Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Fraudeverordening WWB, IOAW en IOAZ

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFraudeverordening WWB, IOAW en IOAZ
CiteertitelFraudeverordening WWB, IOAW en IOAZ Gemeente Wassenaar 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Fraudeverordening Wwb en Wij gemeente Wassenaar 2011 wordt ingetrokken per 26-09-2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 8, lid a
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, art. 35, lid 1
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, art. 35, lid 1
 4. Gemeentewet, art. 147, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-201201-01-2015nieuwe regeling

29-05-2012

De Wassenaarse krant, 25-09-2012

0977

Tekst van de regeling

Intitulé

Fraudeverordening WWB, IOAW en IOAZ

Fraudeverordening WWB, IOAW en IOAZ Gemeente Wassenaar

2012

 

De raad van de Gemeente Wassenaar,

 

gelezen het voorstel van het college, nr Z-1932 inzake de Wet Werk en Bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen,

 

gelet op artikel 8, lid a van de Wet Werk en Bijstand, artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, artikel 35, eerste lid, onderdeel c van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen en artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet,

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

FRAUDEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ

Artikel 1 Beleidsplan hoogwaardig handhaven

Het college van Burgemeester en wethouders draagt zorg voor de vaststelling van een beleidsplan hoogwaardig handhaven.

Artikel 2 Inhoud van het beleidsplan

In het beleidsplan hoogwaardig handhaven gaat het college in op zijn visie op hoogwaardig handhaven en de doelstellingen gericht op het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz).

Artikel 3 Het controleplan

Het college stelt een controleplan op waarin de instrumenten ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik en de instrumenten gericht op de aanpak nader worden uitgewerkt. In het controleplan wordt in ieder geval ingegaan op de volgende instrumenten:

 • a.

  risicosturing;

 • b.

  signaalsturing;

 • c.

  themacontroles.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in de gemeenterubriek. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Fraudeverordening Wwb en Wij gemeente Wassenaar 2011 ingetrokken.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Fraudeverordening WWB, IOAW en IOAZ Gemeente Wassenaar 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Wassenaar van 29 mei 2012.

de griffier, de voorzitter,

Algemene toelichting

Op grond van artikel 8a van de WWB is de raad verplicht per verordening regels te stellen met betrekking tot fraudebestrijding. De tekst van artikel 8a WWB luidt als volgt:

“de gemeenteraad stelt in het kader van het financiële beheer bij verordening regels voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet”.

 

In deze fraudeverordening wordt bepaald dat het college een beleidsplan opstelt waarin de doelstellingen staan met betrekking tot het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet werk en bijstand de Ioaw en de Ioaz.

 

Het beleidsplan is gebaseerd op het concept Hoogwaardig Handhaven. Het doel van Hoogwaardig Handhaving is het verhogen van de nalevingsbereidheid van cliënten en de kans op misbruik van sociale regelingen te minimaliseren. Dit kan worden bereikt door een effectievere en efficiëntere controlesystematiek. Hoogwaardig handhaven kent vier samenhangende beleidslijnen die de kern vormen van het handhavingsbeleid.

 

1.Vroegtijdig informeren van klanten (preventie)

Belanghebbenden moeten duidelijk worden geïnformeerd over hun rechten en plichten zodat iedereen weet wat wel en niet mag. Alleen indien belanghebbenden tijdig en volledig zijn geïnformeerd kunnen ze worden aangesproken op hun gedrag.

 

2.Optimaliseren van de dienstverlening (preventie)

Onnodige procedures roepen irritatie op en verminderen daardoor de bereidheid van de belanghebbende om de wet en regels na te leven. Door op een klantvriendelijke manier organisatorische belemmeringen weg te nemen, wordt de belanghebbende gestimuleerd in zijn gedrag jegens de afdeling Sociale Zaken: hij zal meer gemotiveerd zijn zich aan de regels te houden.

 

3.Vroegtijdige detectie en afhandeling van fraudesignalen (repressie)

Een belangrijk instrument in de fraudebestrijding is ‘controle op maat’. Controle op maat houdt in: hoe meer risico, hoe intensiever de controle. Iedereen zal worden gecontroleerd, alleen de een wat meer dan de ander. Daarnaast kunnen er themacontroles worden uitgevoerd. Personen die voldoen aan een in het controleplan bepaald criterium worden intensief

gecontroleerd op grond van een protocol. Tot slot wordt er een systeem van signaalsturing ingevoerd. Gedurende het gehele proces van intake tot beëindiging worden onduidelijkheden (signalen) die tijdens een gesprek, uit het dossier of via een tip naar voren komen nader onderzocht en afgehandeld.

 

4.Bij constatering van fraude: sanctionering (repressie)

Op het moment dat er fraude wordt gepleegd, dan zal dit niet zondergevolgen mogen blijven. Het teveel ontvangen bedrag zal moeten worden teruggevorderd en moeten worden geïnd en er zal een maatregel of een verlaging van de inkomensvoorziening moeten worden opgelegd. De uitkering WWB, de uitkering IOAW en de uitkering IOAZ zullen worden verlaagd. Bij een groot fraudebedrag zal er aangifte moeten worden gedaan. Dit is nader geregeld in de afstemmingsverordening. Terugvordering is nader geregeld in de beleidsregels terugvordering.