Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening winkeltijden Wassenaar 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Wassenaar 2016
CiteertitelVerordening winkeltijden Wassenaar 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3, eerste, tweede en derde lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2016Nieuwe regeling

04-07-2016

gmb-2016-93462

3430

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Wassenaar 2016

Z-14106-WS-3430

De raad van de gemeente Wassenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016;

gelet op artikel 3, eerste, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

besluit:

vast te stellen de Verordening winkeltijden Wassenaar 2016

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college:

  het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  feestdagen:

  Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19:00 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19:00 uur, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19:00 uur;

 • c.

  werkdagen:

  maandag tot en met zaterdag;

 • d.
 • e.

  winkel:

  een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

 • 1.

  Voor de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 12:00 uur tot 18:00 uur

 • 2.

  Voor de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 10:00 uur tot 21.00 uur voor musea en videotheken.

 • 3.

  Aan de vrijstelling, zoals bedoeld in het eerste lid, is de volgende beperking verbonden:

  het is verboden op zon- en feestdagen ten behoeve van de bevoorrading van de winkels te laden en lossen.

Artikel 3. Individuele ontheffing

 • 1.

  Het college kan op aanvraag een ontheffing verlenen van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid van de wet, voor zover niet vrijgesteld in artikel 2 van deze verordening.

 • 2.

  De ontheffing kan alleen worden verleend voor incidentele evenementen/acties.

 • 3.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen zes weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college kan zijn beschikking voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar zijn oordeel noodzakelijk maakt in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woonen leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn;

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.
 • 2.

  Een krachtens de Verordening Winkeltijden Wassenaar 2014 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Wassenaar 2014 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Wassenaar 2016.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 4 juli 2016.

de griffier,

de voorzitter,

Algemene toelichting

De Winkeltijdenwet

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet (Wtw). Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking getreden. Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of, en in hoeverre, zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De uitzonderingsbepalingen daarvoor uit de nu nog geldende Winkeltijdenwet, zoals de toerismebepaling en de avondwinkelbepaling (supermarkt), komen namelijk te vervallen.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Wtw, de artikelen 2 en 3, luiden na de wetswijziging als volgt:

Artikel 2

 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur; op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3

 • 1.

  De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

 • 2.

  De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

 • 3.

  De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten.

De beperkingen voor het gemeentelijk beleid voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zondermeer) en ander hoger recht. Met betrekking tot dat laatste zijn met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang, vooral waar deze een zorgvuldige belangenafweging voorschrijven.

Het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

Soorten winkels die nog steeds zijn vrijgesteld door het vrijstellingsbesluit zijn:

 • Apotheken en winkels op terreinen van ziekenhuizen en verpleeghuizen

 • Stationswinkels zoals genoemd in de Spoorwegwet

 • Winkels bij luchthavens, benzinepompen, wegrestaurants en scheepvaart

 • Verkoop van dagbladen en tijdschriften.

Hierop heeft de gemeente middels de winkeltijdenverordening geen beleidsruimte. Wel via instrumenten van de ruimtelijke ordening, openbare orde e.d. Ook zijn in het vrijstellingsbesluit voorwaarden opgenomen m.b.t. verkoopwaar en afstanden. Omdat deze kunnen veranderen, kan hiervoor het beste het Vrijstellingsbesluit Winkeltijden worden geraadpleegd op www.wetten.overheid.nl.