Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening winkeltijden Wassenaar 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Wassenaar 2014
CiteertitelVerordening winkeltijden Wassenaar 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening winkeltijden Wassenaar 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, artikel 3, lid 1, 2 en 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-201414-07-2016nieuwe regeling

07-07-2014

Gemeenteblad (2014, nr. 40146), 18-07-2014

1892

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Wassenaar 2014

De raad van de gemeente Wassenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2014;

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Verordening winkeltijden Wassenaar 2014.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19 uur, tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19 uur, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19 uur;

 • c.

  supermarkt: winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht, en waarvan het assortiment niet bestaat uit alleen sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet;

 • d.

  tuincentra: locaties die door het geldende bestemmingsplan zijn aangewezen als “tuincentrum”;

 • e.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • f.

  wet: de Winkeltijdenwet;

 • g.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

 • 1.

  Voor de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, geldt een ontheffing op twaalf, door het college aan te wijzen, zondagen of feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  Voor de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 12:00 uur tot 19:00 uur voor supermarkten en tuincentra.

 • 3.

  Voor de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 10:00 uur tot 21.00 uur voor musea en videotheken.

 • 4.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 3. Individuele ontheffing

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, voor winkels op het strand, het attractiepark Duinrell of een kampeerterrein.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voorschriften verbinden aan de ontheffing.

 • 3.

  De ontheffing wordt geweigerd indien er geen sprake is van toeristische doeleinden.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen zes weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan zijn beschikking voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar zijn oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening Winkeltijden Wassenaar 1996 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden Wassenaar 1996 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Wassenaar 1996 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Wassenaar 2014

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 7 juli 2014.

de griffier, de voorzitter,

Algemene toelichting

De Winkeltijdenwet

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet (Wtw). Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of, en in hoeverre, zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de nu nog geldende Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling (supermarkt), komen namelijk te vervallen.

 

 

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Wtw, de artikelen 2 en 3, luiden na de wetswijziging als volgt:

 

Artikel 2

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur; op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten.

De beperkingen voor het gemeentelijk beleid voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zondermeer) en ander hoger recht. Met betrekking tot dat laatste zijn met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang, vooral waar deze een zorgvuldige belangenafweging voorschrijven.

 

Het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Bij de inwerkingtreding van de initiatiefwet is een deel van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet van rechtswege komen te vervallen. De vervallen bepalingen kunnen echter desgewenst overgeheveld worden naar de gemeentelijke verordening.

Voor de volledigheid; in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet zijn uitzonderingen opgenomen voor bepaalde winkels, zodat die, ongeacht of er in de betreffende gemeente koopzondagen zijn toegestaan, op zon- en feestdagen open mogen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bloemenwinkels bij begraafplaatsen en winkels in musea.

Op grond van de wijzigingswet komt de grondslag voor o.a. de artikelen 10 en verder van het Vrijstellingenbesluit te vervallen. Dit betekent dat winkels die voorheen op basis van deze vrijstellingen open mochten zijn, dit na de inwerkingtreding van de wijzigingswet niet meer mogen, tenzij er op dat moment op gemeentelijk niveau een vrijstelling voor hen geldt. Dit kan door de vrijstellingen “over te hevelen” naar de gemeentelijke verordening, of door daarin een ruime vrijstellingsregeling op te nemen waar in ieder geval ook die winkels onder vallen.

 

Soorten winkels die nog steeds zijn vrijgesteld door het vrijstellingsbesluit zijn:

 • Apotheken en winkels op terreinen van ziekenhuizen en verpleeghuizen

 • Stationswinkels zoals genoemd in de Spoorwegwet

 • Winkels bij luchthavens, benzinepompen, wegrestaurants en scheepvaart

 • Verkoop van dagbladen en tijdschriften.

Hierop heeft de gemeente middels de winkeltijdenverordening geen beleidsruimte. Wel via instrumenten van de ruimtelijke ordening, openbare orde e.d. Ook zijn in het vrijstellingsbesluit voorwaarden opgenomen m.b.t. verkoopwaar en afstanden. Omdat deze kunnen veranderen, kan hiervoor het beste het Vrijstellingsbesluit Winkeltijden worden geraadpleegd op www.wetten.overheid.nl.

 

De soorten winkels die voorheen in het vrijstellingsbesluit vielen en die nu zijn aangewezen op de verordening zijn o.a.:

 • Musea,

 • Videotheken,

 • Winkels waarin een lunchroom is gevestigd

 • Fietswinkels

 • Straatverkoop (ambulante handel m.u.v. de vrijdagmarkt)

 • Winkels bij sportcomplexen, bejaardenhuizen, begraafplaatsen en bedevaartplaatsen

 • Winkels met een directe relatie tot de Ramadan, E.H. Communie, Allerheiligen en Allerzielen, Kermis en Carnaval.

De gemeente Wassenaar is van mening dat deze winkels goed binnen het nieuwe regime kunnen ondernemen.