Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Reglement auditcommissie Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement auditcommissie Wassenaar
CiteertitelReglement taken en samenstelling van de auditcommissie Wassenaar
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Controleverordening gemeente Wassenaar, art. 4, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-200621-04-2016art. 1, lid 1

27-11-2006

De Wassenaarder, 17-01-2007

06112

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement auditcommissie Wassenaar

De Raad van de gemeente Wassenaar;

gelezen het advies van de auditcommissie i.o.;

gelet op artikel 4 lid 3 van de Controleverordening gemeente Wassenaar;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.14 februari 2006,

raadsvoorstel 06023

b e s l u i t :

vast te stellen;

het reglement taken en samenstelling van de auditcommissie Wassenaar

Artikel 1
 • 1.

  Het overleg bedoeld in artikel 4 lid 3 van de Controleverordening gemeente Wassenaar wordt de auditcommissie genoemd en is als volgt samengesteld:

  • a.

   vier leden, aangewezen door de raad uit zijn midden;

  • b.

   het lid van het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, belast met de portefeuille financiën;

  • c.

   de door de raad aangewezen accountant, belast met de controle van de jaarrekening;

  • d.

   de griffier;

  • e.

   de gemeentesecretaris;

  • f.

   de directeur van de sector middelen;

  • g.

   de controller.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt indien de betreffende persoon de functie, waaraan hij of zij het lidmaatschap van de commissie ontleent, verliest.

Artikel 2

De commissie heeft tot taak:

 • 1.

  de afstemming van de de controle- en onderzoeksactiviteiten die rond het functioneren van de gemeente worden uitgevoerd. De commissie respecteert daarbij de eigen verantwoordelijkheid van de bij de controles en onderzoeken betrokken organen en functionarissen;

 • 2.

  de voorbereiding van het protocol accountantscontrole;

 • 3.

  adviseren over evaluatie respectievelijk bijstelling van de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet;

 • 4.

  adviseren over de planning- en controlcyclus en de daarin gehanteerde instrumenten.

Artikel 3
 • 1.

  De commissie bereidt de selectieprocedure voor die moet leiden tot aanwijzing door de raad van de accountant belast met de controle van de jaarrekening en voert deze procedure uit.

 • 2.

  Bij de uitvoering van de in het eerste lid genoemde taak neemt de zittende accountant geen deel aan de beraadslagingen.

Artikel 4
 • 1.

  De commissie kiest uit zijn midden een voorzitter.

 • 2.

  De griffier voert het secretariaat van de commissie en wordt daarbij desgevraagd ondersteund door de ambtelijke organisatie.

 • 3.

  De voorzitter en secretaris dragen gezamenlijk zorg voor het tijdig en periodiek bijeen roepen van de commissie, het voorbereiden van de agenda, het versturen van de stukken en het bevorderen van heldere besluitvorming.

 • 4.

  De commissie kan adviseurs of deskundigen inschakelen en/of ter vergadering uitnodigen.

Artikel 5

De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

Artikel 6
 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als “Reglement auditcommissie Wassenaar”.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op de dag na vaststelling.

Wassenaar, 27 februari 2006,

De Raad voornoemd,

de Griffier, de Voorzitter,