Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Reglement van orde van de Toetsingscommissie (voorrangsverklaringen) gemeente Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde van de Toetsingscommissie (voorrangsverklaringen) gemeente Wassenaar
CiteertitelReglement van orde toetsingscommissie voorrangsverklaringen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingsverordening juli 2015 gemeente Wassenaar, artikel 30 lid 4 jo artikel 1 onder II

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-201601-01-201601-07-2019Nieuwe regeling

15-12-2015

gmb-2016-2548

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Wassenaar – Reglement van orde van de Toetsingscommissie (voorrangsverklaringen) gemeente Wassenaar (Reglement van orde toetsingscommissie voorrangsverklaringen 2016)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;

Gelet op artikel 30, lid 4 jo artikel 1 onder ll van de Huisvestingsverordening juli 2015 gemeente Wassenaar;

Besluit:

Vast te stellen het volgende reglement van orde:

Reglement van orde van de Toetsingscommissie (voorrangsverklaringen) gemeente Wassenaar

Artikel 1: Instelling

Op grond van de Huisvestingsverordening juli 2015 gemeente Wassenaar stelt het college een toetsingscommissie in, die het college adviseert over de te nemen besluiten op aanvragen om een voorrangsverklaring.

Artikel 2: Samenstelling

 • 1.

  De toetsingscommissie bestaat uit drie leden.

 • 2.

  De leden maken geen deel uit van, en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het college, alsmede de Werkorganisatie Duivenvoorde.

 • 3.

  Twee leden bestaan uit vertegenwoordigers van elk van de twee woningbouwverenigingen in Wassenaar.

 • 4.

  Het derde lid is een onafhankelijk lid en is tevens voorzitter van de toetsingscommissie.

 • 5.

  De toetsingscommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Artikel 3: Benoeming en ontslag

 • 1.

  Het college benoemt en ontslaat de leden van de toetsingscommissie.

 • 2.

  De leden worden benoemd voor de duur van geldigheid van de Huisvestingsverordening.

 • 3.

  De leden kunnen worden herbenoemd.

 • 4.

  Een lid kan ontslag nemen door een schriftelijke kennisgeving aan het college. Het aftredende lid blijft zijn functie vervullen tot in de opvolging is voorzien.

 • 5.

  De benoeming vervalt van rechtswege door het vervallen van de Huisvestingsverordening.

Artikel 4: Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert één maal per maand.

 • 2.

  De voorzitter kan in overleg met de leden bepalen dat de vergadering geen doorgang vindt of dat meer dan één vergadering noodzakelijk is.

 • 3.

  De ambtelijk secretaris belegt de vergadering en zorgt voor de agenda en onderliggende stukken.

 • 4.

  De ambtelijk secretaris stelt een jaarplanning op voor de vergaderingen.

 • 5.

  Een vergadering vindt alleen doorgang als er minimaal twee leden aanwezig zijn.

 • 6.

  Indien de voorzitter afwezig is, bepalen de twee leden per vergadering in onderling overleg wie voorzitter is.

 • 7.

  De toetsingscommissie beslist met meerderheid van stemmen, bij staking van de stemmen heeft de voorzitter de beslissende stem.

Artikel 5: Beslotenheid

 • 1.

  De vergaderingen van de toetsingscommisie zijn besloten.

 • 2.

  Belanghebbenden zijn niet aanwezig bij de besloten vergadering, tenzij de toetsingscommissie anders beslist.

 • 3.

  De stukken worden door de leden van de toetsingscommissie te allen tijde vertrouwelijk behandeld, tenzij het college anders beslist.

Artikel 6: Werkwijze

 • 1.

  De toetsingscommissie adviseert het college over de te nemen besluiten op aanvragen om voorrangsverklaring.

 • 2.

  De toetsingscommissie kan op verzoek van het college ook adviseren over andere te nemen besluiten op het gebied van huisvesting.

 • 3.

  De toetsingscommissie brengt een advies uit binnen vier weken nadat door of namens het college daarom is verzocht.

 • 4.

  In spoedeisende of overkoepelende zaken kan de toetsingscommissie adviseren het ACT-team in te schakelen.

 • 5.

  Het college kan op verzoek van de toetsingscommissie extern advies opvragen.

Artikel 7: Adviezen

 • 1.

  De toetsingscommissie brengt per zaak een gemotiveerd advies uit.

 • 2.

  Het advies bevat in ieder geval:

  • -

   het positieve of negatieve advies

  • -

   de motivering daarvoor

  • -

   de toegepaste regelgeving

 • 3.

  Het advies wordt opgesteld door de ambtelijk secretaris en binnen twee weken naar de leden gezonden.

 • 4.

  De leden geven binnen één week opmerkingen of wijzigingen, dan wel hun akkoord door.

 • 5.

  Het advies wordt door de voorzitter en de ambtelijk secretaris ondertekend.

Artikel 8: Jaarlijkse verantwoording

 • 1.

  De toetsingscommissie stelt jaarlijks (binnen 4 maanden na afloop van het kalenderjaar) een verslag op van haar werkzaamheden en biedt deze aan aan het college.

 • 2.

  In het verslag worden in ieder geval vermeld:

  • -

   Op welke wijze toepassing is gegeven aan de wetgeving, regelgeving en beleidsstukken;

  • -

   De werkwijze van de toetsingscommissie

  • -

   De cijfers: het aantal beoordeelde aanvragen, het aantal positieve en negatieve adviezen;

  • -

   Het aantal adviezen waarin geadviseerd wordt over toepassing van de hardheidsclausule

  • -

   Het aantal en aard van de adviezen anders dan aanvragen om voorrangsverklaringen.

Artikel 9: Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement van orde toetsingscommissie voorrangsverklaringen 2016”.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar, gehouden op 15 december 2015,

De secretaris,

De burgmeester,