Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Verordening vertrouwenscommissie benoeming watergraaf Waterschap De Dommel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie benoeming watergraaf Waterschap De Dommel 2018
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie benoeming Watergraaf Waterschap De Dommel 2018
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 46 van de Waterschapswet
 2. artikel 56 van de Waterschapswet
 3. artikel 77 van de Waterschapswet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-2018nieuwe regeling

28-11-2018

wsb-2018-11914

Z55445/B778

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie benoeming watergraaf Waterschap De Dommel 2018

Het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel;

gelet op het advies van het fractievoorzittersoverleg d.d. 30 oktober 2018;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 november 2018;

en

mede gelet op de artikel 46, 56 en 77 van de Waterschapswet en de artikelen 5 derde lid, en 15 van het Reglement voor Waterschap De Dommel 2008;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening vertrouwenscommissie benoeming watergraaf Waterschap De Dommel 2018

 

Artikel 1. Taak

 • 1.

  De vertrouwenscommissie heeft tot taak het algemeen bestuur te adviseren over de op te stellen aanbeveling inzake de benoeming van de watergraaf.

 • 2.

  De vertrouwenscommissie stelt daartoe onder meer de profielschets voor de watergraaf op en legt deze ter vaststelling voor aan het algemeen bestuur en voert de gesprekken met de kandidaten.

Artikel 2. Samenstelling

 • 1.

  De vertrouwenscommissie bestaat uit vijf leden en is als volgt samengesteld:

  • a.

   de (beoogd) waarnemend watergraaf;

  • b.

   twee leden uit het algemeen bestuur namens de coalitie maar niet afkomstig uit de fractie van de (beoogd) waarnemend watergraaf;

  • c.

   twee leden uit het algemeen bestuur, namens de oppositie.

 • 2.

  De fracties die het coalitieakkoord hebben ondertekend worden voor de toepassing van dit artikel tot de coalitie gerekend.

 • 3.

  Het algemeen bestuur benoemt de leden van de vertrouwenscommissie.

 • 4.

  De (beoogd)waarnemend watergraaf is voorzitter van de vertrouwenscommissie.

 • 5.

  De vertrouwenscommissie wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 3. Bijstand

 • 1.

  De vertrouwenscommissie wordt in haar werkzaamheden bijgestaan door de secretaris-directeur als secretaris en adviseur van de commissie.

 • 2.

  De secretaris-directeur wijst een ambtenaar aan als ondersteuner/procescoördinator.

 • 3.

  In de gevallen waarin de ondersteuner/procescoördinator is verhinderd, voorziet de secretaris-directeur in zijn vervanging.

 • 4.

  De vertrouwenscommissie laat zich eveneens bijstaan door een externe adviseur.

 • 5.

  Het dagelijks bestuur beslist op basis van offerte en presentatie van de desbetreffende bureaus en na vooroverleg met fractievoorzitters of – als deze al geïnstalleerd is – de vertrouwenscommissie over de keuze van het selectiebureau.

Artikel 4. Vergaderingen

 • 1.

  De vertrouwenscommissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden dit noodzakelijk acht(en).

 • 2.

  Van iedere vergadering doet de secretaris in beginsel drie dagen van tevoren per vertrouwelijke mail aankondiging aan de leden van de vertrouwenscommissie.

 • 3.

  De vergaderingen van de vertrouwenscommissie vinden uitsluitend plaats op een externe locatie buiten het kantoorgebouw van het waterschap.

 • 4.

  De vertrouwenscommissie vergadert uitsluitend, indien tenminste vier leden aanwezig zijn.

 • 5.

  Besluiten worden door middel van meerderheid van stemmen genomen.

 • 6.

  Ieder lid heeft één stem.

 • 7.

  Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Artikel 5. Profielschets en advertentietekst

 • 1.

  De vertrouwenscommissie bereidt in samenspraak met leden van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie de profielschets en de advertentietekst voor.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt de profielschets vast.

Artikel 6. Geheimhouding

 • 1.

  De vergaderingen van de vertrouwenscommissie zijn besloten.

 • 2.

  De leden van de vertrouwenscommissie, de secretaris, de ondersteuner/ procescoördinator en de externe adviseur hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot hetgeen in de vergadering is besproken.

 • 3.

  De vertrouwenscommissie legt in elke vergadering geheimhouding op over de inhoud van de stukken, de identiteit van de sollicitanten en het verhandelde ter vergadering.

 • 4.

  De vertrouwenscommissie en haar leden, de secretaris, de ondersteuner/ procescoördinator en de externe adviseur verstrekken geen inzage in de stukken, noch enige informatie over de stukken, de identiteit van de sollicitanten en het verhandelde in de vergadering aan de leden van het algemeen bestuur die geen zitting hebben in de vertrouwenscommissie, noch aan anderen.

 • 5.

  In de besloten vergadering van het algemeen bestuur licht de voorzitter van de vertrouwenscommissie haar advies toe.

 • 6.

  De geheimhouding, als bedoeld in dit artikel, geldt zowel tijdens het bestaan van de vertrouwenscommissie, als na haar ontbinding.

Artikel 7. Verslag, beraadslaging, besluitvorming

 • 1.

  De vertrouwenscommissie brengt over haar advies een schriftelijk en vertrouwelijk verslag uit aan het algemeen bestuur. Genoemd verslag zal tijdens een besloten vergadering van het algemeen bestuur worden uitgereikt. Het advies geldt als een concept-aanbeveling voor het algemeen bestuur dat daarover in een besloten vergadering beraadslaagt.

 • 2.

  Het algemeen bestuur heeft tijdens die besloten vergadering gelegenheid tot kennismaken met de kandidaat en neemt in besloten vergadering een besluit of het de aanbeveling van de vertrouwenscommissie overneemt.

 • 3.

  Indien het advies van de vertrouwenscommissie wordt overgenomen stelt het algemeen bestuur in een openbare vergadering van het algemeen bestuur de aanbeveling vast.

Artikel 8. Ontbinding vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op de dag van bekendmaking van het Koninklijk Besluit op basis van de aanbeveling van het algemeen bestuur.

Artikel 9. Archivering

 • 1.

  De voorzitter van de vertrouwenscommissie en de ondersteuner/procescoördinator dragen er zorg voor dat op het tijdstip bedoeld in artikel 7 alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als “geheim” worden overgebracht naar de op grond van artikel 36 van de Archiefwet door het algemeen bestuur aangewezen archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De voorzitter van de vertrouwenscommissie en de ondersteuner/procescoördinator dragen er zorg voor dat van de in het eerste lid bedoelde overbrenging een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 wordt opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c, van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  De voorzitter van de vertrouwenscommissie en de ondersteuner/procescoördinator dragen er zorg voor dat alle overige bescheiden en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden onmiddellijk worden vernietigd.

 • 4.

  De overgelegde stukken van de kandidaten worden aangetekend aan hen geretourneerd.

Artikel 10. Slotbepaling

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de vertrouwenscommissie.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening vertrouwenscommissie benoeming watergraaf Waterschap De Dommel 2018”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel van 28 november 2018 te Boxtel.

mr. drs. P.C.G. Glas

watergraaf

drs. A.G. Dekker

secretaris-directeur