Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wageningen

Verordening Veergelden Lexkesveer 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWageningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Veergelden Lexkesveer 2019
CiteertitelVerordening Veergelden Lexkesveer 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Wijziging

13-11-2018

gmb-2018-280458

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Veergelden Lexkesveer 2019

Agendanummer: 3

Team: Publieke Dienstverlening

Registratienummer: 18INT00557

 

Onderwerp:

Vaststelling Verordening veergelden Lexkesveer 2019

 

De raad van de gemeente Wageningen;

 

gelezen:

het voorstel aan de raad, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders

op 25 september 2018;

 

gelet op:

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

________________________________________

 

 

Besluit

________________________________________

 

 

 

De Verordening op de heffing en de invordering van de veergelden Lexkesveer 2019 vast te stellen.

 

________________________________________

 

Artikel 1

Voor het gebruik van het gemeentelijk veer over de rivier de Nederrijn (het Lexkesveer) worden, onder de naam ‘veergelden’, rechten geheven overeenkomstig hetgeen in deze verordening is bepaald.

Artikel 2  

De veergelden worden geheven van degene die:

a. gebruik maakt van het veer;

b. houder is van de voertuigen, welke met het veer worden overgezet.

Artikel 3  

1. De veergelden worden geheven naar de volgende tarieven, waarbij de tarieven voor alle vervoermiddelen gelden inclusief de berijder en/of inzittende(n).

 

Tarief- Omschrijving Tarief per

code overtocht

1 - voetganger (6 jaar of ouder)

- meerijder op fiets, brom- of motorfiets € 0,50

2 - fiets

- voetganger met kinderwagen

- brom of snorfiets

- invalidenwagen € 0,80

3 - motor op 2 wielen

- brommobiel

- fiets of bromfiets met aanhangwagentje

- fiets met surfwagen

- bakfiets € 1,30

4 - personenauto

- personen- of taxibus

- motor met zijspan

- overige voertuigen tot 3 ton

- camper, caravan of tandemasser

- aanhanger tot een lengte van 6 meter € 2,30

5 - bestelauto of -bus tot 3 ton € 2,40

6 - voertuig van 3 tot 7 ton € 4,20

7 - voertuig van 7 tot 10 ton € 5,90

8 - voertuig boven 10 ton € 7,80

9 - aanhangers met een lengte vanaf 6 meter € 4,50

 

2. Voor alle vervoer zijn knipkaarten verkrijgbaar volgens vorenvermeld tarief voor de prijs van 8 overtochten, recht gevende op 10 overtochten.

3. Voor vervoer als bedoeld onder de tariefcodes 1 tot en met 5, zoals vermeld in het eerste lid, zijn knipkaarten verkrijgbaar volgens vorenvermeld tarief voor de prijs van 30 overtochten, recht gevende op 40 overtochten.

Artikel 4  

Geen veergelden zijn verschuldigd door ambtenaren van de gemeente Wageningen, ambtenaren en beambten van Rijkswaterstaat en van de Provincie Gelderland en ambtenaren van de regiopolitie, voor zover zij in de uitoefening van hun functie van het veer gebruik maken, noch voor de door hen in de uitoefening van hun functie gebezigde vervoermiddelen.

Artikel 5  

1. Voor zover het tarief, als opgenomen in artikel 3, wordt bepaald aan de hand van de lengte of het gewicht wordt, aan de hand van de in het kentekenbewijs genoemde lengte respectievelijk het gewicht, het verschuldigde tarief ingevolge artikel 3 bepaald.

2. Wanneer voor het voertuig c.q. de aanhanger geen kentekenbewijs is afgegeven of bij het voertuig niet een kentekenbewijs kan worden overgelegd, wordt het eigen gewicht c.q. de lengte van het vervoermiddel door het dienstdoende personeel geschat en het bijbehorende tarief ingevolge artikel 3 bepaald.

Artikel 6  

Indien het gebruik van het veer kan worden gerangschikt onder meer dan een van de in artikel 3, eerste lid, vermelde categorieën van gebruik c.q. tariefcodes, wordt het veergeld geheven naar de categorie c.q. tariefcode, waarvoor het hoogste tarief geldt.

Artikel 7  

De veergelden bedoeld als in artikel 3 moeten onmiddellijk nadat de veer- of knipkaart is uitgereikt worden betaald.

Artikel 8  

Bij de invordering van de veergelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9  

Een ieder moet op vordering van het veerpersoneel en van de ambtenaar die met de controle is belast, kentekenbewijzen, alsmede de hun uitgereikte veer- en knipkaarten tonen.

 

 

 

Artikel 10  

1. De Verordening Veergelden Lexkesveer 2018 van 6 november 2017 wordt ingetrokken met ingang van het in het derde lid genoemde tijdstip van ingang van de heffing, met dien verstande dat knipkaarten als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, uitgereikt vóór de vaststelling van deze verordening, gedurende een periode van zes maanden na de vaststelling van deze verordening hun geldigheid behouden.

2. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

3. De heffing geschiedt met ingang van 1 januari 2019.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening veergelden Lexkesveer 2019.

 

________________________________________

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13 november 2018

de voorzitter,

de griffier,