Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Omslagklassenverordening 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingOmslagklassenverordening 2005
CiteertitelOmslagklassenverordening 2005
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën – belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ook gepubliceerd in Eindhovens dagblad op 26 november 2004

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 24-11-2004

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Brabants dagblad, 26 november 2004

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Waterschapswet,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200526-11-2008nieuwe regeling

24-11-2004

Brabants dagblad, 26 november 2004

I-04-00966 & Waterschapsblad 04-61

Tekst van de regeling

Intitulé

Omslagklassenverordening 2005

Op voorstel van het dagelijks bestuur (Waterschapsblad nummer 2004.61), gelet op de desbetreffende bepalingen in de Waterschapswet, de Inspraakverordening waterschap De Dommel, alsmede het Reglement voor het waterschap De Dommel heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap De Dommel te Boxtel in zijn vergadering op 24 november 2004 het navolgende besloten:

Aanhef

Artikel I

De Omslagklassenverordening 2003-2007 wordt met ingang van 1 januari 2005

ingetrokken.

Artikel II

De volgende omslagklassenverordening wordt vastgesteld

Begrpisbepalingen

Artikel 1

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  landbouwgronden: ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgronden;

 • b.

  landbouw: landbouw in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Pachtwet;

 • c.

  bos- en natuurterreinen: gronden, niet zijnde landbouwgronden als bedoeld in onderdeel a.

 • 2.

  Met landbouwgronden als bedoeld in het eerste lid worden voor de toepassing van deze verordening gelijkgesteld:

 • a.

  openbare landwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken, alsmede vliegvelden, met inbegrip van kunstwerken;

 • b.

  bouwterreinen, volkstuinen, stortplaatsen, wrakkenopslagplaatsten, bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieterreinen, begraafplaatsen en sportterreinen, voorzover de desbetreffende onroerende zaak voor de gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen niet is aangemerkt als gebouwd eigendom;

 • c.

  ongebouwde aanhorigheden van gebouwde eigendommen, voorzover deze niet in de omslag gebouwd zijn betrokken;

 • d.

  cultuurgronden die in eigendom zijn bij natuurbeherende instanties en gelegen zijn binnen de agrarische hoofdstructuur (AHS);

 • e.

  gronden die in eigendom zijn bij natuurbeherende instanties, maar zonder landbouwkundige beperkingen worden verpacht aan derden of door een natuurbeherende instantie zelf feitelijk zonder landbouwkundige beperkingen worden geëxploiteerd;

 • f.

  gronden waarvoor een beheersovereenkomst is afgesloten;

 • g.

  gronden die dienen voor het houden van dieren anders dan voor bedrijfsmatige exploitatie.

 • 3.

  Met bos- en natuurterreinen als bedoeld in het eerste lid worden voor de toepassing van deze verordening gelijkgesteld:

 • a.

  vennen, meren, plassen, vijvers, grachten en openbare waterwegen met inbegrip van kunstwerken, alsmede kadastrale percelen water;

 • b.

  parken en plantsoenen;

 • c.

  landbouwgronden die als geheel 5 jaar of langer braak liggen.

Omslagklassen ongebouwd onroerende zzaken waterkwaliteitsbeheer

Artikel 2

 • De ongebouwde onroerende zaken, bedoeld in artikel 3 van de Omslagenverordening, zijn voor de heffing van de omslag ongebouwd op basis van verschillen in hoedanigheid ingedeeld in de volgende omslagklassen:

 • 1.

  landbouw hoog, bos en natuur hoog, bos en natuur laag onverbeterd;

 • 2.

  landbouw laag onverbeterd en bos en natuur laag;

 • 3.

  landbouw laag.

Omschrijving van de omslagklassen

Artikel 3

 • 1.

  Als laag gelegen gronden worden aangemerkt de gronden die op GD-kartering van waterschap De Dommel zijn ingedeeld in de grondwaterklasse met een gemiddelde hoogste (winter)grondwaterstand gelijk aan of minder dan 0,80 meter beneden het maaiveld. Als hoog gelegen gronden worden aangemerkt de gronden die op GDkartering van waterschap De Dommel zijn ingedeeld in de grondwaterklasse met een gemiddelde hoogste (winter)grondwaterstand meer dan 0,80 meter beneden het maaiveld.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden:

 • a.

  kadastraal aangeduide verharde openbare landwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken, alsmede vliegvelden, met inbegrip van kunstwerken, aangemerkt als landbouw laag;

 • b.

  kadastraal aangeduide onverharde openbare landwegen, met inbegrip van kunstwerken, aangemerkt als landbouw hoog;

 • c.

  binnen de bebouwde kom gelegen landbouwgronden en daarmee gelijkgestelde gronden, met uitzondering van gronden vermeld in onderdelen a en b, aangemerkt als landbouw hoog.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de landbouwgronden welke gemiddeld tenminste één maal in een periode van tien jaar inunderen aangemerkt als landbouw laag onverbeterd.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden de bos- en natuurgronden welke gemiddeld tenminste één maal in een periode van tien jaar inunderen aangemerkt als bos en natuur laag onverbeterd.

 • 5.

  De in artikel 1, derde lid, onderdeel a genoemde percelen worden aangemerkt als bos en natuur hoog.

Differentiatie heffingsmaatstaf

Artikel 4

 • 1.

  De heffingsmaatstaf van de omslag ongebouwd, als bedoeld in artikel 5 van de Omslagenverordening, wordt in de onderscheiden omslagklassen vermenigvuldigd met een factor als volgt:

  Tabel

   Klasse

   Omschrijving klasse

   Factor 

   0

   Geen belang bij waterkwanteitsbeheer

   0,0

   1

   Landbouw hoog, Bos en natuur hoog, Bos en natuur laag, onverbeterd

   1,0

   2

   Landbouw laag onverbeterd, Bos en natuur laag

   1,3

   3

   Landbouw laag

   2,6

 • 2.

  De omslagklassen zijn aangegeven op de als bijlage bij deze verordening opgenomen GD-kartering van waterschap De Dommel.

Vermeningvuldiging naar evenredigheid

Artikel 5

In geval een object in meer dan één omslagklasse is ingedeeld, wordt de heffingsmaatstaf voor dit object vermenigvuldigd met de desbetreffende factoren naar evenredigheid van de delen die in de onderscheiden klassen vallen.

Inwerkingtreding

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

Citeertitel

Artikel 7

Deze verordening wordt aangehaald als Omslagklassenverordening 2005.

mr. drs. P.C.G. Glas                                           drs. R.E. Viergever

(watergraaf)                                                          (secretaris)

op 25 november 2004

in 2voud ter kennisgeving gezonden aan

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant