Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Reglement op de commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement op de commissie van advies aan het college van burgemeester en wethouders 2006
CiteertitelReglement op de adviescommissie aan burgemeester en wethouders 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Inclusief bijlage met specifieke bepalingen voor een commissie o.b.v. artikel 1a als bijlage bij het Reglement.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 84

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-08-2014art. 1

12-08-2014

Trompetter/ Land van Weert, 20-08-2014

BW-007496
17-06-201021-08-2014Nieuwe regeling

01-06-2010

Land van Weert, 16-06-2010

BW-001875

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT OP DE ADVIESCOMMISSIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 2006

Burgemeester en wethouders van Weert;

 

overwegende, dat het noodzakelijk is om een nieuw reglement op de adviescommissies aan hun college vast te stellen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet;

 

B e s l u i t e n :

 

 • I.

  in te trekken het “Reglement op de commissies van advies aan het college van burgemeester en wethouders” vastgesteld 11 juni 2002, gewijzigd 9 februari 2005, met bijbehorende specifieke bepalingen ten aanzien van de collegecommissie sport en sportieve recreatie en de adviescommissie Cultuurhistorie.

 • II.

  vast te stellen het “Reglement op de commissies van advies aan het college van burgemeester en wethouders 2006” en bijgaande specifieke bepalingen met betrekking tot de adviescommissie Cultuurhistorie, luidende als volgt:

Artikel 1 Soorten commissies

Ingesteld worden adviescommissies voor:

 • a.

  Cultuurhistorie

 • b.

  Straatnaamgeving

 • c.

  Roerend erfgoed en beeldende kunst

 • d.

  Marktzaken (Marktcommissie)

Artikel 1a. Specifieke bepalingen

Desgewenst kunnen voor onder artikel 1 genoemde adviescommissies aanvullende en/of afwijkende (z.g. specifieke) bepalingen worden vastgesteld. Bijbehorende besluiten worden als bijlagen aan dit reglement toegevoegd.

Deze bijlagen vormen voor betreffende commissies een integraal onderdeel van het reglement, waarbij de specifieke bepalingen voorrang hebben op de algemene.

Artikel 2 Samenstelling/Voorzitterschap

De adviescommissies bestaan uit een voorzitter en desgewenst een plaatsvervangend voorzitter, te benoemen door en uit het college van burgemeester en wethouders en uit maximaal 10 leden, zijnde vertegenwoordigers van belangengroeperingen, deskundigen en ambtenaren in dienst van de gemeente Weert, te benoemen door burgemeester en wethouders.

De (plv-)voorzitter is tevens lid van de commissie.

Artikel 3 Benoeming commissieleden

De leden van de adviescommissies worden benoemd in de vergadering waarin burgemeester en wethouders na de gemeenteraadsverkiezingen voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar zijn, of wanneer dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk daarna.

Behoudens eerder verleend ontslag hebben de leden zitting gedurende de zittingsperiode van het college.

Tussentijdse vacatures worden binnen 3 maanden na het ontstaan ervan ingevuld voor de resterende duur van de in de vorige zin bedoelde zittingsperiode.

Artikel 4 Secretaris

 • a.

  Aan elke adviescommissie wordt door het college van burgemeester en wethouders een ambtenaar als secretaris toegevoegd.

 • b.

  De secretaris is geen lid van de commissie.

 • c.

  De secretaris dient de commissie desgevraagd van advies.

Artikel 5 Taak adviescommissies

 • a1.

  De adviescommissies, als bedoeld in artikel 1, behandelen voor wat betreft het onderwerp, zoals dat in de commissienaam is weergegeven, stukken genoemd onder a2. bestemd voor behandeling in de vergadering van burgemeester en wethouders en brengen hierover advies uit aan het college.

 • a2.

  De onder a1. bedoelde stukken zijn:

  Raadsvoorstellen;

  Concept besluiten tot vaststelling, wijziging of intrekking van beleidsregels, als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  Concept- uitvoeringsbesluiten, waarmee meer dan 35.000 Euro gemoeid is.

 • a3.

  De commissies doen overigens binnen hun taakveld die voorstellen aan burgmeester en wethouders die zij nodig achten.

 • a4.

  In bijlagen behorende bij dit reglement kan het taakveld van commissies nader worden omschreven c.q. van de hier genoemde algemene taakstelling worden afgeweken.

 • b.

  Het college kan andere stukken dan bedoeld in de leden a1. t/m a4. aan de commissie ter beoordeling voorleggen.

 • c.

  Het college legt aan een adviescommissie die stukken over, die kunnen dienen tot staving van de juistheid van de gegevens met betrekking tot de aan haar oordeel onderworpen zaken.

Artikel 6 Bevoegdheden

 • a.

  De adviescommissie heeft te allen tijde toegang tot de werken en inrichtingen van de gemeente Weert, voor zover voor de uitoefening van haar taak van belang.

 • b.

  Haar voorzitter is bevoegd en, indien twee leden van de commissie dat verzoeken, verplicht personen te horen over aangelegenheden, die tot de taak van die personen behoren, voor zover er een rechtstreeks verband bestaat met het taakveld van de commissie. De voorzitter roept de te horen personen op c.q. verzoekt ze te verschijnen indien er geen sprake is van een dienstverband met de gemeente Weert. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de plicht van de ambtenaren in dienst van deze gemeente te zwijgen over aangelegenheden, waarover zij uit hoofde van hun functie geheimhouding moeten bewaren.

Artikel 7 Vergaderfrequentie

 • a.

  Een adviescommissie vergadert zo vaak als het college van burgemeester en wethouders of de voorzitter van de commissie dit nodig achten en bovendien indien twee leden van een commissie daarom schriftelijk, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, verzoeken.

 • b.

  De vergaderingen van een commissie worden door de voorzitter zoveel mogelijk belegd aan de hand van een vooraf vastgesteld vergaderschema.

 • c.

  De voorzitter draagt er zorg voor dat, spoedeisende gevallen uitgezonderd, de oproepingsbrief tenminste 6 dagen vóór de dag van de vergadering, onder vermelding van de te behandelen zaken, aan de leden van de commissie en aan het college van burgemeester en wethouders wordt gezonden.

Artikel 8 Besloten vergadering

De vergaderingen van de adviescommissies zijn niet openbaar, voor zover het college van burgemeester en wethouders niet anders heeft bepaald in de bijlagen bij dit besluit of eventueel voor een afzonderlijke vergadering.

De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de vergaderingen van de commissies bij te wonen.

Een commissie kan raadsleden op hun verzoek toestaan een vergadering van een commissie bij te wonen.

Artikel 9 Vergaderquorum en besluitvorming

 • a.

  Een adviescommissie mag niet beraadslagen of besluiten, indien niet tenminste de helft van de leden in de vergadering aanwezig is.

 • b.

  Indien het vereiste aantal leden niet is opgekomen, wordt de opening van de vergadering een kwartier verdaagd. Indien ook dan het vereiste aantal leden niet aanwezig is, vindt geen vergadering en besluitvorming plaats, maar bespreken de aanwezigen de geagendeerde onderwerpen. Van deze bespreking wordt een verslag opgesteld, waaruit blijkt dat er geen besluitvorming heeft plaatsgevonden.

 • c.

  Behoudens de situatie bedoeld in lid b, worden alle adviezen en voorstellen bij volstrekte meerderheid van stemmen opgemaakt en schriftelijk ter kennis gebracht van het college van burgemeester en wethouders. Kan geen volstrekte meerderheid worden verkregen dan wordt het standpunt van voor- en tegenstanders meegedeeld.

Artikel 10 Onderwerpen meerdere commissies

 • a.

  Onderwerpen, die de werkkring van meer dan één commissie raken, kunnen door burgemeester en wethouders naar meerdere commissies worden verwezen.

 • b.

  Zij worden dan door elk van die commissies afzonderlijk behandeld, tenzij burgemeester en wethouders behandeling in een gecombineerde vergadering nodig oordelen. In het laatste geval wordt de vergadering gehouden onder voorzitterschap van de burgemeester of een door hem aan te wijzen wethouder. Indien bij een gecombineerde vergadering een commissie betrokken is, waarvan vergaderingen openbaar zijn, beslist de voorzitter van de gecombineerde vergadering dat de vergadering al dan niet in het openbaar zal worden gehouden.

Artikel 11 Verslag

Van elke vergadering maakt de secretaris een verslag. Hierin worden minimaal de conclusies en besluiten vermeld. Van minderheidsstandpunten wordt summier met een korte aanduiding van de motieven melding gemaakt.

Het conceptverslag wordt door de voorzitter en secretaris ondertekend en vervolgens naar de leden van de commissie en het college van burgemeester en wethouders gezonden.

Dit verslag wordt de commissie in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aangeboden.

Het vastgestelde verslag wordt door de voorzitter en de commissiesecretaris ondertekend.

Het vastgestelde verslag is openbaar tenzij geheimhoudingsgronden genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur van toepassing zijn.

In uitzonderingsgevallen kan door de commissie aan een (gedeelte) van het verslag een vertrouwelijk of niet openbaar karakter worden gegeven. Aanvullend kan zonodig alsnog geheimhouding worden opgelegd.

Artikel 12 Geheimhouding

Voor de afloop van de besloten vergadering beslist de commissie overeenkomstig artikel 86, eerste lid, van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding zal gelden.

Artikel 13 Vergaderorde

Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

 • a.

  de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren;

 • b.

  een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen.

De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en – indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord – de vergadering sluiten.

De voorzitter kan een commissie voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na de aanneming daarvan verlaat het lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd.

Artikel 14 Uitleg reglement

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing daarvan beslist de commissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Weert d.d. 22 augustus 2006;

gewijzigd in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Weert d.d. 1 juni 2010 (art.1 en specifieke bepalingen commissieCultuurhistorie).

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage 1 Specifieke bepalingen met betrekking tot de adviescommissie Cultuurhistorie

 

Herziene versie t.b.v. raadsperioden vanaf 2010 als bijlage bij Reglement op de adviescommissies van burgemeester en wethouders

 

Samenstelling adviescommissie Cultuurhistorie

Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 2 van het Reglement op de adviescommissies aan burgemeester en wethouders bestaat de adviescommissie Cultuurhistorie uit:

 • a.

  maximaal vijf leden op voordracht door locale of regionale verenigingen, die een aantoonbare affiniteit met monumenten en/of archeologie bezitten;

 • b.

  een lid dat tevens zitting heeft in de Monumenten-welstandscommissie;

 • c.

  maximaal twee leden die deskundig zijn op één of meer van de volgende vakgebieden:

  - kunst-, bouw- of architectuurgeschiedenis;

  - archeologie;

  - monumenten/restauratietechniek;

  - stedenbouw of landschapsarchitectuur.

   

Taken

In afwijking van artikel 5 onder a en b worden in de adviescommissie Cultuurhistorie de volgende onderwerpen behandeld:

 • .

  aanwijzing van monumentale zaken;

  het betreft monumenten, stads- en dorpsgezichten en archeologische monumenten;

 • .

  nieuwe bestemmingsplannen;

 • .

  het betreft nieuwe bestemmingsplannen waarbij het ambtelijk van belang wordt geacht om ze voor te leggen aan de adviescommissie Cultuurhistorie, waaronder advisering over beeldbepalende panden en karakteristieke objecten alsmede gebieden van archeologische waarde;

 • .

  aanwijzing van gemeentelijke archeologische monumenten;

 • .

  bouwplannen in gebieden van archeologische waarde;

 • .

  onderwerpen aangedragen door het College.

 

Stemrecht voorzitter

Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 2 van het Reglement op de adviescommissies aan burgemeester en wethouders heeft de voorzitter geen stem in de besluitvorming.

 

Benoeming leden adviescommissies Cultuurhistorie

De leden worden door het College van burgemeester en wethouders benoemd als leden van de adviescommissie Cultuurhistorie voor de huidige zittingsperiode.

 

Beëindiging lidmaatschap commissie Cultuurhistorie

Ter aanvulling op het bepaalde in artikel 3 van het Reglement op de adviescommissies aan burgemeester en wethouders eindigt het lidmaatschap van de commissie Cultuurhistorie indien een commissielid:

 • a.

  ophoudt lid van een locale of regionale verenigingen die een aantoonbare affiniteit met monumenten en/of archeologie bezitten, te zijn;

 • b.

  ophoudt lid van de Monumenten-welstandscommissie te zijn;

 • c.

  schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouder hiertoe verzoekt, waarbij tevens het betreffende vertrekkend commissielid zijn plaatsvervanger voordraagt.

 

Openbare vergadering

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van het Reglement op de adviescommissies aan burgemeester en wethouders zijn de vergaderingen van de commissie Cultuurhistorie openbaar, behoudens de bevoegdheid van de voorzitter door hem aan te geven agendapunten of mededelingen in besloten vergadering te behandelen.

Twee of meer leden van de commissie Cultuurhistorie kunnen verzoeken een agendapunt of mededelingen in een besloten zitting te behandelen. Over een dergelijk verzoek wordt door de vergadering beslist.

Indien besloten wordt dat de vergadering van de commissie Cultuurhistorie geheel of gedeeltelijk besloten is, dan zijn de artikelen 8 en 12 van het Reglement op de adviescommissies aan burgemeester en wethouders van overeenkomstige toepassing.

 

Secretarissen adviescommissie Cultuurhistorie

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 van het Reglement op de adviescommissies aan burgemeester en wethouders worden aan de commissie Cultuurhistorie een 1e en 2e secretaris toegevoegd. De 1e secretaris wordt benoemd uit de discipline monumentenzorg van de afdeling Omgevingsbeleid, de 2e secretaris uit de discipline archeologie van de afdeling Oscar.