Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent kwijtscheldingsbeleid Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent kwijtscheldingsbeleid Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2018
CiteertitelRegels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 Gemeentewet
 2. artikel 26 Invorderingswet 1990
 3. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
 4. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

07-11-2017

Gemeenteblad 2017, 225312

BW-010865

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

 

Besluit

 

het volgende vast te stellen:

 

Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2018

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor de volgende belastingen:

 • 1.

  Parkeerbelastingen;

 • 2.

  Precariobelasting;

 • 3.

  Reinigingsrechten;

 • 4.

  Marktgeld;

 • 5.

  Leges;

 • 6.

  Scheepvaartrechten;

 • 7.

  Graf- en begraafrechten;

 • 8.

  Toeristenbelasting;

 • 9.

  Staangeld.

Artikel 2. Volledige kwijtschelding

Bij de invordering rioolheffing verleent de gemeente kwijtschelding voor 100% van het belastingbedrag.

Artikel 3 Beperkte kwijtschelding

 • 1.

  Voor afvalstoffenheffing verleent de gemeente alleen kwijtschelding voor de belastingbedragen als bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1.1. tot en met 1.2.4 van de tarieventabel behorende bij de vigerende "Verordening op de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen".

 • 2.

  Voor hondenbelasting verleent de gemeente kwijtschelding voor de belastingbedragen voor alle honden met uitzondering van de belastingbedragen voor kennels als bedoeld in artikel 5, lid 2 van de vigerende "Verordening op de heffing en de invordering van de hondenbelasting".

Artikel 4. Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm en 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 5. Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 6. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2015", vastgesteld bij collegebesluit van 18 november 2014, worden ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum met dien verstande dat deze van toepassing blijven op verzoeken die voor deze datum zijn ingediend dan wel op verzoeken die betrekking hebben op een belastingaanslag voor het belastingjaar 2017.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2018.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels ligt na de in het tweede lid genoemde datum, de ingetrokken beleidsregels gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende feiten voor zover ter zake daarvan kwijtschelding in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Regels gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2018".

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

7 november 2017,

de secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heymans