Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van de gemandateerde functionaris van de gemeente Weert houdende regels voor het ondermandaat VTH Ondermandaat VTH 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de gemandateerde functionaris van de gemeente Weert houdende regels voor het ondermandaat VTH Ondermandaat VTH 2016
CiteertitelOndermandaat VTH 2016
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2016nieuwe regeling

26-09-2016

Gemeenteblad 2016, 140889

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaat VTH 2016

Besluit

tot het verlenen van ondermandaten als bedoeld in de Mandatenregeling 2012 versie 2 en het Wijzigingsbesluit 2016 Mandatenregeling  

 

De plaatsvervangend directeur van sector Ruimte;

 

gezien het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 5 april 2016 tot wijziging van de Mandatenregeling 2012;

 

overwegende dat het Wijzigingsbesluit 2016 Mandatenregeling wijzigingen en aanvullingen heeft aangebracht in de bestaande Mandatenregeling;

 

dat deze aanvullingen en wijzigingen verwerkt dienen te worden in een ondermandaatbesluit;

 

dat het verder uit praktisch oogpunt het wenselijk is de in het verleden op naam van medewerkers van de afdeling VTH verleende ondermandaten te vervangen door ondermandaten die gekoppeld zijn aan de functies;

 

dat het derhalve noodzakelijk is de bestaande ondermandaten wat betreft de afdeling VTH opnieuw vast te stellen;

 

besluit:

 

 

  • 1.

    ondermandaat te verlenen aan het hoofd, de teamleiders en de medewerkers van de afdeling VTH zoals aangegeven in de tabel behorend bij dit besluit onder gelijktijdige intrekking van alle voorheen vastgestelde ondermandaatbesluiten voor zover het betreft de afdeling VTH;

  • 2.

    aan te wijzen als en verlenen van ondermandaat aan de subbudgethouders afdeling VTH te weten het afdelingshoofd VTH en de teamleiders V en T/H.

Weert, 26 september 2016

De plaatsvervangend directeur van de sector Ruimte

    

Ella Croonenberg

ALGEMEEN BESTUUR

dir. = directeur

hfd = afdelingshoofd

team V = team Vergunningverlening

team T/H = team Toezicht en Handhaving

team JZ = team Juridische Zaken

secr. = gemeentesecretaris

 

Vlg

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd-

Heid

Mandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1

Het voeren van correspondentie in het kader van de voorbereiding van door of namens het gemeentebestuur/burgemeester te nemen besluiten.   het volgen van procedures o.a. als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht)  het sluiten van en ondertekenen van voorlopige overeenkomsten onder voorbehoud van goedkeuring door het gemeentebestuur.  Het ondertekenen van alle stukken en het verrichten van handelingen ter uitvoering van krachtens mandaat, machtiging of volmacht op basis van de mandatenregeling door de ondertekenaar namens Burgemeester en Wethouders of namens door de Burgemeester genomen besluiten.

b&w/burg

   

b&w/burg

   

b&w/burg

   

b&w/burg

dir.

   

dir.

   

dir.

   

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + T/H+ JZ

 

Hfd VTH, medewerkers teams V +JZ

   

Hfd VTH

   

Allen waaraan mandaat, ondermandaat of volmacht is verleend

Mandaat geldt niet voor brieven gericht aan de leden van de gemeenteraad.

 

Geldt niet voor besluitvorming tenzij elders gemandateerd.

2

Het verlangen van een schriftelijke machtiging (art. 2:1 Awb)

b&w/burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

 

3

Het doorzenden en terugzenden van geschriften (art. 2:3 Awb).

b&w/burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

 

4

Het stellen van een termijn aan een adviseur (art. 3:6 Awb).Het verlengen van termijnen bedoeld in artikel 3:18 Algemene Wet Bestuursrecht.

b&w/burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

 

5

Het vaststellen van een formulier voor het indienen van aanvragen en verstrekken van gegevens (art. 4:4 Awb)

b&w/burg

dir.

Hfd VTH

 

6

Te besluiten een aanvraag niet te behandelen (art. 4:5 Awb, art. 4:6 Awb)

b&w/burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

 

7

Het aanwijzen van een of meerdere ambtenaren van de eigen sector die reclamanten horen in het kader van de afhandeling van bezwaarschriften.

B&w/burg

 

dir.

Geen ondermandaat

 

8

Het in de gelegenheid stellen van aanvrager en/of belanghebbende zijn zienswijze naar voren te brengen (art. 4:7, 4:8, 4:11 en 4:12).

b&w/burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

 

9

Het stellen van een redelijke termijn waarbinnen de beschikking tegemoet kan worden gezien (art. 4:14).

b&w/burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

 

10

Het toezenden van bescheiden in die gevallen waarin daarop aanspraak kan worden gemaakt

b&w/burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + T/H+ JZ

 

 

 

Vlg

Nr.

Vervolg ALGEMEEN BESTUUR

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid

 

Mandaat

Onder mandaat

Specifieke bepalingen

11

a) Het uitoefenen van bevoegdheden en het nakomen van

verplichtingen zoals in de Wet bescherming persoonsgegevens is toegewezen aan het verantwoordelijke bestuursorgaan (de “verantwoordelijke” ex. Art. 1 onder d)

b) Het beslissen op verzoeken om in informatie en het feitelijk verstrekken hiervan als bedoeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur, voor zover deze informatie van het College van Burgemeester en Wethouders of van de Burgemeester wordt gevraagd.

b&w/burg

dir.

Hfd VTH

   

Hfd VTH

 

12

Beslissingen omtrent toepassing legesverordening.

b&w/ burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V, marktmeester voor zover het betreft dagplaatsen

 

13

Het besluiten tot verdaging van een door burgemeester en wethouders of burgemeester te nemen beslissing op bezwaarschriften ingevolge de AWB.

b&w/burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team JZ

 

14

Het verlengen van beslistermijnen.

b&w/burg 

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

 

15

Het doen van openbare bekendmakingen/kennisgevingen ten aanzien van genomen c.q. voorgenomen besluiten.

b&w/burg.

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

 

16

Het in daarvoor in aanmerking komende gevallen verbinden van voorwaarden, voorschriften e.d. aan in mandaat te verlenen vergunningen, ontheffingen e.d., een en ander overeenkomstig het bepaalde in de toepasselijke regeling(en).

b&w/burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

 

17

Het aanvragen van vergunningen voor vergunningsplichtige activiteiten in het kader van de normale taakuitoefening van de gemeente

b&w

dir.

Hfd VTH

   

18

Het in ontvangst nemen van deurwaardersexploiten voor de gemeente

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team JZ

 

19

Het aanwijzen van gemachtigden en het indienen van verweerschriften in procedures bij:

- Gedeputeerde Staten van Limburg

- Voorzitter GS van Limburg

- Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State

Voorzitter Afdeling BestuursrechtspraakGerechtshof inclusief belastingkamer

- Arrondissementsrechtbank

- President Arrondissementsrechtbank

- Raad van Beroep

- Centrale Raad van Beroep

- College van Beroep v.h. bedrijfsleven

- Voorzitter Centrale Raad van Beroep voor het bedrijfsleven

Kantongerecht

Raad /

burg /

b&w

dir.

Hfd VTH

Zo nodig overleg met betrokken portefeuillehouder (zie algemene instructie)

   

20

     

Ondertekening door burgemeester en wethouders en door de burgemeester genomen besluiten.Het ondertekenen van brieven en het geven van opdrachten en ondertekenen daarvan alsmede het verrichten van handelingen ter uitvoering van beslissingen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en wethouders of van de burgemeester.

b&w/burg

 

b&w/burg

dir.

 

dir.

Hfd VTH

 

Hfd VTH

 

21

Het in gebreke stellen van de wederpartij en het ondertekenen van stukken indien overeenkomsten niet worden nageleefd.

b&w/burg

dir.

Hfd VTH

 

22

Het vragen van extern advies over privaatrechtelijke aangelegenheden voordat een civiele procedure wordt gestart en het ondertekenen van stukken.

b&w/burg

dir.

Hfd VTH

in overleg met betreffende portefeuillehouder

Vlg

Nr.

Vervolg ALGEMEEN BESTUUR

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid

 

Mandaat

Onder mandaat

Specifieke bepalingen

23

Het afhandelen van correspondentie betreffende het taakveld van de sector/ afdeling.

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + T/H+

JZ

 

24

Het aangaan van en het ondertekenen van overeenkomsten, tot levering van goederen, aanneming van werk en/of verlening van diensten conform het Besluit regeling Budgethouders

b&w/burg

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

Mandaat-volmacht uitoefening dient plaats te vinden conform het Besluit regeling Budgethouders.

25

Het behandelen en afhandelen van klachten over een gedraging van een ambtenaar (hoofdstuk 9 Awb)

b&w

dir.

Hfd VTH

 

26

Het behandelen en afhandelen van klachten over een gedraging van een afdelingshoofd, (hoofdstuk 9 Awb)

b&w

dir.

 

 

27

Het behandelen en afhandelen van klachten over een directeur (hoofdstuk 9 Awb)

b&w

secr.

 

 

28

Het behandelen en afhandelen van klachten over een gedraging van een directeur van een openbare school of de algemeen directeur/ gemeentesecretaris (hoofdstuk 9 Awb)

b&w

burg

 

Gedraging van directeur van een openbare school alleen voor zover de openbare school zelf geen klachtenregeling heeft

29

Het voornemen tot het toepassen van bestuursdwang respectievelijk het opleggen van een dwangsom

b&w/burg

dir.

Hfd VTH

Vooraf is instemming vereist van de betreffende portefeuillehouder.

30

Besluiten tot het innen van dwangsommen.

b&w/ burg

dir.

Hfd VTH

Vooraf is instemming vereist van de betreffende portefeuillehouder.

31

De aanwijzing van onbezoldigde ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften.

b&w/burg

dir.

Hfd VTH

 

32

Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk en/of verlening van diensten conform het Besluit regeling budgethouders.

b&w/ burg

griffier

plv. griffier

Mandaat-volmacht uitoefening dient plaats te vinden conform het Besluit regeling Budgethouders

33

Het nemen van beslissingen als bedoeld in de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen omtrent ingebrekestellingen, de verschuldigdheid en de hoogte van dwangsommen en eventuele verrekening met leges.

b&w/ burg

dir.

Hfd VTH

 

34

Opvragen van justitiële gegevens

Burg

dir

Hfd VTH, medewerkers team V

Opmerking: Burgemeester moet ook aparte machtiging afgeven aan Dienst Justis.

 

Verplaatst vanuit afdelingen naar Algemeen Bestuur

35

Opvragen van politiegegevens

Burg

dir

Hfd VTH, medewerkers team V

Verplaatst vanuit afdelingen naar Algemeen Bestuur

36

Opschorten van de begunstigingstermijn o.g.v. last onder dwangsom en bestuursdwang

B&w

dir.

Hfd VTH

Vooraf instemming portefeuillehouder.

37

Het namens de gemeente indienen van een aanvraag tot verlening, wijziging en vaststelling van subsidies

b&w

dir.

Hfd VTH

 

38

Het indienen van bezwaar, beroep of hoger beroep namens de gemeente tegen een uitspraak waartegen bezwaar, beroep of hoger beroep openstaat.

Raad/ burg/ b&w

dir.

Geen ondermandaat

 

 

 

 

 

 

 

Vlg

Nr.

Vervolg ALGEMEEN BESTUUR

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid

 

Mandaat

Onder mandaat

Specifieke bepalingen

39

Het nemen van beslissingen op bezwaar betreffende het taakveld van de sector/ afdeling

b&w/ burg

dir.

Hfd VTH

Beslissing op bezwaar moet altijd hiërarchisch minimaal een stap hoger genomen worden dan het bestreden besluit.

40

Het behandelen en afhandelen van klachten over een gedraging van een bestuursorgaan of een lid daarvan (hoofdstuk 9 Awb)

Burg.

.

 

 

41

Het behandelen en afhandelen van klachten over een gedraging van de burgemeester (hoofdstuk 9 Awb)

Loco burg.

 

 

 

42

Namens de gemeente Weert aangifte doen van (het vermoeden van) een gepleegd strafbaar feit

burg

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

 

43

jaarlijkse indexering(en) op het gebied van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie/ Het jaarlijks aanpassen van de vergoedingsbedragen op basis van (algemene) indexering

b&w/

dir.

 

 

 

ALGEMEEN BESTUUR Personeel

DT = Directieteam

AD = Algemeen Directeur

dir. = directeur

hfd = afdelingshoofd

PIF = afdeling Personeel, Informatie en Facilitair

Vlg

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid

Mandaat

Onder Mandaat

Specifieke bepalingen

1

a. Het benoemen, schorsen en ontslaan van ambtenaren, het aangaan en opzeggen van overeenkomsten m.b.t. uitzend-/en inleenkrachten.

b&w

dir.

-

Geldt niet voor afdelingshoofden.

b. Het aangaan en opzeggen van overeenkomsten m.b.t. stagiaires en vrijwilligers.

b&w/ burg

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

Registratie bij PIF

 

c. Het aangaan en opzeggen van overeenkomsten m.b.t. uitzend- en inleenkrachten

b&w/ burg

dir

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

Registratie bij PIF

2

a. Beloningsdifferentiatie; besluiten conform deze regeling

b&w

DT

-

2.a. Registratie gratificaties bij PIF

b. schouderklopjes

b&w

dir.

Hfd VTH

 

3

Het besluiten tot toewijzing functieprofiel volgens HR21 systematiek.

b&w

DT

-

Vooraf advies PIF

4

Vaststellen voorlopige waardering conform HR 21 systematiek

b&w

DT

-

Vooraf advies PIF

5

Vaststelling definitieve waardering conform HR 21 systematiek

b&w

DT

-

Vooraf advies PIF

6

Formatiewijzigingen binnen bestaande formatie

b&w

dir.

-

Vooraf advies PIF

7

Wijziging in de omvang van het dienstverband (deeltijd) met inachtneming van het vorige punt

b&w

dir.

-

Registratie bij PIF

8

Toekennen jubileum-/afscheidsgratificaties en onregelmatigheidstoelage inclusief overgangstoelage bij wegvallen/vermindering van de onregelmatigheidstoelage

b&w

dir.

Hfd VTH

Vooraf advies PIF

Registratie bij PIF

9

Toekennen telefoon-, auto, (brom)fietsvergoeding

b&w

dir.

Hfd VTH

Registratie bij PIF

10

Toestemming verlenen voor het vervullen van een nevenfunctie c.q. uitoefenen nevenbedrijf

b&w

dir.

-

 

Mandaat geldt niet voor functies met salarisschaal 11 of hoger (toestemming te verlenen door B&W).

Vooraf advies PIF

11

Vaststellen van werk-/dienstrooster

b&w

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

Registratie bij PIF

12

Opleggen van wacht-/piketdiensten inclusief de daarbij behorende vergoedingen en verlening van ontheffing van de wacht-/storingsdiensten

b&w

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

Registratie bij PIF

13

Toekenning (onbetaald) ouderschapsverlof

b&w

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

Registratie bij PIF

14

Opdragen van het langdurig waarnemen van een functie (toekennen waarnemingstoelage).

 

b&w

dir.

-

Geldt niet voor managementfuncties

 

Vooraf advies PIF

Registratie bij PIF

15

a. Het opdragen van het verrichten van overwerk voor zover het geen grote groepen betreft en/of het overwerk een structureel karakter draagt

b&w

 

dir.

  

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

 

Registratie bij PIF

b. Toekenning overwerkvergoeding conform regeling.

b&w

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

Registratie bij PIF

   

Vlg

Nr.

Vervolg ALGEMEEN BESTUUR Personeel

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd

heid

Mandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

16

Vergoeden van gemaakte reis- en verblijfkosten (op declaratiebasis) t.b.v. dienstreizen en –ritten

b&w

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

Volgens vastgesteld declaratie protocol

17

Toestemming verlenen voor het gebruik van de eigen auto voor de dienst

b&w

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

 

18

Toekennen en melding studiefaciliteiten

b&w

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

 

Volgens vastgesteld POP formulier

Registratie bij PIF

19

Besluiten in het kader van de aan- en verkoop van verlof

b&w

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

Registratie bij PIF

20

Het verlenen van (kortdurend) zorgverlof

b&w

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

Registratie bij PIF

21

Het verlenen van calamiteitenverlof

b&w

dir.

Hfd VTH, teamleider V, teamleider T/H

Registratie bij PIF

22

Toekenning persoonlijke toelage

b&w

dir.

-

Vooraf advies PIF

23

Opdragen andere werkzaamheden ingevolge hfdst. 15 CAR/UWO (met andere werkzaamheden belasten)

b&w

dir.

-

Vooraf advies PIF

24

Toekenning financiële bijdrage loopbaanonderbreking (hfdst. 6 CAR/UWO)

b&w

dir.

-

Vooraf advies PIF

25

Toekenning ontslaguitkeringen zoals wachtgeld, WW, uitkeringsgelden en suppletie (hfdst. 10, 10a, 11, en 11a CAR/ UWO), )

b&w

dir.

-

Vooraf advies PIF

26

Uitbreiden/ verminderen formele arbeidsduur (hfdst. 2 CAR/ UWO)

b&w

dir.

-

Vooraf advies PIF

27

Aangaan van nieuw dienstverband dan wel continuering dienstverband na bereiken 65 jarige leeftijd

(hfdst. 8 CAR/ UWO )

b&w

dir.

-

Vooraf advies PIF

Registratie bij PIF

28

Besluiten m.b.t. vaststelling beoordeling alle daaruit voortvloeiende zaken (o.a. verlenging proeftijd, onthouding, uitloop, extra periodiek, aanstelling in vaste dienst (hfdst. 15 CAR/ UWO).

b&w

dir.

 

-

Het mandaat berust bij de gemeentesecretaris indien de directeur 1e beoordelaar is.

29

Het beslissen op en ondertekenen van besluiten en vaststellingsovereenkomsten omtrent verzoeken voor gebruikmaking van de Regeling Vroeguittreding Reorganisatie FLOW gemeente Weert

b&w

AD

-

Mandaat heeft betrekking op de uitvoering van de Regeling Vroeguittreding Reorganisatie FLOW gemeente Weert, vastgesteld per 29 maart 2011.

30

Wijzigingen van de inrichting van afdelingen en taak/ herstructureringen binnen afdelingen, conform geldende Rechtspositieleidraad bij reorganisatie en Organisatiebesluit

b&w

DT

 

vooraf advies PIF

31

Besluiten omtrent onregelmatigheidstoelage inclusief overgangstoelage bij wegvallen/ verminderen van de onregelmatigheidstoelage (hfdst. 3 CAR/UWO; Salarisverordening gemeente Weert, Regeling overgangstoelage onregelmatige dienst).

B&w

Dir

Hfd VTH

Vooraf advies PIF en Registratie bij PIF

  

SECTOR RUIMTE Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)

dir. = directeur

hfd = afdelingshoofd VTH

team V = team Vergunningverlening

team T/H = team Toezicht en Handhaving

team JZ = team Juridische Zaken

  

Vlg.

Nr.

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid

Mandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

1

Het nemen van beslissingen omtrent de ontvankelijkheid, het weigeren, verlenen, intrekken, aanhouden, verdagen en overschrijven van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht inclusief:

het volgen van de daarvoor noodzakelijke procedures;het nemen van beslissingen over het (alsnog) opleggen, wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften, beperkingen of nadere eisen; in relatie daarmee de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen omtrent (tijdelijke) vrijstellingen en ontheffingen een en ander voor zover dit wenselijk of noodzakelijk is in het kader van de besluitvorming over de omgevingsvergunning.

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

Bij zienswijzen dient overleg te worden gepleegd met de portefeuillehouder. het mandaat geldt niet indien door de monumenten-welstandscommissie een negatief advies is uitgebracht. Het mandaat geldt niet indien door een externe instantie een negatief advies of geen verklaring van geen bedenkingen is uitgebracht.bij het weigeren van de omgevings-vergunning dient vooraf overleg te worden gepleegd met de portefeuille-houder. (Mandaatadvies)

2

Bepalen dat beschikkingen ingevolgde de Wabo terstond na bekendmaking in werking treden. (art. 6.2 Wabo).

b&w

dir.

Hfd VTH

 

3

Het beslissen omtrent afgifte van een voltooiingsverklaring

b&w

dir.

h/m

 

4

Het verlenen van uitstel voor wat betreft start bouw

b&w

dir.

h/m

 

5

Het bekendmaken van de beschikking waarbij niet tijdig is beslist op de aanvraag omgevingsvergunning.

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

 

6

Het nemen van beslissingen omtrent het toepassen van bestuursdwang in spoedeisende gevallen waaronder het stilleggen van bouwwerkzaamheden.

b&w

 

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams T/H + JZ

 

In overleg met de desbetreffende portefeuillehouder.

7

Het vaststellen van betalingsadviezen in het kader van de tot het takenpakket behorende subsidieregelingen.

b&w

dir.

Hfd VTH

 

 

 

 

 

 

 

Vlg.

Nr.

Vervolg SECTOR RUIMTE Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd-

heid

Mandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

8

Algemeen

Het afhandelen van milieuklachten 

b. Het adviseren van andere bevoegde instanties terzake aanvragen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Waterwet.

Het aanvragen van vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer c.q. het doen van meldingen ingevolge 8.41 Wet milieubeheer.Het beperkt veranderen van een milieu-inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 juncto artikel 3.10 lid 3 van de Wabo.

 

b&w

b&w

 

b&w

 

b&w

 

dir.

dir.

 

dir.

 

dir.

 

Hfd VTH, medewerkers team T/H,

 

Hfd VTH

 

Hfd VTH

 

Hfd VTH, medewerkers team V

 

9

    

Wet milieubeheer en Algemene Wet Bestuursrecht

 

Hoofdstuk 7

Het beslissen als bedoeld in artikel 7.17 Wet milieubeheer (mer-beoordelingsplicht ten aanzien van intensieve veehouderijen)

 

Hoofdstuk 8 Inrichtingen

Het opleggen van voorschriften als bedoeld in artikel 8.42 en 8.42a van de Wet Milieubeheer.

 

Hoofdstuk 13. Procedures voor vergunningen en ontheffingen

Het uitvoeren van de betreffende procedurevoorschriften in dit hoofdstuk.

  

b&w

   

b&w

   

b&w

  

dir.

   

dir.

   

dir.

  

Hfd VTH

   

Hfd VTH

   

Hfd VTH, medewerkers team V

  

Vooraf dient overleg te worden gepleegd met de portefeuillehouder.

   

10

Algemene Plaatselijke Verordening

Het beslissen op aanvragen om ontheffing als bedoeld in artikel 2.77.d. Algemene Plaatselijke Verordening (Vervoer gevaarlijke stoffen)

Het verbinden van voorwaarden aan collectieve en incidentele festiviteiten ter voorkoming of beperking van geluidhinder

 

b&w

  

b&w

 

dir.

  

dir.

 

Hfd VTH, medewerkers team V

  

Hfd VTH

 

 

 

 

 

 

 

Vlg.

Nr.

Vervolg SECTOR RUIMTE Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd-

heid

Mandaat

Ondermandaat

Specifieke bepalingen

11

Wet bodembescherming

a. Het verlenen van ontheffingen welke bij of krachtens de WBB worden aangevraagd.

b. Het intrekken van een bij of krachtens de WBB verleende ontheffing.

c. Het wijzigen, aanvullen of intrekken van en

beperkingen waaronder een ontheffing is

verleend

of de voorschriften die daaraan zijn verbonden

d. Uitvoeren van procedurevoorschriften

betreffende het onder a,b en c van dit nummer

genoemde en welke vermeld zijn in de Wet

milieubeheer c.q. Algemene Wet Bestuursrecht

e. Het toezenden van afschriften van beschikkingen

betreffende ontheffingen aan de Minister VROM

Het bijhouden van een register van de met

Betrekking tot ontheffingen genomen

Beschikkingen

Meldingen ingevolge de Wet bodembescherming

Alsmede de hiermede samenhangende

procedurele aspecten.

 

b&w

 

b&w

 

b&w

   

b&w

   

b&w

 

b&w

  

b&w

 

dir.

 

dir.

 

dir.

   

dir.

   

dir.

 

dir.

  

dir.

 

Hfd VTH

 

Hfd VTH

 

Hfd VTH

   

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

   

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

 

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

  

Hfd VTH, medewerkers teams V + JZ

 

 

12

Wet Geluidhinder

Het ten behoeve van bouwplannen waarbij wordt geanticipeerd op een nieuw bestemmingsplan, aanvragen van een hogere waarde voor de geluidbelasting aan de gevel dan de voorkeurgrenswaarde (Wet geluidhinder en de op grond van deze wet gestelde uitvoeringsregelen).

b&w

dir.

 

Hfd VTH

 

13

Het beslissen op aanvragen om ontheffing van het verbod in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben en het eventueel intrekken van deze ontheffingen alsmede het afhandelen van eventuele klachten.

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

14

Het beslissen op verzoeken om :

1a) een standplaats op de weekmarkt;

1b) een standplaats op de jaarmarkt.

b&w

dir.

Hfd VTH, marktmeester

 

15

Het beslissen op aanvragen om een standplaats ingevolge de Standplaatsenverordening.

b&w

dir.

Hfd VTH, marktmeester

 

16

Het beslissen op verzoeken om ontheffing ex art. 2:9 Algemene Plaatselijke Verordening (straatartiest e.d.)

b&w

dir.

h/m

 

17

Het beslissen op verzoeken om vergunning ex art. 5:13 Algemene Plaatselijke Verordening (inzameling van geld of goederen)

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

18

Het verlenen van ontheffingen als bedoeld in art. 2:45 Algemene Plaatselijke Verordening (betreden van plantsoenen e.d.)

b&w

dir.

h

 

19

Het beslissen op verzoeken om ontheffing ex art. 2:6 Algemene Plaatselijke Verordening (aanbieden stukken of afbeeldingen)

b&w

dir.

h/m

 

20

Het beslissen op verzoeken om vergunning ex art. 2:10 Algemene Plaatselijke Verordening (voorwerpen op of aan de weg) voorzover daarvoor geen omgevingsvergunning is vereist

b&w /burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

Vlg.

Nr.

Vervolg SECTOR RUIMTE Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd-

heid

Man-daat

Onder-

mandaat

Specifieke bepalingen

21

Het beslissen op verzoeken om vergunning ex art. 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening (evenement)

b&w / burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

22

Het beslissen op aanvragen om ontheffing o.g.v. artikel 35 Drank- en Horecawet (alcoholhoudende drank)

burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

23

Het beslissen op verzoeken om ontheffing ex art. 5:2 Algemene Plaatselijke Verordening

(parkeren voertuigen autobedrijven)

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

24

Het beslissen op verzoeken om ontheffing ex art. 5:3 Algemene Plaatselijke Verordening

(te koop aanbieden voertuigen)

b&w

dir.

h

 

25

Het beslissen op verzoeken om ontheffing ex art. 5:6 Algemene Plaatselijke Verordening

(parkeren caravans e.d.)

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

26

Het beslissen op verzoeken om ontheffing ex art. 5:7 Algemene Plaatselijke Verordening

(parkeren reclamevoertuigen)

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

27

Het beslissen op verzoeken om ontheffing ex art. 5:8 Algemene Plaatselijke Verordening

(parkeren grote voertuigen)

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

28

Het beslissen op verzoeken om gehandicaptenparkeerkaarten ex artikel 49 BABW.

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + T/H

 

29

Het beslissen op verzoeken tot het plaatsen en verwijderen van bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 (individuele gehandicaptenparkeerplaats).

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + T/H

 

30

Het beslissen op verzoeken om ontheffing in verband met landbouwtransporten

(art. 149 WVW).

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

31

Het beslissen op aanvragen om ontheffing ex art. 4:5 Algemene Plaatselijke Verordening

(overige geluidhinder).

b&w

 

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

32

Het besluiten op verzoeken tot het tijdelijk mogen gebruiken van gemeentegrond ten behoeve van bouwactiviteiten, inclusief het verlenen van toestemming voor het plaatsen van containers, opslag materialen etc. voor zover daarvoor geen omgevingsvergunning is vereist

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

33

Het beslissen op verzoeken ingevolge de Winkeltijdenverordening

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

34

Het beslissen op verzoeken om vergunning voor het houden van kansspelen als bedoeld in art. 1 onder a van de Wet op de Kansspelen (art. 3 van genoemde wet) + het stellen van voorwaarden naar aanleiding van kennisgevingen als bedoeld in art. 7c van de Wet op de Kansspelen

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

35

Het beslissen op verzoeken om vergunning voor het aanwezig hebben van speelautomaten als bedoeld in art. 30b en 30c van de Wet op de Kansspelen.

burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

36

Het beslissen op verzoeken om vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf, slijterij of horecawerkzaamheid als bedoeld in art. 3, lid 1, sub a, b of c Drank- en Horecawet

b&w burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

37

Het beslissen op verzoeken om vergunning als bedoeld in art. 30 van de Drank- en Horecawet (uitbreiding oppervlakte lokaliteiten horecagelegenheden), indien aan de overige inrichtingseisen blijvend kan worden voldaan.

b&w burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

38

Het adviseren over en beslissen op aanvragen om ontheffing ingevolge artikel 35 Drank – en Horecawet.

b&w burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

Vlg.

Nr.

Vervolg SECTOR RUIMTE Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd-

heid

Man-daat

Onder-

mandaat

Specifieke bepalingen

39

Het verlenen van een vergunning tot exploitatie horecabedrijf openbare inrichting krachtens Hoofdstuk 2, afdeling 8 van de Algemene Plaatselijke Verordening (inclusief een bij dit bedrijf behorend terras en de andere aanhorigheden).

burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

Terras en de andere aanhorigheden toetsen aan beheersvisie binnen-

stad.

40

Het verdagen van de beslissing op een aanvraag om een vergunning tot exploitatie horecabedrijf openbare inrichting ingevolge Hoofdstuk 2, afdeling 8 van de Algemene Plaatselijke Verordening

burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

41

Het verbinden van nieuwe voorschriften aan vergunningen tot exploitatie horecabedrijf openbare inrichting ingevolge Hoofdstuk 2, afdeling 8 van de Algemene Plaatselijke Verordening

burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

42

 

Het beslissen op verzoeken van andere gemeenten om informatie over het levensgedrag van bedrijfsleiders/ beheerders in het kader van de Drank- en Horecawet (art. 8, lid 2 en 3 en art. 27)

burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

43

Het verlenen van ontheffingen van het sluitingsuur ingevolge art. 2:29 APV (openbare inrichting)

burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

44

Beslissen op aanvragen Vuurwerkvergunningen (ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk) ingevolge artikel 2:72 APV.

b&w

dir.

Hfd VTH

 

45

Het nemen van beslissingen en maatregelen ter uitvoering van vastgesteld en op de voorgeschreven wijze bekend gemaakt vigerend beleid inzake de handhaving van de sluitingstijden van openbare inrichtingen, alsmede met het oog op de naleving van voorschriften, verbonden aan ontheffingen sluitingsuur en aan terrasvergunningen.

burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

46

Informatie-opvraging bij justitiële documentatiedienst

burg

dir.

h/m

Verplaatst naar algemeen bestuur

47

Informatie-opvraging bij politie-administratie

burg

dir.

h/m

Verplaatst naar algemeen bestuur

48

Het aanstellen als verkeersregelaar ogv artikel 56 lid 1 onder b BABW

burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

49

Het verlenen van ontheffingen voor het houden van wedstrijden op de openbare weg (art. 148 Wegenverkeerswet 1994).

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

50

Het beslissen op verzoeken om ontheffing ex artikel 87 van het RVV 1990.

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers teams V + T/H

  

51

Het beslissen op verzoeken om ontheffing in verband met het mogen houden van activiteiten op zondag ex artikel 3 en 4 Zondagswet.

burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

52

Het nemen van verkeersbesluiten ten behoeve van werk in uitvoering.

b&w

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

53

Besluiten omtrent ontheffingen kamperen buiten kampeerterrein alsmede verenigingskamperen en groepskamperen ex artikel 4.18a en 4.18b APV

b&w

dir.

Hfd VTH

 

54

Uitvoering wegsleepregeling als vorm van bestuursdwang ex artikel 125 Gemeentewet en artikel 170 Wegenverkeerswet

b&w

dir.

Hfd VTH, BOA, Politieambtenaren van de Politieregio Limburg Noord

Schriftelijke instemming door politie/BOA na vaststelling + volgens uitvoeringsregeling

55

Het aanwijzen van dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten ex artikel 2.21 Activiteitenbesluit en 4.2 APV

b&w

dir.

Hfd VTH

Vooraf overleg met PFH

56

Het verlenen algemene ontheffing voor het verbranden van afvalstoffen ex artikel 10.63 Wet milieubeheer

b&w

dir.

Hfd VTH

 

57

Het instellen, afschaffen of veranderen van jaarmarkten of gewone marktdagen ex artikel 160 Gemeentewet

b&w

dir.

Hfd VTH

vooraf overleg met marktcommissie

Vlg.

Nr.

Vervolg SECTOR RUIMTE Afdeling Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)

 

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegd-

heid

Man-daat

Onder-

mandaat

Specifieke bepalingen

58

Uitvoeren van taken en bevoegdheden indien de gevonden of verloren zaak een dier is ex artikel 5:4 t/m 5:12 BW

burg

dir.

Hfd VTH, medewerkers team V

 

59

Het verlenen van toestemming voor het laden en/of lossen van vuurwerk op een openbare plaats binnen de bebouwde kom ex Hoofdstuk 7.5 juncto voorschrift 7.5.11 bepaling CV1 van het ADR

burg

dir.

Hfd VTH

 

60

Het uitbrengen van advies aan gedeputeerde staten omtrent te verlenen ontbrandingstoestemming voor vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik ex artikel 3B.a onder d Vuurwerkbesluit

burg

dir.

Hfd VTH

 

61

Het vaststellen van hogere grenswaarden als bedoeld in wet geluidshinder/besluit geluidshinder ex art. 45/83/107 wet geluidshinder juncto 4.10 besluit geluidshinder

b&w

dir.

Hfd VTH

bij zienswijzen overleg portefeuillehouder vereist