Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

BELEIDSREGELS ZONDAGAVONDOPENSTELLING

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBELEIDSREGELS ZONDAGAVONDOPENSTELLING
CiteertitelBELEIDSREGELS ZONDAGAVONDOPENSTELLING
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpopeningstijden winkels op zondagen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet en Verordening Winkeltijden Wassenaar 1996

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-01-2013nieuwe regeling

08-01-2013

De Wassenaarse Krant, 29-01-2013

0727

Tekst van de regeling

Intitulé

BELEIDSREGELS ZONDAGAVONDOPENSTELLING

 

Inleiding

Op 15 mei 2012 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven uitgesproken dat 'in het geval van een schaarse ontheffing andere gegadigden waarvan bekend is dat zij interesse hebben in een beschikbare ontheffing in beginsel de gelegenheid moet worden geboden om mee te dingen naar de ontheffing'. Naar aanleiding daarvan heeft het college op 12 juni 2012 besloten een jaarlijks rouleersysteem volgens primaire loting in het leven te roepen. Hierdoor ontstaat de noodzaak tot het vaststellen van beleidsregels ten aanzien van het afgeven van ontheffingen voor avondwinkels.

 

De beleidsregels geven invulling aan bevoegdheden op grond van de wettelijke regels. Op grond van artikel 3, lid 4, van de Winkeltijdenwet en artikel 6 lid 2 van de Verordening Winkeltijden Wassenaar 1996 (Verordening) kan het college van burgemeester en wethouders op zon- en feestdagen voor maximaal één winkel ontheffing verlenen tussen 16.00 en 24.00 uur. Deze ontheffing kan alleen worden verleend aan winkels die hoofdzakelijk eet- en drinkwaren verkopen.

 

Afweging van belangen

Bij de beoordeling van de ontheffingen speelt de openbare orde, in het bijzonder het voorkomen van hinder en overlast een belangrijke rol. In artikel 6 lid 4 van de Verordening is dit kader voor wat betreft de weigeringsgronden als volgt uitgewerkt: de ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

 

Artikel 6 van de Zondagswet bepaalt dat het verboden is om op zondag zonder genoegzame reden de openbare rust door arbeid in beroep of bedrijf te verstoren. Op zich staat dit de zondagsopenstelling niet in de weg. Wel mag duidelijk zijn dat ondernemers te allen tijde verantwoordelijk blijven voor het bewaren van die rust. Zo bezien dient ook de Gemeente Wassenaar het belang van omwonenden bij het bewaren van zoveel mogelijk rust, zwaar te laten wegen.

 

De activiteit die gepaard gaat met de openstelling van één winkel op de zondag zal per definitie enige mate van (over)last met zich meebrengen zoals onder meer bevoorrading van winkels, autoverkeer van bezoekers, parkeren van bezoekers en voetverkeer/aanwezigheid van bezoekers. Overigens kan de overlast die met deze activiteiten gepaard gaat niet alleen door omwonenden worden ervaren, maar ook door het publiek op straat. Indien er sprake is van bestaande (over)last, dient beoordeeld te worden of en in hoeverre het verlenen van een ontheffing deze (over)last versterkt.

 

Op grond van het gestelde in de Winkeltijdenwet en artikel 6 lid 2 van de verordening kan slechts aan één winkel ontheffing worden verleend. In de afgelopen jaren is bij het verlenen van de ontheffing aan Digros gebleken dat er voldoende belangstelling is vanuit foodbranche voor deze ontheffing. Gelet op het feit dat er maar één ontheffing kan worden verleend en op basis van de ervaring die is opgedaan, is gebleken dat het afgeven van een ontheffing niet een dergelijke (over)last tot gevolg heeft dat de rust van de inwoners van Wassenaar in onaanvaardbare mate wordt verstoord.

 

Uitgangspunten beleid

Vanwege de belangstelling en de gerechtelijke uitspraak die hieromtrent is gedaan, heeft het college ervoor gekozen de ontheffingverlening te laten plaatsvinden door middel van een loting met een rouleersysteem. Vanwege het zorgvuldigheidsbeginsel stelt het college potentiële belangstellenden in de gelegenheid een aanvraag in te dienen vóór een bepaalde datum, om zo in aanmerking te kunnen komen voor verlening van een ontheffing. Om ondernemers gelijke kansen te bieden zal het college, als het aantal aanvragen groter is dan één, door middel van loting gecombineerd met een rouleersysteem bepalen aan wie voor welke periode ontheffing wordt verleend. Hiertoe zijn beleidsregels opgesteld.

 

Lotingsrouleersysteem

Indien de aanvragen tijdig zijn binnengekomen en voldoen aan het in artikel 6 van de Verordening gestelde en er geen weigeringsgronden aanwezig zijn komen deze in aanmerking voor het lotingsrouleersysteem. Bij het lotingsrouleersysteem worden de volgende uitgangspunten gehanteerd.

 

Indien bijvoorbeeld vier aanvragen tijdig zijn binnen gekomen zal door loting de volgorde worden bepaald in welk jaar zij in aanmerking komen voor de ontheffing. Melden zich gedurende deze periode geen nieuwe aanvragers dan wordt na afloop van de periode van vier jaar opnieuw dezelfde volgorde aangehouden zonder dat er een loting plaatsvindt. Indien zich nieuwe aanvragers kenbaar maken, zullen zij op volgorde van binnenkomst worden toegevoegd aan de na loting bepaalde volgorde. Er zal geen nieuwe loting worden gehouden.

 

Artikel 1.
 • 1.

  Aanvragen voor een ontheffing als gevolg van artikel 6 van de Verordening winkeltijden Wassenaar 1996 moeten worden ingediend binnen acht weken na bekendmaking van deze beleidsregels.

 • 2.

  Het verlenen van een ontheffing vindt plaats op basis van loting.

 • 3.

  De ontheffing wordt verleend voor een periode van één jaar.

 • 4.

  De ontheffing gaat in drie maanden na de loting.

Artikel 2.

Aan de loting kunnen alleen aanvragers om een ontheffing deelnemen die voldoen aan het gestelde in artikel 6 van de Verordening winkeltijden Wassenaar 1996 en er geen weigeringsgronden aanwezig zijn zoals bepaald is in artikel 4 en artikel 6 lid 4 van deze Verordening.

Artikel 3.

Over de aanvragen voor ontheffing wordt uiterlijk binnen acht weken, behoudens het gestelde in artikel 4:5 Awb, na binnenkomst van de aanvraag beslist. De beslistermijn van acht weken kan eenmalig worden verdaagd met acht weken.

Artikel 4.

De loting vindt zo spoedig mogelijk plaats na het verstrijken van de indieningstermijn van de aanvragen om ontheffing. De loting wordt verricht door een lid van het college. Deelnemers aan de loting mogen hierbij aanwezig zijn. De uitslag van de loting wordt zo spoedig mogelijk aan aanvragers bekend gemaakt.

Artikel 5.

Indien zich gedurende de periode, dat alle aanvragers gebruik hebben kunnen maken van de ontheffing, geen nieuwe aanvragers melden, wordt na deze periode automatisch de in het eerste lid bepaalde volgorde aangehouden.

Artikel 6.

Indien zich in de periode na de loting nieuwe aanvragers kenbaar maken, zullen zij op volgorde van binnenkomst worden toegevoegd aan de na loting bepaalde volgorde. Er wordt geen nieuwe loting gehouden.

Artikel 7.

De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 8.

Aan de ontheffing worden de volgende voorwaarden verbonden:

 • -

  het assortiment van de winkel bestaat hoofdzakelijk uit eet- en drinkwaren met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank en Horecawet;

 • -

  de winkel mag geopend zijn van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel 9.

Indien een ontheffing wordt ingetrokken of door de houder of rechthebbende wordt aangegeven geen gebruik meer te willen maken van de verleende ontheffing, komt diens plaats toe aan de eerstvolgende op de lotinglijst.

Artikel 10.

In alle gevallen waarin niet is voorzien in deze lotingvoorwaarden respectievelijk alle andere onvoorziene situaties wordt beslist door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar.