Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Rijn en IJssel

Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de rechtspositie van het bestuur (Verordening rechtspositie bestuur waterschap Rijn en IJssel 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Rijn en IJssel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingVerordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de rechtspositie van het bestuur (Verordening rechtspositie bestuur waterschap Rijn en IJssel 2019)
CiteertitelVerordening rechtspositie bestuur waterschap Rijn en IJssel 2019
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 56 van de Waterschapswet
 2. artikel 77 van de Waterschapswet
 3. artikel 78 van de Waterschapswet
 4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Waterschap%20Rijn%20en%20IJssel/CVDR272257/CVDR272257_1.html
 5. Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 6. Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-201928-03-2019nieuwe regeling

07-05-2019

wsb-2019-6086

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van het algemeen bestuur van het waterschap Rijn en IJssel houdende regels omtrent de rechtspositie van het bestuur (Verordening rechtspositie bestuur waterschap Rijn en IJssel 2019)

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 17 mei 2019 beschikbaar via Waterschapsblad 2019, 5591]

 

Het algemeen bestuur van waterschap Rijn en IJssel,

 

gelet op het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d 23 april 2019,

 

mede gelet op artikel 56 Waterschapswet, artikel 77 en 78 Waterschapswet, artikel 66 van het Reglement van orde algemeen bestuur 2016, het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de daarbij behorende Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening rechtspositie bestuur waterschap Rijn en IJssel 2019

Artikel 1 Definitiebepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissielid: lid van een commissie als bedoeld in artikel 5 van het Reglement van orde algemeen bestuur Rijn en IJssel 2009, dat niet tevens lid van het algemeen bestuur is of ambtenaar die als zodanig tot lid van een commissie is benoemd;

 • b.

  commissie: een door het algemeen bestuur bij verordening ingestelde commissie;

Artikel 2 Vergoedingen en toelagen commissieleden

Een commissielid dat lid is van een hierna genoemde commissie heeft recht op de daarbij genoemde vergoeding:

 • 1.

  voorzitter rekenkamercommissie: € 255,- / commissievergadering;

 • 2.

  secretaris rekenkamercommissie € 200,- / commissievergadering;

 • 3.

  voorzitter bezwarencommissie: € 255,- / commissievergadering;

 • 4.

  lid bezwarencommissie: € 225,- / commissievergadering;

Artikel 3 periodieke aanpassing vergoedingen

De in deze verordening opgenomen vergoedingen worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1.1, derde lid, van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers per 1 januari van elk jaar geïndexeerd.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 28 maart 2019.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Verordening rechtspositie bestuur waterschap Rijn en IJssel 2019

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 mei 2019

de dijkgraaf,

drs. H.Th.M. Pieper

de secretaris,

drs. C. Roos