Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Weert
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Weert
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAdministratie en controle

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-2006Nieuwe regeling

14-03-2006

Land van Weert, 15-03-2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Weert

De verordening artikel 213a Gemeentewet

 

De raad van de gemeente Weert besluit

gelet op artikel 213a Gemeentewet

vast te stellen:

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffend-heid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Weert.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid:De mate waarin gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid:De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Het onderzoek zal plaatsvinden door toetsing van werkprocessen van de gemeentelijke organisatie-eenheden conform het jaarlijks op te stellen onderzoeksplan.

 • 2.

  Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van organisatieonderdelen op basis van het jaarlijkse onderzoeksplan. Deze toetsing zal plaatsvinden door middel van het onderzoeken van de doeltreffendheid van de werkprocessen die deel uitmaken van een (deel van een) programma of paragraaf.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college stelt ieder jaar tijdig voor de laatste raadsvergadering van het jaar een onderzoeksplan vast voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid en stuurt deze ter kennisgeving naar de raad.

 • 2.

  In het onderzoeksplan wordt globaalaangegeven:

  • a)

   het object van onderzoek

  • b)

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c)

   de onderzoeksmethode

  • d)

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e)

   de wijze van uitvoering

 • 3.

  In het onderzoeksplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

 • 4.

  De onderzoeken worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de concerncontroller. De medewerkers en/of derden die belast worden met de uitvoering van het onderzoek hebben toegang tot alle documenten en bestanden die zij in het kader van het onderzoek van belang achten.

 • 5.

  Bij de jaarstukken wordt het onderzoeksplan geëvalueerd.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden door het college vastgesteld enter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt indien noodzakelijk op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  De "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Weert", vastgesteld door de raad der gemeente Weert in de openbare vergadering van 5 februari 2004, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de verordening is 23 maart 2006.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Weert”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad op 14 maart 2006.

de burgemeester,

de griffier,