Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Raadsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadsbesluit
CiteertitelVerordening eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-02-201801-01-201801-01-2018Verordening eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen 2018

29-01-2018

gmb-2018-24018

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit

________________________________________

 

Agendanummer: 6

Team: FC

Registratienummer: 17.0210712

 

Onderwerp:

Tarieven onroerendezaakbelastingen 2018

 

De raad van de gemeente Wageningen;

 

gelezen:

het voorstel aan de raad, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 19 december 2017;

 

gelet op:

artikel 220 tot en met 220h, 229d, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en tweede lid van de Gemeentewet;

 

 

Besluit

________________________________________

 

 

1. de Verordening eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen 2018 vast te stellen.

 

________________________________________

 

Verordening eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen 2018

 

Artikel I  

De Verordening onroerendezaakbelastingen 2018 wordt als volgt aangepast:

  • a.

    het tarief gebruikersbelasting niet-woningen, zoals vermeld in artikel 5, lid 1, onder a wordt gewijzigd van 0,26966 % in 0,25492 %;

  • b.

    het tarief eigenarenbelasting woningen, zoals vermeld in artikel 5, lid 1, onder b, onder 1, wordt gewijzigd van 0,15910 % in 0,14579 %;

  • c.

    het tarief eigenarenbelasting niet-woningen, zoals vermeld in artikel 5, lid 1, onder b, onder 2 wordt gewijzigd van 0,33680 % in 0,31838 %.

 

Artikel II  

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

2. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening eerste wijziging Verordening onroerendezaakbelastingen 2018.

 

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 29 januari 2018

de voorzitter,

de griffier,