Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

IKB-regeling Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIKB-regeling Wassenaar
CiteertitelIKB-regeling Wassenaar
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpIndividueel KeuzeBudget voor de griffier en het griffiepersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De bevoegdheid tot het vaststellen van de regeling is door gemeenteraad gedelegeerd aan de werkgeverscommissie Wassenaar.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
 3. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wassenaar/CVDR611414/CVDR611414_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201801-01-2018nieuwe regeling

28-06-2018

gmb-2018-282607

Tekst van de regeling

Intitulé

IKB-regeling Wassenaar

De werkgeverscommissie Wassenaar

 

gelet op:

 • -

  artikel 125 van de Ambtenarenwet;

 • -

  de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011;

 • -

  het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965;

 • -

  hoofdstuk 3 van de CAR-UWO;

besluit tot het vaststellen van de navolgende:

 

IKB-regeling Wassenaar

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

a. Werkgever:

de werkgeverscommissie Wassenaar. Bevoegdheden kunnen gemandateerd zijn op grond van het mandaatbesluit aan de griffier.

 

b. Medewerker:

de werknemer met een dienstverband bij de gemeente Wassenaar op grond van artikel 1:1, lid 1, sub a van de CAR-UWO;

 

c. CAR-UWO:

Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wassenaar;

 

d. Fiscale ruimte:

Het verschil - met betrekking tot de vergoeding voor woon-werkverkeer - tussen het bedrag dat fiscaal onbelast mag worden vergoed aan een medewerker en het bedrag dat daadwerkelijk door de werkgever voor woon-werkverkeer wordt vergoed.

 

e. Individueel Keuze Budget (IKB):

In geldwaarde uitgedrukte aanspraken resulterend in een saldo dat de medewerker kan aanwenden voor de landelijke in de CAR-UWO neergelegde en lokaal aangewezen doelen.

 

f. Vakbondscontributie:

Het geldbedrag dat moet worden betaald voor het lidmaatschap van een vakbond.

 

g. Fietsaccessoires:

Onder fietsaccessoires worden verstaan: onderhoud aan de fiets, een fietsslot, een regenpak voor op de fiets, fietshelm, fietstassen, een steun voor de aktentas, een kinderzitje of een kilometerteller.

 

Artikel 2 Lokale doelen IKB

Naast de in artikel 3:29 van de CAR-UWO vermelde landelijke doelen gelden de volgende lokale doelen:

 • a.

  fiets;

 • b.

  fiscale uitruil woon-werkverkeer;

 • c.

  vakbondscontributie.

Artikel 3 Fiets

 • 1.

  aan te schaffen voor eigen gebruik met belastingvoordeel.

 • 2.

  Fietsen met elektrische trapondersteuning, ook wel e-bikes genoemd, zijn toegestaan.

 • 3.

  De medewerker kan éénmaal in de drie kalenderjaren de keuze maken om een fiets Het maximale bedrag dat hiervoor uit het IKB kan worden aangewend is € 749. De medewerker kan een duurdere fiets kopen, maar de meerprijs is voor eigen rekening.

 • 4.

  Tevens kan het IKB worden aangewend voor een fietsverzekering tot maximaal € 100 per jaar, gedurende drie kalenderjaren.

 • 5.

  Naast de fiets kan het IKB ook gebruikt worden voor de aanschaf van fietsaccessoires, het maxi- male bedrag dat hiervoor kan worden aangewend is € 82 per jaar, gedurende drie kalenderjaren.

 • 6.

  De medewerker kan de keuze alleen maken indien hij of zij voldoende IKB heeft.

 • 7.

  De medewerker dient hierbij de factuur van de aanschaf van de fiets, de fietsverzekering en de eventuele fietsaccessoires te overleggen.

   

Artikel 4 Fiscale uitruil woon-werkverkeer

 • 1.

  De medewerker kan - indien hier fiscale ruimte voor is - het IKB aanwenden voor de fiscale uitruil woon-werkverkeer. Deze ruimte ontstaat als er verschil zit tussen de reiskostenvergoeding die de werkgever aan de medewerker verstrekt en het maximum dat hierbij fiscaal onbelast mogelijk zou zijn.

 • 2.

  De medewerker kan via de IKB-module aangeven gebruik te willen maken van de fiscale uitruil woon-werkverkeer.

 • 3.

  In geval van verhuizing dient de medewerker dit direct aan de werkgever door te geven.

 • 4.

  Bij een aanpassing van het aantal dagen waarop de medewerker werkt, wordt dienovereenkomstig het uit te ruilen bedrag aangepast.

 • 5.

  In geval van afwezigheid of ziekte van de medewerker van meer dan zes weken wordt de uitruil stopgezet of aangepast.

   

Artikel 5 Vakbondscontributie

 • 1.

  Indien de medewerker lid is van een vakbond, kan één keer per jaar het IKB aangewend worden voor belastingvoordeel over de vakbondscontributie.

 • 2.

  De medewerker dient bij de keuze de jaaropgave van de vakbond te overleggen.

   

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan door de werkgever een bijzondere voorziening worden getroffen.

 

Artikel 7 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘IKB-regeling Wassenaar’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering

van de werkgeverscommissie Wassenaar

gehouden op 28 juni 2018.

de secretaris,

drs. G. de Schiper-Tinga

de voorzitter, wnd.

J.F. Koen