Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Weert houdende regels omtrent Tenderregeling vrijwilligersorganisaties georganiseerd en uitgevoerd in Weert, met thema samenwerken en verbinden, tweede tranche

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Weert houdende regels omtrent Tenderregeling vrijwilligersorganisaties georganiseerd en uitgevoerd in Weert, met thema samenwerken en verbinden, tweede tranche
CiteertitelTenderregeling vrijwilligersactiviteiten voor Weerter vrijwilligersorganisaties georganiseerd en uitgevoerd in Weert, met thema samenwerken en verbinden, tweede tranche
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Scorekaart bij Tenderregeling Weert Bijlage 2 Aanvraagformulier bij Tenderregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
 3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Weert/432281.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-10-2018nieuwe regeling

25-09-2018

gmb-2018-218576

DJ-578133

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Weert houdende regels omtrent Tenderregeling vrijwilligersorganisaties georganiseerd en uitgevoerd in Weert, met thema samenwerken en verbinden, tweede tranche

Burgemeester en wethouders van Weert;

 

gelet op de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Weert 2017;

 

gelet op het besluit van de raad van de gemeente Weert van november 2016 om deze tender jaarlijks uit te voeren (budget);

 

B e s l u i t e n:

 

Vast te stellen navolgende “Tenderregeling vrijwilligersactiviteiten tweede tranche, door Weerter organisaties georganiseerd en uitgevoerd in Weert, met het thema Samenwerken & Verbinden”

 

Algemene toelichting

Een tender is een procedure waarbij door middel van inschrijving geprobeerd wordt een bepaalde dienst of product te verkrijgen, in dit geval inspirerende, bijzondere en vooral waardevolle activiteiten rond het thema Samenwerken & Verbinden.

Alle inschrijvingen worden tegelijk beoordeeld bij de sluiting van de aanvraagtermijn. Aan de inschrijvingen die het best beoordeeld worden, wordt subsidie verleend tot het beschikbare bedrag is besteed.

 

De gemeente Weert schrijft deze tender tweede tranche uit voor vrijwilligersactiviteiten rond het thema Samenwerken en Verbinden. Hiervoor is eenmalig een budget van €47.600,- (=subsidieplafond) beschikbaar voor initiatieven.

 

Procedure in vogelvlucht:

 • De aanvraagperiode loopt van 1 OKTOBER 2018 tot en met 12 NOVEMBER 2018;

 • Op 12 NOVEMBER 2018 dient de aanvraag compleet door de gemeente te zijn ontvangen;

 • Het streven is eind november 2018 een advies te hebben van de adviescommissie;

 • Het advies wordt dan op 11 DECEMBER 2018 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W.

 

De gemeente faciliteert deze regeling, echter coördineert de activiteiten met betrekking tot de ingediende aanvragen niet. De initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de aanvraag, coördinatie en onderlinge afstemming van activiteiten en verantwoording van ontvangen subsidie.

 

De tender wordt formeel gepubliceerd in het Digitale Gemeenteblad op de site van overheid.nl/Officiële bekendmakingen en bekend gemaakt op de gemeentelijk website: www.weert.nl.

 

Nadere toelichting tender Samenwerken en Verbinden

Inleiding

Het door de raad vastgestelde nieuwe subsidiebeleid van november 2016 is gebaseerd op 2 pijlers:

 • 1.

  Het behouden en versterken van de basisstructuur (breed aanbod van culturele- en sportverenigingen) en

 • 2.

  Ruimte voor vernieuwing. Naast de subsidie voor het behoud van de basisstructuur welke hierboven genoemd wordt en die er vooral op gericht is de bestaande sociale infrastructuur te faciliteren wordt ook ruimte gecreëerd voor innovatie, creativiteit en vernieuwing. Jaarlijks is er een budget van € 75.000,- beschikbaar dat ingezet wordt voor vernieuwende activiteiten

 

De gelden voor vernieuwende activiteiten worden beschikbaar gesteld via 2 tenders in 2018 van elk € 37.500,-. Het thema voor 2018 is ‘Samenwerken & Verbinden’. De eerste ronde is afgesloten, nu volgt de tweede tranche met hetzelfde thema .

 

Samenwerken met andere (vrijwilligers) organisaties, buurtorganisaties of professionele organisaties is belangrijk. Veel organisaties onderkennen bijvoorbeeld al lange tijd dat het steeds moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden en om hun vrijwilligers voldoende ondersteuning en/of opleiding te bieden om alle taken uit te voeren. Samenwerken kan een oplossing zijn.

Waarom deze tender?

De gemeente Weert onderkent de kracht van samenwerken. Door goede samenwerkingen en krachten te bundelen kunnen organisaties meer bereiken. Bovendien schept succesvolle samenwerking een groter gevoel van verbondenheid tussen organisaties en burgers in de samenleving.

Met deze tender wil de gemeente samenwerking tussen (vrijwilligers) organisaties bevorderen, want op dat gebied valt er nog veel te ontdekken. Als we met een open blik over de grenzen van onze eigen organisatie heen durven kijken, zien we unieke kansen die anders aan ons voorbij zouden gaan.

Krachten bundelen

We moedigen vrijwilligersorganisaties aan om samen met vernieuwende plannen te komen, eventueel in samenwerking met professionele organisaties, burgers of ondernemers. Daarbij maken zij bijvoorbeeld gebruik van elkaars netwerk, ervaring en locaties. Samenwerken kan stukken voordeliger zijn dan alleen werken. Komt u met die unieke samenwerking die Weert verrijkt?

Verbinding

Samenwerken zonder grenzen is op zich al een vorm van verbinden. Maar met het stimuleren van samenwerking wil de gemeente ook het gevoel van verbondenheid tussen burgers, verenigingen en (vrijwilligers) organisaties in Weert versterken. Iedereen doet mee! We willen met deze tender niet alleen bereiken dat er mooie samenwerkingen ontstaan, maar ook dat binnen deze samenwerkingsprojecten zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier mee kunnen doen in de samenleving, ongeacht (fysieke) belemmeringen, leeftijd, geaardheid, financiële situatie of achtergrond. We willen dat mensen elkaar ontmoeten, elkaar beter leren kennen en elkaar weten te vinden, want samen bereiken we veel meer dan alleen.

We nodigen u uit met innovatieve plannen te komen die de kracht van samenwerking en verbinding laten zien!

Voor wie?

Deze tender richt zich op activiteiten/projecten georganiseerd en uitgevoerd in Weert door vrijwilligersorganisaties, waar mogelijk en nodig in samenwerking met professionals, onderwijsinstellingen, overheid en ondernemers.

Hoofdaanvrager moet in ieder geval een vrijwilligersorganisatie zijn, gevestigd in Weert en die subsidie krijgt op grond van een van de bestaande gemeentelijke regelingen.

De samenwerking kan een eenmalige activiteit zijn, maar een duurzame structuur die de vrijwilligers ondersteunt geeft nog een veel groter rendement. De voorkeur gaat uit naar activiteiten die structureel in te bedden zijn in het programma van de organisaties in kwestie. De activiteiten dienen uitdrukkelijk in Weert plaats te vinden.

Deelname aan de tender

Wij willen vrijwilligersorganisaties stimuleren mee te doen aan de tender op onderstaande beoordelingscriteria of combinaties daarvan (zie verdere uitleg op de scorekaart,

bijlage 1):

 

Criteria

Algemeen criterium:

Het project/de activiteit moet een samenwerking zijn tussen tenminste 1 vrijwilligersorganisatie en andere (vrijwilligers) organisatie(s), waarvan de hoofdaanvrager een vrijwilligersorganisatie is, gevestigd in Weert die subsidie krijgt op grond van een van de bestaande gemeentelijke regelingen.

Er is sprake van wederkerigheid

Het vragen en geven is wederzijds: elke partij heeft aanbod.

Dit wil zeggen dat alle partijen zelf iets inbrengen en dat de samenwerking een meerwaarde oplevert voor alle partijen. In de projectaanvraag worden uitdrukkelijk de voordelen benoemd die de samenwerking de verschillende partijen oplevert.

Pré: als met deze samenwerking het veelvoorkomende probleem van een tekort aan vrijwilligers ondervangen wordt, verdient dit een extra punt.

De samenwerking is complementair

De verschillende werkwijzen die in de samenwerkende verenigingen of organisaties gebruikt worden, vullen elkaar aan. Men wisselt expertise uit en erkent de meerwaarde van ieders expertise en de meerwaarde van het delen van de kennis en de ervaring.

De samenwerking is structureel

Samenwerking en communicatie hangen niet af van individuen of eenmalige initiatieven, maar worden structureel ingebed in de werking van alle partijen.

Er is een open communicatiestructuur met plaats voor gelijkwaardigheid, respectvolle feedback en de bereidheid om van elkaar te leren.

De samenwerking is vastgelegd in een schriftelijke (intentie) overeenkomst.

Multidisciplinaire samenwerking

Multidisciplinaire samenwerking. Het betreft een samenwerking tussen partijen uit verschillende disciplines en sectoren waarbij op verrassende wijze verbindingen gelegd worden tussen die verschillende sectoren.

Pré: Een samenwerking die op inventieve wijze een oplossing biedt voor een (actueel) maatschappelijk probleem of thema verdient een extra punt.

Verbinden

De samenwerking bevordert niet alleen het gevoel van verbinding tussen organisaties, maar ook het gevoel van verbinding tussen burgers in de Weerter samenleving. Elkaar ontmoeten staat centraal, de plannen verhogen de burgerparticipatie. Meedoen moet laagdrempelig zijn: iedereen moet mee kunnen doen ongeacht beperking of handicap.

Gezonde bedrijfsvoering

Er dient voldoende zekerheid te zijn dat de te subsidiëren activiteiten conform aanvraag uitgevoerd kunnen worden. Er dient een realistische en sluitende begroting te worden toegevoegd. Daarbij dient expliciet te worden aangegeven wat de gewenste gemeentelijke bijdrage is.

Efficiency

Tevens gaat het om de mate van efficiënte besteding van algemene middelen. De verhouding tussen de kosten van het project en de te verrichten werkzaamheden c.q. de te voorziene resultaten zoals die door de aanvrager in het project zijn verwoord, zijn van belang. Met andere woorden: zorg ervoor dat het project niet te duur is voor wat het oplevert.

 

Voorwaarden Tenderregeling Samenwerken & Verbinden

1. Grondslag

 • 1.1

  De grondslag voor de vaststelling van deze subsidieregeling (tender) en de daarop gebaseerde subsidieverstrekking ligt in de Algemene subsidieverordening Weert 2017 (ASV 2017).

 • 1.2

  Voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, gelden voor subsidies op basis van deze tender, alle bepalingen uit de ASV 2017.

2. Doelgroep

 • 2.1

  Met deze tender worden vrijwilligersorganisaties die vallen onder de ‘Nota herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017’ uitgenodigd een subsidieaanvraag in te dienen voor projecten en activiteiten rond het thema Samenwerken & Verbinden.

 • 2.2

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een vrijwilligersorganisatie of een samenwerkingsverband van twee of meer organisaties of verenigingen waarvan minstens één vrijwilligersorganisatie, die ook statutair en feitelijk gevestigd is in Weert. Vrijwilligersorganisaties mogen de samenwerking aangaan met professionele instanties, bijvoorbeeld onderwijs en ondernemers.

3. Aanvrager

 • 3.1

  Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door de organisaties uit de doelgroep.

 • 3.2

  Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in deze tenderregeling, de ASV 2017 en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) worden niet in behandeling genomen.

4. Voorwaarden aanvraag

 • 4.1

  Indienen van de aanvraag kan uitsluitend via het format dat te downloaden is op de gemeentelijke website.

 • 4.2

  De aanvraag dient schriftelijk, ondertekend en met de nodige bijlagen te worden ingediend.

 • 4.3

  Onvolledige aanvragen worden een hersteltermijn geboden, welke maximaal duurt tot de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn.

5. Aanvraagperiode en sluitingsdatum

 • 5.1

  De aanvraagperiode loopt van 1 oktober 2018 tot en met 12 november 2018.

 • 5.2

  De complete subsidieaanvraag dient uiterlijk op 12 november 2018 door de gemeente ontvangen te zijn.

 • 5.3

  Een aanvraag die na deze datum wordt ontvangen wordt niet in behandeling genomen.

6. Uitvoeringstermijn subsidiabele activiteiten

 • 6.1

  De te subsidiëren activiteiten/projecten dienen te worden uitgevoerd. Indien later blijkt dat dit niet het geval is, bestaat geen recht op subsidie en wordt de verleende subsidie op nihil vastgesteld en teruggevorderd.

 • 6.2

  In aanvulling op de ASV 2017 geldt voor organisaties die aanspraak maken op subsidie op grond van deze regeling dat de subsidieaanvrager binnen 13 weken nadat het project is afgerond een inhoudelijk en financieel verslag aan het college overlegt. Dit verslag is niet bedoeld als verantwoording, maar biedt het college inzicht in het verloop van het project en de gerealiseerde doelstellingen en kosten/baten.

7. Subsidieplafond, subsidiebedrag en verdeling beschikbare gelden

 • 7.1

  Het totale budget/subsidieplafond voor deze tender tweede tranche bedraagt

  € 47.600,-.

 • 7.2

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de ingediende, gespecificeerde begroting.

 • 7.3

  De beschikbare gelden worden verdeeld op basis van volgorde van de toegekende eindscores op basis van de in bijlage 1. opgenomen scorekaart. Hierbij geldt dat bij de onderdelen 1, 2 en 7 tenminste 1 punt moet worden gescoord. Wordt hieraan niet voldaan dan heeft dat automatisch het gevolg dat er geen recht bestaat op subsidie omdat deze dan niet of in onvoldoende mate zal worden besteed aan de activiteit waarvoor de subsidie is bedoeld. Bij gelijke eindscores, wordt de rangorde van toekenning bepaald door loting.

8. Vaststelling direct

 • 8.1

  Subsidies op grond van deze regeling worden door het college direct vastgesteld.

 • 8.2

  In afwijking van het bepaalde in de ASV 2017 hoeft de subsidieontvanger geen verantwoording af te leggen.

 • 8.3

  Het college kan besluiten om verstrekte subsidies steekproefsgewijze te controleren. Organisaties zijn verplicht hieraan hun medewerking te verlenen.

9. Extra weigeringsgronden

Naast de algemene weigeringsgronden van de ASV 2017, wordt de subsidie tevens geweigerd indien:

 • 9.a

  door verstrekking van de subsidie, het subsidieplafond zou worden overschreden (art. 4:25 Algemene wet bestuursrecht);

 • 9.b

  aanvrager failliet is verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.

10. Adviescommissie

 • 10.1

  Het college stelt, conform hetgeen omschreven in de Algemene wet bestuursrecht en de ASV 2017, een adviescommissie samen.

 • 10.2

  De leden van de adviescommissie zijn onpartijdig en onafhankelijk en mogen niet direct of indirect bij een, of meerdere, door deze commissie te beoordelen, aanvragen zijn betrokken.

 • 10.3

  De aanvragen die aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden door deze adviescommissie beoordeeld en vervolgens met elkaar vergeleken op basis van de in bijlage 1. van deze regeling opgenomen scorekaart.

 • 10.4

  Op basis van de uitkomsten van de beoordeling en vergelijking, legt de adviescommissie een voorstel ter besluitvorming voor aan het college over de verdeling van de voor deze tender beschikbare subsidiegelden.

11. Besluitvorming

Aanvragers ontvangen de beslissing op de aanvraag per beschikking.

 

de gemeentesecretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heijmans