Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Verordening Adviescommissie Museum Weesp 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Adviescommissie Museum Weesp 2019
CiteertitelVerordening Adviescommissie Museum Weesp 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpVerordening Adviescommissie Museum Weesp 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2019Nieuwe regeling

07-03-2019

gmb-2019-76729

Z.163041/D.94318

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Adviescommissie Museum Weesp 2019

De raad van de gemeente Weesp;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 december 2018, Z.163041/D.94357

 

Gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet.

BESLUIT:

 

 • 1.

  De verordening Adviescommissie Museum Weesp 2019 vast te stellen;

 • 2.

  De verordening Adviescommissie Museum Weesp 2019 acht dagen na bekendmaking in werking te laten treden.

VERORDENING ADVIESCOMMISSIE MUSEUM WEESP 2019

Artikel 1: Definities

 • 1.

  Adviescommissie Museum Weesp: de door het college van burgemeester en wethouders ingestelde Adviescommissie Museum Weesp. Hierna: Adviescommissie.

 • 2.

  Conservator: beheerder van collectie en museum.

 • 3.

  Ethische code voor Musea: De Ethische Code voor Musea is de basis voor de beroepsethiek in de museale sector in Nederland. Het is een vertaling van de internationaal opgestelde ethische code door de International Council of Museums, een internationale museumvereniging. Geregistreerde musea worden geacht deze te volgen.

 • 4.

  Museumvereniging: Nederlandse Museumvereniging, adviesorgaan voor musea en belangenorganisatie van musea.

Artikel 2: Taak Adviescommissie Museum Weesp

De Adviescommissie Museum Weesp is onafhankelijk en heeft tot taak het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd van advies te dienen over het beleid en de bedrijfsvoering inzake Museum Weesp.

Artikel 3: Bevoegdheden

 • 1.

  De Adviescommissie heeft de volgende specifieke bevoegdheid:

   

  Advisering aan het college van burgemeester en wethouders inzake Museum Weesp op het gebied van:

  Missie en visie

  Doelstellingen

  Museumbeleid: collectie, onderzoek, educatie en presentatie

  Organisatie: vrijwilligersmanagement

  Marketing en communicatie

  Samenwerking

  Veiligheid

  Sponsoring en subsidie

  Specifieke vragen vanuit het college van burgemeester en wethouders

 • 2.

  Indien het college van burgemeester en wethouders om advies vraagt, wordt het advies binnen zes weken schriftelijk uitgebracht, mits tijdig aangevraagd in overeenstemming met het vergaderschema van de Adviescommissie. Wanneer het advies door omstandigheden niet binnen zes weken schriftelijk door de Adviescommissie kan worden uitgebracht zal de Adviescommissie een voorstel voor een redelijk nieuwe termijn doen.

 • 3.

  De leden van de Adviescommissie zijn niet bevoegd om zelfstandig namens Museum Weesp op te treden.

Artikel 4: Benoemingen, zittingsduur en ontslag

 • 1.

  De leden van de Adviescommissie worden aangedragen door de Wethouder Cultuur in samenspraak met de conservator.

 • 2.

  De leden van de Adviescommissie worden benoemd en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Alle benoemde personen ontvangen een schriftelijke bevestiging van de benoeming.

 • 4.

  Niet tot de Adviescommissie benoembaar zijn personen die bezoldigd werkzaam zijn ten behoeve van Museum Weesp.

 • 5.

  De leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen aansluitend nog één keer worden herbenoemd. Zittende leden blijven in alle redelijkheid aan tot in hun opvolging is voorzien.

 • 6.

  De leden van de Adviescommissie kunnen te allen tijde ontslag nemen en dienen dit schriftelijk in bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 7.

  Als leden op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimen, kan de Adviescommissie het college van burgemeester en wethouders verzoeken om het betreffende lid te ontslaan.

Artikel 5: Samenstelling Adviescommissie

De Adviescommissie is als volgt samengesteld:

 • 1.

  De Adviescommissie bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie leden en maximaal 7 leden.

 • 2.

  De Adviescommissie kiest uit haar midden via een stemming een voorzitter en secretaris.

 • 3.

  De conservator van Museum Weesp ondersteunt de Adviescommissie maar is geen lid van de Adviescommissie.

 • 4.

  De leden verrichten hun activiteiten onbezoldigd en zijn onafhankelijk van aanbieders van producten en diensten aan Museum Weesp.

 • 5.

  De leden bekleden geen politieke en/of bestuurlijke functie namens of in een politieke partij in Weesp, evenmin bekleden zij enige functie bij een organisatie, die direct (commercieel) belang heeft bij Museum Weesp.

 • 6.

  De leden van de Adviescommissie zijn geen lid van andere adviescommissies van het college, noch van het college zelf of van de gemeenteraad.

Artikel 6: Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de Adviescommissie zijn openbaar tenzij de leden besluiten dat een besloten vergadering zal plaatsvinden.

 • 2.

  De Adviescommissie komt minstens drie maal per jaar bijeen.

 • 3.

  De vergaderdata worden één maal per jaar vastgesteld.

Artikel 7: Ethische Code voor Musea

De leden van de Adviescommissie onderschrijven de Ethische Code voor Musea zoals vastgesteld door de Museumvereniging.

Artikel 8: Evaluatie

De Adviescommissie evalueert jaarlijks samen met de conservator zijn eigen functioneren. Van deze evaluatie zal verslag worden gemaakt dat aan het college wordt aangeboden.

Artikel 9: Citeertitel

Deze Verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening Adviescommissie Museum Weesp 2019’.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 maart 2019,

M. vanEngelshoven,

Griffier

B.J. vanBochove,

Voorzitter