Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent standplaatsen Nadere regels betreffende standplaatsen gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent standplaatsen Nadere regels betreffende standplaatsen gemeente Weert
CiteertitelNadere regels betreffende standplaatsen gemeente Weert
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels standplaatsen ijs en oliebollen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Weert/CVDR379525/CVDR379525_5.html
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-10-2018nieuwe regeling

02-10-2018

gmb-2018-219472

DJ-588088

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent standplaatsen Nadere regels betreffende standplaatsen gemeente Weert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

 

gelet op artikel 5:18, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Weert en de bepalingen van Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van de Afdeling 4 van Hoofdstuk 5 van de APV;

 

besluit:

 

vast te stellen nadere regels betreffende standplaatsen zoals bedoeld in artikel 5:18, derde lid APV

 

VASTE STANDPLAATSEN

Artikel 1 Inhoud vergunning

Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval:

 • a.

  het burgerservicenummer (BSN), de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de vergunninghouder;

 • b.

  een duidelijke omschrijving van de toegewezen standplaats met de afmetingen daarvan;

 • c.

  de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de standplaats mag gebruiken;

 • d.

  het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen en de branche waartoe die artikelen behoren;

 • e.

  dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;

 • f.

  de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

 • g.

  welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan;

 • h.

  welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan.

Artikel 2  

De vaste standplaatsvergunning wordt verleend voor tenminste één maand.

Artikel 3 Aanwijzing vaste standplaatsen

 • 1.

  Als vaste standplaatsen, met uitzondering van die voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen, worden aangewezen de nader door burgemeester en wethouders aan te geven weggedeelten, gelegen aan:

  • a.

   Bassin (nabij de achteringang van het bedrijf Gruythuysen);

  • b.

   hoek Oppergelrestraat-Maaslandlaan (Groenewoud);

  • c.

   hoek Nassaulaan-Christinelaan (Moesel);

  • d.

   op het parkeerterrein bij de kerk te Boshoven;

  • e.

   op het parkeerterrein voor de kerk te Leuken;

  • f.

   tegenover de kerk te Altweerterheide aan de Zoomweg;

  • g.

   op het Corneliusplein te Swartbroek;

  • h.

   op het Barbaraplein te Tungelroy;

  • i.

   op de ventweg hoek Aldenheerd-Heugterbroekdijk te Laar;

  • j.

   op het kerkplein te Stramproy.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vergunningen te verlenen tot het innemen van vaste standplaatsen op werkdagen, met uitzondering van de zaterdag, behoudens de standplaats hoek Oppergelrestraat-Maaslandlaan, welke als zodanig slechts beschikbaar is op donderdag.

   

VASTE STANDPLAATSEN VOOR CONSUMPTIE-IJS EN OLIEBOLLEN

Artikel 4 Aanwijzing vaste standplaatsen voor consumptie-ijs en oliebollen

 • 1.

  Als vaste standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen worden aangewezen de weggedeelten, gelegen aan:

  • a.

   Stationsplein (alleen met ingang van 01 oktober tot en met 31 januari én uitsluitend voor oliebollen);

  • b.

   Nieuwe Markt (niet op zaterdag in verband met de weekmarkt);

  • c.

   Bassin;

  • d.

   Kerkplein in Stramproy.

 • 2.

  De exacte locatie van de standplaats op het hierboven genoemde weggedeelte wordt bepaald in en ingenomen na overleg met de Marktmeester.

Artikel 5  

 • 1.

  Een vergunning voor een standplaats voor de verkoop van consumptie-ijs en oliebollen wordt verleend op basis van een aanvraag en bijbehorende inschrijving voor een standplaats onder vermelding van een inschrijfbedrag.

 • 2.

  Het college stelt beleidsregels vast ten behoeve van de wijze van vergunningaanvraag en inschrijving voor en de toewijzing van de standplaatsen voor consumptie-ijs en oliebollen.

Artikel 6  

 • 1.

  Onder consumptie-ijs vallen eveneens alle daaraan verwante ijsproducten.

 • 2.

  Onder oliebollen vallen eveneens alle daaraan verwante meelproducten.

   

TIJDELIJKE STANDPLAATSEN

Artikel 7 Tijdelijke standplaats

 • 1.

  Een tijdelijke standplaatsvergunning heeft geen langere geldigheidsduur dan zes achtereenvolgende dagen en kan aan dezelfde persoon slechts eenmaal per drie maanden worden verleend.

 • 2.

  Een tijdelijke standplaatsvergunning is niet mogelijk wanneer op of nabij dezelfde locatie in de voorafgaande periode reeds een tijdelijke standplaats werd ingenomen met dezelfde waren.

   

GEBRUIK STANDPLAATSEN

Artikel 8 Persoonlijk innemen standplaats

 • 1.

  De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 9 Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden

 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste standplaats, die wegens vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 2.

  De schriftelijke mededeling wordt tijdig gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 10 Legitimatie en identiteit vergunninghouder

 • 1.

  Degene die een standplaats inneemt of wenst in te nemen dient op eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2.

  De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en, indien van toepassing, bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking nadat de gewijzigde APV, met daarin opgenomen Hoofdstuk 5, Afdeling 4 in werking is getreden en na bekendmaking van de vaststelling van dit reglement.

Artikel 12 Citeertitel

Dit reglement wordt aangehaald als Nadere regels betreffende standplaatsen gemeente Weert.

 

 

 

 

 

 

Weert, 2 oktober 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

de secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heijmans