Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Verordening van de gemeenteraad van Wassenaar houdende regels over de Werkgeverscommissie (Verordening Werkgeverscommissie)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van Wassenaar houdende regels over de Werkgeverscommissie (Verordening Werkgeverscommissie)
CiteertitelVerordening Werkgeverscommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet
 3. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2019artikel 2, 4, toelichting

16-07-2019

gmb-2019-192399

Z/19/033852
16-06-201818-04-201802-08-2019rectificatie (toevoeging weggevallen slotformule)

29-03-2018

gmb-2018-127699

Z/18/019878/075725
18-04-201816-06-2018nieuwe regeling

29-03-2018

gmb-2018-74127

Z/18/019878/075725

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van Wassenaar houdende regels over de Werkgeverscommissie (Verordening Werkgeverscommissie)

 

De gemeenteraad van Wassenaar,

 

gezien het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2018;

 

gelet op artikel 83, eerste lid,  artikel 147, eerste lid, artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit:

 

 • I.

  In te stellen een werkgeverscommissie.

 • II.

  Voor de overgangsperiode van oude naar nieuwe werkgeverscommissie de voor de raadsperiode 2014 – 2018 benoemde voorzitter van de werkgeverscommissie, te benoemen als tijdelijk lid van de werkgeverscommissie totdat in de definitieve benoeming van de leden van de werkgeverscommissie is voorzien.

 • III.

  Aan de onder I genoemde commissie de bevoegdheid te delegeren tot het nemen van rechtspositionele beschikkingen ten aanzien van het personeel in dienst van de gemeente Wassenaar aangesteld door of vanwege de raad die voortvloeien uit de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wassenaar en de hierop gebaseerde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107 e, eerste lid van de Gemeentewet.

 • IV.

  Vast te stellen de ‘Verordening Werkgeverscommissie'.

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals dat door de raad aan haar is gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van de overige op griffie werkzame ambtenaren geheel of gedeeltelijk mandateren aan de griffier.

   

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de fractievoorzitter van de grootste partij en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie.

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in op de datum waarop de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   op de datum waarop het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen op de datum waarop het lid hiervan schriftelijk in kennis is gesteld.

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval tijdig zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodoek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie,

 • e.

  het fungeren als eerste aanspreekpunt tussen de werkgeverscommissie en de griffier.

Artikel 4 Taken secretaris en ondersteuning van de commissie

 • 1.

  De griffier, zijn vervanger of een door de griffier in afstemming met de voorzitter van de werkgeverscommissie in het kader van ambtelijke bijstand aan te wijzen functionaris op het gebied van human resources, staat de werkgeverscommissie terzijde en draagt zorg voor het secretariaat. De griffier en de voorzitter van de werkgeverscommissie maken met het college afspraken over gewenste aanvullende ondersteuning.

 • 2.

  De stukken die uitgaan en de besluiten die genomen worden door de werkgeverscommissie worden medeondertekend door de secretaris van de commissie.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het anatal zitting hebbende leden aanwezig is.

 

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld of zoveel eerder als mogelijk middels onderlinge correspondentie tussen de leden van de werkgeverscommissie.

 

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

 

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

 

Artikel 10 Vergoeding externe voorzitter

 • 1.

  De voorzitter van de werkgeverscommissie ontvangt een vergoeding voor het bijwonen van een vergadering van de commissie en een reiskostenvergoeding.

 • 2.

  De vergoeding voor het bijwonen van een vergadering bedraagt € 190, welk bedrag jaarlijks wordt geïndexeerd met het percentage dat in tabel IV ‘vergoeding commissieleden’ van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden wordt gehanteerd.

 • 3.

  De reiskostenvergoeding als bedoeld in het eerste lid van dit artikel bedraagt per vergadering per kilometer vanaf de woonplaats gerekend op basis van de kortste route: het bedrag per kilometer, zoals genoemd in artikel 2 van de Reisregeling binnenland.

   

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding, intrekking oude verordening

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van zijn bekendmaking.

 • 2.

  Op de dag van inwerkingtreding wordt de ‘Verordening werkgeverscommissie’ zoals vastgesteld bij besluit van 27 juni 2011 ingetrokken.

 

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening Werkgeverscommissie'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wassenaar gehouden op29 maart 2018.

de griffier,

drs. G.de Schipper-Tinga

de voorzitter,

J.F.Koen

Toelichting Verordening werkgeverscommissie  

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de ambtenaren die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap in. De raad is daarbij het bevoegd gezag van de griffie en het college voor zijn organisatie. Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad ligt het voor de hand dat hij voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie instelt waaraan hij deze taak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet ligt de instelling van een bestuurscommissie het meest voor de hand. Daarin voorziet deze verordening.

De delegatie ziet alleen op de bevoegdheid tot het nemen van personele besluiten. De bevoegdheid tot het vaststellen van rechtspositieregelingen aan de werkgeverscommissie is geregeld door de delegatiebepalingen die hierover zijn opgenomen in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wassenaar.

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

In artikel 1 wordt verwoord dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren HRM-beleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap. Andere voorbeelden die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

 

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester (en de wethouders) geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. De burgemeester is hiervan geen lid. Overigens is de burgemeester wel lid van het college en stuurt hij dus rechtstreeks de secretaris aan, maar niet de griffier. De griffier is niet aan hem ondergeschikt.

 

Artikel 3 Taken voorzitter

[vervallen]

 

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De ondersteuning waarover in dit artikel wordt gesproken kan worden geregeld door middel van het aangaan van dienstverleningsovereenkomsten van de griffier. Voor het kunnen aangaan van deze overeenkomsten is het wel noodzakelijk dat het college zijn bevoegdheid tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandeling aan de griffier mandateert. Mandaat aan een niet-ondergeschikte is door de wetgever mogelijk gemaakt in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht. Daarnaast moet de burgemeester aan de griffier de volmacht geven om overeenkomsten te kunnen ondertekenen.

 

Artikelen 5 en 6: Besluitvorming en Verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

 

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

Wanneer in vergaderingen van de werkgeverscommissie personele aangelegenheden aan bod komen en hetgeen hier wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat hierover in beslotenheid wordt vergaderd. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn in beginsel wel openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel ervan geheimhouding moet worden gelegd. De werkgeverscommissie is op grond van artikel 7, tweede lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen. Vanzelfsprekend kunnen raadsleden wel inzage krijgen in de stukken etc., aangezien de raad het oorspronkelijk bevoegde orgaan is.

 

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 9 Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen. Ook het gegeven dat het de raad is die de arbeidsvoorwaardenregeling vaststelt en wijzigt vormt een belangrijk argument om deze verantwoording te regelen.

 

Artikel 10 Vergoeding voorzitter

Aangezien een onafhankelijke deskundige van buiten de raad moet worden aangetrokken, is het van belang hiervoor een separate vergoeding te regelen. Bij de hoogte van de vergoeding is aansluiting gezocht bij de Verordening commissie bezwaarschriften.

 

Artikelen 11, 12 en 13: Onvoorziene omstandigheden, Inwerkingtreding, Intrekking oude verordening en Citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.