Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld Wassenaar 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgeld Wassenaar 2015
CiteertitelVerordening marktgeld Wassenaar 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 april 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201501-01-2016Nieuwe regeling.

02-03-2015

gmb-2015-24024

‎z-17355-WS\2366\1

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld Wassenaar 2015

De gemeenteraad van Wassenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 januari 2015 ;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B e s l u i t

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN MARKTGELD WASSENAAR 2015

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Onder ‘achterruimte’ wordt verstaan de ruimte van maximaal 3 meter diep die zich achter de standplaats (met een standaard maatvoering van 4 strekkende meters en 3 meter diepte) bevindt en gebruikt wordt als verkoop- en of handelsruimte.

 • 2.

  Waar in deze verordening wordt gesproken over strekkende meter, worden gedeelten hiervan gerekend voor een gehele meter.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven ter zake van het innemen van een standplaats als bedoeld in de Marktverordening Wassenaar 2015.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het marktgeld wordt geheven naar het aantal strekkende meters frontbreedte dat voor een standplaats wordt ingenomen.

Artikel 5 Tarief

Het marktgeld bedraagt:

 • 1.

  voor iedere strekkende meter grond, waarvoor een standplaats wordt ingenomen, gemeten in de lengterichting:

  • a.

   per dag of gedeelte daarvan € 3,63;

  • b.

   per kwartaal € 36,25;

 • 2.

  voor iedere strekkende meter grond, waarvoor achterruimte wordt ingenomen, gemeten in de lengterichting:

  • a.

   per dag of gedeelte daarvan € 1,45;

  • b.

   per kwartaal € 14,50.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota waarin het verschuldigde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan en betaling van de belastingschuld

 • 1.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 5, lid 1 en 2, onder a, is verschuldigd bij de aanvang van het belastbare feit en moet, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, onmiddellijk bij aanbieding van de in artikel 6 bedoelde nota worden voldaan.

 • 2.

  Het marktgeld als bedoeld in artikel 5, lid 1 en 2, onder b, is verschuldigd bij de aanvang van het belastbare feit en moet, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, binnen 14 dagen na de dagtekening van de in artikel 6 bedoelde nota worden voldaan.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

 • 4.

  Indien de belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik heeft kunnen maken van zijn standplaats waarvoor het in artikel 5, lid 1 en 2, onder b, genoemde marktgeld is voldaan, wordt het bedrag dat hij bij toepassing van het tarief als bedoeld in artikel 5, lid 1 en 2, onder a, minder had moeten betalen, gerestitueerd.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van het marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld.

Artikel 10 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgeld Wassenaar 2014’ van 16 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 11, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 april 2015.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening marktgeld Wassenaar 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Wassenaar

gehouden op

2 maart 2015

de griffier

,

drs. G. de Schipper-Tinga

de voorzitter

,

drs. J.Th. Hoekema