Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProtocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert
CiteertitelProtocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel en organiatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2008Nieuwe regeling

02-07-2008

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Protocol voortgangsgesprekken burgemeester Gemeente Weert.

De raad van de gemeente Weert,

Overwegende dat het in het kader van de (her)benoeming van een burgemeester en bij een waarnemend burgemeester wenselijk is om op zorgvuldige wijze de visie van de gemeenteraad op het functioneren van de burgemeester te bepalen,

 

Gezien het initiatiefvoorstel van het presidium d.d.

 

Besluit:

 

Vast te stellen het “Protocol voortgangsgesprekken Burgemeester gemeente Weert”.

1.

Jaarlijks wordt een voortgangsgesprek met de burgemeester gevoerd.

2.

Met een waarnemend burgemeester wordt periodiek een voortgangsgesprek gevoerd. De frequentie wordt door het presidium bepaald aan de hand van de waarnemingstermijn.

3.

De voortgangsgesprekken met de burgemeester worden gevoerd door twee door het presidium aangewezen fractievoorzitters, bij voorkeur een fractievoorzitter van een coalitiefractie en een fractievoorzitter van een oppositiefractie uit de gemeenteraad van Weert. Zij bereiden het gesprek samen voor.

4.

De fractievoorzitters, die het gesprek met de burgemeester voeren, raadplegen de andere fractievoorzitters en kunnen de loco-burgemeester raadplegen als referenten vóór het gesprek. In het voortgangsgesprek wordt dit aan de burgemeester gemeld. De burgemeester kan op de inbreng van eventuele referenten reageren. De loco-burgemeester kan zijn zienswijze geven omtrent het functioneren van de burgemeester als collegevoorzitter.

5.

De griffier ondersteunt ambtelijk het voeren van de gesprekken.

6.

Voortgangsgesprekken met de burgemeester vinden plaats in beslotenheid en onder geheimhouding.

7.

De bij de selectie van de burgemeester gehanteerde profielschets dient als leidraad bij het voortgangsgesprek. Daarnaast kunnen ook nog andere functiecriteria aan de orde komen.

8.

De griffier maakt een document met daarin de conclusies en afspraken uit het voortgangsgesprek en legt dit voor reactie voor aan de fractievoorzitters die hebben deelgenomen aan het gesprek. Indien zij met de inhoud instemmen, ondertekenen zij het document voor akkoord.

9.

Het door de fractievoorzitters voor akkoord getekende document met conclusies en afspraken wordt voor een reactie naar de burgemeester gezonden.

10.

Indien de burgemeester zich kan vinden in het document inclusief de conclusies en afspraken, ondertekent deze het verslag voor akkoord.

11.

Verschilt de burgemeester met de fractievoorzitters die het gesprek met de burgemeester hebben gevoerd van inzicht over het document dan kan het rapport met wederzijds goedvinden op onderdelen worden aangepast.

12.

Indien partijen niet tot overeenstemming komen omtrent de inhoud van het document, ondertekent de burgemeester niet voor akkoord, maar voor gezien. De burgemeester kan dan een eigen annotatie bijvoegen.

13.

Het document met de conclusies en afspraken, inclusief de eventuele opmerkingen van de burgemeester, wordt ter vertrouwelijke kennis gebracht van alle fractievoorzitters, de burgemeester en de commissaris van de Koningin in Limburg.

14.

De griffier draagt zorg voor een adequate archivering van de stukken. Zodra de burgemeester niet meer werkzaam is in de gemeente worden de stukken inzake de voortgangsgesprekken met de burgemeester onder de verantwoordelijkheid van de griffier vernietigd.

Vastgesteld in de vergadering van de raad van Weert d.d. 2 juli 2008,

De griffier, De voorzitter,