Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

Fietsenregeling Waterschap De Dommel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingFietsenregeling Waterschap De Dommel
CiteertitelFietsenregeling Waterschap De Dommel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Mede gelet op: de Ambtelijke bevoegdhedenregeling en de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen (SAW)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 56 van de Waterschapswet
  2. artikel 77 van de Waterschapswet
  3. artikel 82 van de Waterschapswet
  4. artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2019nieuwe regeling

09-01-2019

wsb-2019-2826

Tekst van de regeling

Intitulé

Fietsenregeling Waterschap De Dommel

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel,

gelezen het voorstel van 23 oktober 2018 om te komen tot een fiscaal vriendelijke fietsenregeling;

gelet op het positieve advies van de ondernemingsraad hierover van 16 november 2018;

overwegende dat vitaliteit van medewerkers van belang is voor duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie en dat medewerkers door een fiscaal vriendelijke fietsenregeling gemotiveerd worden om te investeren in hun vitaliteit én in duurzaam vervoer, met minimale kosten voor het waterschap;

gelet op artikel 2 onderdeel o van de Bestuurlijke bevoegdhedenregeling 2010 waarbij het algemeen bestuur het vaststellen van personele en rechtspositionele regelingen (waarin regeling van de bezoldiging is begrepen) heeft gedelegeerd aan het dagelijks bestuur;

mede gelet op artikel 56, 77 en 82 van de Waterschapswet, artikel 125 lid 2 van de Ambtenarenwet, artikel 2 van de Ambtelijke bevoegdhedenregeling en de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW);

Besluit

Vast te stellen de volgende “Fietsenregeling Waterschap De Dommel”

Artikel 1  

Medewerkers met een tijdelijke of vaste aanstelling bij waterschap De Dommel hebben, onder de in dit artikel genoemde voorwaarden, de mogelijkheid om bruto IKB in te ruilen voor een onbelaste verstrekking van een (elektrische) fiets en/of fietsaccessoires, hierna te noemen ‘uitruilmogelijkheid’.

Artikel 2  

Jaarlijks wordt bepaald welk bedrag binnen de vrije WKR-ruimte wordt gereserveerd voor deze uitruilmogelijkheid.

Artikel 3  

De uitruilmogelijkheid is gemaximeerd tot € 1000,- ééns per vijf jaar.

Artikel 4  

Als voorwaarde voor deelname geldt dat de medewerker verklaart de komende vijf jaar minimaal 2000 kilometer per jaar te fietsen. Deze verklaring dient voorzien te zijn van een plan waaruit blijkt hoe de medewerker dit gaat realiseren.

Artikel 5  

Deelname is mogelijk zolang de gereserveerde vrije WKR-ruimte in dat jaar strekt. De volgorde van aanmelding bepaalt welke medewerker in aanmerking komt. Medewerkers wiens aanvraag in enig jaar niet gehonoreerd kan worden, komen in het jaar daarop als eerste in aanmerking.

Artikel 6  

De uitvoering van deze regeling is belegd bij FiscFree, gevestigd te Heerenveen. Deelname kan aangevraagd worden door in te loggen op de website www.fiscfree.nl.

Artikel 7  

Als door een wijziging in de fiscale regelgeving, in de bedrijfsomstandigheden of in de vanuit de cao of wetgeving verplichte arbeidsvoorwaarden, een extra beslag gelegd wordt op de vrije WKR-ruimte, dan wordt de gereserveerde ruimte als bedoeld in lid 2 van dit artikel, in overleg met de ondernemingsraad herzien.

Deze regeling treedt in werking een dag na de bekendmaking daarvan.

Boxtel, 9 januari 2019

Het dagelijks bestuur,

namens deze,

drs. A.G. Dekker

Secretaris-directeur

Toelichting

Deze fietsenregeling staat open voor alle medewerkers van De Dommel met een tijdelijke of vaste aanstelling. Met deze regeling stimuleren we zowel duurzaam vervoer als vitaliteit. Het is dus niet noodzakelijk dat de fiets gebruikt wordt voor woon-werkverkeer. We vragen wel een verklaring van de medewerker dat de fiets daadwerkelijk door de medewerker gebruikt gaat worden (minimaal 2.000 km per jaar). Zowel woon-werkverkeer als privégebruik van de fiets telt mee bij deze 2.000 km. We gaan bij de naleving van deze verklaring uit van de eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Andere voorwaarden voor deelname aan deze regeling zijn dat er voldoende IKB-budget aanwezig moet zijn op het moment van aanvraag en het moet gaan om een fiets, al dan niet met trapondersteuning (elektrische fiets). De aanvraag is gemaximeerd op €1.000,- eens in de 5 jaar; dit bedrag kan worden ingezet voor een (elektrische) fiets, een verzekering, fietsaccessoires en onderhoudsbeurten.