Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Verordening rechtspositie wethouders 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie wethouders 2007
CiteertitelVerordening rechtspositie wethouders 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 147 Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-200801-01-2019Aanpassing regeling

29-05-2008

De Stad Wageningen

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie wethouders 2007

 

 

Verordening rechtspositie wethouders 2007

De raad van de gemeente Wageningen,

Overwegende dat de Verordening geldelijke voorzieningen wethouders gewijzigd dient te worden;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2007;

 

gelet op het rechtspositiebesluit wethouders, KB van 22 maart 1994, Stb. 243, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 december 2005, Stb. 2006,8 en artikel 147 van de Gemeentewet

 

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

 

 

Verordening rechtspositie wethouders 2007

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Artikel 1 Begrippen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 

Rechtspositiebesluit wethouders: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 243;

 

Regeling rechtspositie wethouders: de ministeriële regeling van 20 februari 2001, Stcrt. 41 als bedoeld in artikel 23 van het Rechtspositiebesluit Wethouders;

 

Verplaatsingskostenverordening 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212;

 

Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 

Reisregeling buitenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 12 september 1994, nr.AD94/U1011, Stcrt. 181;

 

Griffier: de griffier, bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 

Gemeentesecretaris: de secretaris, bedoeld in artikel 102 van de Gemeentewet.

HOOFDSTUK II REGELS

Artikel 2 Onkostenvergoeding

 • 1.

  De wethouder wordt een onkostenvergoeding toegekend voor overige aan de uitoefening van het ambt verbonden kosten gelijk aan het maximumbedrag genoemd in tabel I van artikel 25, lid 1 van het Rechtspositiebesluit wethouders, dat behoort bij de inwonersklasse van de Gemeente Wageningen, zoals dit bedrag jaarlijks wordt gewijzigd;

 • 2.

  De kostencategorieën, waarop de in lid 1 bedoelde vergoeding is gebaseerd, zijn:

  • a.

   representatie

  • b.

   vakliteratuur

  • c.

   contributies, lidmaatschappen

  • d.

   telefoonkosten\bureaukosten, porti

  • e.

   zakelijke giften

  • f.

   ontvangsten thuis

  • g.

   excursies

 • 3.

  De vaste onkostenvergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt maandelijks via de salarisadministratie uitbetaald.

Artikel 3 Zakelijke reiskosten

 • 1.

  Aan de wethouder wordt een vergoeding verleend voor reiskosten gemaakt ten behoeve van de gemeente, ter zake van andere dan voor reiskosten woon-/werkverkeer.

  De vergoeding betreft:

  bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de reiskosten;

  bij gebruik van een eigen personenauto: de vergoeding als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders;

  een vergoeding van de noodzakelijke en redelijkerwijs gemaakte verblijfskosten;

  op aanvraag worden de reiskosten voor de zakelijke reizen van de wethouder gesaldeerd overeenkomstig artikel 4a van de Reisregeling binnenland, artikel 2a van de Reisregeling buitenland en artikel 13 a van de krachtens het Verplaatsingskostenbesluit 1989.

Artikel 4 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  Indien de wethouder in het gemeentelijke belang een reis buiten Nederland maakt, worden de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reis- en verblijfkosten vergoed.

 • 2.

  Voor een reis in het gemeentelijk belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is vooraf toestemming van het college vereist. De gemeenteraad kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden

Artikel 5 Cursus, congres, seminar of symposium

 • 1.

  De kosten van deelname van een wethouder aan cursussen, congressen, seminars en symposia die in het gemeentelijke belang door of namens de gemeente worden aangeboden of verzorgd komen voor rekening van de gemeente.

 • 2.

  De wethouder die wil deelnemen aan een cursus, congres, seminar of symposium dat niet door of namens de gemeente wordt aangeboden of verzorgd, dient daartoe een gemotiveerde aanvraag in. De aanvraag gaat vergezeld van inhoudelijke informatie en een kostenspecificatie. De kosten komen voor rekening van de gemeente als deelname van algemeen belang is in verband met de uitoefening van het ambt van wethouder.

Artikel 6 Computer- en communicatieapparatuur
 • 1.

  Op aanvraag verleent het college een wethouder voor de uitoefening van het wethouderschap een tegemoetkoming voor aanschaf van een computer, bijbehorende apparatuur en software.

 • 2.

  De tegemoetkoming bedraagt per jaar 30% van de aanschafwaarde van de computer, bijbehorende apparatuur en software voor een periode van maximaal drie jaar. De vergoeding bedraagt in totaal maximaal € 1.200,00.

 • 3.

  Op aanvraag vergoedt het college de wethouder de aanleg- en abonnementskosten voor de internetverbinding voor de in het eerste lid genoemde computerapparatuur. De vergoeding zal € 25,00 per maand bedragen.

 • 4.

  Indien het wethouderschap door welke oorzaak dan ook binnen de zittingsperiode eindigt is het bijdrage bedoeld in lid 2 van de nog niet verstreken zittingsperiode naar rato opeisbaar.

Artikel 7 Mobiele telefoon

Op de wethouder is de “regeling mobiele telefonie gemeente Wageningen” vastgesteld bij B en W besluit van 1 maart 2005, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Spaarloonregeling/levensloopregeling

 • 1.

  De wethouder kan op aanvraag deelnemen aan de voor het gemeentelijke personeel geldende spaarloonregeling.

 • 2.

  De wethouder kan deelnemen aan de levensloopregeling als bedoeld in artkel 19g van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 3.

  Deelname aan de spaarloonregeling is niet mogelijk indien de wethouder gebruik maakt van de wettelijke levensloopregeling.

 • 4.

  Gelet op het bepaalde in artikel 44 van de Gemeentewet bestaat geen aanspraak op enige vergoeding van de gemeente.

Artikel 9 Fietsregeling

Op de wethouder is de “regeling fietsplan gemeente Wageningen 2007”, vastgesteld bij B en W besluit van 20 maart 2007, van overeenkomstige toep

Artikel 10 Reis-/pensionkosten en verhuiskosten bij benoeming

De wethouder die bij benoeming nog niet over woonruimte in de gemeente beschikt heeft ten laste van de gemeente aanspraak op vergoeding van:

 • 1.

  reis- en pensionkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 van de Regeling rechtspositie wethouders

 • 2.

  verhuiskosten in verband met de benoeming als wethouder overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van de Regeling rechtspositie wethouders.

 

Hoofdstuk III DE PROCEDURE VAN DECLARATIE

Artikel 11 Betaling van kosten

Betaling van kosten op grand van deze verordening vindt plaats door:

 • a.

  betaling uit eigen middelen; of

 • b.

  rechtstreekse toezending van de factuur aan de gemeente.

Artikel 12 Declaratie van vooruit betaalde kosten

Voor de vergoeding van de kosten, bedoeld in de artikel 3, 4 en 10 wordt gebruik gemaakt van het declaratieformulier reis- en verblijfkosten, indien deze kosten uit eigen middelen vooruit zijn betaald. Het declaratieformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend. De wethouder dient het declaratieformulier binnen 2 maanden na datum van de te declareren reis of verblijf bij de gemeentesecretaris in onder bijvoeging van de originele bewijsstukken.

Artikel 13 Rechtstreekse facturering bij de gemeente

De vergoeding van kosten, bedoeld in de artikelen 3, 4, 6 en 10 kan plaatsvinden door rechtstreekse toezending van de door de wethouder voor akkoord ondertekende factuur aan de gemeente.

Verantwoording van deze wijze van vergoeding vindt plaats door het boekingsformulier wat regulier in de gemeente Wageningen gebruikt wordt. Dit dient volledig ingevuld te worden en te worden ondertekend door de budgethouder.

HOOFDSTUK IV OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 14 Nadere regels

Ter uitvoering van deze verordening kunnen nadere regels worden gesteld.

Bij wijziging van de regelingen die overeenkomstig van toepassing zijn op de wethouders, is hiermee te bepalen dat deze doorwerken op deze verordening.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening rechtspositie wethouders 2007”.

Artikel 16 Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag van haar vaststelling en werkt terug tot 16 maart 2006 en ten aanzien van de op 16 mei 2006 beëindigde wethouders terug tot en met de dag van hun beëindiging.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervalt de “Verordening geldelijke voorziening wethouders 2002”, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 18 november 2002.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 mei 2008,

 

De voorzitter,

 

de raadsgriffier,