Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent commissie straatnaamgeving Reglement commissie straatnaamgeving

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent commissie straatnaamgeving Reglement commissie straatnaamgeving
CiteertitelReglement commissie straatnaamgeving
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2018nieuwe regeling

06-02-2018

gmb-2018-264001

DJ-32046

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent commissie straatnaamgeving Reglement commissie straatnaamgeving

Het college van burgemeester en wethouders van Weert;

gelet op artikel 92 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen:

het Reglement commissie straatnaamgeving.

Artikel 1 De commissie

Er is een commissie van advies van het college van burgemeester en wethouders voor de straatnaamgeving, hierna te noemen de commissie.

Artikel 2 Taak

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte.

Artikel 3 Samenstelling en lidmaatschap

De commissie bestaat uit:

 • een lid van het college van burgemeester en wethouders (technisch voorzitter);

 • een plaatselijke vertegenwoordiger van de vereniging Veldeke en De Aldenborgh;

 • externe betrokkenen en geïnteresseerden met kennis van de materie

 • ambtenaren belast met een praktische (inrichting van) en inhoudelijke (beleidsmatige) bijdrage;

 • een ambtenaar belast met secretariële taken.

 

De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd. Het lid dat de hoedanigheid op grond waarvan hij lid van de commissie is verliest treedt op dat moment af als commissielid. De leden kunnen tussentijds ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan de voorzitter van de commissie, die maatregelen treft om in de vacature te voorzien.

Artikel 4 Voorzitter

De vertegenwoordiger uit het college van burgemeester en wethouders treedt op als technisch voorzitter, de secretaris is plaatsvervangend voorzitter.

De voorzitter heeft in de commissie geen stemrecht.

Artikel 5 Secretaris / notulist

Het college van burgemeester en wethouders wijst de secretaris van de commissie aan.

De secretaris is geen lid van de commissie.

Artikel 6 Vergaderingen

De commissie komt bijeen:

 • a.

  wanneer de voorzitter of secretaris dit nodig acht; of

 • b.

  op verzoek van het college van burgemeester en wethouders

De voorzitter roept de leden schriftelijk op voor de vergadering, onder opgaaf van de punten die zullen worden behandeld. De agenda en vergaderstukken worden twee weken voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 

Besluiten van de commissie worden genomen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter. De commissie vergadert en besluit niet in het openbaar.

Het advies van de commissie aan het college van burgemeester en wethouders bevat voor zover relevant de zienswijzen van de leden van de commissie.

Artikel 7 Deskundigen

De voorzitter is, uit eigener beweging of daartoe uitgenodigd door de commissie, bevoegd ambtenaren en andere deskundigen uit te nodigen tot het deelnemen aan de vergaderingen van de commissie.

Artikel 8 Slotbepalingen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de commissie.

Artikel 9 Citeertitel en inwerkingtreding

Het reglement kan worden aangehaald als "Reglement commissie straatnaamgeving".

Het reglement treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 6 februari 2018.

de secretaris,

de voorzitter,