Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Beleidsregel van het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent parkeren Beleidsregels parkeervergunningen en -abonnementen 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent parkeren Beleidsregels parkeervergunningen en -abonnementen 2019
CiteertitelBeleidsregels parkeervergunningen en -abonnementen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 225 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

20-12-2018

gmb-2018-283448

BW-645366

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Weert houdende regels omtrent parkeren Beleidsregels parkeervergunningen en -abonnementen 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert,

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen,

parkeerabonnementen en arrangementen 2019

 

Hoofdstuk 1 Definities en begripsomschrijvingen

Artikel 1  

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 

 • a.

  RVV 1990:

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459;

 • b.

  Voertuig:

  hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990;

 • c.

  Parkeren:

  het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 • d.

  Houder van een voertuig:

  degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een voertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het voertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven dan wel degene die blijkens een lease overeenkomst gebruik maakt van een lease auto;

 • e.

  Parkeerapparatuur:

  parkeermeters, parkeerautomaten met inbegrip van verzamelparkeerders en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

 • f.

  Parkeerapparatuurplaats:

  een parkeerplaats behorend bij parkeerapparatuur waarvoor het parkeren parkeerbelasting verschuldigd is;

 • g.

  Abonnement:

  een door burgemeester en wethouders verleend abonnement, krachtens welke het is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuurplaats waarvoor parkeerbelasting verschuldigd is;

 • h.

  Belanghebbendenplaats:

  een parkeerplaats die

  • 1.

   is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990, of

  • 2.

   gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

 • i.

  Vergunning:

  een door burgemeester en wethouders verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen belanghebbendenplaatsen;

 • j.

  Dagvergunning:

  parkeervergunning als bedoeld onder sub. i geldend voor één dag;

 • k.

  Dagdeelvergunning:

  parkeervergunning als bedoeld onder sub. i geldend voor maximaal 5 uren;

 • l.

  Vervallen;

 • m.

  Vergunninghouder:

  natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning door het college van burgemeester of wethouders is verleend;

 • n.

  Bewoner: inwoner van de gemeente Weert die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en staat ingeschreven als ingezetene in de Basisregistratie personen van de gemeente Weert op het adres dat hij bewoont als zelfstandige woning;

 • o.

  Zakelijk belanghebbende:

  hieronder wordt in ieder geval verstaan: naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, eenmanszaak, vrij beroep, overheidsinstelling, vereniging en stichting;

 • p.

  Eerste vergunning en tweede vergunning:

  bewonersvergunning die blijkens het volgnummer respectievelijk als eerste of tweede bewonersvergunning is verstrekt;

 • q.

  Eerstelijnszorg:

  hij/zij die anders dan bij wijze van woon- werkverkeer, beroepsmatig gebruik maakt van een voertuig vanwege werkzaamheden vanuit een professionele zorg- of hulpverlenersinstelling en in overwegende mate zorg of hulp verleent in delen van de gemeente waar betaald parkeren of vergunningparkeren is ingevoerd;

 • r.

  Kenteken:

  de aanduiding waarmee een voertuig wordt geregistreerd krachtens de Wegenverkeerswet 1994. Het kentekenregister van de RDW is hier leidend;

 • s.

  Standplaatshouder:

  ieder aan wie door het college is toegestaan om gedurende de weekmarkt een standplaats in te nemen;

 • t.

  Eigen parkeergelegenheid:onder eigen parkeergelegenheid wordt verstaan:

  • -

   Waarover de aanvrager kan beschikken (op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving en dergelijke), of

  • -

   welke de aanvrager kan huren in een garage of op een open perceel welke (volgens een raadsbesluit, bouwvergunning, erfpachts- of splitsingsakte, huur of koopovereenkomst) bestemd is voor de woning van de aanvrager.

  • -

   Het is mogelijk dat de parkeergelegenheid voor een ander doel wordt gebruikt. Als de parkeergelegenheid in de kadastrale registratie als parkeergelegenheid/ garage staat geregistreerd is dat doorslaggevend;

  • -

   Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de openbare weg.

 • u.

  Mantelzorg

  • -

   mantelzorg is extra zorg die voortvloeit uit een sociale/familiaire relatie en die verleend wordt aan naasten met beperkingen en gezondheidsproblemen;

  • -

   er is sprake van extra zorg wanneer dat wordt gegeven voor tenminste acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden

  • -

   tussen mantelzorger en zorgvrager bestaat een persoonlijke band: partner, ouder, kind, kleinkind, familie, vriend(in);

  • -

   mantelzorg wordt niet vanuit een beroep verleend en is onbetaald

  • -

   mantelzorg kan allerlei vormen van zorg/hulp/ondersteuning omvatten zoals huishoudelijke hulp, praktische steun (regelwerk), begeleiding, emotionele steun, toezicht;

  • -

   mantelzorgers zijn géén vrijwilligers;

 • v.

  Arrangement:

  Een door burgemeester en wethouders verleend abonnement, krachtens welke het is toegestaan een voertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeergarage waarvoor parkeerbelasting verschuldigd is.

 • w.

  Media arrangement:

  Hij/zij anders dan bij wijze van woon- werkverkeer, beroepsmatig gebruik maakt van een voertuig vanwege werkzaamheden vanuit de media.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

 

 • 2.1

  Alleen een volledig en juist ingevuld aanvraagformulier wordt in behandeling genomen.

  Indien de aanvraag niet voldoet aan de gestelde eisen of regels, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld deze binnen een termijn van twee weken, nadat hem dit is medegedeeld, aan te vullen of te corrigeren. Indien de aanvrager van de in het vorige lid bedoelde gelegenheid geen of onvoldoende gebruik maakt, verklaart het orgaan hem in zijn aanvraag niet ontvankelijk. Van deze beslissing doet het bevoegde orgaan zo spoedig mogelijk mededeling aan de aanvrager, onder terugzending van de ingediende bescheiden.

 • 2.2

  Bij het verstrekken van een mantelzorgvergunning, parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of dag(deel)vergunning aan een bewoner is het adres zoals geregistreerd in de Basisregistratie personen doorslaggevend.

 • 2.3

  Een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of parkeerbundel is eerst geldig op moment dat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.

 • 2.4

  Parkeren is uitsluitend toegestaan met een originele parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of dag(deel)vergunning.

 • 2.5

  Wijzigingen van de bij de aanvraag verstrekte gegevens dienen direct bij de afdeling Financiën gemeld te worden.

 • 2.6

  Indien na verlening van de parkeervergunning, –abonnement of -arrangement blijkt dat deze op onjuiste gegevens is verleend kan de , –abonnement of -arrangement terstond worden ingetrokken.

 • 2.7

  De parkeervergunning, -abonnement, -arrangement, parkeerbundel of dag(deel)vergunning is uitsluitend geldig voor voertuigen.

 • 2.8

  Een parkeervergunning, –abonnement , -arrangement, parkeerbundel of dag(deel)vergunning wordt niet verstrekt voor voertuigen die, conform de Algemene plaatselijke verordening van de Gemeente Weert, een lengte van meer dan 6 meter, hoogte van 2,40 meter en/of van een breedte van 2.30 meter overschrijden.

 • 2.9

  Een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of parkeerbundel is niet overdraagbaar.

 • 2.10

  Aan een parkeervergunning, –abonnement, arrangement of dagvergunning kan geen recht op een parkeerplaats ontleend worden.

 • 2.11

  Het vermelde kenteken op vergunning en/of abonnement dient overeen te komen met dat van het geparkeerde voertuig.

 • 2.12

  Een parkeervergunning, –abonnement of dag(deel)vergunning dient duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit van het voertuig te worden geplaatst of, indien een voorruit ontbreekt, op een duidelijk zichtbare plaats te worden aangebracht.

 • 2.13

  Een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of dag(deel)vergunning is uitsluitend geldig voor de daartoe aangewezen zone(s) alsmede gedurende voor die gebieden vastgestelde tijdvakken door het college.

 • 2.14

  Het college kan parkeergarages, parkeerterreinen en weggedeelten voor het verkeer afsluiten in verband met activiteiten of bijzondere omstandigheden. De houder van een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement, parkeerbundel of dag(deel)vergunning heeft in deze gevallen geen recht op restitutie of enige andere vorm van (financiële) vergoeding.

 • 2.15

  De houder van een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement, parkeerbundel of dag(deel)vergunning dient aanwijzingen van politieambtenaren, parkeercontroleurs en van gemeentewege aangewezen ambtenaren op te volgen. Een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of dag(deel)vergunning dient op verzoek onverwijld aan hen te worden getoond.

 • 2.16

  Het eigenhandig aanbrengen van wijzigingen op parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of dag(deel)vergunning maken deze ongeldig.

 • 2.17

  Vervallen.

 • 2.18

  Een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of parkeerbundel kan wederzijds worden opgezegd.

 • 2.19

  Bij opzegging van een parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of parkeerbundel dient deze terstond ingeleverd te worden. Indien de parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of parkeerbundel niet wordt ingeleverd blijft de betalingsverplichting voor de duur van de parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of parkeerbundel bestaan en vindt geen restitutie plaats.

 • 2.20

  Bij opzegging door de houder van een parkeervergunning, –abonnement of - arrangement bestaat voor de houder aanspraak op restitutie voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar betaalde bedrag wanneer er na opzegging nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 2.21

  Dag(deel)vergunningen kunnen niet geretourneerd worden en er vindt geen restitutie plaats.

 • 2.22

  Verlies van een parkeervergunning, –abonnement of –arrangement, dient terstond melding van het verlies op https://www.verlorenofgevonden.nl/meld-uw-voorwerp en per email naar Parkeerbeheer@weert.nl te worden gedaan. Tegen betaling van de verschuldigde leges, 10% van het onder artikel 18.1.1. van de bij de vigerende legesverordening genoemde bedrag, een nieuwe parkeervergunning, –abonnement of arrangement verleend.

 • 2.23

  Vervallen.

 • 2.24

  Parkeren in strijd met deze voorschriften wordt beschouwd als parkeren zonder parkeervergunning, –abonnement of arrangement of dag(deel)vergunning.

 • 2.25

  Bij niet naleving van de gestelde voorwaarden kan de parkeervergunning, –abonnement, -arrangement of parkeerbundel met onmiddellijke ingang worden ingetrokken, zonder dat er een recht van restitutie bestaat.

 • 2.26

  Het parkeren van een voertuig op of in een gemeentelijke parkeergelegenheid geschiedt voor eigen risico. De gemeente Weert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ontstane schade en/of diefstal.

 • 2.27

  Het wijzigen van het kenteken of zone op een parkeervergunning, –abonnement of arrangement geschiedt uitsluitend tegen betaling van de vastgestelde verschuldigde leges.

 • 2.28

  Voor een aanhangwagen en caravan wordt geen parkeervergunning of –abonnement verleend.

 • 2.29

  Tijdens de evenementen "Paardenmarkt" en "Kermis" is het een abonnementhouder toegestaan om met een geldig parkeerabonnement, -vergunning zowel in zone 1, 2 als 3 te parkeren. Tevens mag er dan op de singels (Kasteelsingel, Emmasingel en Wilhelminasingel) geparkeerd worden.

  • -

   Voor de paardenmarkt is dit de vrijdag en de zaterdag.

  • -

   Voor de kermis geldt dit vanaf dinsdag voor aanvang van de kermis tot en met de eerste vrijdag na de kermis.

Hoofdstuk 3 Regels met betrekking tot het verlenen van een parkeerabonnement

 

3.1 Zone 1 Abonnement bewoner

 • Wie komt in aanmerking

  Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres binnen zone 1 zijn ingeschreven en niet beschikken over eigen parkeergelegenheid.

 

 • Waar

  • -

   Geheel zone 1 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden met uitzondering van de singels (Kasteelsingel, Emmasingel en Wilhelminasingel) en de Maaspoort.

  • -

   Het abonnement is niet geldig in parkeergarages.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer * . Indien er sprake is van een huur- of een leaseauto dient de houder een kopie van het huurcontract te overleggen;

  • -

   Indien meerdere voertuigen volgens het kentekenregister op het adres geregistreerd staan komt men in aanmerking voor een abonnement met dien verstande dat het maximaal aantal toe te kennen abonnementen gelijk is aan het aantal voertuigen waarvan de aanvrager eigenaar of houder of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het voertuig minus het aantal parkeerplaatsen waarover hij of zij beschikt dan wel had kunnen beschikken.

  • -

   Per adres worden maximaal 2 abonnementen verstrekt minus de eigen parkeergelegenheid.

 

3.2 Zone 2 Abonnement bewoner

 • Wie komt in aanmerking

  Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres binnen zone 2 zijn ingeschreven en niet beschikken over eigen parkeergelegenheid.

 

 • Waar

  Geheel zone 2 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer + . Indien er sprake is van een huur- of een leaseauto dient de houder een kopie van het huurcontract te overleggen;

  • -

   Indien meerdere voertuigen volgens het kentekenregister op het adres geregistreerd staan komt men in aanmerking voor een abonnement met dien verstande dat het maximaal aantal toe te kennen abonnementen gelijk is aan het aantal voertuigen waarvan de aanvrager eigenaar of houder of krachtens een leaseovereenkomst feitelijk gebruiker is van het voertuig minus het aantal parkeerplaatsen waarover hij of zij beschikt dan wel had kunnen beschikken.

  • -

   Per adres worden maximaal 2 abonnementen verstrekt minus de eigen parkeergelegenheid.

 

3.3 Zone 1 Abonnement zakelijk belanghebbende

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Uitsluitend bedrijven die binnen zone 1 zijn gevestigd;

  • -

   Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken blijkt dat het bedrijf op dit adres staat ingeschreven. Het uittreksel mag daarbij niet ouder zijn dan zes maanden op de datum van aanvraag;

  • -

   en de aanvrager beschikt niet over eigen parkeergelegenheid.

    

 • Waar

  • -

   Geheel zone 1 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden met uitzondering van de singels (Kasteelsingel, Emmasingel en Wilhelminasingel) en de Maaspoort;

  • -

   Het abonnement is niet geldig in parkeergarages.

    

 • Opmerkingen

  • -

   Per zakelijk adres wordt één abonnement verstrekt.

 

3.4 Zone 2 Abonnement zakelijk belanghebbende

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Uitsluitend bedrijven die binnen zone 2 zijn gevestigd;

  • -

   Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken blijkt dat het bedrijf op dit adres staat ingeschreven. Het uittreksel mag daarbij niet ouder zijn dan zes maanden op de datum van aanvraag;

  • -

   en de aanvrager beschikt niet over eigen parkeergelegenheid.

 

 • Waar

  • -

   Geheel zone 2 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden.

 

 • Opmerkingen

  • -

   per zakelijk adres wordt één abonnement verstrekt

 

3.5Zone 2 Abonnement overig belanghebbende

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Belanghebbende die niet voldoen aan de eisen zoals gesteld onder 3.2, 3.3 respectievelijk 3.4. en die in de binnenstad van Weert werkzaam zijn.

 

 • Waar

  • -

   Geheel zone 2 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het voertuig moet op naam van de aanvrager staan ingeschreven in het kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer * . Indien er sprake is van een huur- of een lease auto dient de houder een kopie van het huurcontract te overleggen.

  • -

   Bij aanvraag dient de werknemer een kopie van de arbeidsovereenkomst te overleggen waaruit blijkt dat hij/zij bij een bedrijf werkt dat gevestigd is in de binnenstad van Weert;

  • -

   Per werknemer wordt één abonnement verstrekt;

  • -

   Abonnement wordt alleen verstrekt op kenteken.

 

3.6Zone 1 abonnement mantelzorger

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Uitsluitend een bewoner die in de Basisregistratie personen op een adres binnen zone 1 ingeschreven is en zorg behoeft.

 

 • Waar

  • -

   Van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur;

  • -

   Geheel zone 1 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden met uitzondering van de singels (Kasteelsingel, Emmasingel en Wilhelminasingel) en de Maaspoort.

  • -

   Het abonnement is niet geldig in de parkeergarages.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Mantelzorg:

   • °

    mantelzorg is extra zorg die voortvloeit uit een sociale/familiaire relatie en die verleend wordt aan naasten met beperkingen en gezondheidsproblemen;

   • °

    er is sprake van extra zorg wanneer dat wordt gegeven voor tenminste acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden

   • °

    tussen mantelzorger en zorgvrager bestaat een persoonlijke band: partner, ouder, kind, kleinkind, familie, vriend(in);

   • °

    mantelzorg wordt niet vanuit een beroep verleend en is onbetaald

   • °

    mantelzorg kan allerlei vormen van zorg/hulp/ondersteuning omvatten zoals huishoudelijke hulp, praktische steun (regelwerk), begeleiding, emotionele steun, toezicht;

   • °

    mantelzorgers zijn géén vrijwilligers;

  • -

   Langdurig of intensief wordt als volgt gedefinieerd: minstens acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden;

  • -

   Het abonnement wordt voor maximaal 1 kalenderjaar verstrekt. Bij continueren van de mantelzorg dient dit abonnement opnieuw te worden aangevraagd;

  • -

   Per zelfstandige wooneenheid wordt maximaal één abonnement verstrekt;

  • -

   Het abonnement behoeft niet op kenteken gesteld te worden;

  • -

   Bij twijfel over de juistheid van de aanvraag kan nadere informatie worden ingewonnen bij derden;

  • -

   Indien er, in de op de vergunning vermelde straat, geen parkeerruimte vrij is mag slechts in de directe nabijheid van de straat die op de vergunning vermeld staat, geparkeerd worden: echter in een maximale straal van 500 meter.

 

3.7Zone 2 abonnement mantelzorger

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Uitsluitend een bewoner die in de Basisregistratie personen op een adres binnen zone 2 ingeschreven is en zorg behoeft.

 

 • Waar

  • -

   Van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 18:00 uur;

  • -

   Geheel zone 2 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Mantelzorg:

   • °

    mantelzorg is extra zorg die voortvloeit uit een sociale/familiaire relatie en die verleend wordt aan naasten met beperkingen en gezondheidsproblemen;

   • °

    er is sprake van extra zorg wanneer dat wordt gegeven voor tenminste acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden

   • °

    tussen mantelzorger en zorgvrager bestaat een persoonlijke band: partner, ouder, kind, kleinkind, familie, vriend(in);

   • °

    mantelzorg wordt niet vanuit een beroep verleend en is onbetaald

   • °

    mantelzorg kan allerlei vormen van zorg/hulp/ondersteuning omvatten zoals huishoudelijke hulp, praktische steun (regelwerk), begeleiding, emotionele steun, toezicht;

   • °

    mantelzorgers zijn géén vrijwilligers;

  • -

   Langdurig of intensief wordt als volgt gedefinieerd: minstens acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden;

  • -

   Het abonnement wordt voor maximaal 1 kalenderjaar verstrekt. Bij continueren van de mantelzorg dient dit abonnement opnieuw te worden aangevraagd;

  • -

   Per zelfstandige wooneenheid wordt maximaal één abonnement verstrekt;

  • -

   Het abonnement behoeft niet op kenteken gesteld te worden;

  • -

   Bij twijfel over de juistheid van de aanvraag kan nadere informatie worden ingewonnen bij derden;

  • -

   Indien er, in de op de vergunning vermelde straat, geen parkeerruimte vrij is mag slechts in de directe nabijheid van de straat die op de vergunning vermeld staat, geparkeerd worden: echter in een maximale straal van 500 meter.

 

3.8 Zone 1 Abonnement standplaatshouder

 • Wie komt in aanmerking

  Uitsluitend standplaatshouders die de weekmarkt bezoeken en een kopie van inschrijving van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken kunnen overleggen (het uittreksel mag daarbij niet ouder zijn dan zes maanden op de datum van aanvraag);

  Er dient een marktplaatsvergunning overgelegd te kunnen worden waaruit blijkt dat er een plaats is toegewezen op de weekmarkt in Weert.

 

 • Waar

  • -

   Geheel zone 1 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden, met uitzondering van de singels (Kasteelsingel, Emmasingel en Wilhelminasingel);

  • -

   Alleen geldig op zaterdag tijdens de weekmarkt;

  • -

   Het abonnement is niet geldig in parkeergarages.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Per standplaatshouder wordt slechts één abonnement verstrekt.

 

3.9 Abonnement Kromstraat/Walburgpassage

 • Wie komt in aanmerking

  Uitsluitend bewoners die woonachtig zijn, en bedrijven die gevestigd zijn in:

  • -

   Maasstraat 1 – 31 oneven

  • -

   Maasstraat 2 – 46 even

  • -

   Langstraat 1 – 65 oneven

  • -

   Langstraat 2 – 54 even

  • -

   Markt 1 – 3 oneven

  • -

   Markt 2 - 6a even

  • -

   Oud Kerkhof 4, 6, 8 en 30 even

  • -

   De Oude Schut 3 – 31 oneven

  • -

   De Oude Schut 2 – 30 even

  • -

   Kromstraat 1 – 11 oneven

  • -

   Kromstraat 2 – 30 even

  • -

   Paradijsstraatje 1 – 49 oneven

  • -

   Paradijsstraatje 4 – 214 even

 

 • Waar

  • -

   Parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het voertuig moet op naam van de aanvrager staan ingeschreven in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Indien er sprake is van een huur- of een lease auto dient de houder een kopie van het huurcontract te overleggen;

  • -

   Toegang middels een parkeerpas. Voor de parkeerpas wordt een borgsom in rekening gebracht.

 

3.10 Abonnement Ursulinengarage

 • Wie komt in aanmerking

  Uitsluitend bewoners en bedrijven die in de Basisregistratie personen of in de het register van de KVK op een adres binnen zone 1 zijn ingeschreven en niet beschikken over eigen parkeergelegenheid.

 

 • Waar

  • -

   Ursulinengarage.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het voertuig moet op naam van de aanvrager staan ingeschreven in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Indien er sprake is van een huur- of een lease auto dient de houder een kopie van het huurcontract te overleggen.

  • -

   Toegang middels parkeerpas.

  • -

   Parkeergarage is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk d.m.v. een tag.

 

3.11 Abonnement Parkeerterrein Centrum Noord

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Uitsluitend bedrijven die op of binnen het Bedrijventerrein Centrum Noord zijn gevestigd aan;

   • -

    Burgemeesterlaan

   • -

    Gouverneurlaan

   • -

    Rentmeesterlaan

   • -

    Schatbeurderlaan

   • -

    Schepenlaan

   • -

    Schoutlaan.

  • -

   Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken blijkt dat het bedrijf op een adres in deze zone staat ingeschreven. Het uittreksel mag daarbij niet ouder zijn dan zes maanden op de datum van aanvraag;

  • -

   De abonnementen zijn uitsluitend bedoeld voor werknemers van de bedrijven Centrum Noord;

 

 • Waar

  • -

   Parkeerterrein Centrum Noord, gelegen tussen Burgemeesterlaan en Schepenlaan.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Toegang parkeerterrein is 24 uur per dag, 7 dagen per week d.m.v. een parkeerpas.

 

3.12 Abonnement parkeergarage Poort van Limburg

 • Vervallen

 

3.13 Tijdelijk parkeerabonnement bij verhuizing

 • Wie komt in aanmerking

  Uitsluitend personen die binnen de gemeente Weert gaan wonen dan wel bedrijven die zich binnen de gemeente grenzen gaan vestigen maar waarbij op moment van de aanvraag nog geen inschrijving in de Basisregistratie personen heeft plaatsgevonden dan wel vestiging heeft plaatsgevonden.

   

 • Waar

  De reguliere voorwaarden en tarieven van een abonnement zijn van toepassing.

 

 • Opmerkingen

  • -

   De aanvrager dient bij de aanvraag een kopie van het huurcontract dan wel de koopakte te overleggen;

  • -

   Het abonnement wordt verstrekt voor de duur van één maand;

  • -

   Voornoemde periode kan met tweemaal 1 maand verlengd worden op schriftelijk verzoek;

  • -

   Bij inschrijving in de Basisregistratie personen dan wel inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel op het adres waarvoor het abonnement is afgegeven vervalt het tijdelijk abonnement en dient een reguliere parkeerabonnement te worden aangevraagd. Het uittreksel mag daarbij niet ouder zijn dan zes maanden op de datum van aanvraag.

Hoofdstuk 4 Regels met betrekking tot het verlenen van combinatie abonnementen

 

4.1 Commercieel abonnement

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Bedrijven die ingeschreven staan in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en werkzaamheden verrichten in de binnenstad.

    

 • Waar

  • -

   Geheel zone 1 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden, met uitzondering van de singels (Kasteelsingel, Emmasingel en Wilhelminasingel);

  • -

   Zone 2 op betaald parkeerplaatsen;

  • -

   Zone 3 vergunningparkeren;

  • -

   Het abonnement is niet geldig in parkeergarages.

    

 • Opmerkingen

  • -

   Het commercieel abonnement is geldig van maandag t/m zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur, tenzij op locatie als eindtijd 20:00 uur is aangeven;

  • -

   Het voertuig moet een als zodanig herkenbare bedrijfswagen zijn waarvan de aanwezigheid i.v.m. de uitoefening van werkzaamheden noodzakelijk is.

 

4.2 Combi abonnement bewoners Wilhelminasingel

 • Wie komt in aanmerking

  Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres aan de binnenzijde van de Wilhelminasingel tussen de Molenstraat en Beekstraat zijn ingeschreven.

 

 • Waar

  • -

   Geheel zone 1 op betaald parkeerplaatsen, exclusief locaties waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden met uitzondering van de singels (Kasteelsingel, Emmasingel en Wilhelminasingel) en de Maaspoort.

  • -

   Zone 3 na 18.00 uur tussen Molenstraat en Beekstraat

  • -

   Het combi abonnement is niet geldig in parkeergarages.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het voertuig moet op naam van de aanvrager staan ingeschreven in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer * . Indien er sprake is van een huur- of een lease auto dient de houder een kopie van het huurcontract te overleggen.

 

4.3 Eerstelijnszorg abonnement

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Huisartsen en andere door het college aan te wijzen personen, instellingen of bedrijven die beroepsmatig zorg verlenen.

 

 • Waar

  • -

   Geheel zone 1 en 2 op betaald parkeerplaatsen, inclusief locaties waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden;

  • -

   Geheel zone 3 vergunningparkeren;

  • -

   Het abonnement is niet geldig in parkeergarages.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Anders dan bij wijze van woon- werkverkeer, beroepsmatig gebruik gemaakt wordt van een voertuig vanwege werkzaamheden vanuit een professionele zorg- of hulpverlenersinstelling.

 

4.4Media abonnement

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Journalisten

 

 • Waar

  • -

   Geheel zone 1 en 2 op betaald parkeerplaatsen, inclusief locaties waar maximaal 2 uur geparkeerd mag worden;

  • -

   Geheel zone 3 vergunningparkeren;

  • -

   Het abonnement is niet geldig in parkeergarages.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Anders dan bij wijze van woon- werkverkeer, beroepsmatig gebruik gemaakt wordt van een voertuig vanwege werkzaamheden als journalist.

  • -

   Het abonnement is uitsluitend geldig in combinatie van een perskaart.

  • -

   Het abonnement is gelijk aan de voorwaarde en kosten van het eerste lijns abonnement.

Hoofdstuk 5 Regels met betrekking tot het verlenen van een parkeervergunning

 

5.1 Zone 3 vergunning bewoners

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres binnen de vergunningzone zijn ingeschreven.

  • -

   De aanvrager beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid.

 

 • Waar

  • -

   Van maandag tot en met zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur in een vergunningzone, tenzij op locatie als eindtijd 20:00 uur is aangeven.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het motorvoertuig dient in het register bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer geregistreerd te staan op naam van de aanvrager. Indien er sprake is van een huur- of lease auto dient de houder een kopie van de leaseovereenkomst te overleggen;

  • -

   per adres worden maximaal 2 vergunningen verstrekt minus eigen parkeergelegenheid;

  • -

   Vergunning wordt alleen op kenteken verstrekt met uitzondering van lease auto’s;

  • -

   Bij meerdere voertuigen kunnen meerdere kentekens op de vergunning worden aangeduid, met een maximum van 2 kentekens.

 

5.2 Zone 3 vergunning zakelijk belanghebbende

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Uitsluitend bedrijven die binnen zone 3 zijn gevestigd en volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel op dat adres zijn ingeschreven. Het uittreksel mag daarbij niet ouder zijn dan zes maanden op de datum van aanvraag;

  • -

   Aanvrager/bedrijf beschikt niet over een eigen parkeergelegenheid.

 

 • Waar

  • -

   Van maandag tot en met zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur in een vergunningzone, tenzij op locatie als eindtijd 20:00 uur is aangeven.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het motorvoertuig moet op naam van de aanvrager staan geregistreerd in het register bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer * . Indien er sprake is van een huur- of lease auto dient de houder een kopie van de lease-overeenkomst te overleggen;

  • -

   Per zakelijk adres worden maximaal 2 vergunningen verstrekt minus eigen parkeergelegenheid;

  • -

   Vergunning wordt alleen op kenteken verstrekt met uitzondering van lease auto’s;

  • -

   Bij meerdere voertuigen kunnen meerdere kentekens op de vergunning worden aangeduid, met een maximum van 2 kentekens.

 

5.3 Tijdelijke vergunning bij verhuizing

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Uitsluitend personen die binnen de gemeente Weert gaan wonen dan wel bedrijven die zich in zone 3 van de gemeente gaan vestigen maar waarbij nog geen daadwerkelijke bewoning dan wel vestiging heeft plaatsgevonden.

 

 • Waar

  • -

   Van maandag tot en met zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur in een vergunningzone, tenzij op locatie als eindtijd 20:00 uur is aangeven.

 

 • Opmerkingen

  • -

   De aanvrager dient bij de aanvraag een kopie van het huurcontract dan wel de koopakte te overleggen;

  • -

   De vergunning wordt verstrekt voor de duur van één maand;

  • -

   Voornoemde periode kan met tweemaal 1 maand verlengd worden op schriftelijk verzoek;

  • -

   Vergunning wordt alleen op kenteken verstrekt.

  • -

   Bij meerdere voertuigen kunnen meerdere kentekens op de vergunning worden aangeduid, met een maximum van 2 kentekens.

 

5.4Zone 3 vergunning mantelzorger

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Uitsluitend een bewoner die in de Basisregistratie personen op een adres binnen de vergunningzone ingeschreven is en zorg behoeft.

 

 • Waar

  • -

   Van maandag tot en met zaterdag van 09:00 uur tot 18:00/20.00 uur (mits anders is aangegeven) in een vergunningzone.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Mantelzorg:

   • °

    mantelzorg is extra zorg die voortvloeit uit een sociale/familiaire relatie en die verleend wordt aan naasten met beperkingen en gezondheidsproblemen;

   • °

    er is sprake van extra zorg wanneer dat wordt gegeven voor tenminste acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden

   • °

    tussen mantelzorger en zorgvrager bestaat een persoonlijke band: partner, ouder, kind, kleinkind, familie, vriend(in);

   • °

    mantelzorg wordt niet vanuit een beroep verleend en is onbetaald

   • °

    mantelzorg kan allerlei vormen van zorg/hulp/ondersteuning omvatten zoals huishoudelijke hulp, praktische steun (regelwerk), begeleiding, emotionele steun, toezicht;

   • °

    mantelzorgers zijn géén vrijwilligers;

  • -

   Langdurig of intensief wordt als volgt gedefinieerd: minstens acht uur per week en/of voor een periode van minimaal drie maanden;

  • -

   De vergunning wordt voor maximaal 1 kalenderjaar verstrekt. Bij continueren van de mantelzorg dient deze vergunning opnieuw te worden aangevraagd;

  • -

   Per zelfstandige wooneenheid wordt maximaal één vergunning verstrekt;

  • -

   De vergunning behoeft niet op kenteken gesteld te worden;

  • -

   Bij twijfel over de juistheid van de aanvraag kan nadere informatie worden ingewonnen bij derden;

  • -

   Indien er, in de op de vergunning vermelde straat, geen parkeerruimte vrij is mag slechts in de directe nabijheid van de straat die op de vergunning vermeld staat, geparkeerd worden: echter in een maximale straal van 500 meter.

    

5.5 Zone 3 vergunning bewoners Maaseikerweg

 • Wie komt in aanmerking

  Uitsluitend bewoners die woonachtig zijn, en bedrijven die gevestigd zijn de Maaseikererweg 11, 11a, 13, 17, 19 en 21 en niet beschikken over een eigen parkeergelegenheid.

 

 • Waar

  • -

   Van maandag tot en met zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur in een vergunningzone, tenzij op locatie als eindtijd 20:00 uur is aangeven.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het motorvoertuig dient in het register bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer geregistreerd te staan op naam van de aanvrager. Indien er sprake is van een huur- of lease auto dient de houder een kopie van de leaseovereenkomst te overleggen;

  • -

   per adres worden maximaal 2 vergunningen verstrekt minus eigen parkeergelegenheid.

  • -

   Vergunning wordt alleen op kenteken verstrekt.

  • -

   Bij meerdere voertuigen kunnen meerdere kentekens op de vergunning worden aangeduid, met een maximum van 2 kentekens.

Hoofdstuk 6 Regels met betrekking tot het verlenen van een dag(-deel)vergunning

 

6.1 Dagvergunning bewoners

 • Wie komt in aanmerking

  Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres binnen zone 3 staan ingeschreven ten behoeve van het parkeren van voertuigen van hun bezoekers.

 

 • Waar

  • -

   Van maandag tot en met zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur in een vergunningzone, tenzij op zoneborden als eindtijd 20:00 uur is aangeven.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Per adres worden maximaal 100 dagvergunningen per kalenderjaar verstrekt;

  • -

   Er worden per aanvraag minimaal 10 – en maximaal 50 dagvergunningen Verstrekt;

  • -

   Dagvergunningen kunnen niet geretourneerd worden en restitutie is niet mogelijk.

 

6.2 Dagdeelvergunning bewoners

 • Wie komt in aanmerking

  Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres binnen zone 3 staan ingeschreven ten behoeve van het parkeren van voertuigen van hun bezoekers.

 

 • Waar

  • -

   Van maandag tot en met zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur in een vergunningzone, tenzij op zoneborden als eindtijd 20:00 uur is aangeven.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Per adres worden maximaal 100 dagdeelvergunningen per kalenderjaar verstrekt;

  • -

   Er worden per aanvraag minimaal 10 – en maximaal 50 dagdeelvergunningen Verstrekt;

  • -

   Dagdeelvergunningen kunnen niet geretourneerd worden en restitutie is niet mogelijk.

  • -

   De dagdeelvergunning heeft een geldigheid van maximaal 5 uren.

 

6.3 Dagdeelvergunning bedrijven

 • Wie komt in aanmerking

  Bedrijven die werkzaamheden moeten verrichten in zone 1, 2 of 3 en staan ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel.

 

 • Waar

  • -

   Met de dagdeelvergunning mag worden geparkeerd op betaalde parkeerzones en vergunningzone, uitgezonderd de gemeentelijke parkeergarages.

 

 • Opmerkingen

  • -

   In een vergunningzone van maandag tot en met zaterdag van 09:00 tot 13:00 uur of van 13:00 uur tot 18:00 uur, tenzij op zoneborden als eindtijd 20:00 uur is aangeven.

   20:00 uur afhankelijk van de vermelding op de zoneborden.

  • -

   Het voertuig moet een als zodanig herkenbare bedrijfswagen zijn waarvan de aanwezigheid i.v.m. de uitoefening van werkzaamheden noodzakelijk is;

  • -

   Dagdeelvergunningen kunnen niet geretourneerd worden en restitutie is niet mogelijk;

  • -

   De dagdeelvergunning heeft een geldigheid van maximaal 5 uren.

Hoofdstuk 7 Regels met betrekking tot het verlenen van een representatieve parkeerkaart

 

7.1 Representatieve parkeerkaarten

 • Wanneer verstrekken mogelijk

  • -

   Voor activiteiten van representatieve aard kan bij het college een verzoek worden ingediend tot het verlenen van een representatieve parkeerkaart.

 

 • Waar

  • -

   Er is een representatieve parkeerkaart voor het parkeren in de zones 1, 2 en 3; of

  • -

   Een representatieve parkeerkaart voor een parkeergarage.

 

 • Opmerkingen

  • -

   De representatieve parkeerkaart is alleen geldig op de dag die vermeldt staat op de voorzijde van de parkeerkaart.

Hoofdstuk 8 Regels met betrekking tot het verlenen van een arrangement

 

8.1 Arrangement bewoner nacht en weekend

 • Wie komt in aanmerking

  Uitsluitend bewoners die in de Basisregistratie personen op een adres binnen de gemeente Weert zijn ingeschreven.

 

 • Waar

  Parkeergarage Centrumgarage, Poort van Limburg, Ursulinen, Kromstraat/Walburgpassage, Stationsplein of De Munt.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer * . Indien er sprake is van een huur- of een lease-auto dient de houder een kopie van het huurcontract te overleggen;

  • -

   Indien meerdere voertuigen volgens het kentekenregister op het adres geregistreerd staan komt men in aanmerking voor meerdere arrangementen met dien verstande dat het maximaal aantal toe te kennen arrangementen gelijk is aan het aantal voertuigen waarvan de aanvrager eigenaar of houder of krachtens een lease-overeenkomst feitelijk gebruiker is van het voertuig minus het aantal parkeerplaatsen waarover hij of zij beschikt dan wel had kunnen beschikken.

 

8.2 Arrangement zakelijk

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Uitsluitend bedrijven die binnen de gemeente Weert zijn gevestigd;

  • -

   Uit het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en fabrieken blijkt dat het bedrijf op dit adres staat ingeschreven. Het uittreksel mag daarbij niet ouder zijn dan zes maanden op de datum van aanvraag.

 

 • Waar

  • -

   Parkeergarage Centrumgarage, Poort van Limburg, Ursulinen, Kromstraat/Walburgpassage, Stationsplein of De Munt.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer+ . Indien er sprake is van een huur- of een lease-auto dient de houder een kopie van het huurcontract te overleggen;

  • -

   Indien meerdere voertuigen volgens het kentekenregister op het adres geregistreerd staan komt men in aanmerking voor meerdere arrangementen met dien verstande dat het maximaal aantal toe te kennen arrangementen gelijk is aan het aantal voertuigen waarvan de aanvrager eigenaar of houder of krachtens een lease-overeenkomst feitelijk gebruiker is van het voertuig minus het aantal parkeerplaatsen waarover hij of zij beschikt dan wel had kunnen beschikken.

 

8.3Arrangement All inclusive

 • Wie komt in aanmerking

  Eenieder die onbeperkt gebruik wil maken van een parkeergarage in of grenzend aan het centrum van Weert .

   

 • Waar

  Parkeergarage Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein of De Munt.

   

 • Opmerkingen

  • -

   Het voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer * . Indien er sprake is van een huur- of een lease-auto dient de houder een kopie van het huurcontract te overleggen;

  • -

   Indien meerdere voertuigen volgens het kentekenregister op het adres geregistreerd staan komt men in aanmerking voor meerdere arrangementen met dien verstande dat het maximaal aantal toe te kennen arrangementen gelijk is aan het aantal voertuigen waarvan de aanvrager eigenaar of houder of krachtens een lease-overeenkomst feitelijk gebruiker is van het voertuig minus het aantal parkeerplaatsen waarover hij of zij beschikt dan wel had kunnen beschikken.

    

8.4 Arrangement OV reiziger

 • Wie komt in aanmerking

  Eenieder die gebruik maakt van het OV en minimaal beschikt over een maandkaart.

 

 • Waar

  Parkeergarage Centrumgarage, Poort van Limburg, Stationsplein of De Munt.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer + . Indien er sprake is van een huur- of een lease-auto dient de houder een kopie van het huurcontract te overleggen;

  • -

   Het geldige NS abonnement dient overlegd te worden.

Hoofdstuk 9 Regels met betrekking tot het verlenen van een parkeerbundel

 

9.1 Parkeerbundel werknemer binnenstad

 • Wie komt in aanmerking

  • -

   Uitsluitend werknemers die in de binnenstad van Weert werkzaam zijn.

 

 • Waar

  • -

   Parkeergarage Centrumgarage, Poort van Limburg, Ursulinen, Centrum Noord, Stationsplein of De Munt.

 

 • Opmerkingen

  • -

   Het voertuig moet op naam van de aanvrager ingeschreven staan in het kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer * . Indien er sprake is van een huur- of een lease-auto dient de houder een kopie van het huurcontract te overleggen;

  • -

   Bij aanvraag dient de werknemer een kopie van de arbeidsovereenkomst te overleggen waaruit blijkt dat hij/zij bij een bedrijf werkt dat gevestigd is in de binnenstad van Weert;

  • -

   Per werknemer wordt één pas t.b.v. de parkeerbundel verstrekt;

  • -

   Er wordt geen restitutie verleend van parkeeruren die niet binnen het belastingjaar worden verbruikt.

  • -

   Bundelparkeren in de Centrumgarage is alleen voor werknemers van de gemeente Weert in vast dienstverband.

Hoofdstuk 10 Regels met betrekking tot het verlengen van een parkeerkaart voor toegang tot de Walburgpassage

 

Wie komt in aanmerking

Uitsluitend bewoners die ingeschreven staan in de Basisregistratie personen, of bedrijven die gevestigd zijn aan de Kromstraat/Walburgpassage en beschikken over eigen parkeergelegenheid op de Walburgpassage.

 

Opmerkingen

 • -

  Het voertuig moet op naam van de aanvrager staan ingeschreven in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Indien er sprake is van een huur- of een lease auto dient de houder een kopie van het huurcontract te overleggen.

 • -

  De parkeerkaart dient uitsluitend om via de Walburgpassage toegang te krijgen tot de eigen parkeergelegenheid.

 • -

  Het is niet toegestaan om met de parkeerkaart te parkeren in de Parkeergarage Kromstraat/Walburgpassage.

Hoofdstuk 11 Regels met betrekking tot het intrekken van een abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel.

Artikel 11.1 Intrekken

 

Het college kan het verstrekte abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel met onmiddellijke ingang intrekken indien:

 

 • 11.1.1

  Blijkt dat bij de aanvraag van het abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een ander besluit op de aanvraag om het abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel zou hebben geleid;

 • 11.1.2

  Niet voldaan of niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden of voorschriften gesteld bij of krachtens de vigerende Verordening Parkeerbelastingen;

 • 11.1.3

  De verlening van het abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel onjuist was en de houder dit wist of behoorde te weten;

 • 11.1.4

  Zich een wijziging voordoet in de omstandigheden voor zover die gewijzigde omstandigheden zich verzetten tegen in stand laten van het verleende abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel;

 • 11.1.5

  De houder handelt in strijd met de aan het abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel verbonden voorschriften;

 • 11.1.6

  De houder het abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel is verleend;

 • 11.1.7

  Wanneer de houder het gebied, waarvoor het abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel is verleend, metterwoon verlaat of het uitgeoefende beroep of bedrijf beëindigt;

 • 11.1.10

  Wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van het abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel;

 • 11.1.11

  Wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van abonnementen, vergunningen, arrangementen, dag(deel)vergunningen of parkeerbundels komt te vervallen;

 • 11.1.12

  Het abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel gekopieerd wordt;

 • 11.1.13

  Om redenen van openbaar belang.

 

Artikel 11.2 Nieuwe aanvraag na intrekking

 

Indien het abonnement, vergunning, arrangement, dag(deel)vergunning of parkeerbundel door het college is ingetrokken wordt een nieuwe aanvraag slechts onder de navolgende voorwaarden in behandeling genomen:

 

 • 11.2.1

  Abonnement, vergunning of arrangement voor bepaalde of onbepaalde tijd

  • a.

   Indien een abonnement, vergunning of arrangement voor de eerste keer is ingetrokken wordt een aanvraag voor een nieuw abonnement, vergunning of arrangement pas in behandelinggenomen na afloop van 12 volle kalendermaanden te rekenen vanaf de datum van intrekking van het abonnement, vergunning of arrangement.

  • b.

   Indien een abonnement, vergunning of arrangement voor de tweede keer is ingetrokken wordt een aanvraag voor een nieuw abonnement, vergunning of arrangement pas behandeld na afloop van 36 volle kalendermaanden te rekenen vanaf de datum van intrekking van het abonnement, vergunning of arrangement.

  • c.

   Indien een abonnement, vergunning of arrangement niet binnen 2 werkdagen na datum van de schriftelijke mededeling, dat het abonnement, vergunning of arrangement is ingetrokken, wordt geretourneerd wordt een aanvraag voor een nieuw abonnement, vergunning of arrangement pas behandeld na afloop van 36 volle kalendermaanden te rekenen vanaf de datum van schriftelijke bekendmaking van de intrekking van het abonnement, vergunning of arrangement.

 • 11.2.2

  Vervallen

Artikel 11.3 Vervallen

 

Hoofdstuk 12 Regels met betrekking tot het verlengen van een vergunning, abonnement of arrangement

 

 • 12.1

  De verlenging van vergunning, abonnement of arrangement geschiedt onder de volgende voorwaarden:

 • 12.2

  De aanvrager van een vergunning, abonnement of arrangement kan op het aanvraagformulier aangeven of hij de vergunning, het abonnement of het arrangement doorlopend wil ontvangen.

  In dat geval wordt de vergunning, het abonnement of het arrangement aan het begin van het kalenderjaar automatisch verlengd voor de looptijd van een kalenderjaar.

 • 12.3

  De automatische verlenging als bedoeld in hoofdstuk 10 geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de verstrekte gegevens bij de primaire aanvraag niet gewijzigd zijn.

 • 12.4

  De automatische verlenging als bedoeld in hoofdstuk 10 geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de betaling van het verschuldigde bedrag binnen de termijn, zoals gesteld in het besluit tot verlenging, is ontvangen.

Hoofdstuk 13 Inwerkingtreding en citeerartikel

Artikel 13.1 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeerartikel

 • 1.

  De "Beleidsregels voor het verlenen van parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2018", vastgesteld bij collegebesluit van 7 november 2017 worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum met dien verstande dat deze van toepassing blijven op verleende vergunningen en abonnementen die voor deze datum verleend zijn.

 • 2.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels parkeervergunningen en -abonnementen 2019".

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert;

20 december 2018,

de secretaris,

G. Brinkman

de burgemeester,

A.A.M.M. Heijmans


*

Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.

+

Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.

*

Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.

*

Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.

*

Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan

*

Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.

+

Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.

*

Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.

+

Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.

*

Bij een huwelijk of samenlevingscontract geldt dat het kenteken ook op naam van de partner kan staan.