Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening bekendmaking gemeente Weert 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bekendmaking gemeente Weert 2015
CiteertitelVerordening bekendmaking gemeente Weert 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14, lid 2
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016nieuwe regeling

25-11-2015

Elektronisch gemeenteblad, 29-12-2015

RAD-001176

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bekendmaking gemeente Weert 2015

De raad van de gemeente Weert,

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2015;

 

overwegende, dat het noodzakelijk is om regels te stellen voor de elektronische bekendmaking van besluiten, beleidsvoornemens en andere mededelingen van de Gemeente Weert;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:14 lid 2 Awb jo. artikel 149 van de Gemeentewet;

 

besluit : 

 

vast te stellen de navolgende Verordening bekendmaking gemeente Weert 2015.

Artikel 1. Wijze van kennisgeven

 • 1.

  De kennisgeving van de terinzagelegging van een aanvraag, een besluit of enig ander document waarvan bij wettelijk voorschrift is bepaald dat deze geschiedt in een van overheidswege uitgegeven blad dan wel op andere geschikte wijze, vindt plaats in het gemeenteblad.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet in gevallen waarin bij of krachtens een wet een andere wijze van bekendmaking is voorgeschreven.

 • 3.

  Ieder bevoegd bestuursorgaan van de gemeente kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat besluiten als bedoeld in lid 1 tevens op andere (geschikte) wijze worden bekendgemaakt.

Artikel 2. Elektronische uitgifte

 • 1.

  Het gemeenteblad wordt uitgegeven op www.officielebekendmakingen.nl.

 • 2.

  Indien elektronische uitgifte van het gemeenteblad op de in het eerste lid voorziene wijze geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, voorziet het gemeentebestuur in een vervangende wijze van uitgifte.

Artikel 3 Citeertitel

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening bekendmaking gemeente Weert 2015”.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 25 november 2015. 

De griffier, De burgemeester

Toelichting  

 

Het doel van deze verordening is het bieden van een wettelijke grondslag als bedoeld in artikel 2:14 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht, zodat juridisch kan worden volstaan met uitsluitend elektronische kennisgeving in de gevallen waarin aanvullende kennisgeving op andere wijze niet nodig is om degenen voor wie deze bedoeld is, voldoende te bereiken.

 

In een aantal gevallen kan het verstandig zijn om niet te volstaan met de elektronische kennisgeving, maar bovendien te voorzien in een of meer andere wijzen van kennisgeving. Dit omdat er (nog) velen zijn die geen toegang hebben tot het internet, en nog meer die deze toegang in theorie wel hebben maar die daar niet gemakkelijk hun weg kunnen vinden en die in elk geval niet dagelijks het gemeenteblad raadplegen. Naast elektronische kennisgeving kunnen ook andere vormen van kennisgeving van belang zijn vanwege een betere service aan de potentieel geïnteresseerden.

 

Het kan voorkomen dat een wettelijk voorschrift zich verzet tegen uitsluitend elektronische kennisgeving.

 

Wanneer in een wettelijke bepaling slechts kennisgeving in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad imperatief is voorgeschreven, dient de kennisgeving in elk geval daarin te geschieden. Publicatie op www.officiëlebekendmakingen.nl is dan een niet verboden, aanvullende (en aanbevelenswaardige) wijze van kennisgeven.