Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Regeling Overgangsrecht beloningshoofdstuk gemeente Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Overgangsrecht beloningshoofdstuk gemeente Wassenaar
CiteertitelRegeling overgangsrecht beloningshoofdstuk gemeente Wassenaar
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door de werkgeverscommissie Wassenaar die ingevolge delegatie de rol van de gemeenteraad als werkgever van de griffier en het personeel van de griffie vervult.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-201901-01-2020nieuwe regeling

28-06-2018

gmb-2018-282594

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Overgangsrecht beloningshoofdstuk gemeente Wassenaar

Aanvullende afspraken t.a.v. het overgangsrecht Hoofdstuk 3 CAR-UWO

 

Door de invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk, hoofdstuk 3 CAR-UWO, zouden medewerkers erop achteruit kunnen gaan. Dit is nadrukkelijk niet de bedoeling van de LOGA-partijen, daarom is er overgangsrecht vastgesteld.

Onderdeel van dit overgangsrecht is dat in overleg met de betreffende medewerker of, als het om een groep medewerkers gaat, met het GO aanvullende afspraken kunnen worden gemaakt. In het GO van 29 oktober 2015 zijn de volgende aanvullende afspraken gemaakt:

 • 1.

  De toelage overgangsrecht (hierna TOR), zoals beschreven in punt 7 van de bijlage bij de LOGA- brief van 7 juli 2015, wordt niet één keer per jaar in december, maar in 12 maandelijkse termijnen uitbetaald, gelijk met het salaris.

 • 2.

  Indien de grondslag voor de TOR is verminderd of komen te vervallen, zal de TOR eveneens, en in overeenstemming daarmee, worden verminderd of komen te vervallen. Doel is medewerkers niet méér te compenseren dan ze er feitelijk op achteruitgaan.1

 • 3.

  Conform punt 13 van het overgangsrecht, geldt voor medewerkers die uiterlijk 31 december 2020 recht hebben op een jubileumtoelage dat zij deze ontvangen op basis van de lokale regeling die op 31 december 2015 verviel.

  Voor de hoogte van deze toelage betekent dat tot 31 december 2020 voor onze organisatie, in positieve afwijking van artikel 3.19 van het nieuwe hoofdstuk 3, het volgende:

  • a.

   Bij 25 jaar overheidsdienst bedraagt de toelage niet 50%, maar 70% van het maandsalaris over de maand van jubileren, plus de vakantietoelage berekend overdeze maand en de in deze maand toegekende salaristoelagen.

  • b.

   De jubileumtoelagen worden naar boven afgerond op een veelvoud van €5,-.

 • 4.

  Ten aanzien van de berekening van de TOR wordt gebruik gemaakt van de standaard berekeningswijze zoals beschreven bij punt 4 van de LOGA-brief van 7 juli 2015, waaronder het aanmerken van 2014 als refertejaar.

  Hierbij wordt de Vergoeding BHV, EHBO en interventieteam (artikel 3:17 in het nieuwe beloningshoofdstuk) gezien als een tijdelijke toelage met een overeengekomen 'eindgebeurtenis', die daarom buiten de berekening van de TOR gehouden kan worden. Op deze manier wordt voorkomen dat medewerkers financieel nadeel ondervinden van de invoering van Hoofdstuk 3 als zij na 1 januari 2016 stoppen met BHV/EHBO.

 

1 In sommige gevallen is het moeilijk te bepalen of er sprake is van het draaien van piketdiensten, omdat medewerkers niet aangewezen worden, maar zich hier periodiek vrijwillig voor opgeven. In die gevallen wordt aangenomen dat een medewerker gestopt is met piket als er 12 maanden geen piket is gedraaid (tenzij er sprake is van langdurige ziekte). De TOR zal dan dus ook pas worden beëindigd 12 maanden nadat een medewerker feitelijk al 12 maanden geen beschikbarheidsoelage ontvangt

 

Aldus vastgesteld in de vergadering

van de werkgeverscommissie Wassenaar

gehouden op 28 juni 2018

de secretaris,

drs. G.de Schipper-Tinga

de voorzitter, wnd.

J.F. Koen