Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weesp

Regeling budgethouders en budgetbeheer Weesp per 1 juni 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeesp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling budgethouders en budgetbeheer Weesp per 1 juni 2019
CiteertitelRegeling budgethouders en budgetbeheer Weesp per 1 juni 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-201901-06-2019Nieuwe regeling

21-05-2019

gmb-2019-146228

Z.168390/D.104929

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling budgethouders en budgetbeheer Weesp per 1 juni 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp,

 

Overwegende,

 • a)

  dat op 1 maart 2019 de centrumregeling “Weesp-Amsterdam: Samen Weesp versterken” is aangegaan met de gemeente Amsterdam;

 • b)

  dat op 1 maart 2019 de dienstverleningsovereenkomst “Weesp-Amsterdam: Samen Weesp versterken” is aangegaan met de gemeente Amsterdam;

 • c)

  dat het college, gelet op zijn verantwoordelijkheid voor de begrotingsuitvoering, er zorg voor dient te dragen dat budgetten en het beheer daarover aan de budgethouders dient te worden toegewezen;

 • d)

  dat het instellen van een uniforme regeling aangaande bevoegdheden tot het aangaan van een financiële verplichting of het verzekeren van een geraamde inkomst bijdraagt aan de centrale sturing van het concern en belangrijk is voor de eenduidige bestuurlijke informatievoorziening en de informatievoorziening aan het management over de begrotingsuitvoering;

Gelet op artikel 20, eerste lid onder c van de Financiële verordening gemeente Weesp 2017 en artikel 4, zesde lid van de centrumregeling “Weesp-Amsterdam: Samen Weesp versterken”.

Besluit vast te stellen de volgende:

 

Regeling budgethouders en budgetbeheer Weesp per 1 juni 2019

Artikel 1. Definities

Budgethouder: de functionaris die bij of krachtens deze regeling namens de gemeente Weesp bevoegd is tot het aangaan van een financiële verplichting of het verzekeren van een geraamde inkomst;

Budget: een aan een budgethouder ter beschikking gesteld bedrag in de vorm van een raming van lasten en/of baten ter uitvoering van de hem toebedeelde activiteiten;

Raad: raad van de gemeente Weesp;

College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp;

Gemeentesecretaris: gemeentesecretaris van Amsterdam, tevens in zijn hoedanigheid van Algemeen Directeur, tenzij is aangegeven de gemeentesecretaris van Weesp;

Stedelijk directeur: directeur van een cluster;

Stadsdeelsecretaris: hoogste hiërarchischmanager van een stadsdeelorganisatie;

Directeur: hoogste hiërarchischmanager van een organisatie eenheid;

Afdelingshoofd: manager van een afdeling binnen een organisatie eenheid;

Teammanager: manager van een team binnen een organisatie eenheid;

Financiële verplichting: Het aangaan van een overeenkomst voor de inkoop van een dienst, levering of werk, het toekennen van een subsidie dan wel elke andere onherroepelijke handeling die leidt tot een definitieve juridische binding van de gemeente tot het doen van een uitgave;

Transactiebedrag: het bedrag in Euro exclusief BTW als die terug vorderbaar is dat is gemoeid met een financiële verplichting.

Artikel 2. Budgethouders Weesp

 • 1.

  Voor budgetten die direct benodigd zijn voor de uitvoering van de taken van de gemeentesecretaris van de gemeente Weesp respectievelijk de griffier van de gemeente Weesp kunnen alleen financiële verplichtingen worden aangegaan door deze functionarissen;

 • 2.

  De budgetten als bedoeld in lid 1 van dit artikel worden aangewezen door de gemeentesecretaris van Weesp respectievelijk de griffier van Weesp.

Artikel 3. Maximaal toegestane transactiebedrag Weesp

Voor budgetten die direct benodigd zijn voor de uitvoering van de taken van de gemeentesecretaris van de gemeente Weesp respectievelijk de griffier van de gemeente Weesp gelden de volgende maximale transactiebedragen:

Griffier

€ 100.000

Gemeentesecretaris

€ 2.000.000

Artikel 4. Maximaal toegestane transactiebedrag Amsterdam

Voor de budgetten in de begroting waarvan de gemeente Weesp het budgetbeheer heeft overgedragen aan de gemeente Amsterdam gelden de volgende maximale transactiebedragen, waarbij voor deze budgethouders de Amsterdamse functiebenamingen worden aangehouden:

Teammanager

€ 50.000

Afdelingshoofd

€ 250.000

Directeur

€ 500.000

Stedelijk directeur

€ 10.000.000

Gemeentesecretaris

€ 20.000.000

Artikel 5. Budgetsubstitutie

 • 1.

  Een budgethouder is bevoegd binnen de aan hem of haar toegewezen budgetten voor lasten op taakveldniveau verschuivingen aan te brengen, mits dit bijdraagt aan de realisatie van de aan het taakveld verbonden prestaties en de verschuivingen niet leiden tot wijziging van het totaalbedrag van het aan het betreffende taakveld toegekende lastenbudget.

 • 2.

   

  • a.

   Bij verschuivingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan een budgethouder de volgende kostensoorten niet zelfstandig betrekken:

   • kapitaallasten;

   • dotaties en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen voor zover deze voorzieningen een egalisatiekarakter hebben;

   • de bijdrage aan de centrumgemeente op het niveau van een taakveld.

  • b.

   Bij verschuivingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel kunnen door een budgethouder niet zelfstandig baten worden betrokken.

  • c.

   Verschuivingen waarbij kapitaallasten, baten, voorzieningen zonder egalisatie karakter en bijdragen aan de centrumgemeente zijn betrokken behoeven voorafgaande instemming van het college.

  • d.

   Verschuivingen waarbij dotaties en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen - voor zover deze voorzieningen een egalisatiekarakter hebben - behoeven buiten de in lid c genoemde instemming van het college ook instemming van de raad.

 • Als een budgethouder de hiervoor genoemde voor hem toegestane verschuivingen toepast draagt hij er zorg voor dat deze door middel van een budgettair neutrale wijziging van de begroting worden doorgevoerd.

 • De bevoegdheid om:

  • a.

   met budgetten te schuiven tussen taakvelden binnen één en hetzelfde programma mits passend binnen het bestaand beleid en mits daarin geen dotaties en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen - voor zover deze voorzieningen een egalisatiekarakter hebben -, is voorbehouden aan het college door middel van een door het college vast te stellen wijziging van de begroting.

  • b.

   met budgetten te schuiven tussen programma’s, budgetverschuivingen waarbij mutaties in reserves en voorzieningen - voor zover deze voorzieningen een egalisatiekarakter hebben - worden betrokken is voorbehouden aan de raad door middel van een door de raad vast te stellen wijziging van de begroting.

 • 3.

  Wijzigingen in de omvang van kredieten zijn voorbehouden aan de raad.

Artikel 6. Onvoorziene uitgaven

 • 1.

  Jaarlijks wordt een post onvoorzien opgenomen in de begroting.

 • 2.

  Een beroep op de post onvoorzien is slechts mogelijk indien tegelijkertijd wordt voldaan aan de volgende vier voorwaarden:

  • a.

   de betreffende uitgaaf is incidenteel;

  • b.

   de betreffende uitgaaf is onvermijdbaar;

  • c.

   de betreffende uitgaaf is onuitstelbaar;

  • d.

   de betreffende uitgaaf is onvoorzien.

 • 3.

  De post onvoorzien wordt beheerd door de gemeentesecretaris van Weesp. Het toekennen van een beroep op de post onvoorzien ligt zowel bij het college als de gemeentesecretaris van Weesp.

 • 4.

  Op de post onvoorzien kunnen slechts lasten (en baten) worden verantwoord als daartoe door het college of de gemeentesecretaris van Weesp is besloten.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2019.

 • 2.

  Op de dag van inwerkingtreding van deze regeling wordt de “Budgethoudersregeling Weesp 2018” van de gemeente Weesp, vastgesteld door burgemeester en wethouders van Weesp op 15 mei 2018, ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Weesp op 21 mei 2019.

A.M.Roos,

secretaris

B.J. vanBochove

burgemeester