Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende het Reglement Draagvlakmeting BIZ Reglement draagvlakmeting BIZ Ondernemers binnenstad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende het Reglement Draagvlakmeting BIZ Reglement draagvlakmeting BIZ Ondernemers binnenstad
CiteertitelReglement draagvlakmeting BIZ Ondernemers binnenstad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 7 lid 4 Wet op de bedrijveninvesteringszones

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-2016nieuwe regeling

20-09-2016

Gemeenteblad 2016, 152146

BW 009865

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Draagvlakmeting BIZ ondernemers Binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

 

gelet op artikel 7 lid 4 Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 

overwegende dat de raad van de gemeente Weert voorgesteld is d.d. 29 september 2016 “Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Ondernemers Binnenstad Weert 2017 -2021” vast te stellen;

 

gelet op de tussen de gemeente Weert en Stichting BIZ ondernemers Binnenstad te sluiten Uitvoeringsovereenkomst;

 

Besluit;

 

vast te stellende het navolgende

Reglement Draagvlakmeting BIZ ondernemers Binnenstad

 

Artikel 1 Peildatum voor de draagvlakmeting

Het hoofd afdeling Financiën bepaalt voor de draagvlakmeting een peildatum, waarop de op die dag laatstelijk bekende gegevens met betrekking tot de desbetreffende stemgerechtigde bijdrageplichtigen en bijdrageplichtige WOZ-objecten als basis worden genomen voor de uitreiking, dan wel toezending van de stemformulieren.

Artikel 2 Organisatie draagvlakmeting

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders draagt de organisatie en uitvoering van de draagvlakmeting als bedoeld in artikel 4 lid 2 Wet op de bedrijveninvesteringszones op aan de Afdeling Financiën.

 • 2.

  Er is een stemcommissie bestaande uit maximaal drie leden, allen rechtstreeks verbonden aan de gemeente Weert, belast met de voorbereiding en uitvoering van de

  draagvlakmeting.

 • 3.

  De draagvlakmeting staat onder toezicht van notaris mr. Joost Houben van het kantoor Van Gorp Malherbe notarissen.

 • 4.

  De telling geschiedt in aanwezigheid van tenminste een stemcommissielid en de notaris.

 • 5.

  De notaris controleert het verloop van de draagvlakmeting en maakt een proces-verbaal op van de uiteindelijke uitslag.

Artikel 3 Bijdrageplichtige en stemgerechtigde

 • 1.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de betreffende bedrijveninvesteringszone wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk voor of tegen inwerkingtreding van de “Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Ondernemers Binnenstad Weert 2017 -2021” uit te spreken.

 • 2.

  Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na inwerkingtreding van de “Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Ondernemers Binnenstad Weert 2017 -2021” daadwerkelijk een bijdrage zullen zijn verschuldigd.

Artikel 4 Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Voor de peiling van het draagvlak wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten. De nummering betreft het WOZ-objectnummer.

 • 2.

  De lijst met de corresponderende namen en adressen is vertrouwelijk en is alleen bij de gemeente, notaris en de ambassadeur bekend. Voor de adressering wordt uitgegaan van de WOZ- administratie.

 • 3.

  Het stembiljet vermeldt de dag en tijd waarop het stembiljet door de gemeente uiterlijk moet zijn ontvangen.

 • 4.

  De stembiljetten worden met een brief van de gemeente en een retourenvelop in een gesloten envelop door een door de gemeente aangewezen ambassadeur persoonlijk in handen gesteld van (een vertegenwoordiger van) de bijdrageplichtige.

 • 5.

  De door de gemeente aangewezen ambassadeur ondertekent een verklaring dat hij zich aan de regelgeving rondom de draagvlakmeting houdt.

 • 6.

  De ambassadeur ontvangt geen informatie over de WOZ-waarden.

 • 7.

  De enveloppen met daarin de stembiljetten, worden uitgereikt aan de daarvoor door de gemeente aangewezen ambassadeur op 3 oktober 2016.

 • 8.

  De enveloppen worden geteld en de notaris stelt vast dat er evenveel enveloppen zijn als namen op de lijst en dat bij iedere naam slechts één envelop behoort. De uitreiking van de enveloppen aan de stemgerechtigden vindt vervolgens plaats in de periode van 3 tot en met 13 oktober 2016.

 • 9.

  De bijdrageplichtige of de vertegenwoordiger van de bijdrageplichtige dient voor ontvangst te tekenen. Bij het ontbreken van een bevestiging van ontvangst wordt het desbetreffende stembiljet als niet uitgereikt beschouwd.

 • 10.

  Indien de bijdrageplichtige in de periode van 3 tot en met 13 oktober 2016 niet wordt bereikt, dient de ambassadeur deze niet afgegeven enveloppen aan de gemeente te retourneren uiterlijk op 17 oktober 2016. De gemeente zal deze stembiljetten vervolgens per post verzenden. Voor de adressering wordt uitgegaan van de WOZ-administratie.

 • 11.

  Het stembiljet moet uiterlijk op 28 oktober 2016 om 12:00 uur bij de gemeente Weert ontvangen zijn.

  De bijdrageplichtige heeft tevens de mogelijkheid om het stembiljet op 31 oktober 2016, tussen 19:00 – 19:30 uur in het Stadhuis, het stembiljet aan de notaris te overhandigen.

 • 12.

  Het stembiljet dient in een gesloten envelop gezonden te worden naar de afdeling Financiën van de gemeente, of in een gesloten envelop in de daarvoor bestemde stembus in het stadhuis gedeponeerd te worden, dan wel in een gesloten envelop worden meegegeven aan degene die het stembiljet in handen heeft gesteld. In het laatste geval tekent de bijdrageplichtige voor het afgeven van het stembiljet.

 • 13.

  De postkamer opent de brieven niet, zodat ze gesloten worden aangeleverd bij de afdeling Financiën.

 • 14.

  Aan het einde van elke week levert de ambassadeur de ingeleverde en nog gesloten retourenveloppen met stembiljet in bij de gemeente.

 • 15.

  Als het stembiljet zoek geraakt is of anderszins in ongerede is geraakt, kan de bijdrageplichtige met opgave van redenen tot vier dagen voor de sluiting van de stemmingstermijn de gemeente verzoeken om een duplicaat stembiljet. Na beoordeling van de aanvraag wordt het duplicaat stembiljet gemarkeerd en geldt het als het enig geldig uitgereikte stembiljet.

 • 16.

  Op uiterlijk 28 oktober levert de ambassadeur de door hem bijgehouden lijst in bij de gemeente. Op deze lijst staat vermeld hoeveel enveloppen zijn rondgebracht en hoeveel retourenveloppen zijn opgehaald.

 • 17.

  Op 31 oktober 2016 worden in een besloten zitting in aanwezigheid van de notaris de retourenveloppen geopend door de gemeente en de stemmen geteld.

  De notaris zal in de daarop volgende openbare zitting de voorlopige uitslag bekend maken.

 • 18.

  Op grond van artikel 2:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht is eenieder, die betrokken is bij de uitvoering van de draagvlakmeting en daarbij inzage heeft in de vertrouwelijke gegevens, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 5 Procedure niet ontvangen stembiljet

 • 1.

  Indien het stembiljet aan het juiste adres en de juiste bijdrageplichtige is gezonden, of uitgereikt, maar de ondernemer maakt aannemelijk dat hij het stembiljet niet heeft ontvangen stuurt de gemeente de bijdrageplichtige zo spoedig mogelijk een duplicaat- stembiljet toe.

 • 2.

  In overige situaties is artikel 9 van dit reglement van toepassing.

  Voor de situaties onder 1 en 3 wordt intern de volgende procedure gevolgd:

  • -

   De gemeente maakt het reeds uitgegeven stembiljetnummer ongeldig en registreert het nieuw uit te geven duplicaat- stembiljet;

  • -

   Voor de telling krijgt de notaris een overzicht van de ongeldig gemaakte en de uitgegeven duplicaat- stembiljetten;

  • -

   Het uit te geven duplicaat- stembiljet moet uiterlijk op dezelfde dag en tijd door de gemeente zijn ontvangen als de reeds eerder uitgegeven (duplicaat-) stembiljetten.

Artikel 6 Ongeldigheid (duplicaat-) Stembiljet

 • 1.

  Ongeldig is het (duplicaat-) stembiljet:

  • -

   waaruit niet duidelijk de keuze van de bijdrageplichtige blijkt “voor” of “tegen” de inwerkingtreding van de “Verordening op de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Ondernemers Binnenstad Weert 2017 -2021” te zijn;

  • -

   waaruit blijkt dat de bijdrageplichtige meer dan één of géén voorkeur heeft uitgesproken;

  • -

   dat blanco retour is ontvangen of gezonden

  • -

   dat niet ondertekend is;

  • -

   dat anderszins foutief is ingevuld;

  • -

   dat na de sluitingsdatum wordt ontvangen;

  • -

   dat geopend wordt ontvangen.

 • 2.

  De bijdrageplichtige is verplicht gebruik te maken van het originele door de gemeente aan de bijdrageplichtige verstrekte stemformulier, dan wel duplicaat-stemformulier.

  Is het stemformulier niet overeenkomstig het in lid 1 bepaalde ingevuld en ondertekend, dan is het niet geldig.

   

  Maakt de bijdrageplichtige gebruik van een niet door de gemeente beschikbaar gesteld stemformulier dan komt de stem in beginsel niet in aanmerking, tenzij het ingeleverde stemformulier zodanig overeenkomt met dat van de gemeente, én het overeenkomstig het in lid 1 bepaalde is ingevuld en ondertekend, dat geen twijfel bestaat over de stem die wordt uitgebracht en de bijdrageplichtige.

   

  De beoordeling omtrent de geldigheid van het ingeleverde stemformulier en de betekenis van de inhoud daarvan berust uitsluitend bij de beleidsadviseur van de Afdeling Financiën samen met de notaris.

 • 3.

  Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

 • 4.

  Bij gerede twijfel of het stemformulier door de juiste persoon is ondertekend, gelast de notaris een kort nader onderzoek te verrichten door de stemcommissie.

Artikel 7 Uitslag draagvlakmeting

Van voldoende steun is ingevolge artikel 5 Wet op de bedrijveninvesteringszones sprake indien blijkt dat:

 • 1.

  a. tenminste de helft van de bijdrageplichtigen zich voor of tegen

  inwerkingtreding heeft uitgesproken, en

  • b.

   tenminste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft

   uitgesproken, en

  • c.

   de som van de WOZ waarden, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de

   Wet van onroerende zaken in gebruik bij bijdrageplichtigen die zich hebben

   uitgesproken vóór inwerkingtreding hoger is dan de som van de WOZ

   waarden in gebruik bij bijdrageplichtigen die zich hebben uitgesproken

   tegen inwerkingtreding.

 • 2.

  In verband met het onder lid 1 onder a geregelde, tellen ongeldig uitgebrachte en blanco (duplicaat-) stembiljetten niet mee.

 • 4.

  Op het moment dat de notaris het verslag over de uitslag als bedoeld in artikel 1 lid 4 heeft voltooid staat de uitslag van de draagvlakmeting vast.

 • 5.

  Zodra de notaris verslag heeft gemaakt van de uitslag van de draagvlakmeting zullen alle lijsten en (duplicaat-) stembiljetten die hier betrekking op hebben, binnen vier weken worden overgedragen aan de gemeente, die de stukken minimaal 5 jaar bewaart.

Artikel 8 Bekendmaking uitslag

De definitieve uitslag van de draagvlakmeting wordt bekendgemaakt zo spoedig mogelijk na afloop van de draagvlakmeting door publicatie in het weekblad 1Weert en de website van de Gemeente Weert.

 

Zodra de uitslag zoals bedoeld in artikel 7 lid 4 is vastgesteld, kan de Stichting BIZ ondernemers Binnenstad mondeling van de uitslag in kennis worden gesteld.

Artikel 9 Niet voorziene gevallen

De beleidsadviseur van de Afdeling Financiën beslist samen met de notaris over de betekenis van dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement wordt aangehaald als: Reglement draagvlakmeting BIZ Ondernemers binnenstad.

Het college en burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

20 september 2016,

de secretaris, de burgemeester,