Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden Verordening marktgelden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden Verordening marktgelden 2019
CiteertitelVerordening marktgelden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening marktgelden 2018.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 216 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

19-12-2018

gmb-2018-281296

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent de heffing en invordering van marktgelden Verordening marktgelden 2019

De raad van de gemeente Weert;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

van 6 november 2018;

 

gelet op artikel 229, lid 1, aanhef en letter a en b van de gemeentewet;

 

Besluit

 

vast te stellen in de openbare vergadering van 19 december 2018 de

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Markt: De door het college ingestelde warenmarkt (en);

 • b.

  Marktterrein: de gehele oppervlakte openbare of voor het publiek toegankelijke grond, welke door het college voor het uitoefenen van markthandel is aangewezen;

 • c.

  Standplaats: de op het marktterrein voor de duur van de markt door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ruimte voor het uitoefenen van demarkthandel;

 • d.

  Standplaatshouder: ieder aan wie door het college van burgemeester en wethouders is toegestaan om gedurende de markt een standplaats in te nemen;

 • e.

  Marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college, die belast is met de algehele leiding en supervisie over de markt;

 • f.

  Een maand: een kalendermaand

  Een kwartaal: een kalenderkwartaal

  Een halfjaar: de maanden januari tot en met juni of de maanden juli tot en met december,

  Een jaar: een kalenderjaar;

 • g.

  Standwerkerplaats: Een verkoopplaats die per marktdag wordt uitgegeven om daarop te standwerken;

 • h.

  Standwerker: een standplaatshouder op een vaste plaats die door welsprekendheid kopers tracht te lokken;

 • i.

  Een vaste standplaats: een standplaats, die tot wederopzegging is toegewezen;

 • j.

  Een tijdelijke standplaats: Een standplaats die geen vaste standplaats is en per marktdag wordt toegewezen;

 • k.

  Een schriftelijke kennisgeving: een door of namens het college van burgemeester en wethouders uitgereikt schriftuur, waarop het verschuldigd marktgeld is aangegeven.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het gebruik of genot van een al dan niet gereserveerde standplaats en het te koop aanbieden van voorwerpen of goederen op de daarvoor aangewezen marktterreinen, daaronder begrepen de diensten welke in verband hiermee door of vanwege de gemeente worden verleend.

Artikel 3. Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van de standplaatshouder, aan wie een vaste of tijdelijke standplaats dan wel een standwerkerplaats is toegewezen dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht.

Artikel 4. Vrijstelling

Bij de heffing van het marktgeld wordt geen vrijstelling verleend.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

Het marktgeld voor kramen, tenten, tafels of andere soortgelijke opstallen, alsmede voor gronduitstallingen wordt geheven naar het aantal vierkante meters oppervlakte van de ingenomen standplaats. Tot de ingenomen standplaats wordt mede gerekend het marktterrein dat zich onder de luifel van de marktkraam of een ander tot verkoop dienend voorwerp bevindt.

Artikel 6. Tarieven

Tarieven weekmarkt Weert:

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt € 0,86 (2018: € 0,86) per vierkante meter per dag.

 • 2.

  Bij abonnement bedraagt het marktgeld per vierkante meter per dag:

  • a.

   bij abonnement per maand € 3,60 (2018: € 3,60)

  • b.

   bij abonnement per kwartaal € 10,80 (2018: € 10,80)

  • c.

   bij abonnement per halfjaar € 21,60 (2018: €21,60)

  • d.

   bij abonnement per jaar € 43,20 (2018: €43,20)

 • 3.

  Het marktgeld wordt berekend naar tenminste 10 vierkante meter per dag.

 • 4.

  Een gedeelte van een dag of vierkante meter wordt voor een gehele dag respectievelijk voor een gehele vierkante meter gerekend.

 • 5.

  Het dagtarief is niet van toepassing voor een standplaatshouder aan wie een standplaats tot wederopzegging is toegewezen.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8. Wijze van heffing

 • 1.

  Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende nota of een andere schriftelijke kennisgeving, waarop het verschuldigd bedrag is vermeld.

 • 2.

  De ambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet stelt het model van de in het eerste lid bedoelde nota en kennisgeving vast.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Tijdstip van betaling

 • 1.

  De standplaatshouder, aan wie een vaste plaats op de markt is toegewezen, dient het marktgeld naar zijn keuze per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar te voldoen.

 • 2.

  In geval een gedagtekende nota wordt toegezonden dient het marktgeld betaald te worden binnen 14 dagen na de dagtekening van de nota.

 • 3.

  In geval een schriftelijke kennisgeving wordt uitgereikt dient het marktgeld te worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11. Restitutie marktgeld

Indien door omstandigheden een standplaatshouder onafhankelijk van zijn wil geen gebruik kan maken van een aan hem toegewezen vaste standplaats, wordt hem op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet teruggaaf van het door hem betaalde marktgeld verleend over de dagen dat die standplaats niet door hem kan worden ingenomen.

Artikel 12. Overgangsbepaling, inwerkingtreding, ingang van heffing en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgelden 2018", vastgesteld door de raad der gemeente Weert in de openbare vergadering van 13 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van de ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijven, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het tweede lid genoemde datum, de ingetrokken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van marktgelden in die periode plaatsvindt.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening marktgelden 2019".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2018,

de griffier,

M. Wolfs

de voorzitter,

A.A.M.M. Heymans