Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Aanwijsbesluit verordening parkeerbelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit verordening parkeerbelasting 2017
CiteertitelAanwijsbesluit verordening parkeerbelasting 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Verordening parkeerbelastingen 2017, artt. 2 en artikel 9

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

29-11-2016

gmb-2016-182905

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit verordening parkeerbelasting 2017

 

 

Burgemeester en wethouders van Weesp;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en artikel 2 en artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen2017

besluiten:

 • I.

  Als plaatsen, waarop tegen betaling van belasting als genoemd in artikel 2, onderdeel a van de ‘Verordening parkeerbelastingen 2017’ mag worden geparkeerd, aan te wijzen de wegen en plaatsen zoals in gele kleur zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 • II.

  Als plaatsen, die bestemd zijn voor het parkeren van vergunninghouders als genoemd in artikel 2, onderdeel b van de “Verordening parkeerbelastingen 2017” aan te wijzen het gedeelte van de openbare weg aan de Ossenmarkt zoals in groene kleur is aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

 • III.

  De tijdstippen, waarop tegen betaling bij parkeerapparatuur geparkeerd mag worden op de wegen als bedoeld onder I, als volgt vast te stellen: met uitzondering van de algemeen erkende feestdagen:

  • maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 18.00 uur;

  • vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur;

  • zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur.

   Een uitzondering op bovengenoemde tijden vormt de tijd waarop de weekmarkt van Weesp wordt gehouden. Alsdan gelden alleen voor de wegen Het Grote Plein en de Nieuwstraat (gelegen tussen de Slijkstraat en Het Grote Plein) de volgende tijden: dinsdag van 15.00 uur - 18.00 uur.

 • IV.

  Dat het volgende voorschrift geldt voor het in werking stellen van parkeerapparatuur:

  • 1.

   Ter zake van het betaald parkeren geschiedt het in werking stellen van de parkeerapparatuur als volgt:

   • a.

    langs elektronische weg, door gebruik te maken van een pinpas (voorzien van eenMaestro of V PAY logo) en creditcard (MasterCard of VISA);

   • b.

    via een telefoon inloggen op de centrale computer van Yellowbrick B.V., SMSParking B.V. of Parkmobile Benelux B.V.. Hiertoe dient de belastingplichtigegeregistreerd te zijn bij Yellowbrick B.V., SMS Parking B.V. of Parkmobile Benelux B.V.. Hij dient te beschikken over een geldige kaart van Yellowbrick B.V., SMS Parking B.V. of Parkmobile Benelux B.V.. Deze kaart dient op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door het zonenummer, vermeld op het bord boven de parkeerapparatuur, telefonisch door te geven aan Yellowbrick B.V., SMS Parking B.V. of Parkmobile Benelux B.V.. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van Yellowbrick B.V., SMS Parking B.V. of Parkmobile Benelux B.V. in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven bij wege van voldoening op aangifte overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van artikel 7 en geldt de betalingstermijn zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 8 van de Verordening parkeerbelastingen 2017. Voor het stoppen van de parkeertijd dient de belastingplichtige bij vertrek de parkeeractie af te melden.

   • d.

    Dat het besluit op 1 januari 2017 in werking treedt;

   • e.

    Dat na inwerkingtreding van dit besluit het besluit van 14 november 2015, Registratienummer Z.52025/D.2649 (als uitwerking van de bepalingen bedoeld in de ‘Verordening parkeerbelastingen 2016’), komt te vervallen.

  • 2.

   Bij het gebruik maken van een pinpas of creditcard moet een bedrag worden ingetoetst dat nodig is om voor de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren, met dien verstande dat de maximaal toegestane parkeerduur 3 uur is.

  • 3.

   In uitzondering op het voorgaande lid kan, door bij de parkeerautomaten gebruik te maken van een zogenaamde dagkaart, de maximaal toegestane parkeerduur worden uitgebreid tot maximaal een hele dag.

  • 4.

   De aanwijzingen op de parkeerapparatuur dienen te worden opgevolgd.

  • 5.

   Indien gebruik wordt gemaakt van een parkeerautomaat die na het intoetsen van een bedrag een parkeerticket afgeeft, dient dit ticket met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het voertuig te worden aangebracht.

 • V.

  Dat het besluit op 1 januari 2017 in werking treedt;

 • VI.

  Dat na inwerkingtreding van dit besluit het besluit van 14 november 2015, Registratienummer Z.52025/D.2649 (als uitwerking van de bepalingen bedoeld in de “Verordening parkeerbelastingen 2016”), komt te vervallen.

Weesp,

29 november 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,

M.de Haan,

secretaris

B.J. van Bochove

Burgemeester, wnd 

Bijlage Overzichtskaart van het betaald parkeergebied, behorende bij dit besluit