigingen/hoofdgebruikers gemeentelijke zaalsportaccommodaties Tarthorst, Aanloop, Vlinder I en II.

 

 

Nadere regels subsidiëring verenigingen/hoofdgebruikers gemeentelijke zaalsportaccommodaties Tarthorst, Aanloop, Vlinder I en II.

Het college van burgemeester en wethouders,

Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen op het gebied van subsidiëring van de sportverenigingen/hoofdgebruikers die gemeentelijke zaalsportaccommodaties Tarthorst, Aanloop, Vlinder I en Vlinder II gebruiken ten behoeve van sportbeoefening in de gemeente Wageningen, gelet op artikel 156, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 1.5 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Wageningen 2012;

Mede gelet op titel 4.2 van de algemene wet bestuursrecht;

Besluit vast te stellen de ‘nadere regelssubsidiëring verenigingen/hoofdgebruikers gemeentelijke zaalsportaccommodaties Tarthorst, Aanloop,Vlinder I en II’.

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaat onder:

Subsidiejaar: van 1 januari t/m 31 december

Sporten: het samenstel van oefeningen en activiteiten welke door de sportorganisatie wordt georganiseerd en wordt gebezigd in het kader van de sportbeoefening;

Sportvereniging: een vereniging, met als hoofddoelstelling zaalsportbeoefening, die voldoet aan de volgende eisen:

Zij is gevestigd in de gemeente Wageningen;

Gaat niet uit van een bedrijf, commercieel werkend instituut of bestuur, medewerkers of leerlingen van een school;

Heeft tot doel de lichamelijke vorming en sportbeoefening van haar leden te bevorderen dan wel het bieden van plezier in de sport door middel van het organiseren van een (zelfstandige) competitie van sportactiviteiten;

Die op 1 december 2012 voor het merendeel van de tijd haar sport beoefent in een van de gemeentelijke zaalsportaccommodaties Tarthorst, Aanloop, Vlinder I of Vlinder II in die zin dat de accommodatie ‘thuishal’ genoemd kan worden en om die reden als hoofdgebruiker beschouwd kan worden.

Daarnaast is tevens sprake van een door de gemeente met de betreffende vereniging of een door of namens de vereniging opgerichte stichting afgesloten huurovereenkomst voor de door de betreffende vereniging als hoofdgebruiker in gebruik zijnde hal, waardoor door leden van de verenigingen of door een door of namens de vereniging opgerichte stichting exploitatie-, beheer- en onderhoudstaken verricht worden.

Vlinder I en II: Vlinder I is de sporthal in gebouwencomplex De Vlinder, gelegen aan de oostzijde van de centrale hal, inclusief aanpalende ruimten zoals kleedkamers, bergruimten en kantoor. De hal onderscheidt zich door de houten sportvloer. Vlinder II is de sporthal aan de oostzijde van de centrale hal inclusief aanpalende ruimten zoals kleedkamers en bergruimten en inclusief de sociale ontmoetingsruimte, die uitkijkt op deze hal. Deze hal kenmerkt zich verder door haar kunststof sportvloer.

Artikel 2 Doel van de subsidieverlening

Op grond van deze nadere regels kan het college subsidie verlenen voor de kosten van zelfwerkzaamheid op het gebied van exploitatie-, onderhoud- en beheertaken die sportverenigingen/hoofdgebruikers verrichten in sportzaal de Tarthorst, sporthal Aanloop of de sporthallen Vlinder I en II. Het betreft hier de kosten van schoonmaakmaterialen en -middelen, onderhoudsmaterialen, het volgen van BHV-opleidingen, gas, water en elektriciteit (alleen Aanloop en Tarthorst), professionele ondersteuning (alleen Vlinder) en, beperkt, kosten van organisatie. De subsidie wordt bepaald op basis van een begroting van de kosten van zelfwerkzaamheid binnen de betreffende zaalsportaccommodatie. Basis daarvoor is raadsbesluit nr. 11.0201234 d.d. 6 februari 2012 en het door de gemeente met de betreffende vereniging of een door of namens de vereniging opgerichte stichting afgesloten huurovereenkomst.

Artikel 3 Subsidieplafonds

Het college stelt jaarlijks subsidieplafonds per accommodatie vast.

Het subsidieplafond voor de Vlinder I en II wordt onder de sportverenigingen van de Vlinder I en II verdeeld op basis van het in artikel 5 genoemde gespecificeerde overzicht naar rato van hun gebruiksuren ten opzichte van het totaal aantal gebruiksuren van de 4 verenigingen gezamenlijk.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEVERLENING EN -VERANTWOORDING

Artikel 4 Subsidiesoort

Subsidie wordt verleend in de vorm van een jaarlijkse subsidie

Artikel 5 Termijn indienen aanvraag subsidieverlening

Op grond van artikel 2.1 lid 3 Asv beslist het college dat de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk 1 juni van elk jaar moet worden ingediend. De subsidieaanvraag voor de periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 moet ingediend zijn op of voor 31 december 2012.

Artikel 6 Aanvullende bepalingen bij de aanvraag tot subsidieverlening

Op grond van artikel 2.2 Asv, lid 4 beslist het college dat sportverenigingen die gebruik maken van de Vlinder I en II, naast de in artikel 2.2 Asv genoemde bescheiden, voor de aanvraag een overzicht moeten indienen van het verwachte aantal uren gebruik voor het tijdvak van subsidieverlening.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 7 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘subsidieregeling verenigingen/hoofdgebruikers gemeentelijke zaalsportaccommodaties’

Artikel 8 Inwerkingtreding en geldigheidsduur

Deze nadere regels treden in werking, een dag na publicatie in de Stad Wageningen en zijn geldig tot 31 december 2016.

Aldus vastgesteld door het college op 27 november 2012

Burgemeester en wethouders van Wageningen

De secretaris de burgemeester

M.J.F. Verstappen G.J.M. van Rumund