Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verorderening op de vertrouwenscommissie regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de commissie, alsmede de geheimhouding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerorderening op de vertrouwenscommissie regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de commissie, alsmede de geheimhouding
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester van de gemeente Weert
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 61a en c
 2. Gemeentewet, art. 82
 3. Archiefwet 1995, art. 15
 4. Archiefbesluit 1995, art. 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-201018-10-2018Nieuwe regeling

14-10-2010

Land van Weert, 27-10-2010

RAD-000331

Tekst van de regeling

Intitulé

Verorderening op de vertrouwenscommissie regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de commissie, alsmede de geheimhouding

De raad van de gemeente Weert,

 

Gezien het voorstel van het presidium van 17 augustus 2010 en 1 oktober 2010;

 

Gelet op de artikelen 61a, 61c en 82 van de Gemeentewet, artikel 15 van de Archiefwet 1995 en artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 en de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 november 2001, kenmerk bk01/96074, inzake procedureregels herbenoeming burgemeester:

 

B e s l u i t

 

 • 1.

  in te stellen een vertrouwenscommissie ten behoeve van de herbenoeming van de burgemeester;

   

 • 2.

  vast te stellen de verordening op de vertrouwenscommissie regelende de taak, samenstelling en werkwijze van de commissie, alsmede de geheimhouding;

   

 • 3.

  de commissaris van de Koningin in de provincie Limburg van de besluiten onder 1 en 2 in kennis te stellen door toezending daarvan.

   

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De minister: de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b.

  De commissaris: de commissaris van de Koningin in de provincie Limburg;

 • c.

  De burgemeester: de burgemeester van de gemeente Weert;

 • d.

  De commissie: de vertrouwenscommissie.

Artikel 2 Taak en werkwijze van de commissie

 • 1.

  De commissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de burgemeester;

 • 2.

  De profielschets vormt in beginsel daarvoor het toetsingskader.

 • 3.

  De nadien geëxpliciteerde, gewijzigde eisen kunnen mede het toetsingskader vormen.

 • 4.

  De commissie brengt van haar oordeel over het functioneren van de burgemeester schriftelijk verslag uit aan de commissaris en de raad.

 • 5.

  Het verslag aan de raad wordt voorzien van een concept-aanbeveling.

 • 6.

  Bij haar werkzaamheden neemt de commissie het gestelde in de circulaire van de minister van 21 november 2001 in acht.

Artikel 3 Geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie hebben op grond van artikel 61c Gemeentewet volstrekte geheimhoudingsplicht omtrent hetgeen direct of indirect aan hen als lid van de commissie ter kennis is gekomen.

 • 2.

  De geheimhoudingsplicht geldt ook ten opzichte van raadsleden die geen lid van de commissie zijn of lid van de commissie zijn geweest en tegenover collegeleden.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht geldt zowel voor als tijdens het bestaan van de commissie alsmede na ontbinding van de commissie.

 • 4.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op diegene die met de ambtelijke bijstand van de commissie is belast en de adviseur van de commissie.

Artikel 4 Verslag

 • 1.

  Het verslag aan de raad en de commissaris, bedoeld in artikel 2, wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld.

 • 2.

  Vervallen.

 • 3.

  In dit verslag kunnen leden van de commissie van minderheidsstandpunten blijk geven.

 • 4.

  Bij staking van stemmen over het uit te brengen verslag wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering.

 • 5.

  Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die vergadering dan worden in het verslag de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de commissaris en de raad gebracht.

Artikel 5 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit 6 raadsleden.

 • 2.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 3.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter blijven lid van de commissie en hebben stemrecht.

 • 4.

  Een wethouder kan als adviseur aan de commissie worden toegevoegd. De adviseur is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 6 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier verleent ambtelijke bijstand aan de commissie en fungeert als secretaris van de commissie.

 • 2.

  De griffier is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering ten minste vierentwintig uur tevoren aankondiging aan de leden van de commissie.

Artikel 8 Contactpersonen

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  Alle stukken bestemd voor de commissie worden gericht aan de voorzitter en gezonden aan het privé-adres van de griffier.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter en de griffier ondertekend en door de griffier persoonlijk verzonden, zonder tussenkomst van derden.

 • 4.

  De griffier bewaart de stukken aan en van de commissie op kantoor in een afgesloten ruimte, totdat de uiteindelijke archivering plaatsvindt.

Artikel 9 Overleg met de burgemeester

 • 1.

  De voorzitter nodigt de burgemeester uit voor een gesprek met de commissie.

 • 2.

  Alvorens het verslag aan de raad te zenden bespreekt de commissie dit met de burgemeester.

 • 3.

  Indien ter zake van zijn functioneren afspraken met de burgemeester worden gemaakt worden deze in het verslag van de raad vermeld.

 • 4.

  De raad bespreekt het verslag van de commissie met de burgemeester.

Artikel 10 Ontbinding commissie

De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgend op die waarop aan de gemeenteraad bekend is gemaakt dat in de herbenoeming van de burgemeester is voorzien.

Artikel 11 Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en de griffier dragen er zorg voor dat op het in artikel 10 bedoelde tijdstip alle archiefbescheiden onverwijld in een verzegelde envelop en gerubriceerd als ‘geheim’ worden overgebracht naar de krachtens de wet door de raad aangewezen archiefbewaarplaats. Zij dragen er eveneens zorg voor dat uitvoering wordt gegeven aan het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.

 • 2.

  Van de in het tweede lid bedoelde overbrenging wordt een verklaring van overbrenging als bedoeld in artikel 9 van het Archiefbesluit 1995 opgemaakt. In deze verklaring wordt melding gemaakt van de met toepassing van artikel 15, lid 1 sub a en c van de Archiefwet 1995 gestelde beperkingen aan de openbaarheid, geldende voor een periode van 75 jaar.

 • 3.

  Alle overige bescheiden van de commissie en alle kopieën van de in dit artikel bedoelde bescheiden worden onmiddellijk vernietigd.

Artikel 12 Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister van 21 november 2001 niet voorziet beslist de commissie.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking daags na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Weert van 22 september 2010 en gewijzigd op 14 oktober 2010.

De griffier,                    De burgemeester,

Mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten, Mr. J.M.L. Niederer

Bijlage Wijzigingen ten opzichte van de modelverordening

 • -

  Artikel 3 lid 2: voor alle duidelijkheid is toegevoegd, dat de geheimhoudingsplicht ook geldt tegenover collegeleden.

 • -

  Artikel 3 lid 3: vanwege de krappe planning is het noodzakelijk dat de beoogde leden van de vertrouwenscommissie een aanvang nemen met hun werkzaamheden vóór hun daadwerkelijke benoeming op 22 september 2010. Daarom is de geheimhouding uitgebreid, zodat ook de periode vóór het formele bestaan van de commissie eronder begrepen is.

 • -

  Artikel 5: de samenstelling van de commissie is in het bij de verordening behorende raadsvoorstel opgenomen.

 • -

  Artikel 5 lid 3: voor de duidelijkheid is bepaald dat voorzitter en plaatsvervangend voorzitter lid blijven van de commissie en stemrecht hebben.

 • -

  Artikel 8 lid 4: de model-verordening bepaalt dat de griffier de stukken bestemd voor de commissie thuis bewaart. Omdat deze stukken nodig zijn bij de werkzaamheden van de commissie en de griffier, is ervoor gekozen te bepalen dat de stukken weliswaar naar het privé-adres van de griffier worden gezonden, maar dat deze de stukken op kantoor in een afgesloten ruimte bewaart. Dit geldt niet alleen voor de stukken die naar de commissie worden gezonden, maar ook voor de stukken die van de commissie uitgaan. De model-verordening bepaalt tevens dat de stukken die van de commissie uitgaan vanaf het privé-adres van de griffier worden verzonden. Dit is niet praktisch. Het is van belang dat derden geen kennis kunnen nemen van deze stukken. Als de griffier de stukken zelf, zonder tussenkomst van derden, vanuit het stadhuis verzendt, is dit ook gewaarborgd. Bij de benoeming van de burgemeester is deze systematiek eveneens gehanteerd. Artikel 8 lid 3 van de verordening is hierop aangepast.