Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
CiteertitelReglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De rectificatie betreft de toevoeging van bijlage 1

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 52 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-2018rectificatie

04-07-2018

gmb-2018-192100

Z/18/0232339/090595
01-08-201810-09-2018Nieuwe regeling

04-07-2018

gmb-2018-152861

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar;

 

gelet op artikel 52 van de Gemeentewet;

besluit:

 

tot vaststelling van het volgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders

 

Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging

 • 1.

  Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden.

 • 2.

  Het college regelt de vervanging van de burgemeester in geval van diens verhindering of ontstentenis.

 • 3.

  Het college regelt de onderlinge vervanging in geval van verhindering of ontstentenis van één van de wethouders.

 • 4.

  Een lid van het college dat verhinderd is zijn activiteiten uit te oefenen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk kennis aan de burgemeester.

Artikel 2 Dag en plaats van de vergaderingen

 • 1.

  Het college vergadert in de regel eenmaal per week op een in onderling overleg vast te stellen dag en tijdstip en voorts zo dikwijls de voorzitter, of een wethouder het nodig acht.

 • 2.

  De voorzitter kan besluiten, mede op verzoek van één of meer wethouders, dat een gewone vergadering niet zal worden gehouden.

 • 3.

  De vergaderingen worden in de regel in het raadhuis gehouden.

Artikel 3 Agenda

1. Voor elke vergadering wordt als regel ten minste twee werkdagen van tevoren door de secretaris de agenda voor de vergadering van het college digitaal gepubliceerd.

2. De parafering vindt eveneens digitaal plaats volgens het schema in bijlage 1.

3. De leden voorzien, in de regel maandag voor 14.00 uur, de door hen digitaal aangeboden stukken van een:

 • digitaal akkoord, dan wel;

 • een digitaal akkoord maar waarvan wel bespreking wordt gevraagd in B&W, dan wel;

 • niet akkoord.

4. Op maandag na 14.00 uur wordt de agenda opnieuw gepubliceerd met splitsing van de stukken in hamerstukken en bespreekstukken.

Artikel 4 Verhindering

 • 1.

  Een lid dat een vergadering niet kan bijwonen, geeft daarvan zo spoedig mogelijk met redenen omkleed kennis aan de voorzitter.

 • 2.

  Een lid dat een vergadering niet kan bijwonen, kan via de digitale communicatiemiddelen deelnemen aan de beraadslagingen en besluiten.

Artikel 5 Ondersteuning

 • 1.

  De secretaris draagt zorg voor al hetgeen binnen de hem opgedragen taak nodig is in het belang van een vlot verloop van de vergadering van het college.

 • 2.

  De voorzitter kan besluiten een ambtelijk medewerker of derden voor een vergadering uit te nodigen teneinde zijn mening ten aanzien van een onderwerp te geven dan wel een (nadere) toelichting te verschaffen op een agendapunt.

 • 3.

  De secretaris draagt zorg voor de besluitenlijst van de vergadering.

 • 4.

  De besluitenlijst bevat ten minste:

  • a.

   de namen van de aanwezige leden;

  • b.

   de namen van andere personen die hebben deelgenomen aan de beraadslaging;

  • c.

   een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest;

  • d.

   een formulering van de door het college genomen besluiten;

  • e.

   voor zover nodig een zakelijke samenvatting van eventuele tijdens de vergadering gevoerde besprekingen met derden.

 • 5.

  Stemverhoudingen worden alleen vermeld als een lid van het college daarom vraagt.

 • 6.

  De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

Artikel 6 Stemmingen

 • 1.

  Indien geen van de leden van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.

 • 2.

  Indien een lid van het college bij het nemen van een besluit stemming vraagt wordt mondeling gestemd tenzij het derde lid wordt toegepast.

 • 3.

  Indien de stemming staakt geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Artikel 7 Parafenbesluit

 • 1.

  Een parafenbesluit is een besluit dat buiten de collegevergadering tot stand komt door middel van een conceptbesluit waarop geen van de collegeleden heeft aangegeven dat bespreking in een vergadering gewenst is en waarop door ten minste de helft van de leden van het college voor akkoord is geparafeerd.

 • 2.

  Direct na het plaatsen van de laatste paraaf dateert de gemeentesecretaris het parafenbesluit.

 • 3.

  Het parafenbesluit wordt geacht te zijn genomen op de datum van de dagtekening van de gemeentesecretaris.

 • 4.

  De gemeentesecretaris stelt op basis hiervan een besluitenlijst op, welke op de gebruikelijke wijze openbaar gemaakt wordt.

Artikel 8 Besluiten tijdens reces

Een overzicht van tijdens het reces genomen besluiten en verrichte handelingen wordt ter kennisneming als bijlage bij de besluitenlijst van de eerste collegevergadering na het reces opgenomen

Artikel 9 Openbare vergadering

 • 1.

  Het college kan besluiten een openbare vergadering te houden.

 • 2.

  De bepalingen van dit reglement zijn voor zover mogelijk van toepassing op een openbare vergadering.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2018.

 • 2.

  Op dat moment wordt het Reglement van orde van de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2014 ingetrokken.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar, gehouden op 4 juli 2018,

H.I.P.Oppatja

Gemeentesecretaris

J.F. Koen

Burgemeester

Bijlage 1 Proces