Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wassenaar

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent mandaat en machtiging voor het bij de Wassenaarse Bouwstichting en de Woningbouwvereniging St. Willibrordus behandelen van aanvragen om een urgentieverklaring

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWassenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent mandaat en machtiging voor het bij de Wassenaarse Bouwstichting en de Woningbouwvereniging St. Willibrordus behandelen van aanvragen om een urgentieverklaring
CiteertitelMandaat en machtiging voor het bij de Wassenaarse Bouwstichting en de Woningbouwvereniging St. Willibrordus behandelen van aanvragen om een urgentieverklaring
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-2019nieuwe regeling

16-07-2019

gmb-2019-197803

Z/19/033418

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wassenaar houdende regels omtrent mandaat en machtiging voor het bij de Wassenaarse Bouwstichting en de Woningbouwvereniging St. Willibrordus behandelen van aanvragen om een urgentieverklaring

Het college van burgemeester en wethouders,

 • -

  gelet op artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  overwegende dat de procedure tot beslissen op een aanvraag om een urgentieverklaring de afgelopen 3 jaar naar tevredenheid is uitgevoerd door de Wassenaarsche Bouwstichting en Woningbouwvereniging St. Willibrordus;

 • -

  overwegende dat het bestaande mandaatbesluit niet meer bruikbaar is door de vervanging per 1 juli 2019 van de voorheen geldende huisvestingsverordening door de Huisvestingsverordening Wassenaar 2019;

 

b e s l u i t:

 

 • 1.

  mandaat te verlenen aan de directeur van de Wassenaarsche Bouwstichting en de directeur van woningbouwvereniging St. Willibrordus voor wat betreft de behandeling van en het beslissen op aanvragen om een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 4, lid 1 van de Huisvestingsverordening Wassenaar 2019;

 • 2.

  machtiging te verlenen aan de directeur van de Wassenaarsche Bouwstichting en de directeur van woningbouwvereniging St. Willibrordus voor het in ontvangstnemen van het aanvraagformulier voor een urgentieverklaring en het verrichten van feitelijke correspondentie inzake de gehele procedure van aanvraag tot en met besluit op een verzoek om een urgentieverklaring;

 • 3.

  toe te staan dat een gemandateerde ondermandaat verleent voor de onder en 1 genoemde bevoegdheden, met uitzondering van het besluit op de aanvraag;

 • 4.

  toe te staan dat een gemachtigde, verdere machtiging verleent voor de onder 2 genoemde bevoegdheden;

 • 5.

  dat de ondertekening van de uitgaande stukken als volgt zal luiden:

 • Burgemeester en wethouders van Wassenaar,

 • namens dezen,

 •  

 • (handtekening)

 • (vermelding naam en functie gemandateerde)

 • 6.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag volgend op de dag van bekendmaking;

Aldus besloten in de vergadering van 16 juli 2019,

het college van burgemeester en wethouders,

H.I.P. Oppatja,

secretaris

L.A.W. de Lange,

burgemeester