Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie raads- en commissieleden 2014
CiteertitelVerordening rechtspositie raads- en commissieleden 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerprechtspositie raads- en commissieleden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 95 t/m 99 en 147 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-201401-01-2019aanpassing regeling

10-03-2014

Gemeenteblad, 24-03-2014

13.0221089

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2014

De raad van de gemeente Wageningen

gelet op het rechtspositiebesluit Raads- en Commissieleden (Stb.1994, 244 laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van december 2005, Stb 2006,8), gelet op de artikelen 95 t/m 99 en 147 van de gemeentewet.

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2014

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Artikel 1 Begrippen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet;

Rechtspositiebesluit raads-

en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 244;

Raadslid: lid van de gemeenteraad, niet zijnde wethouder;

Besluit: Het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden (Stb. 1994,244) tot uitvoering van de artikelen 95 en 96 van de Gemeentewet.

Regeling rechtspositie

wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit wethouders;

Verplaatsingskostenregeling

1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212;

Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr. AD94/U1011, Stcrt. 181;

HOOFDSTUK II REGELS RAADSLEDEN

Artikel 2 Vergoeding voor de werkzaamheden

Aan een lid van de raad wordt een vergoeding voor de werkzaamheden toegekend gelijk aan het maximumbedrag, genoemd in artikel 2, eerste lid van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, dat behoort bij de inwonersklasse van de Gemeente Wageningen.

Artikel 3 Onkostenvergoeding

 • 1.

  Aan een lid van de raad wordt een onkostenvergoeding voor aan de uitoefening van het raadslidmaatschap verbonden kosten toegekend, gelijk aan het maximumbedrag, genoemd in tabel II van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, dat behoort bij de inwonersklasse van de Gemeente Wageningen.

 • 2.

  Aan een lid van de raad van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, gelden in afwijking van het eerste lid een onkostenvergoeding, gelijk aan het maximumbedrag, genoemd in tabel III van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, dat behoort bij de inwonersklasse van de Gemeente Wageningen, zoals dit bedrag jaarlijks wordt gewijzigd;

 • 3.

  De kostencategorieën, waarop de in lid 1 en 2 bedoelde vergoeding is gebaseerd, zijn:

  • a.

   representatie

  • b.

   vakliteratuur

  • c.

   contributies, lidmaatschappen

  • d.

   telefoonkosten\bureaukosten, porti

  • e.

   zakelijke giften

  • f.

   bijdrage aan fractiekosten

  • g.

   ontvangsten thuis

  • h.

   excursies

 • 4.

  De vaste onkostenvergoeding, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt maandelijks via de salarisadministratie uitbetaald.

Artikel 4 Reiskosten- en verblijfkosten raadsleden

 • 1.

  Het raadslid ontvangt een vergoeding voor reis- en verblijfkosten gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente ter uitvoering van een beslissing van het gemeentebestuur;

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig de regels die gelden voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten van de gemeenteambtenaren van de gemeente Wageningen.

Artikel 5 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1.

  De kosten van deelname van een raadslid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  Het raadslid dat wil deelnemen aan een congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van het raadslidmaatschap.

Artikel 6 Computer – en communicatieapparatuur

 • 1.

  Het college stelt het raadslid ten laste van de gemeente voor de uitoefening van het raadslidmaatschap een I-pad in bruikleen ter beschikking.

 • 2.

  Het raadslid ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3.

  Door de ondertekening van de bruikleenovereenkomst verklaart het raadslid akkoord te zijn met de inhoud en de gevolgen van de bruikleenovereenkomst iPad Raadsleden en Commissieleden

 • 4.

  In bijzondere gevallen kan de voorzitter van de raad besluiten over te gaan tot een vergoeding van een computer of randapparatuur ter hoogte van het bedrag voor de laatste door de gemeente aangeschafte iPad.

Artikel 7 Verlaging vergoeding werkzaamheden bij arbeidsongeschiktheid

Indien een raadslid een uitkering in verband met geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ontvangt, kan het desbetreffende raadslid een verzoek indienen tot verlaging van de vergoeding als bedoeld in artikel 2. Dit verzoek moet worden ingediend binnen 4 weken na aanvang van het raadslidmaatschap, danwel de datum van toekenning c.q. wijziging van de bedoelde uitkering.

Artikel 8 Compensatie korting werkloosheidsuitkering

 • 1.

  Indien een raadslid een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt en de na toepassing van artikel 20* van die wet ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de vergoeding voor de werkzaamheden die dit raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

 • 2.

  Indien een raadslid een uitkering op grond van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekspersoneel ontvangt en de na toepassing van artikel 6, vierde lid*, van dat besluit ontstane korting op deze uitkering ten gevolge van het uitoefenen van het raadslidmaatschap meer bedraagt dan de vergoeding voor de werkzaamheden die dit raadslid ontvangt, wordt deze vergoeding ten laste van de gemeente verhoogd tot het bedrag van bedoelde korting.

 • 3.

  een korting op basis van het aantal uren dat hij geacht wordt aan het raadslidmaatschap te besteden, kan leiden tot een korting op de WW-uitkering met een bedrag dat de vergoeding voor het raadslidmaatschap overschrijdt.

   

   

Artikel 9 Vergoeding voor waarneming voorzitterschap van de gemeenteraad
 • 1.

  een korting op basis van het aantal uren dat hij geacht wordt aan het raadslidmaatschap te besteden, kan leiden tot een korting op de WW-uitkering met een bedrag dat de vergoeding voor het raadslidmaatschap overschrijdt.

 • 2.

  het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de onkostenvergoeding, bedoeld in artikel 3.

Artikel 10 Voorziening bij tijdelijk ontslag wegens zwangerschap en bevalling of ziekte
 • 1.

  De artikelen 2 tot en met 4, 6 en 7 blijven van toepassing op het raadslid aan wie ingevolge artikel X10 van de Kieswet tijdelijk ontslag is verleend wegens zwangerschapf en bevalling of ziekte, met dien verstande dat de onkostenvergoeding die dit raadslid op grond van artikel 3, eerste of tweede lid, ontvangt de helft bedraagt van het bedrag dat op grond van die bepalingen van toepassing is.

 • 2.

  De artikelen 1 tot en met 5, 8 en 11 van deze verordening zijn van toepassing op raadsleden die tijdelijk worden benoemd ter vervanging van een raadslid dat ingevolge artikel X10 van de Kieswet tijdelijk ontslag heeft verkregen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte.

HOOFDSTUK III REGELS COMMISSIELEDEN

Artikel 11 Vergoeding voor het bijwonen van vergadering commissieleden

 • 1.

  De vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is gelijk aan het maximumbedrag, genoemd in tabel IV van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, dat behoort bij de inwonersklasse van de Gemeente Wageningen, zoals dit bedrag jaarlijks wordt gewijzigd.

 • 2.

  t bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de Gemeentewet ontvangt.

 • 3.

  Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie.

  a.als raadslid of wethouder;

 • b.

  uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

 • c.

  als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeentelijk belang dient.

Artikel 12 Reiskosten- en verblijfkosten commissieleden

 • 1.

  Het commissielid ontvangt een vergoeding voor reis- en verblijfkosten gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente, ter uitvoering van een besluit van het gemeentebestuur;

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde vergoeding wordt vastgesteld overeenkomstig de regels die gelden voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten van de gemeenteambtenaren van de gemeente Wageningen;

Artikel 13 Cursus, congres, seminar of symposium

1.De kosten van deelname van een commissielid aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijk belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

2.Het commissielid dat wil deelnemen aan een congres, seminar of symposium dat niet of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de vervulling van het commissielidmaatschap.

Artikel 14 Computer – en communicatieapparatuur

 • 1.

  Het college stelt het commissielid ten laste van de gemeente voor de uitoefening van zijn commissielidmaatschap een iPad in bruikleen ter beschikking.

 • 2.

  Het commissielid ondertekent voor de bruikleen een bruikleenovereenkomst met de gemeente.

 • 3.

  Door de ondertekening van de bruikleenovereenkomst verklaart het commissie akkoord te zijn met de inhoud en de gevolgen van de bruikleenovereenkomst iPad Raadsleden en Commissieleden.

 • 4.

  De fractievoorzitter bepaald aan welke commissieleden een iPad in bruikleen wordt verstrekt.

HOOFDSTUK VI DE PROCEDURE VAN DECLARATIE

Artikel 15 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grond van deze verordening vindt plaats door:

 • a.

  betaling uit eigen middelen; of

 • b.

  rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

Artikel 16 Declaratie van vooruit betaalde kosten

Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikelen 4 en 5 wordt gebruik gemaakt van het declaratieformulier reis- en verblijfskosten, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald.

Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. Het raadslid dient het declaratieformulier binnen 2 maanden bij de griffier onder bijvoeging van de originele bewijsstukken. Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in artikel 6 wordt gebruik gemaakt van het formulier aanschaf computer raadsleden. Het declaratieformulier dient bij de salarisadministratie onder bijvoeging van de originele rekening, ingevuld en ondertekend ingeleverd te worden.

De kosten bedoeld in artikel 13 en 14, worden door het commissielid ingeleverd bij de griffier, de vergoeding aan het commissielid loopt via financiën, door het boekingsformulier, wat regulier in de gemeente Wageningen gebruikt wordt. Dit dient volledig ingevuld te worden en te worden ondertekend door de budgethouder.

Artikel 17 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

De vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 5 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door het raadslid voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het boekingsformulier, wat regulier in de gemeente Wageningen gebruikt wordt. Dit dient volledig ingevuld te worden en te worden ondertekend door budgethouder.

HOOFDSTUK IV OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 18

Ter uitvoering van deze verordening kunnen nadere regels worden gesteld.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2014”.

Artikel 20 Slotbepaling

1.Deze wijziging op de verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 maart 2014

De voorzitter,

G.J.M. van Rumund

de raadsgriffier,

E.J.G.A. Speet