Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent heffingsambtenaar Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent heffingsambtenaar Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 22 februari 2010.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2018nieuwe regeling

01-05-2018

gmb-2018-101805

DJ-481646

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent heffingsambtenaar Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar

 

Het college van burgemeester en wethouders van Weert;

 

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

 

besluit vast te stellen:

 

Artikel 1  

De volgende personen aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en in artikel 1, tweede lid Wet waardering onroerende zaken (Heffingsambtenaar):

 

de heer mr. H.W.G. Schoenmakers en mevrouw G.P.L. Doezé - Rutten

 

Artikel 2  

Dit aanwijzingsbesluit heeft betrekking op het heffen, en het behandelen van bezwaar- en beroepschriften van:

 

- leges;

- parkeerbelastingen verschuldigd voor parkeerabonnementen en vergunningen;

- marktgelden;

- scheepvaartrechten;

- staangeld;

- graf- en begraafrechten, en

- incidentele aanslagen precariobelastingen.

 

Artikel 3  

Het aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar van 22 februari 2010 wordt ingetrokkenmet ingang van 1 mei 2018.

 

Artikel 4  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2018.

 

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Heffingsambtenaar”.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

1 mei 2018,

de secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heijmans