Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent het gebruik van het gemeentelijk veer over de rivier de Nederrijn Verordening veergelden Lexkesveer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Wageningen houdende belastingregels omtrent het gebruik van het gemeentelijk veer over de rivier de Nederrijn Verordening veergelden Lexkesveer 2017
CiteertitelVerordening veergelden Lexkesveer 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Veergelden Lexkesveer 2016.

De heffing geschiedt met ingang van 1 januari 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 lid Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201601-01-2018nieuwe regeling

07-11-2016

Gemeentewet 2016, 177686

16.0201541

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de veergelden Lexkesveer 2017

De raad van de gemeente Wageningen;

 

gelezen:

 

 • -

  het voorstel aan de raad, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 27 september 2016;

 

gelet op:

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

 

Besluit  

 

 • 1.

  de Verordening op de heffing en de invordering van de veergelden Lexkesveer 2017 vast te stellen.

 

Verordening op de heffing en de invordering van de veergelden Lexkesveer 2017

Artikel 1

Voor het gebruik van het gemeentelijk veer over de rivier de Nederrijn (het Lexkesveer) worden, onder de naam van veergelden, rechten geheven overeenkomstig hetgeen in de volgende artikelen is bepaald.

Artikel 2

De veergelden worden geheven van degene die:

 • a.

  gebruik maakt van het veer;

 • b.

  houder is van de voertuigen, welke met het veer worden overgezet.

Artikel 3
 • 1.

  De veergelden worden geheven naar de volgende tarieven, waarbij de tarieven voor alle vervoermiddelen gelden inclusief de berijder en/of inzittende(n).

   

  Tarief-

  Omschrijving

   

  Tarief per

  code

   

   

  overtocht

  1

  - voetganger (6 jaar of ouder)

   

   

   

  - meerijder op fiets, brom- of motorfiets

  0,50

  2

  - fiets

   

   

   

  - voetganger met kinderwagen

   

   

   

  - brom of snorfiets

   

   

   

  - invalidenwagen

  0,80

  3

  - motor op 2 wielen

   

   

   

  - brommobiel

   

   

   

  - fiets of bromfiets met aanhangwagentje

   

   

   

  - fiets met surfwagen

   

   

   

  - bakfiets

  1,00

  4

  - personen- of bestelauto tot 3 ton

   

   

   

  - personen- of taxibus

   

   

   

  - motor met zijspan

   

   

   

  - overige voertuigen tot 3 ton

   

   

   

  - camper, caravan of tandemasser

   

   

   

  - aanhanger tot een lengte van 6 meter

  2,10

  5

  - voertuig van 3 tot 7 ton

  4,20

  6

  - voertuig van 7 tot 10 ton

  5,90

  7

  - voertuig boven 10 ton

  7,80

  8

  - aanhangers met een lengte vanaf 6 meter

  4,50

 • 2.

  Voor alle vervoer zijn knipkaarten verkrijgbaar volgens vorenvermeld tarief voor de prijs van 8 overtochten, recht gevende op 10 overtochten.

 • 3.

  Voor de vervoermiddelen met de tariefcodes 1 tot en met 4, zoals vermeld in het eerste lid, zijn knipkaarten verkrijgbaar volgens vorenvermeld tarief voor de prijs van 30 overtochten, recht gevende op 40 overtochten.

Artikel 4

Geen veergeld is verschuldigd door ambtenaren van de gemeente Wageningen, ambtenaren en beambten van Rijkswaterstaat en van de Provincie Gelderland en ambtenaren van de regiopolitie, voorzover zij in de uitoefening van hun functie van het veer gebruik maken, noch voor de door hen gebezigde vervoermiddelen.

Artikel 5
 • 1.

  Aan de hand van het in het kentekenbewijs genoemde gewicht c.q. lengte wordt het verschuldigde tarief ingevolge artikel 3 bepaald.

 • 2.

  Wanneer voor het voertuig c.q. aanhanger geen kentekenbewijs is afgegeven of bij het voertuig niet een kentekenbewijs kan worden overgelegd, wordt het eigen gewicht c.q. lengte van het vervoermiddel door het dienstdoende personeel geschat en het bijbehorende tarief bepaald.

Artikel 6

Indien het gebruik van het veer kan worden gerangschikt onder meer dan een van de in artikel 3, eerste lid, vermelde categorieën van gebruik, wordt het veergeld geheven naar de categorie, waarvoor het hoogste tarief geldt.

Artikel 7

Het veergeld bedoeld als in artikel 3 moet worden betaald onmiddellijk nadat de veer- of knipkaart is uitgereikt.

Artikel 8

Bij de invordering van de veergelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9

Een ieder moet op vordering van het veerpersoneel en van de ambtenaar, die met de controle is belast, kentekenbewijzen, alsmede de hun uitgereikte veer- en knipkaarten tonen.

Artikel 10
 • 1.

  De Verordening Veergelden Lexkesveer 2016 van 9 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van het in het derde lid genoemde tijdstip van ingang van de heffing, met dien verstande dat knipkaarten als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, gedurende een periode van zes maanden na de vaststelling van deze verordening hun geldigheid behouden.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De heffing geschiedt met ingang van 1 januari 2017.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening veergelden Lexkesveer 2017.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de voorzitter, 

de griffier,