Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning 2012 gemeente Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning 2012 gemeente Wassenaar
CiteertitelBesluit voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning 2012 gemeente Wassenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door het 'Besluit voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Wassenaar'.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013intrekking

18-12-2012

De Wassenaarse krant, 24-12-2012

0702
19-09-201201-09-201201-01-2013nieuwe regeling

28-08-2012

De Wassenaarse krant, 11-09-2012

0434

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning 2012 gemeente Wassenaar

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar stellen de volgende regeling vast.

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1
 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   Verordening: Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Wassenaar;

  • b.

   Eigen auto: auto die op naam staat van de aanvrager of zijn partner, waarbij minimaal één van beiden in het bezit is van een geldig rijbewijs;

  • c.

   Verzamelinkomen: het totaal van de inkomsten per jaar van het huishouden, die geregistreerd staan bij de belastingdienst en betrekking hebben op een periode die twee jaar ligt voor het jaar dat de hoogte van het inkomen wordt bepaald.

 • 2.

  Alle begrippen, die in dit Besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Verordening, het Besluit maatschappelijke ondersteuning en de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk 2 Te bereiken resultaat: een schoon en leefbaar huis, beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften, beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding en het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren

Artikel 2 Toekenning persoonsgebonden budget

Verstrekking van een toegekende individuele voorziening in de vorm van een persoongebonden budget, waaronder de vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting vindt plaats op verzoek van de aanvrager, nadat deze uitdrukkelijk is geïnformeerd over de voor- en nadelen hiervan.

Artikel 3 Omvang van het persoongebonden budget

De omvang van het persoongebonden budget voor hulp bij het huishouden bedraagt:

Wanneer het om ondersteuning in categorie A gaat € 16,50 per uur;

Wanneer het om ondersteuning in categorie B gaat € 20,50 per uur.

Artikel 4 Uitbetaling van het persoonsgebonden budget

Indien het brutobudget lager is dan € 2500, -- wordt het budget in één keer uitbetaald. Is het brutobudget hoger dan € 2500 dan wordt het budget per half jaar uitbetaald.

Artikel 5 Verantwoording van het persoonsgebonden budget

 • 1.

  De controle op de besteding van het persoonsgebonden budget vindt plaats na afloop van de verstrekking dan wel na afloop van elk kalenderjaar.

 • 2.

  De budgethouder moet voor controle op de besteding van het persoonsgebonden een overzicht van de salarisadministratie en een overeenkomst voor het verstrekken van hulp bij het huishouden aan het college overleggen.

Artikel 6 Controle van het persoonsgebonden budget

 • 1.

  De steekproef zoals genoemd in artikel 22 van de Verordening heeft een omvang van tenminste 10% van het aantal verstrekte persoonsgebonden budgetten, na afloop van de verstrekking dan wel na afloop van enig kalenderjaar.

 • 2.

  Bij verstrekkingen voor hulp bij het huishouden vanaf € 7.500,- zal de controle voor 100% plaatsvinden. De controle vindt plaats na afloop van elk kalenderjaar.

 • 3.

  De verantwoording over het persoonsgebonden budget vindt plaats over het totaal van het toegekende bedrag van desbetreffend kalenderjaar.

 • 4.

  Over een bedrag van maximaal € 250,- per jaar hoeft geen verantwoording te worden afgelegd.

 • 5.

  Indien uit de controle blijkt dat het persoonsgebonden budget niet is besteed aan het doel waarvoor het verstrekt is, kan het college op grond van artikel 30 van de Verordening besluiten het persoonsgebonden budget geheel of ten dele terug te vorderen of te verrekenen.

Hoofdstuk 3 Te bereiken resultaat: wonen in een geschikt huis

Artikel 7 omvang van het persoongebonden budget

 • 1.

  Het persoonsgebonden budget omvat de tegenwaarde van de in de betreffende situatie goedkoopst – compenserende te verstrekken voorziening in natura.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget kan indien nodig worden aangevuld met een vergoeding voor instandhoudingkosten. Onder instandhoudingkosten worden verstaan: de kosten die noodzakelijk zijn om de verstrekte voorziening in stand te houden, in het bijzonder de kosten van onderhoud en reparatie en, voor zover noodzakelijk, de verzekeringskosten. Deze instandhoudingkosten worden jaarlijks vooraf betaald. De kosten bedragen 7% van het voor deze voorziening verstrekte persoongebonden budget met een maximum van € 250,- per jaar.

Artikel 8 Omvang van de financiële tegemoetkoming

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting bedraagt € 1.975,- indien het een belanghebbende betreft die op advies van het college naar een geschikte woning verhuist.

 • 2.

  De financiële tegemoetkoming in de kosten van tijdelijke huisvesting is gelijk aan de werkelijk gemaakte kosten met een maximum van:

  • a.

   € 718,79 per maand gedurende 6 maanden indien de tijdelijke huisvesting zelfstandige woonruimte betreft ofwel de te verlaten woonruimte langer moet worden aangehouden;

  • b.

   € 360,70 per maand gedurende 6 maanden indien de tijdelijke huisvesting niet-zelfstandige woonruimte betreft.

 • 3.

  De financiële tegemoetkoming in de kosten van woningsanering wordt gebaseerd op de daarvoor geldende NIBUD normen. De definitieve vaststelling vindt plaats aan de hand van overgelegde rekeningen. De definitief toegekende financiële tegemoetkoming bedraagt niet meer dan de genoemde NIBUD normen.

 • 4.

  De financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 13 van de verordening bedraagt 100% van de voor vergoeding in aanmerking komende kosten met een maximum van € 25.000.

Artikel 9 Uitbetaling van het persoonsgebonden budget/de financiële tegemoetkoming

 • 1.

  Een financiële tegemoetkoming in de kosten van woonruimteaanpassing en huurderving wordt verstrekt aan de eigenaar van de woonruimte.

 • 2.

  Een financiële tegemoetkoming/persoongebonden budget in de kosten van verhuizing en inrichting, tijdelijke huisvesting en woonvoorzieningen worden verstrekt aan de hoofdbewoner van de woonruimte.

 • 3.

  De financiële tegemoetkoming dan wel persoonsgebonden budget wordt na verzending van de beschikking beschikbaar gesteld door storting op rekening van de aanvrager dan wel de eigenaar van de woonruimte. Uitzondering hierop vormt de financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting. Deze wordt op declaratiebasis uitbetaald.

Artikel 10 Verantwoording van het persoongebonden budget/financiële tegemoetkoming

 • 1.

  Verantwoording van het persoongebonden budget dan wel de financiële tegemoetkoming door de budgethouder aan het college vindt plaats binnen drie maanden na dagtekening van het besluit. Uitzondering hierop vormt de financiële tegemoetkoming in de kosten van verhuizing en inrichting. Deze tegemoetkoming wordt op declaratiebasis verstrekt en heeft een geldigheidsduur van maximaal twee jaar.

 • 2.

  De budgethouder dient ter verantwoording een origineel aankoop- en betalingsbewijs alsmede het door hem afgesloten onderhouds- en servicecontract te overleggen.

 • 3.

  In afwijking van het bepaald in het eerste lid kan het college besluiten om, op verzoek van de budgethouder, uitstel van verantwoording te verlenen indien daar goede redenen voor zijn.

Artikel 11 Controle persoonsgebonden/financiële tegemoetkoming

 • 1.

  De steekproef zoals genoemd in artikel 22 van de Verordening heeft een omvang van tenminste 10% van het aantal verstrekte persoongebonden budgetten.

 • 2.

  Verstrekkingen van een voorziening vanaf € 20.000,- worden altijd gecontroleerd. De controle vindt plaats na afloop van verstrekking.

 • 3.

  Indien uit de controle blijkt dat het persoonsgebonden budget niet besteed is aan het doel waarvoor het verstrekt is, kan het college op grond van artikel 30 van de Verordening besluiten het persoonsgebonden budget geheel of ten dele terug te vorderen of te verrekenen.

Hoofdstuk 4 Te bereiken resultaat: Zich verplaatsen in om en nabij de woning

Artikel 12 Vaststelling bedrag persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget voor voorzieningen voor het verplaatsen in om en nabij de woning wordt vastgesteld aan de hand van de goedkoopste adequate huurprijs inclusief onderhoud en reparatie, zoals deze door de gemeente aan de leverancier wordt betaald.

Artikel 13

Een sportrolstoel wordt uitsluitend verstrekt als persoongebonden budget in de vorm van een gemaximeerd bedrag en is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel voor een periode van 3 jaar. Het bedrag van dit persoongebonden budget bedraagt € 2.820 (voor een periode van 3 jaar).

Hoofdstuk 5 Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

Artikel 14 Maximum vervoersvoorziening

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming als bedoeld in artikel 15 van de verordening is een gemaximeerd bedrag. Voor de vaststelling van de hoogte van de financiële tegemoetkoming wordt uitgegaan van de volgende bedragen:

  • a.

   De tegemoetkoming voor de kosten van het gebruik van een eigen auto bedraagt € 700 op jaarbasis; uitgaande van een bedrag van € 0,28 per kilometer;

  • b.

   De tegemoetkoming voor de kosten van het gebruik van een taxi bedraagt € 700 op jaar basis;

  • c.

   De tegemoetkoming voor de kosten van het gebruik van een rolstoeltaxi bedraagt € 1.700 op jaar basis;

  • d.

   De tegemoetkoming voor de kosten van een al dan niet aangepaste bruikleenauto bedraagt € 350 op jaarbasis, uitgaande van een bedrag van € 0,14 per kilometer.

 • 2.

  De tegemoetkoming voor een niet zelfstandig wonende kan lager worden vastgesteld indien de betrokkene wordt geacht een lagere vervoersbehoefte te hebben.

 • 3.

  De onder het eerste en tweede lid genoemde vergoeding wordt op declaratiebasis dan wel op vertoon van de nota uitgekeerd.

 • 4.

  De declaraties dan wel nota’s dienen uiterlijk binnen één jaar na afloop van het betreffende kalenderjaar te zijn ingediend bij de gemeente.

 • 5.

  Als de tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid samenloopt met een voorziening in de vorm van een scootmobiel geldt in afwijking van het bedrag in dat het lid het volgende maximale bedrag:

  • a.

   Bij toepassing van het eerste lid, onder a en b, een normbedrag van € 544;

  • b.

   Bij toepassing van het eerste lid, onder c, een normbedrag van € 980;

  • c.

   Bij toepassing van het eerste lid, onder d, een normbedrag van € 250.

 • 6.

  Voor zover de behoefte van echtgenoten niet samenvallen, wordt nier meer dan anderhalf maal een enkele vergoeding toegekend.

Hoofdstuk 6 Verstrekking in natura, als persoonsgebonden budget en als financiële tegemoetkoming. Eigen bijdrage en eigen aandeel

Artikel 15 Omvang van de eigen bijdrage

 • 1.

  De maximale eigen bijdrage als bedoeld in artikel 23 van de Verordening is voor:

  • a.

   Hulp bij het huishouden Categorie A natura € 17,- per uur.

  • b.

   Hulp bij het huishouden Categorie B natura € 20,50 per uur.

 • 2.

  De eigen bijdrage voor een woning aanpassing is maximaal in 39 periodes van 4 weken verschuldigd

Artikel 16
 • 1.

  Geen persoonsgebonden budget wordt toegekend indien het woningaanpassingen van bouwkundige op woontechnische aard van een huurwoning betreft.

 • 2.

  Geen persoonsgebonden budget wordt toegekend indien de vervoersvoorziening collectief vervoer betreft.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 17 Bijzondere omstandigheden

Indien de omstandigheden en mogelijkheden van belanghebbende en gezin daartoe aanleiding geven, kan de voorziening worden verstrekt in afwijking van één of meer bepalingen in dit Besluit.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt inwerking op 1 september 2012. Op het tijd van inwerkingtreding van dit besluit wordt het vorige Besluit ingetrokken.

Artikel 19 Citeerartikel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning 2012 gemeente Wassenaar.

Wassenaar, 28 augustus 2012

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar,

De secretaris, de burgemeester,

Wilma Atsma Jan Hoekema