Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2015
CiteertitelMarktgeldverordening 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit is de geconsolideerde versie van de Marktgeldverordening 2015, na eerste wijziging dd 28-09-2015, in werking getreden op 01-10-2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201501-01-2016Wijziging

28-09-2015

Gemeenteblad 2015, 89149

14.0224861, team FC
29-12-201401-01-2014nieuwe verordening

10-11-2014

Gemeenteblad 2014, 77897

14.0218990, team FC

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2015

De raad van de gemeente Wageningen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aan de raad van 30september 2014;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

Besluit de Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2015 vast te stellen.

Artikel 1 Aard van de heffing, belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het gebruik van enig gedeelte van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, welke voor het houden van markten is aangewezen.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene, aan wie op de markt een plaats is toegekend, dan wel van degene, aan wie het college van burgemeester en wethouders vergunning heeft verleend tot het plaatsen van opstallen, met het doel deze te verhuren.

Artikel 3 Tarieven

Het marktgeld bedraagt:

 • a.

  voor vergunningshouders van een vaste plaats als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Marktverordening Wageningen 2015:

  • -

   voor het innemen van een standplaats met kramen, tenten, wagens (waarop of van waaruit wordt verkocht), enz., per m1, per kalenderkwartaal:

   • -

    voor de woensdagmarkt: € 22,88

   • -

    voor de zaterdagmarkt: € 33,28

  • -

   voor losse uitstallingen, bloemen, groenten, enz., per m1, per kalenderkwartaal:

   • -

    voor de woensdagmarkt: € 21,58

   • -

    voor de zaterdagmarkt: € 31,98

 • b.

  voor vergunningshouders van een dagplaats als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Marktverordening Wageningen 2015:

  • -

   voor het innemen van een standplaats met kramen, tenten, wagens (waarop of van waaruit wordt verkocht), enz., per m1, per keer:

   • -

    voor de woensdagmarkt: € 1,76

   • -

    voor de zaterdagmarkt: € 2,56

  • -

   voor losse uitstallingen, bloemen, groenten, enz., per m1, per keer:

   • -

    voor de woensdagmarkt: € 1,66

   • -

    voor de zaterdagmarkt: € 2,46

 • c.

  voor een standwerkersplaats als bedoeld in artikel 3, lid 4, van de Marktverordening Wageningen 2015, per m2 ingenomen ruimte, per keer:

  • -

   voor de woensdagmarkt: € 1,66

   met een minimum van: € 9,95

  • -

   voor de zaterdagmarkt: € 2,46

   met een minimum van: € 14,80

Artikel 4 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of ander schriftuur, waarop het verschuldigde wordt vermeld.

Artikel 5 Abonnementstarief

 • 1.

  Het marktgeld, bedoeld in artikel 3, onder a, kan bij wijze van abonnement voor een vol kalenderjaar worden geheven. Degene, die van deze gelegenheid gebruik maakt, is verschuldigd 80 procent van het marktgeld, berekend over 4 kwartalen.

 • 2.

  Het marktgeld, bedoeld in artikel 3, onder b, kan bij wijze van abonnement voor een volle kalendermaand worden geheven. Degene, die van deze gelegenheid gebruik maakt, is verschuldigd vier maal het bedrag berekend per keer.

 • 3.

  Indien als gevolg van overmacht de belastingplichtige geen gebruik heeft kunnen maken van de standplaats, wordt in het geval van betaling bij wijze van abonnement, een evenredig deel van het abonnementsbedrag, berekend over het aantal volle kalendermaanden, gedurende welke de standplaats niet door hem/haar is gebruikt, aan de belastingplichtige terugbetaald.

Artikel 6 Tarieftoepassing

Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van een dag en van een strekkende dan wel een vierkante meter voor een gehele gerekend.

Artikel 7 Verschuldigdheid en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten als bedoeld in artikel 3, onder a en artikel 5, eerste lid, zijn verschuldigd bij aanvang van het kalenderkwartaal, dan wel het kalenderjaar.

 • 2.

  Indien de vergunning voor het innemen van een vaste standplaats als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Marktverordening Wageningen 2015, in de loop van het kalenderkwartaal, dan wel het kalenderjaar, wordt verleend, zijn in afwijking van het eerste lid de in dat lid genoemde rechten verschuldigd vanaf de datum waarop deze vergunning is verleend.

 • 3.

  Indien de vergunning voor het innemen van een vaste standplaats, als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Marktverordening Wageningen 2015, in de loop van het kalenderkwartaal wordt verleend, bedraagt de retributie, zoals bedoelt in artikel 3, onder a, even zoveel derde gedeelten van de voor dat kwartaal verschuldigde retributie als er in dat kwartaal, vanaf de datum waarop voornoemde vergunning is verleend, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Indien de vergunning voor het innemen van een vaste standplaats, als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Marktverordening Wageningen 2015, in de loop van het kalenderkwartaal wordt ingetrokken, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel derde gedeelten van de op grond van artikel 3, onder a voor dat kwartaal verschuldigde retributie als er in dat kwartaal, vanaf de datum waarop voornoemde vergunning is ingetrokken, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5.

  De rechten als bedoeld in artikel 3, onder b en c. en artikel 5, tweede lid, zijn verschuldigd bij aanvang van het gebruik van de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, welke voor het houden van markten is aangewezen.

 • 6.

  De rechten als bedoeld in artikel 3, onder a en artikel 5, eerste lid, moeten worden voldaan binnen zes weken na de dagtekening van de in artikel 4 bedoelde nota of ander schriftuur.

 • 7.

  De rechten als bedoeld in artikel 3, onder b en c. en artikel 5, tweede lid, moeten worden voldaan bij aanbieding van de in artikel 4 bedoelde nota of ander schriftuur.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Marktgeldverordening 2014 van 11 november 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Marktgeldverordening 2015.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 november 2014, voortgezet op 11 november 2014

de voorzitter

,

de griffier

,