Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Vakantieregeling Wassenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVakantieregeling Wassenaar
CiteertitelVakantieregeling Wassenaar
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVakantie voor de griffier en medewerkers van de griffie.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is vastgesteld door de werkgeverscommissie Wassenaar die de werkgeversrol van de raad.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Wassenaar/CVDR611414/CVDR611414_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-201901-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

28-06-2018

gmb-2019-4235

Tekst van de regeling

Intitulé

Vakantieregeling Wassenaar

De werkgeverscommissie Wassenaar;

 

gelet op hoofdstuk 6 van de CAR-UWO;

besluit tot het vaststellen van de navolgende:

 

Vakantieregeling Wassenaar

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Werkgever:

  de werkgeverscommissie Wassenaar. Bevoegdheden kunnen gemandateerd zijn op grond van het mandaatbesluit aan de griffier;

 • b.

  Medewerker:

  de werknemer met een dienstverband bij de gemeente op grond van artikel 1:1, lid 1, sub a van de CAR-UWO;

 • c.

  CAR-UWO:

  Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Wassenaar;

 • d.

  Brugdag:

  een door de werkgever aangewezen verplichte vrije dag waarvoor bij de medewerker vakantieuren worden afgeschreven.

Artikel 2 Opbouw extra vakantie

 • 1.

  Voor medewerkers ingedeeld in de schalen 9 en hoger, wordt de vakantie, bedoeld in artikel 6:2, lid 1 van de CAR-UWO, vermeerderd met 7,2 uur. Als maatstaf ter bepaling van deze vermeerdering geldt de schaal waarin de medewerker op 1 januari van het jaar is ingedeeld of, ingeval van indiensttreding in de loop van het jaar, de schaal waarin de medewerker op het tijdstip van indiensttreding is ingedeeld.

 • 2.

  De vakantie, zoals bedoeld in artikel 6:2, lid 1 van de CAR-UWO, wordt conform artikel 6:2:1, lid 3 van de CAR-UWO, in het kader van levensfasebewust personeelsbeleid, vermeerderd voor medewerkers in de onderstaande leeftijdscategorieën:

  Leeftijd

  Extra vakantie-uren

  Tot en met 18 jaar

  21,6 uren

  19 jaar

  14,4 uren

  20 t/m 24 jaar

  0 uren

  25 t/m 34 jaar

  7,2 uren

  35 t/m 44 jaar

  14,4 uren

  45 t/m 54 jaar

  21,6 uren

  55 jaar en ouder

  28,8 uren

  Als maatstaf ter bepaling van deze vermeerdering, geldt de leeftijd die in het betreffende kalenderjaar wordt bereikt.

Artikel 3 Extra vakantie

 • 1.

  Voor de volgende dagen geldt dat de werkzaamheden één uur eerder, dan de reguliere arbeidstijd kunnen worden beëindigd: 5, 24 en 31 december. Voor deze uren geldt dat aan de medewerker verlof met behoud van bezoldiging wordt verleend.

 • 2.

  De werkgever heeft Bevrijdingsdag (5 mei) en Goede vrijdag aangewezen als dagen waarop de locaties van de Werkorganisatie gesloten zijn. Voor deze dagen geldt dat aan de medewerker vakantie met behoud van salaris wordt verleend.

 • 3.

  Er wordt 10,8 extra vakantie-uren verleend (parttimers naar rato), naar keuze in te zetten voor bijvoorbeeld de Voorschotense paardenmarkt, Leidens Ontzet op 3 oktober, dan wel naar keuze op een ander moment.

Artikel 4 Brugdagen

 • 1.

  Jaarlijks kan de werkgever in overleg met de ondernemingsraad brugdagen vaststellen, waarop de locaties van de werkorganisatie gesloten zijn en de medewerkers verplicht vakantie-uren moeten opnemen als zij die dagen zouden werken.

 • 2.

  Voor specifieke afdelingen kunnen aparte afspraken worden gemaakt met de ondernemingsraad.

 • 3.

  In overleg met de leidinggevende kan de medewerker deze brugdag(en) op een andere locatie (bijvoorbeeld thuis) werken, waardoor er bij hem geen vakantie-uren worden afgeschreven voor deze brugdag(en).

Artikel 5 Vakantieopname

 • 1.

  Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leidinggevende en de medewerker om te komen tot een sluitende vakantieplanning, waarin de vakantie-uren zoveel mogelijk worden opgenomen in het jaar dat deze worden toegekend.

 • 2.

  De vakantie dient een redelijke termijn van te voren door de medewerker te worden aangevraagd. Een termijn van twee weken wordt in beginsel als redelijk beschouwd.

Artikel 6 Buitengewoon verlof vrijwillige brandweer

Voor de medewerker die tevens vrijwilliger bij de Brandweer is, geldt dat voor zowel het uitvoeren van taken in verband met brand en andere calamiteiten als voor bijkomende verplichtingen zoals trainingen e.d. die tijdens werktijd moeten worden gevolgd, hiervoor buitengewoon verlof met behoud van salaris en de toegekende salaristoelage(n) wordt verleend.

Artikel 7 Overgangsregeling

 • 1.

  In afwijking van artikel 2, lid 2 krijgen medewerkers die 60 jaar of ouder waren in 2012, per jaar 43,2 extra vakantie-uren tot de datum van uitdiensttreding.

 • 2.

  Voor medewerkers die direct voorafgaand aan de aanstelling bij de werkgever aangesteld waren bij de gemeente Wassenaar en die 60 jaar of ouder waren in 2012, geldt dat zij een half uur korter per dag mogen werken tot de datum van uitdiensttreding.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan door de werkgever een bijzondere voorziening worden getroffen.

Artikel 9 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Vakantieregeling Wassenaar’.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van de werkgeverscommissie Wassenaar gehouden op 28 juni 2018.

de secretaris,

drs. G. deSchipper-Tinga

de voorzitter, wnd.

J.F.Koen