Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Regeling verstrekking beeldschermbril, veiligheidsbril en otoplastieken op maat Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling verstrekking beeldschermbril, veiligheidsbril en otoplastieken op maat Wassenaar
CiteertitelRegeling verstrekking beeldschermbril, veiligheidsbril en otoplastieken op maat Wassenaar
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerstrekking van beeldschermbril, veiligheidsbril en otoplastieken op maat aan de griffier en het personeel van de griffie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is vastgesteld door de werkgeverscommissie Wassenaar die voor de raad de rol van werkgever van de griffier en het personeel van de griffie vervult.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wassenaar/CVDR611414/CVDR611414_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-201901-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

28-06-2018

gmb-2019-4234

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling verstrekking beeldschermbril, veiligheidsbril en otoplastieken op maat Wassenaar

De werkgeverscommissie Wassenaar;

 

gelet op:

 • artikel 5.11, Arbeidsomstandighedenbesluit (maatregelen met betrekking tot de bescherming van de ogen en het gezichtsvermogen van de werknemers);

 • artikel 6.8, Arbeidsomstandighedenbesluit (maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling aan lawaai);

 • artikel 8.1, Arbeidsomstandighedenbesluit (algemene vereisten persoonlijk beschermingsmiddel);

besluit tot het vaststellen van de navolgende:

 

Regeling verstrekking beeldschermbril, veiligheidsbril en otoplastieken op maat Wassenaar

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever:

  de werkgeverscommissie Wassenaar. Bevoegdheden kunnen gemandateerd zijn op grond van het mandaatbesluit aan de griffier;

 • b.

  Medewerker:

  de werknemer met een aanstelling bij de gemeente op grond van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR-UWO;

 • c.

  CAR-UWO:

  Arbeidsvoorwaardenregeling Wassenaar;

 • d.

  Arbocoördinator/preventiemedewerker:

  de medewerker die binnen de Werkorganisatie Duivenvoorde op specifieke locatie belast is met Arbozaken;

 • e.

  Beeldschermbril:

  een bril die speciaal geslepen is voor het werken achter een beeldscherm, naast de eventueel aanwezige gewone bril. Een beeldschermbril corrigeert het gezichtsvermogen in relatie tot de juiste kijkafstand voor een beeldscherm en is desgewenst, afhankelijk van de functie die de medewerker heeft, geslepen met leesgedeelte (bifocaal) en/of met een gedeelte voor ‘veraf’ te zien (multifocaal). Een beeldschermbril hoort bij de werkplek, is alleen bedoeld voor beeldschermwerk en is geen vervanging van de gewone bril;

 • f.

  Veiligheidsbril:

  een bril ter bescherming van de ogen tijdens werkzaamheden waarbij stoffen, gruis en/of spatten van vloeistoffen e.d. vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de ogen. In het kader van deze regeling wordt bedoeld een veiligheidsbril die is uitgevoerd met corrigerende glazen (niet zijnde meekleurende glazen) omdat het dragen van de eigen bril onder de veiligheidsbril niet mogelijk/onhandig is en die voldoet aan de EN 166 normering;

 • g.

  Otoplastieken:

  op maat gemaakte oordoppen die bescherming bieden tegen schadelijke geluiden uit de directe werkomgeving. Demping kan daarbij oplopen tot 30 dB(A) en dient afgestemd te worden op de bescherming die noodzakelijk is op de werkplek;

 • h.

  Intersafe Groeneveld (hierna Intersafe):

  de huisleverancier voor de werkgever inzake de beeldschermbril, de veiligheidsbril met correctie en de otoplastieken. De bij Intersafe aangesloten opticiens zijn de winkelketens Pearle Opticiens en Eye Wish Opticiens; aangesloten audicien is onder meer winkelketen Schoonenberg;

 • i.

  Standplaats:

  werkplek waar of van waaruit de medewerker gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.

Artikel 2 Procedure verstrekking beeldschermbril

 • 1.

  De medewerker vraagt een beeldschermbril aan via de Servicedesk van de werkorganisatie Duivenvoorde als hij problemen ondervindt bij het verrichten van beeldschermwerk die leiden tot hinderlijke oog- en/of houdingsklachten.

 • 2.

  De Arbocoördinator/preventiemedewerker onderzoekt de werkplek van de medewerker op kijkafstanden vanuit een optimale werkpositie.

 • 3.

  De Arbocoördinator/preventiemedewerker keurt de aanvraag goed als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a.

   uit het werkplekonderzoek blijkt de noodzaak tot aanschaf van een beeldschermbril;

  • b.

   de verwachting is dat de medewerker nog enige tijd gebruik zal maken van de beeldschermbril;

  • c.

   de medewerker heeft de afgelopen drie jaar geen beeldschermbril gekregen. Op deze voorwaarde kan een uitzondering worden gemaakt als er sprake is van tussentijdse wijziging van de sterkte van de glazen op basis van medisch advies of op advies van de opticien.

 • 4.

  De arbocoördinator/preventiemedewerker verstrekt Intersafe de opdracht conform de Intersafe-portal. Daarbij worden gegevens verstrekt die nodig zijn voor de verwerking van de aanvraag (afdeling, contact- en persoonsgegevens).

 • 5.

  De medewerker ontvangt vervolgens een e-mail over de order met een link voor het maken van een afspraak bij Intersafe. Het geniet daarbij de voorkeur de afspraak te maken bij een opticien in de standplaats. In dat geval is het voor de oogmeting toegestaan een afspraak te maken onder reguliere werktijd.

 • 6.

  De beeldschermbril komt voor rekening van de werkgever tot de maximaal vastgestelde bedragen, waarbij de leidraad de prijslijst is van de bij Intersafe aangesloten opticien.

 • 7.

  Het montuur komt in principe uit de voordeelcollectie. Indien de medewerker kiest voor een ander montuur dan uit deze collectie, komen de meerkosten voor rekening van de medewerker. Deze meerkosten rekent de medewerker direct af bij de opticien.

 • 8.

  Kiest de medewerker voor een andere dan een bij Intersafe aangesloten opticien dan vervalt de aanspraak op de werkgeversvergoeding.

 • 9.

  Medewerker geeft aan de leidinggevende door dat de beeldschermbril is geleverd en of deze wel of niet (aan de verwachtingen) voldoet.

Artikel 3 Procedure verstrekking veiligheidsbril

 • 1.

  De werkgever draagt zorg voor de beschikbaarstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het veilig kunnen werken op de arbeidsplaats. Op werkplekken of bij situaties, waarbij men iets in de ogen kan krijgen, is het dragen van een veiligheidsbril verplicht. Wanneer de algemeen ter beschikking staande veiligheidsbrillen niet voldoen meldt de medewerker dit bij zijn direct leidinggevende. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de medewerker corrigerende glazen nodig heeft, of als de al in zijn bezit zijnde veiligheidsbril met corrigerende glazen aan vervanging toe is.

 • 2.

  Indien de noodzaak voor de aanschaf van een (nieuwe) persoonlijke veiligheidsbril aanwezig wordt geacht, vraagt de leidinggevende een veiligheidsbril aan voor de medewerker via de Servicedesk van de werkorganisatie Duivenvoorde.

 • 3.

  De Arbocoördinator keurt de aanvraag goed als de medewerker de afgelopen drie jaar geen veiligheidsbril op sterkte heeft gekregen. Op deze voorwaarde kan een uitzondering worden gemaakt, als er sprake is van tussentijdse wijziging van de sterkte van de glazen op basis van medisch advies of op advies van de opticien.

 • 4.

  De arbocoördinator/preventiemedewerker verstrekt Intersafe de opdracht conform de Intersafe-portal. Daarbij worden gegevens verstrekt die nodig zijn voor de verwerking van de aanvraag (afdeling, contact- en persoonsgegevens).

 • 5.

  De medewerker ontvangt vervolgens een e-mail over de order met een link voor het maken van een afspraak bij Intersafe. Het geniet daarbij de voorkeur de afspraak te maken met een opticien in de standplaats. In dat geval is het voor de oogmeting toegestaan een afspraak te maken onder reguliere werktijd.

 • 6.

  De veiligheidsbril komt uit de collectie van Intersafe. De kosten zijn voor werkgever.

 • 7.

  De veiligheidsbril heeft een technische levensduur van drie jaar en moet na deze periode worden vervangen. Hierover krijgt de medewerker automatisch bericht.

 • 8.

  Medewerker geeft aan de leidinggevende door dat de veiligheidsbril is geleverd en of deze wel of niet (aan de verwachtingen) voldoet.

Artikel 4 Procedure verstrekking otoplastieken

 • 1.

  De werkgever draagt zorg voor de beschikbaarstelling van persoonlijke beschermingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het veilig kunnen werken op de arbeidsplaats. Wanneer de algemeen ter beschikking staande gehoorbeschermingsmiddelen niet voldoen, meldt de medewerker dit bij zijn direct leidinggevende.

 • 2.

  Indien de noodzaak voor de aanschaf van een persoonlijke gehoorbeschermingsmiddel aanwezig is, meldt de leidinggevende dit via de Servicedesk van de werkorganisatie Duivenvoorde.

 • 3.

  De Arbocoördinator/preventiemedewerker beoordeelt of de lawaaioorzaken aan de bron weggenomen kunnen worden. Als dit niet mogelijk is, keurt hij de aanvraag goed. Daarbij wordt ook bekeken of de medewerker de afgelopen vier jaar niet al eerder een persoonlijke gehoorbeschermingsmiddel op maat heeft gekregen. Op deze voorwaarde wordt een uitzondering gemaakt als er sprake is van ‘geluidslekkage’ of onvoldoende dempende eigenschappen (dit kan bijvoorbeeld volgen uit een jaarlijkse controle).

 • 4.

  De Arbocoördinator/preventiemedewerker verstrekt een opdrachtbon aan de medewerker. Daarbij zijn gegevens ingevuld die nodig zijn voor de verwerking van de aanvraag (afdeling, contact- en persoonsgegevens).

 • 5.

  De medewerker maakt een afspraak bij een audicienservicepunt dicht bij de standplaats voor het aanmeten van de otoplastieken. De audicien maakt een afdruk van de gehoorgang en stuurt deze met de opdrachtbon naar Intersafe. Het aanmeten van otoplastieken kan geschieden onder reguliere werktijd. Voor een groep medewerkers geniet het de voorkeur dat de audicien de locatie bezoekt voor het aanmeten van otoplastieken.

 • 6.

  De otoplastieken komen uit de collectie van Intersafe. De kosten zijn voor werkgever.

 • 7.

  Zodra de otoplastieken geproduceerd zijn, ontvangt de medewerker deze via de audicien inclusief een korte gebruiksinstructie.

 • 8.

  De medewerker laat de otoplastieken jaarlijks controleren op geluidslekkage en dempende eigenschappen.

 • 9.

  De medewerker geeft aan de leidinggevende door dat de otoplastieken geleverd zijn en of deze wel of niet (aan de verwachtingen) voldoen.

Artikel 5 Afwikkeling kosten

 • 1.

  Intersafe stuurt de factuur voor de aanschaf van de beeldschermbril, veiligheidsbril dan wel otoplastieken rechtstreeks naar de werkgever. De werkgever is verantwoordelijk voor tijdige betaling van de factuur. Als de medewerker een beeldschermbril heeft gekozen voor een ander montuur dan uit de voordeelcollectie, dan komen de meerkosten voor rekening van de medewerker die hij betaald bij de opticien.

 • 2.

  Verlies of beschadiging van de beeldschermbril, veiligheidsbril of otoplastieken, waarvan de oorzaak toe te schrijven is aan de medewerker, komen voor rekening van de medewerker. Onder beschadiging verstaan wij onder meer het afbreken van de zijklepjes van de veiligheidsbril.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan door de werkgever een bijzondere voorziening worden getroffen.

Artikel 7 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling verstrekking beeldschermbril, veiligheidsbril en otoplastieken op maat Wassenaar’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van de werkgeverscommissie Wassenaar gehouden op 28 juni 2018.

de secretaris,

drs. G. deSchipper-Tinga

de voorzitter, wnd.

J.F.Koen