Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RETRIBUTIES WASSENAAR 2017 (Retributieverordening Wassenaar 2017)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RETRIBUTIES WASSENAAR 2017 (Retributieverordening Wassenaar 2017)
CiteertitelRetributieverordening Wassenaar 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpHeffing en invordering van retributies

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 01-01-2017. Tot deze datum geldt nog de Retributieverordening Wassenaar 2016.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 229 Gemw

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201601-01-2018Nieuwe regeling

12-12-2016

gmb-2016-188184

Z/16/002432/5556

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RETRIBUTIES WASSENAAR 2017 (Retributieverordening Wassenaar 2017)

De gemeenteraad van Wassenaar;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2016;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RETRIBUTIES WASSENAAR 2017

Artikel 1 Voorwerp van belasting; belastbaar feit

Onder de naam ‘retributies’ worden rechten geheven ter zake van:

 • a.

  het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn;

 • b.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.

Artikel 2 Belastingplicht

De retributies worden geheven van degene die:

 • a.

  gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a;

 • b.

  het genot heeft van de diensten als bedoeld in artikel 1, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De retributies worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de retributies wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingtijdvak

Met betrekking tot de retributies genoemd in onderdeel 5 van de tarieventabel is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Wijze van heffing

De retributies worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Termijnen van betaling

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de retributies wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van retributies.

Artikel 9 Overgangsrecht

De ‘Retributieverordening Wassenaar 2016’, vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Retributieverordening Wassenaar 2017’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op 12 december 2016

de griffier,

drs. G. de Schipper-Tinga

de voorzitter, plv.

dr. E.C.M. Ooms

Tarieventabel

 

Behorende bij de

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN RETRIBUTIES WASSENAAR 2017

 

 

Omschrijving van de dienst

Bedrag 2016

in euro

Bedrag 2017

in euro

1.

Voor het van gemeentewege maken van een aansluiting op het gemeenteriool danwel de gemeentelijke drainage per meter lengte of gedeelte daarvan voor aansluiting in wegen:

 

 

 

 • a.

  waarvan behalve de rijweg de overige bestrating en/of bermen zijn aangelegd

 

106,90

 

107,95

 

 • b.

  waarin nog geen bestrating en/of bermen zijn aangelegd

79,15

79,95

 

Voor de lengte van de aansluiting wordt aangenomen de lengte, gemeten langs de as van de aansluiting, tot het hart van het riool danwel de drainage waarop wordt aangesloten, indien aan weerszijden van de weg een riool danwel drainage aanwezig is. Elk in een aansluiting verwerkt bochtstuk wordt voor één en elk ander hulpstuk voor twee meter berekend. Voor een te maken aansluiting op het hoofdriool danwel drainage en voor een te maken opzetstuk op een inlaat wordt elk één meter berekend.

 

 

 

 

 

 

2.

Voor het van gemeentewege aanleggen van een uitrit naar de openbare rijweg, per m2 of gedeelte daarvan

welk recht wordt verhoogd met door de gemeente te maken kosten van de aan te brengen wijzigingen in de openbare verlichting, straatriolering, bomen e.d. en verlaagd met:

 

102,20

 

103,20

 

 • € 15,15 per m2 of gedeelte daarvan bij aanleg gelijktijdig met herbestrating;

 

 

 

 • € 32,70 per m2 of gedeelte daarvan indien de aanleg gelijktijdig plaatsvindt met de aanleg van de openbare weg.

 

 

 

 

 

 

3.

Voor het van gemeentewege aanleggen en later uitbreken van een tijdelijke uitrit naar de openbare weg in verband met de uitvoering van een werk, per m2 of gedeelte daarvan

  

102,20

  

103,20

4.

 • a.

  Voor het van gemeentewege aanleggen van een particuliere invalidenparkeerplaats

 

321,25

 

324,45

 

 • b.

  Voor het wijzigen van een kentekenbordje behorende bij een onder 4, onderdeel a, bedoelde parkeerplaats

 

84,45

 

85,30

 

 • c.

  Voor het herplaatsen van een invalidenparkeerplaats bij verhuizing

141,20

142,60

 

 

 

 

5.

Voor het door middel van een pomp lozen op de riolering van de gemeente:

 

 

5.1

indien de pompinstallatie is voorzien van een geijkte watermeter, waarvan de hoeveelheid weggepompt water kan worden afgelezen:

 

 

 

 • a.

  tot een hoeveelheid afgevoerd afvalwater van max. 120 m3

178,92

187,92

 

 • b.

  van 120 m3 tot 1.000 m3 , per m3

1,50

1,57

 

 • c.

  voor een hoeveelheid afgevoerd afvalwater van meer dan 1.000 m3

verhoogd met

per m3 voor elke m3 meer dan 1.000 m3

1.498,92

0,65

1.569,92

0,69

5.2

indien de pompinstallatie niet is voorzien van een geijkte watermeter, wordt voor de bepaling van de onder 5.1 onder a, b en c bedoelde hoeveelheden afvalwater uitgegaan van 50% van de maximale pompcapaciteit per dag van de desbetreffende pomp.

 

 

 

 

 

 

6.

Voor een in de Wet op de Lijkbezorging genoemde verrichting door een gemeentelijke lijkschouwer

 

55,25

 

55,80

  

Behorende bij raadsbesluit van 12 december 2016.

 

de griffier,

drs. G. de Schipper-Tinga

 

de voorzitter, plv.

dr. E.C.M. Ooms